Sepedi 2000 (NSO00)
1

Mohumagadi Bashti o nyatša Kgoši Zerksese

11-2

1:1
Esra 4:6
Kgoši Zerksese o be a buša dilete tše 127, go tloga India go ba go yo fihla Etopia, a le setulong sa gagwe sa bogoši kua Susa, motsemošate.

3Ka ngwaga wa boraro wa pušo ya gagwe a direla babušiši ba gagwe ka moka le bahlanka monyanya. Madira a Persia le a Media a be a le gona, gotee le bakgomana le bahlankedi ba dilete tša gagwe. 4A ba bontšha mahumo a kgoro ya mošate gotee le botse bja yona le bogolo bja bogoši bja gagwe matšatši a mantši, e lego a lekgolo le masome a seswai.

5Ka morago ga moo a direla banna ka moka, bahumi le badiidi, ba motsemošate Susa monyanya. Wona wa tšea matšatši a a šupago o swaretšwe lebaleng le le lego ka serapeng sa mošate. 6Kgoro ya gona e be e kgabišitšwe ka digaretene tša lešela la mmala wo mošweu le wo serolane tše di kgokeletšwego mefsiring ya silibera mo dikokwaneng tša magakabje ka dithapo tša lešela le boletiana la bohwibidu bja moretele. Ditulo tša gauta le silibera di be di beilwe lebaleng leo lebato la lona le bego le batetšwe ka magakabje, maswikana a mahwibidu, perela le thekoise. 7Dino di be di tlišwa ka dinwelo tše di sa swanego tša gauta, gomme beine ya mošate e le ye ntši. 8Motho o be a sa lekanyetšwe dino; kgoši o be a laetše bahlanka ba mošate gore yo mongwe le yo mongwe a nwe ka mo a ratago ka gona.1:8 “Motho o be a sa lekanyetšwe ... ratago ka gona.” goba “Eupša go be go se motho yo a gapeletšwago go nwa; kgoši o be a laetše bahlanka ba mošate gore yo mongwe le yo mongwe a nwe kudu goba gannyana ka moo a ratago ka gona.”

9Ka kua lapeng la mošate Mohumagadi Bashti le yena o be a diretše basadi monyanya.

10Ka letšatši la bošupa la monyanya, ge kgoši a ikhoretše dino, a bitša banna ba ba šupago ba ba amogilwego bonna ba e bego e le bahlanka ba gagwe ba bagolo, Mehumane, Biseta, Harbona, Bigta, Abagtha, Setare le Karkase. 11A ba laela gore ba tliše Mohumagadi Bashti a rwele mphapahlogo wa gagwe wa bogoši. Gape mohumagadi yoo e be e le mosadi yo mobotse, gomme kgoši a nyaka go kgantšhetša bakgomana le baeng ba gagwe ka moka botse bja gagwe. 12Eupša ya re ge bahlanka bao ba botša Mohumagadi Bashti se kgoši a se laetšego, yena a gana go tla. Gomme seo sa befediša kgoši kudu.

13Kgoši o be a tlwaetše go kgopela keletšo ye e nepagetšego mabapi le ditaba tša molao le toka; ka gona a bitša baeletši ba gagwe bao ba bego ba tseba ditaba. 14Ba a bego a atiša go kgopela keletšo go bona e be e le Karshena, Shetare, Admatha, Tarshishe, Merese, Marsena le Memugane, bona bakgomana ba ba šupago ba Persia le Media ba e bego e le ba maemo a godimo mmušong. 15A re go banna bao: “Nna, Kgoši Zerksese, ke romile bahlanka ba ka go Mohumagadi Bashti gore ba yo mmotša taelo ya ka, fela yena o ganne go e phetha! Ka molao re dira eng ka yena?”

