Sepedi 2000 (NSO00)
2

Go phela ka lefsa

21

2:1-5
Bakol. 2:13
Pele le be le hwile moyeng ka lebaka la go tshela molao wa Modimo ga lena le ka lebaka la dibe tša lena. 2Le be le phela bjalo ka batho ba babe ba mo lefaseng; le be le theeletša molaodi wa meoya ye e bušago lefaufaung, e lego yona meoya ye bjale e hlohleletšago ba ba nyatšago Modimo go dira tše mpe. 3Gabotse bohle re be re swana le bona, mme re phela go ya ka ditumo tša rena tša nama, re dira se se nyakwago ke nama ya rena goba menagano ya rena. Re be re le batho ba nama mme, bjalo ka mang le mang, go se ka mo Modimo a ka se re otlelego dibe tša rena ka gona.

4Eupša kgaugelo ya Modimo ke ye kgolo kudu, le go re rata ga gagwe ke mo gogolo, 5mo e lego gore mola re sa hwile moyeng ka lebaka la dibe tša rena o ile a re tsoša le Kriste ra phela. Modimo o le phološitše ka kgaugelo ya gagwe. 6Le rena, ka ge re le ba tee le Kriste Jesu, Modimo o re tsošitše naye gore re tle re dule naye legodimong. 7O be a direla gore ka moso, ka lerato le a re ratago ka lona ka Kriste Jesu, a bonagatše kgaugelo ya gagwe ye e se nago kelo. 8Gobane ke ka kgaugelo ya Modimo mo le phološitšwego ka tumelo; ga se la iphološa. Go phološwa ga lena ke mpho ya Modimo, 9ga se maitekelo a lena. Ke ka lebaka leo go sego yo a kago itheta. 10Modimo o re dirile se re lego sona, gomme ka Kriste Jesu o re hlodile gore re tle re phele re dira mediro ye mebotse ye a šetšego a e lokišeditše gore re tle re e dire.

Re ba tee le Kriste

11Le gopole gore pele le be le le baditšhaba ka tswalo, lena bao Bajuda ba le bitšago “mašoboro” mme bona ba ipitšago “babolli” ka lebaka la leswao leo ba le swaiwago mebeleng ya bona. 12Ka nako yeo lena le be le arogane le Kriste. Le be le se ba setšhaba sa Israele. Le be le se ba dikgwerano tše Modimo a di dirilego le setšhaba sa gagwe e le tše a bego a ba holofeditše tšona pele; le be le phela mo lefaseng le se na se le se letetšego, le sa tsebe Modimo. 13Eupša bjale le ba tee le Kriste Jesu. Lena pele le bego le le kgole le Modimo bjale le batameditšwe ka madi a Kriste. 14Gobane Kriste ka boyena o re dirile gore re phedišane ka khutšo, yena yo a dirilego Bajuda le baditšhaba selo se tee. Ka lehu la gagwe sefapanong o fedišitše bonaba bjo bo bego bo itirile leboto la go ba kgaogantšha. 15

2:15
Bakol. 2:14
O fedišitše melao ya Moshe le ditaelo tša yona le melawana ya yona, gore merafe ye mebedi yeo e bope setšhaba se tee se sefsa se se kopanego mo go yena, gomme ka tsela yeo a hlola khutšo. 16
2:16
Bakol. 1:20
Kriste, ka lehu la gagwe sefapanong, o fedišitše bonaba bja bona; ka lona o kopantše merafe ye ka mebedi a e dira selo se tee mme a e boelanya le Modimo. 17
2:17
Jes. 57:19
Ka gona, Kriste o tlile a begela batho Taba ye Botse ya khutšo – a begela lena le bego le le kgole le Modimo, a begela le bona ba bego ba le kgauswi le yena. 18Ke ka Kriste mo rena, Bajuda le baditšhaba, re kgonago go tla go Tatagorena ka Moya o tee.

19Ge go le bjalo ge, ga le sa le bašele le bafaladi; ke lena badudi ba tee le badumedi, gomme ke lena ba lapa la Modimo. 20Le agilwe motheong wo o beilwego ke2:20 “motheong wo o beilwego ke” goba “motheong wo e lego” baapostola le baprofeta, motheo woo leswika la wona la sekhutlo e lego Kriste Jesu ka sebele. 21Ke yena yo a thekgilego moago wohle mme a o godišago ya ba tempele ye kgethwa ye e neetšwego Morena. 22Mo go yena le ageletšwe le ba bangwe la ba moago woo go ona go dulago Modimo ka Moya wa gagwe.

