Sepedi 2000 (NSO00)
3

Hamane o loga maano a go bolaya Bajuda

31Ka morago ga lebaka Kgoši Zerksese a hlatlošetša monna yo mongwe wa go bitšwa Hamane maemong a botonakgolo. Hamane yo e be e le morwa wa Hamedatha, Moagaga.3:1 “Moagaga” Agaga e be e le kgoši ya Baamaleke; setšhaba sa gagwe e be e le lenaba la Baisraele go tloga kgale. 2Kgoši o ile a laela bahlanka ba gagwe ka moka gore ba hlomphe Hamane ka go mo khunamela le go mo obamela. Ka moka ba ile ba dira bjalo ka ntle ga Mordekai, yo a ilego a gana. 3Bahlanka ba bangwe ba mošate ba mmotšiša gore o ganelang go phetha taelo ya kgoši; 4gomme letšatši le lengwe le le lengwe ba fela ba mmotša taba yeo, fela yena a se ba theeletše. O be a ba fetola a re: “Ke nna Mojuda, gomme nka se khunamele Hamane.” Bona ba nama ba botša Hamane, ba maketše gore na o tla kgotlelela se Mordekai a se dirago. 5Hamane o ile a galefa ge a lemoga gore Mordekai o gana go mo khunamela le go mo obamela, 6gomme ge a ekwa gore Mordekai ke Mojuda, a ikemišetša go otla le Bajuda ba bangwe, e sego Mordekai a nnoši. Ka gona a loga maano a go bolaya Mojuda yo mongwe le yo mongwe mo mmušong wa Persia ka moka.

7Ka ngwaga wa lesome le metšo ye mebedi wa pušo ya Kgoši Zerksese, kgweding ya mathomo ya Nisane, Hamane a laela gore go dirwe matengwa, ona a be a bitšwa “purime”, gore a tsebe kgwedi le letšatši le le swanetšego la go phetha morero woo wa gagwe. Gwa ntšhwa letšatši la lesome le metšo ye meraro la kgwedi ya lesome le metšo ye mebedi, kgwedi ya Adara.

8Ke moo Hamane a boditšego kgoši a re: “Go na le setšhaba se sengwenyana se se gašanego le ditšhaba tše di lego dileteng ka moka tša mmušo wa gago. Ba na le mekgwa ye e sa swanego le ya ditšhaba tše dingwe. Godimo ga moo ga ba phethe melao ya mmušo wa kgoši; ka gona, ga wa swanela go ba lesa. 9Ge o dumela, kgoši, a go bewe molao wa go re ba fedišwe. Ge o ka dira seo, ke tla tliša silibera ya dikilokramo tše dikete tše makgolo a mararo matlotlong a mošate tša go sepediša ditaba tša mmušo.”

10Kgoši a khwamola palamonwana ya gagwe ye e bego e tlokilwe sekibo sa mošate a e nea Hamane, lenaba la Bajuda, morwa wa Hamedatha, Moagaga. 11Kgoši a re go yena: “Tšhelete yeo itshwarele yona; setšhaba seo sona o dire ka sona se o se ratago.”

12Ka gona, ka letšatši la lesome le metšo ye meraro la kgwedi ya mathomo, Hamane a bitša bangwaledi ba kgoši a ba botša pego ye e swanetšego go fetolelwa mebolelong le mengwalong yohle ye e šomišwago mmušong wa kgoši, le go romelwa go dintona, balaodi le bakgomana ka moka. Pego ye e ile ya phatlalatšwa ka leina la Kgoši Zerksese, gomme ya kibja ka palamonwana ya gagwe. 13Dikitimi di ile tša fihliša pego yeo seleteng se sengwe le se sengwe sa mmušo. Yona e be e re Bajuda ka moka – ba bafsa le ba bagolo, basadi le bana – ba fedišwe ka letšatši le tee, letšatši la lesome le metšo ye meraro la kgwedi ya Adara. Ba bolawe ntle le lešoko, gomme dithoto tša bona di thopše. 14Pego yeo e be e swanetše go dirwa molao mme e begwe phatlalatša seleteng se sengwe le se sengwe, gore mang le mang a be a itokišitše ka letšatši leo.

