Sepedi 2000 (NSO00)
6

Kgoši o hlompha Mordekai

61Bjona bošegong bjoo kgoši a lala a se a robala, ka gona a laela gore puku ya ditaba tša mmušo e tlišwe go yena gomme a e balelwe. 2

6:2
Est. 2:21-22
Karolong ye e ilego ya balwa go be go na le ditaba tša ka moo Mordekai a kilego a utolla maanomabe a go bolaya kgoši, maanomabe a Bigtana le Tereshe, baamogwabonna ba babedi ba mošate bale ba bego ba leta diphapoši tša kgoši. 3Kgoši a botšiša a re: “Na Mordekai re ile ra mo hlompha ra ba ra mo putsa bjang tabeng yeo?”

Bahlanka ba gagwe ba mo fetola ba re: “Ga se a ka a direlwa selo.”

4Kgoši a ba botšiša a re: “Kgane go na le yo mongwe wa bakgomana mo mošate?”

Gomme Hamane o be a sa tšo fihla kgorong. Yena o be a tlile go kgopela kgoši gore Mordekai a fegwe koteng yeo e bego e šetše e epetšwe. 5Ka gona bahlanka ba mo fetola ba re: “Hamane o gona mo mme o nyaka go go bona.”

Kgoši a re: “A a tsene.”

6Ke moo Hamane a tsenego, gomme kgoši a re go yena: “Go na le motho yo mongwe yo ke tlogago ke nyaka go mo hlompha. A motho yoo ke mo direle eng?”

Hamane a ipotšiša a re: “Na e ka ba mang yo kgoši a nyakago go mo hlompha ka mokgwa wo? Ke nna, ga go yo mongwe.”

7-8Ke gona a fetotšego kgoši a re: “A diaparo tša bogoši di tlišetšwe monna yoo, tšona diaparo tše wena mong o di aparago. A pere ya gago e rwešwe sekgabišo6:7 “sekgabišo” Mohlomongwe ke mohuta wo mongwe wa mphapahlogo. sa bogoši. 9Bjale o laele yo mongwe wa bakgomana ba gago ba bagolo gore a apeše monna yoo diaparo tšeo, a mo hlahle a mo putliše lepatlelo la motse monna yoo a nametše pere yela. Gomme ge ba putla mokgomana yoo a tšame a goa a re: ‘Bonang ka moo kgoši a putsago monna yo a ratago go mo hlompha!’ ”

10Gomme kgoši a re go Hamane: “Itlhaganele o yo tšea diaparo tšeo le pere, gomme o hlomphe Mordekai, Mojuda, ka go mo direla tšohle tše o di boletšego. O tla mo hwetša a dutše lesorong la kgoro ya mošate.”

11Ke moka Hamane a yo tšea diaparo tšeo le pere. A apeša Mordekai diaparo tšeo, gomme Mordekai a namela pere yela, mme Hamane a mo putliša lepatlelo la motse a goa a re: “Bonang ka moo kgoši a putsago monna yo a ratago go mo hlompha!”

12Ka morago ga moo Mordekai a gomela lesorong la kgoro ya mošate, mola Hamane yena a potlakela lapeng la gagwe a ikhurumeditše hlogo a nyamile. 13A fihla a botša mosadi wa gagwe le bagwera bale ba gagwe ka moka tšohle tše di mo hlagetšego. Ke moo mosadi le bagwera bale ba gagwe ba mahlajana ba itšego go yena: “Ke gona ge o thoma go ušwa ke Mordekai. Yena ke Mojuda, gomme o ka se mo kgone. Ruri, o ka se mo dire selo.”

Hamane o a bolawa

14Ba re ba sa bolela, baamogwabonna ba mošate ba tsena ba itlhaganetše ba tlile go iša Hamane monyanyeng ga Estere.

7

71Ka gona kgoši le Hamane ba yo ja le Estere 2la bobedi. Ya re ge go nwewa beine kgoši a botšiša Estere gape a re: “Bjale ge, Mohumagadi Estere, o nyaka eng? Mpotše, gomme o tla fiwa se o se kgopelago, le ge e ka ba seripa sa mmušo.”

3Mohumagadi Estere a mo fetola a re: “Ge eba ke go kgahla ebile o dumela go theeletša kgopelo ya ka ya bošuana, kgoši, ke no kgopela gore nna le setšhaba sa gešo re phele. 4Nna le setšhaba sa gešo re rekišitšwe gore re fedišwe. Gomme ge nkabe re rekišitšwe gore re be makgoba nkabe ke ile ka ikhomolela; eupša re šetše re le kgauswi le go fedišwa, go swielelwa, gomme lenaba leo le ka se kgone go lefa kgoši tahlegelo yeo.”7:4 Mohlomongwe go swanetše go balwa “gomme ... yeo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

5Ke moo Kgoši Zerksese a botšišitšego Mohumagadi Estere a re: “Ke mang yo a ka bago le bogajana bja go dira taba ya mohuta woo? Na monna yoo o kae?”

6Estere a mo fetola a re: “Motlaiši le lenaba la rena ke yena monna yo mobe yo, Hamane!”

Hamane a gakanega pele ga kgoši le mohumagadi. 7Ke moo kgoši a emeletšego a galefile, gomme a tšwela ntle a ya ka serapeng sa mošate. Hamane a bona gore kgoši o ikemišeditše go mo otla ka lebaka la bobe bjoo; ka gona yena a šala a kgopela Mohumagadi Estere gore a se ke a bolawa. 8Hamane o be a sa tšo itahlela fase setulong se Estere a bego a dutše go sona a kgopela tshwarelo, ge kgoši a boela ka phapošing a etšwa ka serapeng. Ge kgoši a bona seo a goa a re: “Na monna yo o nyaka go kata mohumagadi gona mo pele ga ka, ka lapeng la ka?”

