Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
Dit. 18:19-21
19:1
Nna, Paulose, yo ka thato ya Modimo ke lego moapostola wa Kriste Jesu, ke dumediša bakgethwa ba ba lego motseng wa Efeso,1:1 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di ne “ba ba lego motseng wa Efeso”. ba ba dumelago go Kriste Jesu, ke re:

2Nke Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste ba le gaugele, ba le fe khutšo.

Dimpho tša go tšwa go Moya ka Kriste

3A go retwe Modimo, Tatago Morena wa rena, Jesu Kriste! Gobane o re šegofaditše ka Kriste ka dimpho tšohle tša legodimong tša go tšwa go Moya. 4Le pele ga ge lefase le hlolwa, Modimo o be a šetše a re kgethile gore re be ba gagwe ka Kriste, gore re tle re be ba bakgethwa ba ba se nago molato mo pele ga gagwe, le ba ba tletšego lerato.

5Modimo o be a šetše a feditše le pelo gore o tla re dira barwa ba gagwe ka Jesu Kriste – seo e le go kgahlwa ga gagwe le maikemišetšo a gagwe. 6Ka fao, a re tumišeng Modimo ka lebaka la kgaugelo ya gagwe ye kgolo, ye e lego mpho ye a re filego yona ka Morwagwe yo a mo ratago. 7

1:7
Bakol. 1:14
Gobane ka madi a Kriste re a lopollwa, seo se ra gore re swarelwa dibe. Modimo, ka ge a re gaugetše gakaaka, 8o re file bohlale bjo bontši le temogo ye ntši.

9O re tsebišitše maikemišetšo a gagwe a sephiri go ya ka leano la gagwe le a bego a šetše a itherile go le phethagatša ka Kriste. 10Lona leano le ke le Modimo a tlago le phethagatša ka nako ya gona, ke la go tlo kopanya dihlolwa tšohle tša legodimong le tša lefaseng, gomme Kriste ya ba hlogo ya tšona.

11Dilo ka moka Modimo o di dira ka maikemišetšo le thato ya gagwe; rena Modimo o re kgethile gore re be ba gagwe ka Kriste, bjalo ka ge a be a beakantše. 12Bjale ge, rena re bilego ba mathomo ba go holofela Kriste, a re tumišeng Modimo ka ge e le yo mogolo gakaaka.

13Ka Kriste le lena le bile ba Modimo mola le ekwa molaetša wa nnete, e lego Taba ye Botse yona e le begetšego tša phološo. Le ile la dumela go Kriste, gomme Modimo a le swaya leswao la gagwe ka go le fa Moya wo Mokgethwa wo a bego a le holofeditše wona. 14Moya wo ke yona peeletšo ya gore re tla fiwa tše Modimo a di holofeditšego ba e lego ba gagwe, gomme seo se re tiišetša gore Modimo o tla lokolla bao e lego ba gagwe. A re mo tumišeng ka ge e le yo mogolo gakaaka!

Thapelo ya Paulose

15Ka lebaka leo, e sa le mola ka kwago ka mo le dumetšego go Morena Jesu le ka mo le ratago badumedi bohle, 16ga se nke ke lese go le lebogela go Modimo ge ke le gopola ke rapela, 17gomme ke kgopela Modimo wa Morena wa rena, Jesu Kriste, yena Raletago, gore a le fe Moya wo Mokgethwa, yo a tlago le hlalefiša, a le utollela Modimo gore le mo tsebe. 18Ke rapela gore a le bonegele menagano, gore le tsebe se le bileditšwego go se holofela, le tsebe ge tše Modimo a tlago di fa badumedi e le tše di makatšago ruri, 19le gore maatla a gagwe mo go rena re dumelago ke a makaakang. Ona maatla a a šomago mo go rena ke ona ale a magolo 20

1:20
Pes. 110:1
a ilego a a šomiša mola a tsoša Kriste bahung a mmea madulong a bogoši kgauswi le yena kua legodimong. 21Ke gona mo Kriste a okametšego magoši ohle a semoya, le balaodi bohle ba semoya, le maatla ohle a semoya, le babuši bohle ba semoya; o na le maemo a a fetago a babuši bohle ba mehleng yeno le ba ye e tlago. 22
1:22
Pes. 8:6
1:22-23
Bakol. 1:18
Modimo o dirile gore tšohle di bušwe ke Kriste, a mo fa kereke gomme a ba hlogo ya tšohle. 23Kereke ke mmele wa Kriste yo a e tlalago, yena Motlalatšohle mo gohle.