15Ka taelo ya kgoši molao woo o ile wa begwa phatlalatša Susa, motsemošate, gomme dikitimi tša akgofa tša iša pego yeo dileteng tšohle. Kgoši le Hamane bona ba itulela ba nwa, mola motse wa Susa o le gare o huduega.

4

Mordekai o kgopela gore Estere a mo thuše

41Ge Mordekai a ekwa tšohle tše di diregilego, a gagola diaparo tša gagwe ka manyami. A apara diaparo tša go ilela, a itšhela hlogo ka melora gomme a sepela le motse a hlabošitše lentšu a lla gabohloko, 2a ba a fihla lesorong la kgoro ya mošate. Fela a se ke a tsena, ka gobane go be go se motho yo a dumeletšwego go tsena ka kgoro ya mošate a apere diaparo tša go ilela. 3Dileteng ka moka mo pego yeo ya kgoši e bego e tsebagaditšwe gona go be go kwala sello se segolo gare ga Bajuda. Ba itima dijo, ba lla ba golola, gomme ba bantši ba apara diaparo tša go ilela ba patlama meloreng.

4E rile ge badiredi ba Estere ba basadi le baamogwabonna ba gagwe ba mmotša se Mordekai a se dirago, yena a tshwenyega kudu. A romela Mordekai diaparo gore a di apare mme a apole tšeo tša go ilela, fela Mordekai a di gana. 5Ke moo Estere a biditšego Hatake, yo mongwe wa baamogwabonna ba mošate yo a beilwego ke kgoši gore a hlankele Estere, a mo laela gore a ye go Mordekai go yo nyakišiša gore se a se dirago se šupa eng, le gore ke ka lebaka lang a se dira. 6Gomme Hatake a ya go Mordekai lepatlelong la motse kua lesorong la kgoro ya mošate. 7Mordekai a mo laodišetša tšohle tše di mo hlagetšego, le gore Hamane o re o tla tliša tšhelete ye kaakang matlotlong a mošate ge Bajuda ka moka ba ka bolawa. 8A neela Hatake lengwalo le le ngwalolotšwego la pego ye e tsebagaditšwego kua Susa ye e rego Bajuda ba fedišwe. Mordekai a mo kgopela gore a le bontšhe Estere, a mo hlathollele gore ditaba di eme bjang, a be a mmotše gore a ye go kgoši a mo rapele mme a mo kgopele gore a šokele setšhaba seo sa gaboyena Estere. 9Hatake a dira bjalo, 10gomme Estere a re a boele go Mordekai a mmotše a re: 11“Ge motho ofe le ofe, monna goba mosadi, a ka tsena ka lapeng go yo bona kgoši a se a bitšwa, o a bolawa. Woo ke molao; mang le mang o a o tseba, go thoma ka bahlanka ka moka ba kgoši go fihla ka batho ba dilete tša gagwe. Go na le tsela e tee fela yeo ka yona motho a ka phemago molao wo: Ge kgoši a ka šupa motho ka molamo wa gagwe wa bogoši wa gauta, gona motho yoo a ka se bolawe. Eupša e šetše e le kgwedi nna ke se ka bitšwa.”

12Ge Mordekai a ekwa se Estere 13a se boletšego, a roma batseta gore ba mo eletše ba re: “O se ke wa gopola gore ka gore o wa mošate wena o ka se bolawe le Bajuda ba bangwe, 14gobane le ge o ka no ikhomolela gonabjale, Bajuda ba tla thušwa ke legodimo ba phologa; eupša wena o tla hwa, gomme lapa la tatago la felelela. Gomme go tseba mang – mohlomongwe bohumagadi o bo beetšwe yona nako ye!”

