Sepedi 2000 (NSO00)
9

Bajuda ba fediša manaba a bona

91Letšatši la lesome le metšo ye meraro la kgwedi ya Adara leo ka lona pego ya mošate e bego e swanetše go phethagatšwa, letšatši leo manaba a Bajuda a bego a holofetše gore a tla ba fenya ka lona, le ile la fihla. Eupša bakeng sa seo Bajuda ba ile ba fenya bona. 2Karolong ya Bajuda motseng wo mongwe le wo mongwe mmušong bona ba ile ba kgobokana gore ba hlasele mang le mang yo a lekago go ba kweša bohloko. Batho mo gohle ba be ba ba tšhaba, go se yo a ka ba fenyago. 3Gabotsebotse bakgomana ka moka dileteng – babušiši, balaodi le baemedi ba mošate – ba ile ba thuša Bajuda ka gobane ba be ba boifa Mordekai. 4Go be go tsebega mmušong ka moka gore Mordekai bjale ke monna yo a nago le maatla mošate, mme maatla ao a sa oketšega. 5Ka gona Bajuda ba dira se ba se ratago ka manaba a bona. Ba ba hlasela ka ditšhoša, ba ba bolaya, ba ba fediša.

6Kua Susa, gona motsemošate, Bajuda ba ile ba bolaya batho ba makgolo a mahlano. 7-10Gare ga bona go be go na le barwa ba lesome ba Hamane, morwa wa Hamedatha, lenaba lela la Bajuda. Bona e be e le Parshandata, Dalfone, Aspatha, Porata, Adalia, Aridatha, Parmashta, Arisai, Aridai le Bayesata. Fela ba ile ba se thope selo.

11Ka lona tšatši leo kgoši a begelwa gore mo Susa go bolailwe batho ba bakae. 12Gomme yena a re go Mohumagadi Estere: “Motseng wa Susa o nnoši Bajuda ba bolaile batho ba makgolo a mahlano, ge go balwa le barwa bale ba Hamane ba lesome. Kua dileteng gona ke gore ba dirile eng! Bjale ke eng se o se kgopelago? Ke tla go fa sona. Mpotše se o sa se nyakago, gomme o tla se fiwa.”

13Estere a mo fetola a re: “Ge eba o dumela, kgoši, a Bajuda ba mo Susa ka moswane ba dire gape se ba ilego ba dumelelwa go se dira lehono. Gomme o laele gore ditopo tša barwa ba Hamane di fegwe koteng yela.” 14Kgoši a ntšha taelo yeo, gomme pego yeo ya ntšhwa Susa. Ditopo tša barwa ba Hamane ba lesome tša fegwa. 15Ka letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi ya Adara, Bajuda ba Susa ba kgobokana la bobedi, gomme ba bolaya batho ba bangwe gape ba makgolo a mararo moo motseng. Le ka lona letšatši leo ba ile ba se ke ba thopa selo.

16Bajuda ba kua dileteng le bona ba ile ba kgobokana gomme ba itšhireletša. Ba itlhatlola manaba ka go bolaya bahloi ba bona ba dikete tše masome a a šupago le tše tlhano. Eupša ba se ke ba thopa selo. 17E be e le ka letšatši la lesome le metšo ye meraro la Adara. Ka letšatši le le latelago, la lesome le metšo ye mene, ba se sa bolaya batho, eupša ya ba letšatši la lethabo le go keteka monyanya. 18Bajuda ba motse wa Susa bona ba dira letšatši la lesome le metšo ye mehlano letšatši la go khutša, ka gore ba be ba bolaile manaba a bona ka letšatši la lesome le metšo ye meraro le la lesome le metšo ye mene, gomme ba khutša ka la lesome le metšo ye mehlano. 19Ke ka lebaka leo Bajuda ba ba dulago metseng ye mennyane ba tšeago letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi ya Adara letšatši la lethabo la go khutša, la go keteka monyanya le go fana dimpho tša dijo.

Monyanya wa Purime

20Mordekai o ile a dira gore ditiragalo tšeo di ngwalwe gomme a romela mangwalo go Bajuda ka moka, ba kgole le kgauswi, dileteng ka moka tša kgoši. 21A ba botša gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe ba hlomphe letšatši la lesome le metšo ye mene le la lesome le metšo ye mehlano la Adara e le matšatši a go khutša. 22Ao e bile matšatši ao ka ona Bajuda ba ilego ba itlhatlola manaba a bona; yeo e bile yona kgwedi ye ka yona nako ya manyami le dillo e ilego ya fetošwa nako ya lethabo le tlhalalo. Ba ile ba botšwa gore ba boloke matšatši a ka go thaba le go keteka, le gore ba fane dimpho tša dijo, mme bahloki ba fiwe le dimpho tše dingwe. 23Ka gona Bajuda ba dira tše Mordekai a ba boditšego tšona ka lengwalo leo, gomme monyanya woo ya ba setlwaedi sa ngwaga ka ngwaga.

24

9:24
Est. 3:7
Hamane, morwa wa Hamedatha, Moagaga, yo e bego e le lenaba la Bajuda, o be a dirile matengwa goba “purime”, ka moo a bego a bitšwa ka gona, gore a tsebe letšatši le ka lona a bego a ka fediša Bajuda; o be a logile maano a go ba swielela. 25Eupša Estere a ya go kgoši, gomme kgoši a ntšha mangwalo gore Hamane a dirwe bobe bjo a bego a logile maano a go bo dira Bajuda – yena le barwa ba gagwe ba fegwa koteng. 26Ke ka lebaka leo matšatši ao a go khutša a bitšwago Purime. Ka lebaka la lengwalo la Mordekai le ka lebaka la tšohle tšeo di ilego tša ba hlagela, 27Bajuda ba ile ba dira molao wo o sa fetošwego wa go tlema bona le ditlogolo tša bona gotee le mang le mang yo e ka bago Mojuda, gore ngwaga ka ngwaga ka nako ye e swanetšego, matšatši ao a mabedi a fele a hlompšha ka moo Mordekai a laetšego ka gona. 28Go ile gwa tlengwa gore lapa le lengwe le le lengwe la Mojuda wa moloko wo mongwe le wo mongwe wa ka moso dileteng tšohle le metseng yohle le gopole le be le hlomphe matšatši ao a Purime go ya go ile.

29Mohumagadi Estere, morwedi wa Abihaile, le yena o ile a ngwala lengwalo a na le Mordekai, a tiišetša lela la go bolela ka Purime leo Mordekai a bego a ile a le ngwala pele. 30Lengwalo leo la ngwalelwa Bajuda ka moka, gomme la ngwalollwa la romelwa dileteng ka moka tše 127 tša mmušo wa Persia. Lona le be le re Bajuda ba be le khutšo le polokego, 31gomme le laya bona le ditlogolo tša bona gore ba hlomphe matšatši a Purime ka nako ye e swanetšego, go no swana le ge pele ba be ba ipeetše melao ya go itima dijo le ya dinako tša mahloko. Seo se ile sa laelwa ke Mordekai le Mohumagadi Estere ka babedi. 32Taelo ye ya Estere yeo e bego e tiišetša melao ya Purime e ile ya ngwalwa ka pukung.