Sepedi 2000 (NSO00)
2

Estere e ba mohumagadi

21Ka morago, le mola kgalefo ya kgoši e šetše e okobetše, yena o ile a no fela a gopola se Bashti a kilego a se dira le se a ilego a se bega ka ga yena. 2Ka gona bahlanka ba bangwe ba kgoši ba bagolo ba re: “Ke eng o sa ntšhe lesolo wa tsoma dikgarebe tše botsana? 3O ka bea batseta seleteng se sengwe le se sengwe sa mmušo wa gago gore ba tliše dikgarebjana tše botsana ngwakong wa basadi mo Susa, motsemošate. O ba fe Hegai, moamogwabonna yo a hlokometšego basadi ba gago, gore a ba šetše, gomme ba fiwe ditlolo tša go ithakga. 4O tšee ngwanenyana yo o mo ratago kudu o mo dire mohumagadi legatong la Bashti.”

Kgoši a bona keletšo yeo e lokile, gomme a e amogela.

5Gona moo Susa go be go dula Mojuda yo mongwe yo a bego a bitšwa Mordekai, morwa wa Jaire; yena e be e le wa kgoro ya Benjamene, gomme borakgolokhukhu ba gagwe ba bangwe e le Kishe le Shimi. 6

2:6
2 Dikg. 24:10-16
2 Dikr. 36:10
Mola Kgoši Nebukadnesare wa Babilone a thopa Joyakine wa Juda, kgoši ya Jerusalema, gotee le sehlopha sa mathopša, Mordekai le yena o be a le gare ga mathopša ao. 7O ile a tšea Estere, morwedi wa rangwaneagwe, a mo godiša bjalo ka ngwana wa gagwe ge batswadi ba gagwe ba hlokafetše. Leina la gagwe la Seheberu e be e le Hadasa. E be e le mosetsana yo mobotse wa go bopega.

8Ge kgoši a seno bea molao wo mofsa banenyana ba bantši ba tlišwa Susa, Estere o be a le gare ga bona. Le yena a tlišwa mošate gomme a hlokomelwa ke Hegai yo a bego a hlokometše ngwako wa basadi. 9Hegai a rata Estere ka gore o be a mo kgahla. Ka ntle le go senya sebaka, a mo fa ditlolo tša go thakga letlalo, gotee le dijo tše di swanetšego. A mo nea madulo a mabotsebotse moo ngwakong wa basadi, gomme a kgetha dikgarebe tše di šupago moo mošate gore di mo hlankele.

10Go ya ka keletšo ya Mordekai, Estere o be a utile gore ke yena Mojuda. 11Tšatši le lengwe le le lengwe Mordekai o be a fela a itshepetšatshepetša pele ga kgoro ngwakong wa basadi, gore a bone gore Estere o phela bjang, le gore go tla direga eng ka yena.

12Basadi ba ile ba tšea ngwaga ba ithakga ka ditlolo – dikgwedi tše di selelago tša mathomo ba be ba tlola ka makhura a mira, gomme tše dingwe tše selelago ba tlola ka balsamo le ditlolo tše dingwe. Ka morago ga moo banenyana ba išwa go Kgoši Zerksese ka o tee ka o tee. 13Ge ngwanenyana a etšwa ka ngwakong wa basadi a eya go kgoši, o be a dumeletšwe go apara se a se ratago. 14O be a eya mantšiboa, gomme mosong a išwe ngwakong wo mongwe wa basadi, a hlokometšwe ke Shaashegase, moamogwabonna yo a bego a hlokomela metlabo ya kgoši. O be a sa boelele go kgoši, ge e se ge a kgahlile kgoši moo e kago mmitša ka leina.

15Nako ya gore Estere a ye go kgoši ya fihla. Estere yo e be e le morwedi wa Abihaile, rangwane wa Mordekai yo a mo godišitšego bjalo ka morwedi wa gagwe. Yena o be a kgahla batho ka moka ba ba mmonago. Ge nako ya gore a ye e fihla, o ile a apara tšona tšela Hegai, moamogwabonna yo a bego a hlokometše ngwako wa basadi, a mmoditšego gore a di apare. 16E be e le ka ngwaga wa bošupa ge Zerksese e le kgoši, ka kgwedi ya lesome ya Tebete, ge Estere a tlišwa go kgoši mošate. 17Kgoši a mo rata go feta basadi ba gagwe ka moka; gomme a mo kganyoga, a ba a kgahlwa ke yena go feta banenyana bale ba bangwe bohle. A mo rweša mphapahlogo wa bogoši gomme a mmea mohumagadi legatong la Bashti. 18Ka morago kgoši a direla Estere monyanya wo mogolo, gomme a laletša bakgomana le bahlanka ba gagwe. A bega gore letšatši leo ke letšatši la boikhutšo2:18 “ke letšatši la boikhutšo” goba “ga go tšhelwe” mmušong wa gagwe ka moka, gomme a abela batho dimpho tša segoši.

Mordekai o phološa kgoši

19Ka nako yeo kgoši o be a šetše a beile Mordekai molaodi wa mošate. 20Estere yena o be a sešo a utolla gore ke yena Mojuda. Mordekai o be a mo laile gore a se botše motho, gomme yena a mo theeletša bjalo ka ge a be a mo theeletša go tloga bjaneng mola a sa mo godiša.

21Nakong ya ge Mordekai e le molaodi wa mošate, Bigtana le Tereshe, baamogwabonna ba babedi ba mošate ba ba bego ba hlapetša mejako ya go tsena ka diphapošing tša kgoši, ba thoma go hloya Kgoši Zerksese gomme ba loga maano a go mmolaya. 22Mordekai a kwa taba ye gomme yena a e botša Mohumagadi Estere, yo a ilego a botša kgoši se Mordekai a se kwelego. 23Go ile gwa nyakišišwa gomme gwa hwetšwa gore taba yeo ke therešo, ka gona banna bao ba babedi ba fegwa koteng. Kgoši a laela gore taba yeo e ngwalwe ka pukung ya ditaba tša mmušo wa gagwe.