16Ke moo Memugane a begetšego kgoši le bakgomana ba gagwe a re: “Mohumagadi Bashti ga se a phošetša kgoši fela, o phošeditše le bakgomana ba gagwe – gabotsebotse o phošeditše banna bohle mmušong wohle wa kgoši. 17Mosadi yo mongwe le yo mongwe o tla thoma go nyatša monna wa gagwe ge a ekwa se mohumagadi a se dirilego. Ba tla re: ‘Kgoši Zerksese o laetše Mohumagadi Bashti gore a tle go yena, gomme yena a gana.’ 18Ge basadi ba bakgomana ba mošate wa Persia le Media ba ekwa se mohumagadi a se dirilego, ba tla botša banna ba bona taba ye pele ga ge le tšatši le dikela. Basadi mo gohle ba ka se sa hlompha banna ba bona, mme banna ba tla ba galefela. 19Ge kgoši a dumela, a a bee molao wo o rego Bashti a se sa tsoga a tlile pele ga kgoši. A a laele gore molawana woo o ngwalwe melaong ya Persia le Media gore o se ke wa tsoga o fetošitšwe. Gomme madulo a gagwe a bogoši a a fe mosadi yo mongwe yo a mo phalago. 20Ge molao wo wa kgoši o begwa gohle mmušong wo mogolo wo, mosadi yo mongwe le yo mongwe o tla hlompha monna wa gagwe ka tshwanelo, le ge monna yoo e le mohumi goba modiidi.”

21Kgoši le bakgomana ba gagwe ba ile ba kgahlwa ke keletšo yeo, gomme kgoši a dira se Memugane a se boletšego. 22A romela mangwalo seleteng se sengwe le se sengwe sa kgoši ka mmolelo le mongwalelo wa sona, a a rego1:22 “a a rego” goba “gore” monna yo mongwe le yo mongwe a laole lapa la gagwe, gomme se a se bolelago se phethwe.

2

Estere e ba mohumagadi

21Ka morago, le mola kgalefo ya kgoši e šetše e okobetše, yena o ile a no fela a gopola se Bashti a kilego a se dira le se a ilego a se bega ka ga yena. 2Ka gona bahlanka ba bangwe ba kgoši ba bagolo ba re: “Ke eng o sa ntšhe lesolo wa tsoma dikgarebe tše botsana? 3O ka bea batseta seleteng se sengwe le se sengwe sa mmušo wa gago gore ba tliše dikgarebjana tše botsana ngwakong wa basadi mo Susa, motsemošate. O ba fe Hegai, moamogwabonna yo a hlokometšego basadi ba gago, gore a ba šetše, gomme ba fiwe ditlolo tša go ithakga. 4O tšee ngwanenyana yo o mo ratago kudu o mo dire mohumagadi legatong la Bashti.”

Kgoši a bona keletšo yeo e lokile, gomme a e amogela.

5Gona moo Susa go be go dula Mojuda yo mongwe yo a bego a bitšwa Mordekai, morwa wa Jaire; yena e be e le wa kgoro ya Benjamene, gomme borakgolokhukhu ba gagwe ba bangwe e le Kishe le Shimi. 6

2:6
2 Dikg. 24:10-16
2 Dikr. 36:10
Mola Kgoši Nebukadnesare wa Babilone a thopa Joyakine wa Juda, kgoši ya Jerusalema, gotee le sehlopha sa mathopša, Mordekai le yena o be a le gare ga mathopša ao. 7O ile a tšea Estere, morwedi wa rangwaneagwe, a mo godiša bjalo ka ngwana wa gagwe ge batswadi ba gagwe ba hlokafetše. Leina la gagwe la Seheberu e be e le Hadasa. E be e le mosetsana yo mobotse wa go bopega.

8Ge kgoši a seno bea molao wo mofsa banenyana ba bantši ba tlišwa Susa, Estere o be a le gare ga bona. Le yena a tlišwa mošate gomme a hlokomelwa ke Hegai yo a bego a hlokometše ngwako wa basadi. 9Hegai a rata Estere ka gore o be a mo kgahla. Ka ntle le go senya sebaka, a mo fa ditlolo tša go thakga letlalo, gotee le dijo tše di swanetšego. A mo nea madulo a mabotsebotse moo ngwakong wa basadi, gomme a kgetha dikgarebe tše di šupago moo mošate gore di mo hlankele.

