Sepedi 2000 (NSO00)
4

Mordekai o kgopela gore Estere a mo thuše

41Ge Mordekai a ekwa tšohle tše di diregilego, a gagola diaparo tša gagwe ka manyami. A apara diaparo tša go ilela, a itšhela hlogo ka melora gomme a sepela le motse a hlabošitše lentšu a lla gabohloko, 2a ba a fihla lesorong la kgoro ya mošate. Fela a se ke a tsena, ka gobane go be go se motho yo a dumeletšwego go tsena ka kgoro ya mošate a apere diaparo tša go ilela. 3Dileteng ka moka mo pego yeo ya kgoši e bego e tsebagaditšwe gona go be go kwala sello se segolo gare ga Bajuda. Ba itima dijo, ba lla ba golola, gomme ba bantši ba apara diaparo tša go ilela ba patlama meloreng.

4E rile ge badiredi ba Estere ba basadi le baamogwabonna ba gagwe ba mmotša se Mordekai a se dirago, yena a tshwenyega kudu. A romela Mordekai diaparo gore a di apare mme a apole tšeo tša go ilela, fela Mordekai a di gana. 5Ke moo Estere a biditšego Hatake, yo mongwe wa baamogwabonna ba mošate yo a beilwego ke kgoši gore a hlankele Estere, a mo laela gore a ye go Mordekai go yo nyakišiša gore se a se dirago se šupa eng, le gore ke ka lebaka lang a se dira. 6Gomme Hatake a ya go Mordekai lepatlelong la motse kua lesorong la kgoro ya mošate. 7Mordekai a mo laodišetša tšohle tše di mo hlagetšego, le gore Hamane o re o tla tliša tšhelete ye kaakang matlotlong a mošate ge Bajuda ka moka ba ka bolawa. 8A neela Hatake lengwalo le le ngwalolotšwego la pego ye e tsebagaditšwego kua Susa ye e rego Bajuda ba fedišwe. Mordekai a mo kgopela gore a le bontšhe Estere, a mo hlathollele gore ditaba di eme bjang, a be a mmotše gore a ye go kgoši a mo rapele mme a mo kgopele gore a šokele setšhaba seo sa gaboyena Estere. 9Hatake a dira bjalo, 10gomme Estere a re a boele go Mordekai a mmotše a re: 11“Ge motho ofe le ofe, monna goba mosadi, a ka tsena ka lapeng go yo bona kgoši a se a bitšwa, o a bolawa. Woo ke molao; mang le mang o a o tseba, go thoma ka bahlanka ka moka ba kgoši go fihla ka batho ba dilete tša gagwe. Go na le tsela e tee fela yeo ka yona motho a ka phemago molao wo: Ge kgoši a ka šupa motho ka molamo wa gagwe wa bogoši wa gauta, gona motho yoo a ka se bolawe. Eupša e šetše e le kgwedi nna ke se ka bitšwa.”

12Ge Mordekai a ekwa se Estere 13a se boletšego, a roma batseta gore ba mo eletše ba re: “O se ke wa gopola gore ka gore o wa mošate wena o ka se bolawe le Bajuda ba bangwe, 14gobane le ge o ka no ikhomolela gonabjale, Bajuda ba tla thušwa ke legodimo ba phologa; eupša wena o tla hwa, gomme lapa la tatago la felelela. Gomme go tseba mang – mohlomongwe bohumagadi o bo beetšwe yona nako ye!”

15Estere a roma batseta go Mordekai gore ba mo fetole ba re: 16“Sepela o bothe Bajuda ka moka ba ba lego motseng wa Susa. Le itime dijo ka lebaka la ka. Le se je, le se nwe matšatši a mararo le mašego a ona. Le nna gotee le badiredi ba ka ba basadi re tla itima. Ka morago ga moo ke tla ya go kgoši, le ge molao o gana. Ge eba ka go dira bjalo ke tla hwa, gona ke tla no hwa.”

17Ke moka Mordekai a tloga a yo dira tšohle tše Estere a mmoditšego gore a di dire.

5

Estere o laletša kgoši le Hamane gore ba tle monyanyeng

51Ka letšatši la boraro la ge Estere a itima dijo, a apara diaparo tša gagwe tša bohumagadi gomme a tsena ka lapeng la mošate, a ya a ema moo a lebane le phapoši ye setulo sa bogoši se se bego se le ka go yona. Kgoši yena o be a le ka gare, a dutše setulong sa gagwe sa bogoši a lebane le mojako. 2Ya re ge kgoši a bona Mohumagadi Estere a eme lapeng, a mo lebelela ka botho gomme a mo šupa ka molamo wa bogoši wa gauta. Ke moka Estere a batamela a kgwatha ntlha ya wona. 3Kgoši a napa a mmotšiša a re: “Molato ke eng, Mohumagadi Estere? Mpotše se o se nyakago, gomme o tla se fiwa le ge e ka ba seripa sa mmušo wa ka.”

4Estere a mo fetola a re: “Ge o dumela, kgoši, o tle le Hamane lehono monyanyeng wo ke go direlago wona.”

5Kgoši a nama a laela Hamane gore a tle ka pela, gore ba tle ba phethe se Estere a se kgopetšego. Ka gona kgoši le Hamane ba ya monyanyeng woo ga Estere. 6Ya re ge go nwewa beine kgoši a re go Estere: “Mpotše se o se nyakago, gomme o tla se fiwa. Ke tla go fa se o se kgopelago, le ge e ka ba seripa sa mmušo wa ka.”