3

Modiro wa Paulose wa go direla baditšhaba

31Ke sona se se dirilego gore nna, Paulose, ke be sebofša ka lebaka la Kriste Jesu, e le ka lebaka la lena, baditšhaba. 2Le swanetše le kwele gore Modimo, ka kgaugelo ya gagwe, o mphile modiro wa go ba moapostola gore ke le hole. 3Modimo o ntsebišitše sephiri sa gagwe ka go nkutollela sona, bjalo ka ge ke sa tšo ngwala ka boripana, 4

3:4-6
Bakol. 1:26-27
gomme ge eba le tla bala tše ke di ngwadilego le tla lemoga se ke se kwešišago ka sephiri se sa Kriste. 5Mehleng ye e fetilego batho ga se ba utollelwa sephiri se, eupša bjale Modimo o se utolletše baapostola ba gagwe ba bakgethwa le baprofeta ka Moya. 6Sephiri sa gona ke gore ka Ebangedi baditšhaba e tla ba bajalefa ba Modimo go no swana le Bajuda; le bona ke ditho tša mmele wa Kriste, bjalo ka Bajuda; le bona ba tla hwetša tše Modimo a di holofeditšego batho ka Kriste Jesu.

7Ke yona Ebangedi ye ke dirilwego mohlanka wa yona, ye Modimo a mphilego yona ka kgaugelo ya gagwe le ka maatla a gagwe a a šomago mo go nna. 8Nna ke fetwa le ke yo monyenyane wa badumedi; eupša Modimo o mpabaletše mo a ilego a nkgethela go yo begela baditšhaba Taba ye Botse ya mahumo a a se nago tekanyo a Kriste, 9le go dira gore batho bohle ba bone ka mo maikemišetšo a sephiri sa Modimo a tlilogo dirišwa ka gona. Modimo, yena Mohlodi wa tšohle, o ile a uta maikemišetšo a a gagwe mehleng yela ya kgale, 10gore mehleng yeno ya bjale magoši a semoya le balaodi ba semoya lefaufaung ba tsebe bohlale bja gagwe bja mehutahuta ka kereke. 11Seo Modimo o se dirile go ya ka mo a bego a ikemišeditše ka gona go tloga le go tloga, mme o se phethile ka Kriste Jesu, Morena wa rena. 12Ge re le ba Kriste re bile re dumela go yena, re ba le sebete sa go ya go Modimo re sa šie. 13Ka gona, ke le kgopela gore le se ke la nyamišwa ke ge ke tlaišwa ka lebaka la lena, seo se a le godiša.

Paulose o rapelela Baefeso

14Tšeo ke tšona tše di ntirago gore ke khuname pele ga Tatagorena wa legodimong, 15yena yo kgoro ye nngwe le ye nngwe legodimong le lefaseng e hlolwago ke yena. 16Nna ke kgopela Modimo gore ka lehumo la letago la gagwe a le fe maatla ka Moya wa gagwe gore le tie ka dipelong tša lena, 17gomme ke rapela gore nke Kriste a ka aga ka dipelong tša lena ka tumelo ye le nago le yona go yena, le gore le dule le tieletše leratong, le le ba ba agilego godimo ga lona, 18gore lena le badumedi ka moka le kgone go kwešiša bophara le botelele le go phagama le go iša 19ga lerato la Kriste. Nke nkabe le ka tla la le lemoga – le ge mokagona lona le sa lemogege – gomme la tlala Modimo ka boyena.

20Yena a kgonago go dira tše di fetago kudu tše re kago di kgopela goba ra di nagana, ka maatla a gagwe a a šomago mo go rena, 21a a tumišwe ke ba meloko yohle ka kerekeng le go Kriste Jesu go ya go ile! Amene.

4

Botee bja kereke

41Bjale ge, nna ke lego sebofša ka lebaka la ge ke direla Morena, ke le kgopela gore le phele ka mo go swanelago boemo bjo Modimo a le bileditšego go bjona. 2

4:2
Bakol. 3:12-13
Ka mehla le be ba go ikokobetša, ba boleta, le ba go se fele pelo, le ntše le kgotlelelana ka lerato. 3Le ikokoropele go boloka botee bjo le bo fiwago ke Moya ka khutšo ye e le tlemaganyago. 4Ka ge bohle le na le Moya o tee wo Mokgethwa, le bopa mmele o tee seng sa lena, bjalo ka ge se ke se holofetšego e le se tee gomme e le sona se Modimo a le bileditšego go se dira. 5Morena ke o tee, tumelo ke e tee, le kolobetšo ke e tee. 6Modimo ke o tee, yena Rabohle, Kokamabohle, Modirakabohle, Modulagobohle.