15Estere a roma batseta go Mordekai gore ba mo fetole ba re: 16“Sepela o bothe Bajuda ka moka ba ba lego motseng wa Susa. Le itime dijo ka lebaka la ka. Le se je, le se nwe matšatši a mararo le mašego a ona. Le nna gotee le badiredi ba ka ba basadi re tla itima. Ka morago ga moo ke tla ya go kgoši, le ge molao o gana. Ge eba ka go dira bjalo ke tla hwa, gona ke tla no hwa.”

17Ke moka Mordekai a tloga a yo dira tšohle tše Estere a mmoditšego gore a di dire.

5

Estere o laletša kgoši le Hamane gore ba tle monyanyeng

51Ka letšatši la boraro la ge Estere a itima dijo, a apara diaparo tša gagwe tša bohumagadi gomme a tsena ka lapeng la mošate, a ya a ema moo a lebane le phapoši ye setulo sa bogoši se se bego se le ka go yona. Kgoši yena o be a le ka gare, a dutše setulong sa gagwe sa bogoši a lebane le mojako. 2Ya re ge kgoši a bona Mohumagadi Estere a eme lapeng, a mo lebelela ka botho gomme a mo šupa ka molamo wa bogoši wa gauta. Ke moka Estere a batamela a kgwatha ntlha ya wona. 3Kgoši a napa a mmotšiša a re: “Molato ke eng, Mohumagadi Estere? Mpotše se o se nyakago, gomme o tla se fiwa le ge e ka ba seripa sa mmušo wa ka.”

4Estere a mo fetola a re: “Ge o dumela, kgoši, o tle le Hamane lehono monyanyeng wo ke go direlago wona.”

5Kgoši a nama a laela Hamane gore a tle ka pela, gore ba tle ba phethe se Estere a se kgopetšego. Ka gona kgoši le Hamane ba ya monyanyeng woo ga Estere. 6Ya re ge go nwewa beine kgoši a re go Estere: “Mpotše se o se nyakago, gomme o tla se fiwa. Ke tla go fa se o se kgopelago, le ge e ka ba seripa sa mmušo wa ka.”

7Estere a mo fetola a re: 8“Ge o le yo botho go nna, kgoši, mo e lego gore o ka mpha se ke se kgopelago, gona o tle le Hamane bosasa monyanyeng wo mongwe wo ke tlago le direla wona. Ke ka nako yeo moo ke tlago go botša, kgoši, se ke se nyakago.”

Hamane o loga maano a go bolaya Mordekai

9Ge Hamane a tloga moo monyanyeng o be a thabile, pelo ya gagwe e le ye tšhweu. Eupša a bona Mordekai lesorong la kgoro ya mošate, gomme ya re ge Mordekai a sa emelele, le gona a sa bontšhe gore o a mo hlompha, a mo tukela bogale. 10Eupša a no itshwara, a ya gae. A laletša bagwera ba gagwe gore ba tle lapeng la gagwe, gomme a kgopela Sereshe, mosadi wa gagwe, gore a be nabo. 11O ile a ba kgantšhetša ka moo a humilego, ka moo a nago le barwa ba bantši, ka moo kgoši a mo hlatlošeditšego maemong a godimo, le ka moo yena a fetago bakgomana le bahlanka ba kgoši ka gona. 12Hamane a tšwela pele a re: “Go feta moo, Mohumagadi Estere ga se a direla motho monyanya ge e se nna fela le kgoši, gomme le bosasa re sa laleditšwe. 13Eupša tšeo ka moka ga di nkgotsofatše ge ke sa bona Lejuda lela ba rego ke Mordekai le dutše lesorong la kgoro ya mošate.”

14Ke moo mosadi le bagwera bale ba gagwe ka moka ba mmoditšego ba re: “A go epelwe kota ya botelele bja dimetara tše masome a mabedi le metšo ye meraro. Ke moo bosasa mosong o ka kgopelago kgoši gore Mordekai a fegwe go yona, ka morago wa ya monyanyeng o thabile.” Hamane a bona taba yeo e le ye botse, gomme a laela gore kota yeo e epelwe.