2

Go phela ka lefsa

21

2:1-5
Bakol. 2:13
Pele le be le hwile moyeng ka lebaka la go tshela molao wa Modimo ga lena le ka lebaka la dibe tša lena. 2Le be le phela bjalo ka batho ba babe ba mo lefaseng; le be le theeletša molaodi wa meoya ye e bušago lefaufaung, e lego yona meoya ye bjale e hlohleletšago ba ba nyatšago Modimo go dira tše mpe. 3Gabotse bohle re be re swana le bona, mme re phela go ya ka ditumo tša rena tša nama, re dira se se nyakwago ke nama ya rena goba menagano ya rena. Re be re le batho ba nama mme, bjalo ka mang le mang, go se ka mo Modimo a ka se re otlelego dibe tša rena ka gona.

4Eupša kgaugelo ya Modimo ke ye kgolo kudu, le go re rata ga gagwe ke mo gogolo, 5mo e lego gore mola re sa hwile moyeng ka lebaka la dibe tša rena o ile a re tsoša le Kriste ra phela. Modimo o le phološitše ka kgaugelo ya gagwe. 6Le rena, ka ge re le ba tee le Kriste Jesu, Modimo o re tsošitše naye gore re tle re dule naye legodimong. 7O be a direla gore ka moso, ka lerato le a re ratago ka lona ka Kriste Jesu, a bonagatše kgaugelo ya gagwe ye e se nago kelo. 8Gobane ke ka kgaugelo ya Modimo mo le phološitšwego ka tumelo; ga se la iphološa. Go phološwa ga lena ke mpho ya Modimo, 9ga se maitekelo a lena. Ke ka lebaka leo go sego yo a kago itheta. 10Modimo o re dirile se re lego sona, gomme ka Kriste Jesu o re hlodile gore re tle re phele re dira mediro ye mebotse ye a šetšego a e lokišeditše gore re tle re e dire.

Re ba tee le Kriste

11Le gopole gore pele le be le le baditšhaba ka tswalo, lena bao Bajuda ba le bitšago “mašoboro” mme bona ba ipitšago “babolli” ka lebaka la leswao leo ba le swaiwago mebeleng ya bona. 12Ka nako yeo lena le be le arogane le Kriste. Le be le se ba setšhaba sa Israele. Le be le se ba dikgwerano tše Modimo a di dirilego le setšhaba sa gagwe e le tše a bego a ba holofeditše tšona pele; le be le phela mo lefaseng le se na se le se letetšego, le sa tsebe Modimo. 13Eupša bjale le ba tee le Kriste Jesu. Lena pele le bego le le kgole le Modimo bjale le batameditšwe ka madi a Kriste. 14Gobane Kriste ka boyena o re dirile gore re phedišane ka khutšo, yena yo a dirilego Bajuda le baditšhaba selo se tee. Ka lehu la gagwe sefapanong o fedišitše bonaba bjo bo bego bo itirile leboto la go ba kgaogantšha. 15

2:15
Bakol. 2:14
O fedišitše melao ya Moshe le ditaelo tša yona le melawana ya yona, gore merafe ye mebedi yeo e bope setšhaba se tee se sefsa se se kopanego mo go yena, gomme ka tsela yeo a hlola khutšo. 16
2:16
Bakol. 1:20
Kriste, ka lehu la gagwe sefapanong, o fedišitše bonaba bja bona; ka lona o kopantše merafe ye ka mebedi a e dira selo se tee mme a e boelanya le Modimo. 17
2:17
Jes. 57:19
Ka gona, Kriste o tlile a begela batho Taba ye Botse ya khutšo – a begela lena le bego le le kgole le Modimo, a begela le bona ba bego ba le kgauswi le yena. 18Ke ka Kriste mo rena, Bajuda le baditšhaba, re kgonago go tla go Tatagorena ka Moya o tee.

