Sepedi 2000 (NSO00)
9

Diruiwa di a hwa

91Morena a re go Moshe: “Yaa go kgoši o e botše gore Morena, Modimo wa Baheberu, o re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se yo nkhunamela. 2Ge o gana go ba lesa ba sepela, o fela o ba swareletše, 3ke tla otla diruiwa tša gago ka moka ka bolwetši bjo bošoro: dipere, dipokolo, dikamela, dikgomo le dihuswane tša gago. 4Nka se sware diruiwa tša Baisraele le tša Baegepeta go swana, mme le se tee seruiwa sa Baisraele se ka se hwe. 5Nna, Morena, ke beile letšatši la ka moswane gore e be la go phethagatša taba ye.’ ”

6Ka la ka moswane Morena a dira ka moo a bego a boletše, mme diruiwa ka moka tša Baegepeta tša hwa, eupša mo go tša Baisraele gwa se hwe le e tee. 7Kgoši ya botšiša ka seo se diregilego, mme ya botšwa gore ga go na le seruiwa se tee sa Baisraele se se hwilego. Eupša a fela a retetše pelo, a gana go lesa setšhaba se sepela.

Dišo

8Morena a re go Moshe le Arone: “Gamarang magoswi a mošidi leubelong, gomme Moshe a o gaše moyeng pele ga kgoši. 9Mošidi o tla tšitlana le naga ya Egepeta bjalo ka lerole, gomme nageng ka moka wa ntšha batho le diphoofolo dišo tše di pherilego.” 10

9:10
Kut. 16:2
Ka gona ba gamara mošidi, ba ya ba ema pele ga kgoši. Moshe a gaša mošidi moyeng, gomme mošidi wa tšitlana wa tšama o ntšha batho le diphoofolo dišo tše di pherago. 11Boramaselamose ba šitwa go tšea kgang le Moshe ka ge le bona ba be ba tšwile dišo bjalo ka Baegepeta ka moka. 12Fela Morena a thatafatša pelo ya kgoši, gomme kgoši a se ke a theeletša Moshe le Arone, bjalo ka ge Morena a boditše Moshe.

Sefako

13Morena a re go Moshe: “Ka la ka moswane goseng o ye o eme pele ga kgoši, o mmotše gore nna, Morena, Modimo wa Baheberu, ke re: ‘Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se yo nkhunamela. 14Lehono nka se otle bakgomana ba gago le setšhaba sa gago fela, ke tla itia le wena hlogo, gore o tle o tsebe gore ga go yo a swanago le nna lefaseng ka moka. 15Bjale mola ke be ke ile ka emišetša letsogo la ka go otla wena le setšhaba sa gago ka bolwetši, nkabe ke go feleleditše sa ruri. 16

9:16
Bar. 9:17
Fela ke go lesitše wa phela gore ke tle ke go bontšhe maatla a ka, le gore leina la ka le tle le tsebege lefaseng ka moka. 17Eupša wena o sa ikgogomoša, o gana go lesa setšhaba sa ka sa sepela. 18Ka la ka moswane ka yona nako ye ke tla neša sefako se se šiišago, seo Egepeta e sa lego e eba gona se sego sa ka sa na. 19Bjale ntšha taelo ya gore diruiwa tša gago le tšohle tše di lego kua nageng di šireletšwe. Sefako se tla rothotha batho le diphoofolo tše di sego tša šireletšwa nageng, tša hwa ka moka.’ ” 20Bakgomana ba bangwe ba kgoši ge ba ekwa taba ye ya Morena ba ile ba boifa, ba tliša makgoba a bona le diruiwa tša bona, ba di tšhabišetša ka mantlong mo go šireletšegilego. 21Ba bangwe bona ba se ke ba šetša tshebotšo ya Morena, ba tlogela makgoba a bona le diruiwa tša bona kgakala.

22Ke moka Morena a re go Moshe: “Emišetša letsogo la gago leratadimeng, ke gona sefako se tlago na nageng ka moka ya Egepeta; se tla rothotha batho, diphoofolo le dibjalo ka moka mašemong.” 23Ka gona Moshe a emišetša lepara la gagwe leratadimeng – Morena a romela ledumaedi le sefako, tladi ya ratha fase. Morena a theoša 24

9:24
Kut. 8:7
16:21
sefako se se šiišago, le dikgadima tša thalaganya. E bile ledimo le le šiišago le Egepeta e sa lego e eba gona e sego ya ka ya le bona. 25Nageng ka moka ya Egepeta sefako sa rothotha se sengwe le se sengwe se se bego se le kgakala, batho le diphoofolo ka moka. Sa rothotha dibjalo ka moka mašemong, sa roba mehlare ka moka. 26Selete sa Goshene sona, moo go bego go dula Baisraele, e bile sona se nnoši moo sefako se ilego sa se ne.