7Mongwe le mongwe wa rena o filwe mpho ye nngwenyana go ya ka mo Kriste a re filego ka gona. 8

4:8
Pes. 68:18
Ke ka lebaka leo Mangwalo a Makgethwa a rego:

“Mola a rotogela godimo legodimong o thopile mathopša,

a fa batho dimpho.”

9Bjale go ra go reng ge go thwe “a rotogela godimo”? Go ra gore pele o ile a theogela fase mafelong a ka fase ga lefase.4:9 “mafelong a ka fase ga lefase” goba “mafelong a ka fase, ke go re lefaseng”. 10Motheogi yo ke yena a rotogetšego godimo ka godimodimo ga magodimo, gore a tlale legohle. 11Ke yena a filego batho dimpho: bangwe a ba dira baapostola, bangwe ya ba baprofeta, bangwe ya ba babegi ba Ebangedi, bangwe ya ba badiša le baruti, 12a direla gore badumedi ba itokišetše modiro wo ba swanetšego go o direla Modimo, e lego go aga mmele wa Kriste, 13gore bohle re be re tle re be ba tee tumelong le tsebong ya rena ya go tseba Morwa wa Modimo, re be ba ba budulego go tša tumelo bjalo ka Kriste. 14Ke mo re ka se sa bago bjalo ka bana, re ka se sa etšago leselawatlana la go tšokotšwa ke maphoto goba la go tšewatšewa ke phefo ye nngwe le ye nngwe ya thuto ya dihwirihwiri tše di arošago bangwe ka boradia bja tšona. 15Re be ba go bolela therešo ka lerato, ke mo re tlago gola go felela ra ba ba tee le Kriste yo e lego hlogo. 16
4:16
Bakol. 2:19
Ke yena a kopanyago ditho tšohle tša mmele, mme mmele wohle wa swaragana ka makopano ohle a wona. Gomme ge setho se sengwe le se sengwe se dira mošomo wa sona, mmele wohle o a gola wa imaatlafatša ka lerato.

Mokgwa wo mofsa wa badumedi wa go phela

17Se ke se bolelago ke se gatelela legatong la Morena ke go re: Le se sa phela bjalo ka baditšhaba ba go nagana ka tše di se nago mohola, 18ba go se be le se ba se kwešišago. Bao ga ba na bophelo bja Modimo gobane ba dio se tsebe selo ebile ba gwaletše. 19Ba hwile dipelo. Ba iphile bofebe le bohlola bja mehutahuta bja go se ba tene.

20Eupša lena bophelo bja mohuta woo ga se selo se le ithutilego sona mabapi le Kriste. 21Ga ke re le kwele tša Jesu, le gona lena, balatedi ba gagwe, le rutilwe therešo ye e lego go yena? 22

4:22
Bakol. 3:9
Ka gona, le se sa phela ka mokgwa wola wa lena wa pele; lahlang tlhago ya lena ya kgale ye e senywago ke ditumo tša lena tša bofora. 23Mokgwa wa lena wa go nagana o swanetše go mpshafatšwa, 24
4:24
Bakol. 3:10
Gen. 1:26
gomme le tšee tlhago ye mpsha ye e hlodilwego ka go swantšhwa le Modimo, le phele le le baloki ba nnete le bakgethwa ba nnete.

25

4:25
Sak. 8:16
Ka gona le lahle maaka. Motho a botše modumedikayena therešo, gobane bohle re ditho tša mmele o tee. 26
4:26
Pes. 4:4
Ge le ka tšhoga le galefile le se ke la lesa kgalefo ya lena e le diriša sebe, le gona letšatši le se ke la le sobelela le sa galefile. 27Le se ke la fa Diabolose sebaka. 28Yo a lemetšego go utswa a se sa utswa, a upše a kgothalele go šoma, gore a tle a hwetše tše di mo lebanego tša go iphediša, le gore a tle a be le tša go thuša bahloki. 29Melomong ya lena go se tšwe mahlapa; ge go nyakega gore le bolele, le bolele fela tše di lokilego le tše di holago batho, gore tše le di bolelago di hole ba ba le kwago. 30Le gona le se ke la rumola Moya wo Mokgethwa wa Modimo, wo ka wona le swaetšwego letšatši la go lokollwa ga lena. 31Le tlogeleng metsoto, le kgalefo, le swele, le mašata, le lesebo, le lehloyo ka moka. 32
4:32
Bakol. 3:13
Sa lena e be go swarana ka botho le ka kwelobohloko, le swarelaneng diphošo go etša Modimo ge a le swaretše ka Kriste.