10Go ya ka keletšo ya Mordekai, Estere o be a utile gore ke yena Mojuda. 11Tšatši le lengwe le le lengwe Mordekai o be a fela a itshepetšatshepetša pele ga kgoro ngwakong wa basadi, gore a bone gore Estere o phela bjang, le gore go tla direga eng ka yena.

12Basadi ba ile ba tšea ngwaga ba ithakga ka ditlolo – dikgwedi tše di selelago tša mathomo ba be ba tlola ka makhura a mira, gomme tše dingwe tše selelago ba tlola ka balsamo le ditlolo tše dingwe. Ka morago ga moo banenyana ba išwa go Kgoši Zerksese ka o tee ka o tee. 13Ge ngwanenyana a etšwa ka ngwakong wa basadi a eya go kgoši, o be a dumeletšwe go apara se a se ratago. 14O be a eya mantšiboa, gomme mosong a išwe ngwakong wo mongwe wa basadi, a hlokometšwe ke Shaashegase, moamogwabonna yo a bego a hlokomela metlabo ya kgoši. O be a sa boelele go kgoši, ge e se ge a kgahlile kgoši moo e kago mmitša ka leina.

15Nako ya gore Estere a ye go kgoši ya fihla. Estere yo e be e le morwedi wa Abihaile, rangwane wa Mordekai yo a mo godišitšego bjalo ka morwedi wa gagwe. Yena o be a kgahla batho ka moka ba ba mmonago. Ge nako ya gore a ye e fihla, o ile a apara tšona tšela Hegai, moamogwabonna yo a bego a hlokometše ngwako wa basadi, a mmoditšego gore a di apare. 16E be e le ka ngwaga wa bošupa ge Zerksese e le kgoši, ka kgwedi ya lesome ya Tebete, ge Estere a tlišwa go kgoši mošate. 17Kgoši a mo rata go feta basadi ba gagwe ka moka; gomme a mo kganyoga, a ba a kgahlwa ke yena go feta banenyana bale ba bangwe bohle. A mo rweša mphapahlogo wa bogoši gomme a mmea mohumagadi legatong la Bashti. 18Ka morago kgoši a direla Estere monyanya wo mogolo, gomme a laletša bakgomana le bahlanka ba gagwe. A bega gore letšatši leo ke letšatši la boikhutšo2:18 “ke letšatši la boikhutšo” goba “ga go tšhelwe” mmušong wa gagwe ka moka, gomme a abela batho dimpho tša segoši.

Mordekai o phološa kgoši

19Ka nako yeo kgoši o be a šetše a beile Mordekai molaodi wa mošate. 20Estere yena o be a sešo a utolla gore ke yena Mojuda. Mordekai o be a mo laile gore a se botše motho, gomme yena a mo theeletša bjalo ka ge a be a mo theeletša go tloga bjaneng mola a sa mo godiša.

21Nakong ya ge Mordekai e le molaodi wa mošate, Bigtana le Tereshe, baamogwabonna ba babedi ba mošate ba ba bego ba hlapetša mejako ya go tsena ka diphapošing tša kgoši, ba thoma go hloya Kgoši Zerksese gomme ba loga maano a go mmolaya. 22Mordekai a kwa taba ye gomme yena a e botša Mohumagadi Estere, yo a ilego a botša kgoši se Mordekai a se kwelego. 23Go ile gwa nyakišišwa gomme gwa hwetšwa gore taba yeo ke therešo, ka gona banna bao ba babedi ba fegwa koteng. Kgoši a laela gore taba yeo e ngwalwe ka pukung ya ditaba tša mmušo wa gagwe.