Sepedi 2000 (NSO00)
2

Go phela ka lefsa

21

2:1-5
Bakol. 2:13
Pele le be le hwile moyeng ka lebaka la go tshela molao wa Modimo ga lena le ka lebaka la dibe tša lena. 2Le be le phela bjalo ka batho ba babe ba mo lefaseng; le be le theeletša molaodi wa meoya ye e bušago lefaufaung, e lego yona meoya ye bjale e hlohleletšago ba ba nyatšago Modimo go dira tše mpe. 3Gabotse bohle re be re swana le bona, mme re phela go ya ka ditumo tša rena tša nama, re dira se se nyakwago ke nama ya rena goba menagano ya rena. Re be re le batho ba nama mme, bjalo ka mang le mang, go se ka mo Modimo a ka se re otlelego dibe tša rena ka gona.

4Eupša kgaugelo ya Modimo ke ye kgolo kudu, le go re rata ga gagwe ke mo gogolo, 5mo e lego gore mola re sa hwile moyeng ka lebaka la dibe tša rena o ile a re tsoša le Kriste ra phela. Modimo o le phološitše ka kgaugelo ya gagwe. 6Le rena, ka ge re le ba tee le Kriste Jesu, Modimo o re tsošitše naye gore re tle re dule naye legodimong. 7O be a direla gore ka moso, ka lerato le a re ratago ka lona ka Kriste Jesu, a bonagatše kgaugelo ya gagwe ye e se nago kelo. 8Gobane ke ka kgaugelo ya Modimo mo le phološitšwego ka tumelo; ga se la iphološa. Go phološwa ga lena ke mpho ya Modimo, 9ga se maitekelo a lena. Ke ka lebaka leo go sego yo a kago itheta. 10Modimo o re dirile se re lego sona, gomme ka Kriste Jesu o re hlodile gore re tle re phele re dira mediro ye mebotse ye a šetšego a e lokišeditše gore re tle re e dire.

Re ba tee le Kriste

11Le gopole gore pele le be le le baditšhaba ka tswalo, lena bao Bajuda ba le bitšago “mašoboro” mme bona ba ipitšago “babolli” ka lebaka la leswao leo ba le swaiwago mebeleng ya bona. 12Ka nako yeo lena le be le arogane le Kriste. Le be le se ba setšhaba sa Israele. Le be le se ba dikgwerano tše Modimo a di dirilego le setšhaba sa gagwe e le tše a bego a ba holofeditše tšona pele; le be le phela mo lefaseng le se na se le se letetšego, le sa tsebe Modimo. 13Eupša bjale le ba tee le Kriste Jesu. Lena pele le bego le le kgole le Modimo bjale le batameditšwe ka madi a Kriste. 14Gobane Kriste ka boyena o re dirile gore re phedišane ka khutšo, yena yo a dirilego Bajuda le baditšhaba selo se tee. Ka lehu la gagwe sefapanong o fedišitše bonaba bjo bo bego bo itirile leboto la go ba kgaogantšha. 15

2:15
Bakol. 2:14
O fedišitše melao ya Moshe le ditaelo tša yona le melawana ya yona, gore merafe ye mebedi yeo e bope setšhaba se tee se sefsa se se kopanego mo go yena, gomme ka tsela yeo a hlola khutšo. 16
2:16
Bakol. 1:20
Kriste, ka lehu la gagwe sefapanong, o fedišitše bonaba bja bona; ka lona o kopantše merafe ye ka mebedi a e dira selo se tee mme a e boelanya le Modimo. 17
2:17
Jes. 57:19
Ka gona, Kriste o tlile a begela batho Taba ye Botse ya khutšo – a begela lena le bego le le kgole le Modimo, a begela le bona ba bego ba le kgauswi le yena. 18Ke ka Kriste mo rena, Bajuda le baditšhaba, re kgonago go tla go Tatagorena ka Moya o tee.

19Ge go le bjalo ge, ga le sa le bašele le bafaladi; ke lena badudi ba tee le badumedi, gomme ke lena ba lapa la Modimo. 20Le agilwe motheong wo o beilwego ke2:20 “motheong wo o beilwego ke” goba “motheong wo e lego” baapostola le baprofeta, motheo woo leswika la wona la sekhutlo e lego Kriste Jesu ka sebele. 21Ke yena yo a thekgilego moago wohle mme a o godišago ya ba tempele ye kgethwa ye e neetšwego Morena. 22Mo go yena le ageletšwe le ba bangwe la ba moago woo go ona go dulago Modimo ka Moya wa gagwe.