Sepedi 2000 (NSO00)
3

Modiro wa Paulose wa go direla baditšhaba

31Ke sona se se dirilego gore nna, Paulose, ke be sebofša ka lebaka la Kriste Jesu, e le ka lebaka la lena, baditšhaba. 2Le swanetše le kwele gore Modimo, ka kgaugelo ya gagwe, o mphile modiro wa go ba moapostola gore ke le hole. 3Modimo o ntsebišitše sephiri sa gagwe ka go nkutollela sona, bjalo ka ge ke sa tšo ngwala ka boripana, 4

3:4-6
Bakol. 1:26-27
gomme ge eba le tla bala tše ke di ngwadilego le tla lemoga se ke se kwešišago ka sephiri se sa Kriste. 5Mehleng ye e fetilego batho ga se ba utollelwa sephiri se, eupša bjale Modimo o se utolletše baapostola ba gagwe ba bakgethwa le baprofeta ka Moya. 6Sephiri sa gona ke gore ka Ebangedi baditšhaba e tla ba bajalefa ba Modimo go no swana le Bajuda; le bona ke ditho tša mmele wa Kriste, bjalo ka Bajuda; le bona ba tla hwetša tše Modimo a di holofeditšego batho ka Kriste Jesu.

7Ke yona Ebangedi ye ke dirilwego mohlanka wa yona, ye Modimo a mphilego yona ka kgaugelo ya gagwe le ka maatla a gagwe a a šomago mo go nna. 8Nna ke fetwa le ke yo monyenyane wa badumedi; eupša Modimo o mpabaletše mo a ilego a nkgethela go yo begela baditšhaba Taba ye Botse ya mahumo a a se nago tekanyo a Kriste, 9le go dira gore batho bohle ba bone ka mo maikemišetšo a sephiri sa Modimo a tlilogo dirišwa ka gona. Modimo, yena Mohlodi wa tšohle, o ile a uta maikemišetšo a a gagwe mehleng yela ya kgale, 10gore mehleng yeno ya bjale magoši a semoya le balaodi ba semoya lefaufaung ba tsebe bohlale bja gagwe bja mehutahuta ka kereke. 11Seo Modimo o se dirile go ya ka mo a bego a ikemišeditše ka gona go tloga le go tloga, mme o se phethile ka Kriste Jesu, Morena wa rena. 12Ge re le ba Kriste re bile re dumela go yena, re ba le sebete sa go ya go Modimo re sa šie. 13Ka gona, ke le kgopela gore le se ke la nyamišwa ke ge ke tlaišwa ka lebaka la lena, seo se a le godiša.

Paulose o rapelela Baefeso

14Tšeo ke tšona tše di ntirago gore ke khuname pele ga Tatagorena wa legodimong, 15yena yo kgoro ye nngwe le ye nngwe legodimong le lefaseng e hlolwago ke yena. 16Nna ke kgopela Modimo gore ka lehumo la letago la gagwe a le fe maatla ka Moya wa gagwe gore le tie ka dipelong tša lena, 17gomme ke rapela gore nke Kriste a ka aga ka dipelong tša lena ka tumelo ye le nago le yona go yena, le gore le dule le tieletše leratong, le le ba ba agilego godimo ga lona, 18gore lena le badumedi ka moka le kgone go kwešiša bophara le botelele le go phagama le go iša 19ga lerato la Kriste. Nke nkabe le ka tla la le lemoga – le ge mokagona lona le sa lemogege – gomme la tlala Modimo ka boyena.

20Yena a kgonago go dira tše di fetago kudu tše re kago di kgopela goba ra di nagana, ka maatla a gagwe a a šomago mo go rena, 21a a tumišwe ke ba meloko yohle ka kerekeng le go Kriste Jesu go ya go ile! Amene.