Kgoši a sa tšo bolela bjalo ya ba baamogwabonna ba khurumetša Hamane hlogo. 9Gomme yo mongwe wa bona yo a bitšwago Harbona a re: “Gape Hamane ebile o epetše kota kua ga gagwe ya go tlo fega Mordekai yo a kilego a begela Estere gore kgoši o tlile go bolawa. Botelele bja yona ke dimetara tše masome a mabedi le metšo ye meraro.”

Kgoši a ba laela a re: “Fegang Hamane go yona!”

10Ka gona Hamane a fegwa koteng ye a bego a e epetše gore a tle a fege Mordekai go yona. Ya ba gona pefelo ya kgoši e okobalago.

8

Bajuda ba botšwa gore ba itwele

81Ka lona letšatši leo Kgoši Zerksese a fa Mohumagadi Estere thoto ka moka ya Hamane, lenaba lela la Bajuda. Estere a botša kgoši gore Mordekai ke leloko labo, gomme go tloga tšatšing leo Mordekai a dumelelwa gore a tle pele ga kgoši. 2Kgoši a khwamola palamonwana ya gagwe ye e nago le sekibo sa gagwe, yela a bego a e amogile Hamane, gomme a e nea Mordekai. Estere a bea Mordekai mohlokomedi wa thoto yela ya Hamane.

3Estere a bolela le kgoši gape a itahletše maotong a gagwe mme a lla. A mo kgopela gore a dire se sengwenyana go thibela maanomabe ale Hamane, Moagaga, a bego a a logetše Bajuda. 4Kgoši a mo šupa ka molamo wa gagwe wa gauta, ka gona yena a ema a re: 5“Ge eba o dumela, kgoši, mme ke go kgahla, le ge eba o bona e le taba ye e lokilego, gona a go ngwalwe pego go thibela gore ditaelo tša Hamane di se ke tša phethwa, ditaelo tšela morwa wa Hamedatha, Moagaga, a di ntšhitšego tša gore Bajuda ka moka mmušong wa kgoši ba fedišwe. 6Nka kgotlelela bjang ge kotsi ye e ka wela setšhaba sa gešo, gomme le yona meloko yešo ya bolawa?”

7Ke moo Kgoši Zerksese a boditšego Mohumagadi Estere le Mordekai, Mojuda, a re: “Bonang, ke fegile Hamane ka lebaka la maanomabe a a bego a ikemišeditše go a dira Bajuda, gomme Estere ke mo file thoto ya gagwe. 8Eupša pego ye e ntšhitšwego ka leina la kgoši gomme e gatišitšwe ka sekibo sa mošate e ka se kgone go hlanošwa. Fela lena le ka no ngwalela Bajuda se le se ratago; ebile le ka no se ngwala ka leina la ka la ba la gatiša ka sekibo sa mošate.”

9Seo se diregile ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye meraro mo kgweding ya boraro, kgwedi ya Sibane. Mordekai o ile a bitša bangwaledi ba kgoši gomme ba ngwalela Bajuda, babušiši, balaodi le bakgomana ba dilete tšela tše 127, go tloga India go ba go yo fihla Etopia. Mangwalo ao a be a ngwaletšwe selete se sengwe le se sengwe ka polelo ya sona le mongwalelo wa sona, le Bajuda ka polelo ya bona le mongwalelo wa bona. 10Mordekai a dira gore mangwalo ao a ngwalwe ka leina la Kgoši Zerksese, gomme a a gatiša ka sekibo sa mošate. A išwa ke banamedi ka dipere tša mošate tša lebelo.

11Mangwalo ao a be a re kgoši o dumelela Bajuda motseng wo mongwe le wo mongwe gore ba ka kgobokana gore ba tle ba itšhireletše. Ge ba ka hlaselwa ke banna ba ba itlhamilego ba setšhaba se sengwenyana, seleteng sefe le sefe, ba ka itwela mme ba ba fediša gotee le basadi le bana ba bona; ba ka ba swielela ba ba thopela dithoto. 12Tumelelo yeo e be e swanetše go phethagatšwa dileteng ka moka tša kgoši ka lona letšatši lela le kgethetšwego go feleletša Bajuda, e lego la lesome le metšo ye meraro la Adara, kgwedi ya lesome le metšo ye mebedi. 13Pego yeo e be e swanetše go phatlalatšwa e le molao gomme e tsebagatšwe bathong bohle dileteng ka moka, gore ge letšatši leo le fihla e be gobane Bajuda ba itokišeditše go itefeletša manabeng a bona. 14Ka taelo ya kgoši banamedi ba ile ba namela dipere tša mošate gomme ba tloga ka lebelo la pekwa. Pego yeo e ile ya phatlalatšwa le gona kua Susa, motsemošate.

15Mordekai a tloga mošate a apere diaparo tša bogoši tša mmala wa serolana le wo mošweu, le seaparo sa lešela le boletiana la bohwibidu bja moretele, a rwele le mphapahlogo wo mogolo wa gauta. Ke moo motse wa Susa o ilego wa goa ka lethabo le mekgolokwane. 16Bajuda ba be ba tletše lethabo, dipelo tša bona di edile, ba imologile, ba šetše ba ikwa ba fentše. 17Metseng yohle le dileteng tšohle, kae le kae mo pego yeo ya kgoši e ilego ya balwa gona, Bajuda ba ile ba ba le letšatši la go khutša la lethabo. Ba keteka monyanya ba thabile. Gabotsebotse batho ba bangwe ba bantši ba ile ba ipitša Bajuda, ka gobane bjale ba be ba ba boifa.