27Kgoši a bitša Moshe le Arone, a re go bona: “Lehono gona ke sentše; Morena ga a na phošo, ba ba nago le phošo ke nna le setšhaba sa ka. 28Rapelang Morena; ge e le ledumaedi le sefako tšona re di bone go lekane. Ke tla le lesa le sepele; ga le a swanela go hlwa le dutše le rena mo.”

29Moshe a re go yena: “Ge ke seno tšwa mo motseng wo, ke tla emiša diatla ka rapela Morena. Dikgadima di tla homola, le sefako se tla kgaotša; ke moo o tlago lemoga gore lefase ke la Morena. 30Fela ke a tseba gore wena le bakgomana ba gago ga se la tšwe le boifa Morena Modimo.”

31Leokodi le garase di ile tša rothothelwa fase, gobane garase e be ya butšwa gomme leokodi le khukhuša. 32Ge e le korong yona e ile ya se ke ya senyega, ka gobane e butšwetša morago.

33Moshe a tloga go kgoši, a tšwa motseng, a napa a emiša diatla a rapela Morena. Dikgadima le sefako tša kgaotša, le pula ya khula. 34Ge kgoši e bona go khudile ya senya gapegape. A retela pelo, yena le bakgomana ba gagwe. 35Kgoši a thatafatša pelo, a gana go lesa Baisraele ba sepela, bjalo ka ge Morena a boletše ka Moshe.

10

Tšie

101Morena a re go Moshe: “Eya go kgoši, gobane ke nna ke mo reteditšego pelo, yena le bakgomana ba gagwe, gore ke tle ke dire mehlolo ye ya ka gare ga bona, 2le gore wena o tle o kgone go botša bana ba gago le ditlogolo ka moo ke dirilego Baegepeta diebela ge ke dira mehlolo. Lena ka moka le tla tseba gore ke nna Morena.”

3Ka gona Moshe le Arone ba ya go kgoši, ba fihla ba re go yena: “Morena, Modimo wa Baheberu, o re: ‘O tla gana go fihla neng go ineela go nna? Lesa setšhaba sa ka se sepele, gore se yo nkhunamela. 4Ge o fela o gana, gona nna ke tla romela tšie nageng ya gago ka la ka moswane. 5E tla ba leru la tšie gomme ya pipetša gohle fase gwa hloka le bobono. E tla ja se sengwe le se sengwe se se le šaletšego mola sefako se rothotha, le mohlare wo mongwe le wo mongwe wa lena wo o rego o a hloga o tla lewa. 6Tšie e tla tlala nywakong ya gago le ya bakgomana ba gago le ya Baegepeta ka moka. E tla ba sehlogo kudu go fetiša ka moo borrago le borakgolwago ba kilego ba bona.’ ” Moshe a furalela kgoši a sepela.

7Bakgomana ba re go kgoši: “Na monna yo o tla re tshwenya go fihlela neng? Lesa banna ba Baisraele ba sepele gore ba yo khunamela Morena Modimo wa bona. Afa o a lemoga gore naga ya Egepeta e šetše e senyegile?”

8Ka gona Moshe le Arone ba bušetšwa pele ga kgoši, gomme kgoši ya re go bona: “Sepelang le yo khunamela Morena Modimo wa lena! Le re ke bomang ba ba yago?”

9Moshe a mo fetola a re: “Rena ka moka re tla ya le bana ba rena le batšofadi ba rena. Re tla tšea barwa le barwedi ba rena le dihuswane tša rena le dikgomo tša rena ka moka, ka gobane re nyaka go yo direla Morena monyanya.”

10Kgoši ya re: “Ruri, ke ena ka Morena gore nka se le lese la tšea basadi le bana ba lena! Go molaleng gore le fehla mpherefere. 11Ke a gana! A go ye banna fela go yo khunamela Morena, ge e ka ba seo ke se le se nyakago.” Ba napa ba lelekwa pele ga kgoši.

12Morena a re go Moshe: “Emišetša letsogo la gago godimo ga naga ya Egepeta gore tšie e tle. Yona e tla udubatša naga, ya ja dibjalo ka moka, tšohle tše di šetšego mohla wola wa sefako.” 13Ka gona Moshe a emiša lepara la gagwe, gomme Morena a tsoša phefo ye e tšwago bohlabela, ya tšutla nageng letšatši leo ka moka le bošego bjoo ka moka. Ge go esa ke ge e tlišitše tšie. 14

10:14-15
Kut. 9:2-3
Tšie ya tla e le metšhitšhitšhitšhi ya aparela naga ka moka. E be e le motšhitšhi wo mogologolo wo o bego o se wa ke o bonwa, goba wo o kago tsoga o bonwe gape. 15Tšie ya pipetša naga, naga ya šala e fifetše; ya ja dibjalo le dienywa tšohle mehlareng tšeo sefako se di tshetšego. Gwa se ke gwa šala le lehlašana goba bjanyana bjo botalana nageng ka moka ya Egepeta.

