Sepedi 2000 (NSO00)
4

Mordekai o kgopela gore Estere a mo thuše

41Ge Mordekai a ekwa tšohle tše di diregilego, a gagola diaparo tša gagwe ka manyami. A apara diaparo tša go ilela, a itšhela hlogo ka melora gomme a sepela le motse a hlabošitše lentšu a lla gabohloko, 2a ba a fihla lesorong la kgoro ya mošate. Fela a se ke a tsena, ka gobane go be go se motho yo a dumeletšwego go tsena ka kgoro ya mošate a apere diaparo tša go ilela. 3Dileteng ka moka mo pego yeo ya kgoši e bego e tsebagaditšwe gona go be go kwala sello se segolo gare ga Bajuda. Ba itima dijo, ba lla ba golola, gomme ba bantši ba apara diaparo tša go ilela ba patlama meloreng.

4E rile ge badiredi ba Estere ba basadi le baamogwabonna ba gagwe ba mmotša se Mordekai a se dirago, yena a tshwenyega kudu. A romela Mordekai diaparo gore a di apare mme a apole tšeo tša go ilela, fela Mordekai a di gana. 5Ke moo Estere a biditšego Hatake, yo mongwe wa baamogwabonna ba mošate yo a beilwego ke kgoši gore a hlankele Estere, a mo laela gore a ye go Mordekai go yo nyakišiša gore se a se dirago se šupa eng, le gore ke ka lebaka lang a se dira. 6Gomme Hatake a ya go Mordekai lepatlelong la motse kua lesorong la kgoro ya mošate. 7Mordekai a mo laodišetša tšohle tše di mo hlagetšego, le gore Hamane o re o tla tliša tšhelete ye kaakang matlotlong a mošate ge Bajuda ka moka ba ka bolawa. 8A neela Hatake lengwalo le le ngwalolotšwego la pego ye e tsebagaditšwego kua Susa ye e rego Bajuda ba fedišwe. Mordekai a mo kgopela gore a le bontšhe Estere, a mo hlathollele gore ditaba di eme bjang, a be a mmotše gore a ye go kgoši a mo rapele mme a mo kgopele gore a šokele setšhaba seo sa gaboyena Estere. 9Hatake a dira bjalo, 10gomme Estere a re a boele go Mordekai a mmotše a re: 11“Ge motho ofe le ofe, monna goba mosadi, a ka tsena ka lapeng go yo bona kgoši a se a bitšwa, o a bolawa. Woo ke molao; mang le mang o a o tseba, go thoma ka bahlanka ka moka ba kgoši go fihla ka batho ba dilete tša gagwe. Go na le tsela e tee fela yeo ka yona motho a ka phemago molao wo: Ge kgoši a ka šupa motho ka molamo wa gagwe wa bogoši wa gauta, gona motho yoo a ka se bolawe. Eupša e šetše e le kgwedi nna ke se ka bitšwa.”

12Ge Mordekai a ekwa se Estere 13a se boletšego, a roma batseta gore ba mo eletše ba re: “O se ke wa gopola gore ka gore o wa mošate wena o ka se bolawe le Bajuda ba bangwe, 14gobane le ge o ka no ikhomolela gonabjale, Bajuda ba tla thušwa ke legodimo ba phologa; eupša wena o tla hwa, gomme lapa la tatago la felelela. Gomme go tseba mang – mohlomongwe bohumagadi o bo beetšwe yona nako ye!”

15Estere a roma batseta go Mordekai gore ba mo fetole ba re: 16“Sepela o bothe Bajuda ka moka ba ba lego motseng wa Susa. Le itime dijo ka lebaka la ka. Le se je, le se nwe matšatši a mararo le mašego a ona. Le nna gotee le badiredi ba ka ba basadi re tla itima. Ka morago ga moo ke tla ya go kgoši, le ge molao o gana. Ge eba ka go dira bjalo ke tla hwa, gona ke tla no hwa.”

17Ke moka Mordekai a tloga a yo dira tšohle tše Estere a mmoditšego gore a di dire.