Sepedi 2000 (NSO00)
8

81Ke mang yo a swanago le monna yo bohlale? Yo a kgonago go hlatholla dilo yena ke mang? Bohlale bja motho bo mo ediša sefahlego, bo mo dira le gore a se šinyalale.

Hlompha kgoši

2Phetha taelo ya kgoši,8:2 “Phetha taelo ya kgoši” Diphetolelo tše dingwe di re “Nna ke re: Phetha taelo ya kgoši”. ka gobane o ikanne ka Modimo. 3O se potlakele go tloga go kgoši. O se ngangabale tabeng ye mpe, ka gobane kgoši e dira se e se ratago.8:3 “ka gobane ... ratago” Seheberu ga se kwagale gabotse. 4Lentšu la kgoši le agelwa lešaka, kgane ke mang yo a ka mo sekišago ge a dira tša gagwe? 5Yo a phethago melao ya gagwe a ka se tsene mathateng; motho yo bohlale le yena o tseba nako ya gona le mokgwa. 6Dilo tšohle di na le nako ya tšona le mokgwa wa go di dira, le ge motho yena a tshwenywa kudu 7ke go se tsebe tša ka moso, ka ge go se yo a ka mmotšago tšona. 8Ga go motho yo a ka thibelago lehu la gagwe,8:8 “lehu la gagwe” goba “phefo” goba a diegiša letšatši la gagwe la go hwa. Ge go lwewa ga go mohlabani yo a dumeletšwego go ya gae, le modiratšekgopo a ka se phološwe ke bokgopo bja gagwe.

Bakgopo le baloki

9Tšeo ka moka ke di bone ge ke ntše ke nagana ka tšohle tše di dirwago mo lefaseng, ge motho a laola yo mongwe, a mo hlakiša. 10Ke bone le bakgopo ba yo bolokwa mabitleng, mola baloki bona ba tloga motseng mme ba lebalwa.8:10 “Ke bone le ... lebalwa.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Seo le sona ke lefeela.

11Ka ge disenyi di diegelwa go otlwa, batho ba ikgafela bosenyi. 12Modiradibe o senya gantšintši mme a no tšwela pele le go phela, fela nna ke tseba gore ba ba theeletšago Modimo ke bona ba ba tlago phela gabotse ka lebaka la tlhompho ya bona. 13Fela yo kgopo yena di ka se mo sepelele gabotse, le bophelo bja gagwe bo ka se telefale bjalo ka moriti, ka ge a sa theeletše Modimo. 14Go na le se sengwe sa lefeela mo lefaseng: Nako ye nngwe moloki o hlagelwa ke se se swanetšego yo kgopo, yo kgopo a hlagelwe ke se se swanetšego moloki. Nna ke re seo le sona ke lefeela.

15Ka gona, ke re go botse ge batho ba ithabiša, gobane mo lefaseng ga go se sekaone go phala go ja, le go nwa, le go ithabiša. Se sona a ka se kgona ge a sa ntše a katana bophelong bjo a bo filwego ke Modimo mo lefaseng.

16Ka mehla ge ke be ke re ke leka go tseba bohlale le go lebelela tše batho ba di dirago mo lefaseng ba itlhokiša boroko bošego le mosegare, 17ke be ke bona tšohle tše Modimo a di dirago, le gore ga go yo a ka kwešišago tše di diregago mo lefaseng. Le ge motho a ka leka bjang le bjang a ka se kgone. Mohlalefi le ge a ka re o a tseba a ka se kwešiše.

9

91Tše ka moka ke di nagantšhitše kudu, gomme ka lemoga gore batho ba go loka le ba bohlale gotee le mediro ya bona ba laolwa ke Modimo. Motho ga a tsebe ge eba o tla swarwa ka lerato goba ka lehloyo. Tšohle tše di hlagelago batho 2ke lefeela, ka ge ka moka ba hlagelwa ke tše di swanago:9:1-2 “Motho ga a tsebe ... swanago” Seheberu ga se kwagale gabotse. moloki, yo kgopo, yo a dirago tše botse, le yo mobe,9:2 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “le yo mobe” Seheberu ga se na mantšu a. mohlweki le yo e sego mohlweki, moišasehlabelo le yo e sego moišasehlabelo. Se se hlagelago moloki le modiradibe se a mo hlagela; wa go ikana o hlagelwa ke se se hlagelago wa go šia go ikana. 3Yeo ke ye nngwe ya taba tše mpe tše di diregago mo lefaseng, ge bohle ba lebanwa ke tše di swanago. Le gona dipelo tša bona di dula di tletše bobe le bošilo bophelong bja bona ka moka, mme ka morago ba hwe. 4Fela motho ge a sa ntše a phela mo lefaseng o na le kholofelo; mpša ye e phelago e phala tau ye e hwilego. 5Ba ba phelago ba a tseba gore ba tlilo hwa, ba ba hwilego bona ga ba tsebe selo. Ga go moputso wo ba sa o letetšego; ba lebetšwe širešire. 6Lerato la bona le lehloyo la bona le mafolofolo a bona ke kgale di hwile. Ba ka se sa tsoga ba kgathile tema go tšohle tše di dirwago mo lefaseng.