7Estere a mo fetola a re: 8“Ge o le yo botho go nna, kgoši, mo e lego gore o ka mpha se ke se kgopelago, gona o tle le Hamane bosasa monyanyeng wo mongwe wo ke tlago le direla wona. Ke ka nako yeo moo ke tlago go botša, kgoši, se ke se nyakago.”

Hamane o loga maano a go bolaya Mordekai

9Ge Hamane a tloga moo monyanyeng o be a thabile, pelo ya gagwe e le ye tšhweu. Eupša a bona Mordekai lesorong la kgoro ya mošate, gomme ya re ge Mordekai a sa emelele, le gona a sa bontšhe gore o a mo hlompha, a mo tukela bogale. 10Eupša a no itshwara, a ya gae. A laletša bagwera ba gagwe gore ba tle lapeng la gagwe, gomme a kgopela Sereshe, mosadi wa gagwe, gore a be nabo. 11O ile a ba kgantšhetša ka moo a humilego, ka moo a nago le barwa ba bantši, ka moo kgoši a mo hlatlošeditšego maemong a godimo, le ka moo yena a fetago bakgomana le bahlanka ba kgoši ka gona. 12Hamane a tšwela pele a re: “Go feta moo, Mohumagadi Estere ga se a direla motho monyanya ge e se nna fela le kgoši, gomme le bosasa re sa laleditšwe. 13Eupša tšeo ka moka ga di nkgotsofatše ge ke sa bona Lejuda lela ba rego ke Mordekai le dutše lesorong la kgoro ya mošate.”

14Ke moo mosadi le bagwera bale ba gagwe ka moka ba mmoditšego ba re: “A go epelwe kota ya botelele bja dimetara tše masome a mabedi le metšo ye meraro. Ke moo bosasa mosong o ka kgopelago kgoši gore Mordekai a fegwe go yona, ka morago wa ya monyanyeng o thabile.” Hamane a bona taba yeo e le ye botse, gomme a laela gore kota yeo e epelwe.

6

Kgoši o hlompha Mordekai

61Bjona bošegong bjoo kgoši a lala a se a robala, ka gona a laela gore puku ya ditaba tša mmušo e tlišwe go yena gomme a e balelwe. 2

6:2
Est. 2:21-22
Karolong ye e ilego ya balwa go be go na le ditaba tša ka moo Mordekai a kilego a utolla maanomabe a go bolaya kgoši, maanomabe a Bigtana le Tereshe, baamogwabonna ba babedi ba mošate bale ba bego ba leta diphapoši tša kgoši. 3Kgoši a botšiša a re: “Na Mordekai re ile ra mo hlompha ra ba ra mo putsa bjang tabeng yeo?”

Bahlanka ba gagwe ba mo fetola ba re: “Ga se a ka a direlwa selo.”

4Kgoši a ba botšiša a re: “Kgane go na le yo mongwe wa bakgomana mo mošate?”

Gomme Hamane o be a sa tšo fihla kgorong. Yena o be a tlile go kgopela kgoši gore Mordekai a fegwe koteng yeo e bego e šetše e epetšwe. 5Ka gona bahlanka ba mo fetola ba re: “Hamane o gona mo mme o nyaka go go bona.”

Kgoši a re: “A a tsene.”

6Ke moo Hamane a tsenego, gomme kgoši a re go yena: “Go na le motho yo mongwe yo ke tlogago ke nyaka go mo hlompha. A motho yoo ke mo direle eng?”

Hamane a ipotšiša a re: “Na e ka ba mang yo kgoši a nyakago go mo hlompha ka mokgwa wo? Ke nna, ga go yo mongwe.”

7-8Ke gona a fetotšego kgoši a re: “A diaparo tša bogoši di tlišetšwe monna yoo, tšona diaparo tše wena mong o di aparago. A pere ya gago e rwešwe sekgabišo6:7 “sekgabišo” Mohlomongwe ke mohuta wo mongwe wa mphapahlogo. sa bogoši. 9Bjale o laele yo mongwe wa bakgomana ba gago ba bagolo gore a apeše monna yoo diaparo tšeo, a mo hlahle a mo putliše lepatlelo la motse monna yoo a nametše pere yela. Gomme ge ba putla mokgomana yoo a tšame a goa a re: ‘Bonang ka moo kgoši a putsago monna yo a ratago go mo hlompha!’ ”

10Gomme kgoši a re go Hamane: “Itlhaganele o yo tšea diaparo tšeo le pere, gomme o hlomphe Mordekai, Mojuda, ka go mo direla tšohle tše o di boletšego. O tla mo hwetša a dutše lesorong la kgoro ya mošate.”

11Ke moka Hamane a yo tšea diaparo tšeo le pere. A apeša Mordekai diaparo tšeo, gomme Mordekai a namela pere yela, mme Hamane a mo putliša lepatlelo la motse a goa a re: “Bonang ka moo kgoši a putsago monna yo a ratago go mo hlompha!”

12Ka morago ga moo Mordekai a gomela lesorong la kgoro ya mošate, mola Hamane yena a potlakela lapeng la gagwe a ikhurumeditše hlogo a nyamile. 13A fihla a botša mosadi wa gagwe le bagwera bale ba gagwe ka moka tšohle tše di mo hlagetšego. Ke moo mosadi le bagwera bale ba gagwe ba mahlajana ba itšego go yena: “Ke gona ge o thoma go ušwa ke Mordekai. Yena ke Mojuda, gomme o ka se mo kgone. Ruri, o ka se mo dire selo.”

Hamane o a bolawa

14Ba re ba sa bolela, baamogwabonna ba mošate ba tsena ba itlhaganetše ba tlile go iša Hamane monyanyeng ga Estere.