16Kgoši ya phakiša ya bitša Moshe le Arone ya re: “Ke senyeditše Morena Modimo wa lena, le lena ke le senyeditše. 17Hle, ke a le rapela, ntebaleleng bosenyi bja ka mo lekgatheng le e be moka, gomme le rapeleng Morena Modimo wa lena, gore a upše a tloše kotlo ye ya go bolayago dimela tšohle.” 18Moshe a re go tloga fao pele ga kgoši a rapela Morena. 19Gomme Morena a fetoša phefo yela ya bohlabela a e dira phefo ye maatla ya bodikela; ya rwalelela tšie ya e gogolela ka Lewatleng la Mahlaka.10:19 “Lewatleng la Mahlaka” Lebelela “Lewatlekhubedu” mo go Eks. 13:18. Le e tee tšie ya se hlwe e bonwa nageng ya Egepeta ka moka. 20Fela Morena a thatafatša pelo ya kgoši, gomme ya gana go lesa Baisraele ba sepela.

Leswiswi

21Morena a re go Moshe: “Emišetša letsogo la gago leratadimeng, gomme go tla wa leswiswi le legolo la go phopholwa la apeša naga ya Egepeta.” 22

10:22
Pes. 105:28
Kut. 16:10
Moshe a emišetša letsogo leratadimeng, gwa wa kgampipi ya leswiswi nageng ya Egepeta ka moka la tšea matšatši a mararo. 23Baegepeta ba se ke ba kgona go bonana, gwa se ke gwa ba le o tee a tšwago ntlong ya gagwe lebakeng leo. Baisraele ka moka bona ba be ba na le seetša mo ba dulago gona.

24Kgoši ya bitša Moshe ya re: “Sepelang le yo khunamela Morena; le basadi le bana ba lena ba ka no ya le lena. Ge e le dihuswane le dikgomo tša lena tšona le di tlogele mo.”

25Moshe a mo fetola a re: “Gona wena o swanetše go re fa diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le tša dihlabelo tše dingwe go direla Morena Modimo wa rena. 26Diruiwa tša rena le tšona di swanetše go ya le rena, go se šale le se tee, gobane mo go tšona re tla hlaola tšeo ka tšona re tlago direla Morena Modimo wa rena. Le gona rena ka noši re ka se kgone go tseba pele re fihla kua gore ke dife tšeo ka tšona re swanetšego go direla Morena.”

27Morena a thatafatša pelo ya kgoši, gomme kgoši a gana go ba lesa ba sepela. 28Kgoši ya befelelwa Moshe ya re: “Tloga mo! O hlokomele gore ke se hlwe ke go bona! Tšatši le ke go bonago o tla hwa!”

29Moshe a mo fetola a re: “O boletše taba! Nnaena o ka se hlwe o mpone.”

11

Moshe o bega gore maitšibolo a tlilo bolawa

111Morena a re go Moshe: “Ke tla otla kgoši le Baegepeta ka moka ka kotlo e tee gape. Ka morago ga yona o tla le lesa la sepela. Gabotsebotse, o tla le koba la tšwa nageng ye. 2Bjale ge, loma Baisraele tsebe, o ba botše gore yo mongwe le yo mongwe a kgopele dikgabišo tša gauta le tša silibera go moagišani wa gagwe.” 3Morena a dira gore Baisraele ba hwetše botho go Baegepeta. Gomme le yena Moshe a hlompšha ke bakgomana le setšhaba ka moka; ba mmona e le motho yo mogolo kudu.

4Moshe a re go kgoši: “Morena o re: ‘Mašegogare ke tla putlaganya naga ya Egepeta, 5gomme maitšibolo ka moka a bašemane ba Baegepeta a tla hwa, go thoma ka morwa wa pele wa kgoši, mojalefa wa bogoši, go fihlela ka morwa wa pele wa lekgoba la mosadi, leo sa lona e lego go šila. Le maitšibolo a dikgomo le ona ka moka a tla hwa. 6Go tla ba sello se segolo nageng ya Egepeta ka moka, sello se se sa kago sa ba gona, le gona se ka se tsogego se bile gona gape. 7Fela mo go Baisraele go ka se ke gwa ba le mpša le e tee ye e gobago motho goba phoofolo. Ke gona le tlago tseba gore nna, Morena, ga ke sware Baegepeta le Baisraele go swana.’ ” 8Moshe a iša pele a re: “Bakgomana ba gago ka moka ba tla tla go nna, ba ntotšha, ba nthapela gore ke tšee setšhaba sa gešo ka moka ke se huduše. Ka morago ga fao ke tla huduga.” Ke moka Moshe a tloga pele ga kgoši a befetšwe kudu.

9Morena o be a rile go Moshe: “Kgoši e tla tšwela pele le go gana go le theeletša, gore ke atiše mehlolo ya ka nageng ya Egepeta.” 10Moshe le Arone ba dirile mehlolo ye ka moka pele ga kgoši, fela Morena a thatafatša pelo ya gagwe, gomme a se lese Baisraele ba etšwa nageng ya gagwe.