7Ge go le bjalo, gona wena eya o itšele dijo tša gago o thabile, o inwele beine ya gago o thakgetše, gobane Modimo o šetše a kgahlilwe ke mediro ya gago. 8O dule o apere diaparo tše ditšhweu, o inathiše hlogo ka makhura. 9Ge o sa ntše o phela bophelo bjo bja go se re selo bjo Modimo a go filego bjona mo lefaseng, o ithabiše le mosadi wa gago yena yo o mo ratago. O ithabiše le yena bophelong bja gago ka moka bja matšatši a go se re selo, ka gobane woo ke wona moputso wa maitapišo a gago ge o sa phela mo lefaseng. 10Tšohle tše o ka ikhwetšago o di dira, o di dire ka mafolofolo, ka gobane kua bodulabahu o yago gona ga go na go šutha, goba go nagana, goba go tseba, goba go hlalefa.

11Se sengwe se ke se lemogilego mo lefaseng ke gore ba lebelo ga se bona bao ka mehla ba thopago sefoka, le bagale ga se bona bafenyi ka mehla; ba bohlale ga se bona bao ka mehla ba nago le tša go ja; lehumo ga se la ba tlhaologanyo ka mehla, le ba ba nago le tsebo ga se bona bao ka mehla ba ratwago. Sengwe le sengwe se tlela motho ka nako le sebaka sa gona. 12Gape motho ga a tsebe gore ya gagwe nako e tla neng. Bjalo ka ge hlapi e swarwa ka lelokwa le e ka se le phonyokgego, le nonyana e tanywa ka sefu, motho le yena o tanywa ke madimabe ge a mo wela.

Tša go nagana ka bohlale le bošilo

13Se sengwe se ke se lemogilego mo lefaseng ke ka moo bohlale bo tšewago ka gona, gomme ka bona e le taba ye bohlokwa. 14Go kile gwa ba le motsana wo o se nago le batho ba bantši. Wa hlaselwa ke kgoši ye maatla. Ya o dikanetša, ya bopelela dintotoma tša mobu go o dikologa. 15Gona moo motsaneng go be go dula monna yo mongwe wa modiidi, fela e le yo bohlale. A phološa motsana woo ka bohlale bja gagwe, eupša ka morago a se sa gopolwa ke motho. 16Ke mo ke ilego ka bona gore bohlale bo phala maatla, le ge bohlale bja modiidi bo nyatšwa, le dipolelo tša gagwe di sa šetšwe ke motho. 17Go theeletša monna yo bohlale yo a bolelelago fase go phala go theeletša mmuši yo a hlabago mašata gare ga mašilo. 18Bohlale bo phala marumo, mosenyi o tee yena a ka senya dilo tše dintši tše dibotse.

10

101Gape dintšhi tše di hwilego10:1 “dintši tše di hwilego” goba “ntši ye e hwilego” di bodiša senkgabose sa raditlolo, sa nkga, gomme le botlaela bjo bonyenyane bo fekeetša bohlale le tlhompho.

2Motho yo bohlale o kganyoga tše di lokilego, mola setlaela sona se kganyoga tše di sego tša loka. 3Botlaela bja gagwe bo bonagala le ge a sepela ka tsela, mme o bontšha mang le mang gore ke setlaela.

4Ge mmuši wa gago a ka go galefela, o se ke wa ngala modiro, gobane go itshwara go phephiša motho diphošo tše dikgolo.

5Go na le bobe bjo ke bo lemogilego mo lefaseng, phošo ye e felago e dirwa ke babuši: 6mašilo a bewa maemong a godimo, mola bahumi bona ba le maemong a fase. 7Ke hlwa ke bona makgoba a sepela ka dipere, mola bakgomana bona ba sepela ka maoto mo nkego ke makgoba.

8

10:8
Pes. 7:15
Diema 26:27
Moepamolete a ka wela go wona, le mokgerešamorako a ka longwa ke noga. 9Moepamaswika a ka gobatšwa ke maswika, mophaphadikgong le yena a ka gobatšwa ke tšona. 10Yo a remago ka selepe se se kubegilego a sa se lootše, o swanetše go ikokoropa. Gape motho o tšweletšwa ke bohlale bja gagwe. 11Ge noga e ka kobola e sešo ya upiwa, moupi o tla loba moputso. 12Dipolelo tša mohlalefi di a kgahliša, mola mantšu a setlaela ona a bolaya mmoledi wa ona. 13Setlaela ge se bolela se thoma ka tša bošilo, sa feleletša ka tša botlatlatlatla. 14Se bolela motšhaotšhele.

Ga go motho yo a tsebago tša ka moso. Kgane ke mang yo a ka botšago motho se se tlago hlaga ge a hwile?

15Semaumau se lakalela modiro wo boima, le tsela ya go ya motseng ga se e tsebe.

16Go madimabe naga ye e bušwago ke kgoši ya mošemanyana,10:16 “mošemanyana” goba “mohlanka” yeo bakgomana ba yona ba ketekago e sa le gosasa. 17Fela ye lehlogonolo naga ke yeo kgoši ya yona e lego kgoši ka madi, yeo bakgomana ba yona ba ketekago ka nako ye e lebanego, bao ba nwelago go itapološa, e sego go tagwa.

18Tlhaka ya ntlo e wela ka gare ka lebaka la bobodu bja mong; e nela ka lebaka la ge yena e le naladiarotha.

19Menyanya e direlwa boipshino, le beine e thakgatša batho, fela tšohle di nyaka tšhelete.

20O se bolele kgoši gampe, ešita le ka pelong ya gago, le mohumi o se mmolele gampe, ešita le ka phapošing ya gago ya go robala; gobane nonyana ye e fofago e ka go tšea lentšu, ramafofa a ka yo go boletša.