19Ge go le bjalo ge, ga le sa le bašele le bafaladi; ke lena badudi ba tee le badumedi, gomme ke lena ba lapa la Modimo. 20Le agilwe motheong wo o beilwego ke2:20 “motheong wo o beilwego ke” goba “motheong wo e lego” baapostola le baprofeta, motheo woo leswika la wona la sekhutlo e lego Kriste Jesu ka sebele. 21Ke yena yo a thekgilego moago wohle mme a o godišago ya ba tempele ye kgethwa ye e neetšwego Morena. 22Mo go yena le ageletšwe le ba bangwe la ba moago woo go ona go dulago Modimo ka Moya wa gagwe.

3

Modiro wa Paulose wa go direla baditšhaba

31Ke sona se se dirilego gore nna, Paulose, ke be sebofša ka lebaka la Kriste Jesu, e le ka lebaka la lena, baditšhaba. 2Le swanetše le kwele gore Modimo, ka kgaugelo ya gagwe, o mphile modiro wa go ba moapostola gore ke le hole. 3Modimo o ntsebišitše sephiri sa gagwe ka go nkutollela sona, bjalo ka ge ke sa tšo ngwala ka boripana, 4

3:4-6
Bakol. 1:26-27
gomme ge eba le tla bala tše ke di ngwadilego le tla lemoga se ke se kwešišago ka sephiri se sa Kriste. 5Mehleng ye e fetilego batho ga se ba utollelwa sephiri se, eupša bjale Modimo o se utolletše baapostola ba gagwe ba bakgethwa le baprofeta ka Moya. 6Sephiri sa gona ke gore ka Ebangedi baditšhaba e tla ba bajalefa ba Modimo go no swana le Bajuda; le bona ke ditho tša mmele wa Kriste, bjalo ka Bajuda; le bona ba tla hwetša tše Modimo a di holofeditšego batho ka Kriste Jesu.

7Ke yona Ebangedi ye ke dirilwego mohlanka wa yona, ye Modimo a mphilego yona ka kgaugelo ya gagwe le ka maatla a gagwe a a šomago mo go nna. 8Nna ke fetwa le ke yo monyenyane wa badumedi; eupša Modimo o mpabaletše mo a ilego a nkgethela go yo begela baditšhaba Taba ye Botse ya mahumo a a se nago tekanyo a Kriste, 9le go dira gore batho bohle ba bone ka mo maikemišetšo a sephiri sa Modimo a tlilogo dirišwa ka gona. Modimo, yena Mohlodi wa tšohle, o ile a uta maikemišetšo a a gagwe mehleng yela ya kgale, 10gore mehleng yeno ya bjale magoši a semoya le balaodi ba semoya lefaufaung ba tsebe bohlale bja gagwe bja mehutahuta ka kereke. 11Seo Modimo o se dirile go ya ka mo a bego a ikemišeditše ka gona go tloga le go tloga, mme o se phethile ka Kriste Jesu, Morena wa rena. 12Ge re le ba Kriste re bile re dumela go yena, re ba le sebete sa go ya go Modimo re sa šie. 13Ka gona, ke le kgopela gore le se ke la nyamišwa ke ge ke tlaišwa ka lebaka la lena, seo se a le godiša.

Paulose o rapelela Baefeso

14Tšeo ke tšona tše di ntirago gore ke khuname pele ga Tatagorena wa legodimong, 15yena yo kgoro ye nngwe le ye nngwe legodimong le lefaseng e hlolwago ke yena. 16Nna ke kgopela Modimo gore ka lehumo la letago la gagwe a le fe maatla ka Moya wa gagwe gore le tie ka dipelong tša lena, 17gomme ke rapela gore nke Kriste a ka aga ka dipelong tša lena ka tumelo ye le nago le yona go yena, le gore le dule le tieletše leratong, le le ba ba agilego godimo ga lona, 18gore lena le badumedi ka moka le kgone go kwešiša bophara le botelele le go phagama le go iša 19ga lerato la Kriste. Nke nkabe le ka tla la le lemoga – le ge mokagona lona le sa lemogege – gomme la tlala Modimo ka boyena.

20Yena a kgonago go dira tše di fetago kudu tše re kago di kgopela goba ra di nagana, ka maatla a gagwe a a šomago mo go rena, 21a a tumišwe ke ba meloko yohle ka kerekeng le go Kriste Jesu go ya go ile! Amene.