Sepedi 2000 (NSO00)
9

91Tše ka moka ke di nagantšhitše kudu, gomme ka lemoga gore batho ba go loka le ba bohlale gotee le mediro ya bona ba laolwa ke Modimo. Motho ga a tsebe ge eba o tla swarwa ka lerato goba ka lehloyo. Tšohle tše di hlagelago batho 2ke lefeela, ka ge ka moka ba hlagelwa ke tše di swanago:9:1-2 “Motho ga a tsebe ... swanago” Seheberu ga se kwagale gabotse. moloki, yo kgopo, yo a dirago tše botse, le yo mobe,9:2 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “le yo mobe” Seheberu ga se na mantšu a. mohlweki le yo e sego mohlweki, moišasehlabelo le yo e sego moišasehlabelo. Se se hlagelago moloki le modiradibe se a mo hlagela; wa go ikana o hlagelwa ke se se hlagelago wa go šia go ikana. 3Yeo ke ye nngwe ya taba tše mpe tše di diregago mo lefaseng, ge bohle ba lebanwa ke tše di swanago. Le gona dipelo tša bona di dula di tletše bobe le bošilo bophelong bja bona ka moka, mme ka morago ba hwe. 4Fela motho ge a sa ntše a phela mo lefaseng o na le kholofelo; mpša ye e phelago e phala tau ye e hwilego. 5Ba ba phelago ba a tseba gore ba tlilo hwa, ba ba hwilego bona ga ba tsebe selo. Ga go moputso wo ba sa o letetšego; ba lebetšwe širešire. 6Lerato la bona le lehloyo la bona le mafolofolo a bona ke kgale di hwile. Ba ka se sa tsoga ba kgathile tema go tšohle tše di dirwago mo lefaseng.

7Ge go le bjalo, gona wena eya o itšele dijo tša gago o thabile, o inwele beine ya gago o thakgetše, gobane Modimo o šetše a kgahlilwe ke mediro ya gago. 8O dule o apere diaparo tše ditšhweu, o inathiše hlogo ka makhura. 9Ge o sa ntše o phela bophelo bjo bja go se re selo bjo Modimo a go filego bjona mo lefaseng, o ithabiše le mosadi wa gago yena yo o mo ratago. O ithabiše le yena bophelong bja gago ka moka bja matšatši a go se re selo, ka gobane woo ke wona moputso wa maitapišo a gago ge o sa phela mo lefaseng. 10Tšohle tše o ka ikhwetšago o di dira, o di dire ka mafolofolo, ka gobane kua bodulabahu o yago gona ga go na go šutha, goba go nagana, goba go tseba, goba go hlalefa.

11Se sengwe se ke se lemogilego mo lefaseng ke gore ba lebelo ga se bona bao ka mehla ba thopago sefoka, le bagale ga se bona bafenyi ka mehla; ba bohlale ga se bona bao ka mehla ba nago le tša go ja; lehumo ga se la ba tlhaologanyo ka mehla, le ba ba nago le tsebo ga se bona bao ka mehla ba ratwago. Sengwe le sengwe se tlela motho ka nako le sebaka sa gona. 12Gape motho ga a tsebe gore ya gagwe nako e tla neng. Bjalo ka ge hlapi e swarwa ka lelokwa le e ka se le phonyokgego, le nonyana e tanywa ka sefu, motho le yena o tanywa ke madimabe ge a mo wela.

Tša go nagana ka bohlale le bošilo

13Se sengwe se ke se lemogilego mo lefaseng ke ka moo bohlale bo tšewago ka gona, gomme ka bona e le taba ye bohlokwa. 14Go kile gwa ba le motsana wo o se nago le batho ba bantši. Wa hlaselwa ke kgoši ye maatla. Ya o dikanetša, ya bopelela dintotoma tša mobu go o dikologa. 15Gona moo motsaneng go be go dula monna yo mongwe wa modiidi, fela e le yo bohlale. A phološa motsana woo ka bohlale bja gagwe, eupša ka morago a se sa gopolwa ke motho. 16Ke mo ke ilego ka bona gore bohlale bo phala maatla, le ge bohlale bja modiidi bo nyatšwa, le dipolelo tša gagwe di sa šetšwe ke motho. 17Go theeletša monna yo bohlale yo a bolelelago fase go phala go theeletša mmuši yo a hlabago mašata gare ga mašilo. 18Bohlale bo phala marumo, mosenyi o tee yena a ka senya dilo tše dintši tše dibotse.