Sepedi 2000 (NSO00)
5

51O nagane pele o bolela, gomme o se potlakele go tshepiša Modimo. Yena o kua legodimong, kganthe wena o mo lefaseng; ka gona, o se ke wa bolela go feta ka mo o swanetšego. 2Ge o balabala kudu o tla lora ditoro tše mpe, le ge o bolela kudu o tla no fela o bolela tša botlaela. 3Ka gona, ge o enetše Modimo keno, o hlaganele go e phetha, gobane yena ga a kgahlwe ke mašilo. Wena o phethe se o ikannego ka sona. 4

5:4
Pes. 66:13,14
Go kaone gore o se ikane go na le gore o re go ikana o se phethe keno ya gago. 5O se ke wa dirišwa ke dipolelo tša gago sebe, mo o ka bago wa tla wa botša motseta wa Modimo gore ga se wa dira ka boomo. O reng o dira gore Modimo a go galefele, a fediše tše o di dirilego? 6Go lora kudu ga go hole selo, gomme go bolediša motho kudu.5:6 “Go lora ... kudu.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Wena sa gago a e be go boifa Modimo.

Se bote mahumo

7Ge o ka bona badiidi ba gateletšwe ebile ba hlokišwa toka le ditshwanelo mo nageng ya geno, o se makale, gobane mohlankedi yo mongwe le yo mongwe o emelelwa ke mookamedi wa gagwe, gomme ka babedi ga bona ba emelelwa ke bahlankedi ba ba ba okametšego.

8Se se holago naga kudu ke ge kgoši ya gona e rata temo.5:8 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

9Motho yo a ratago tšhelete o dula a e galala; yo a ratago lehumo ga a ke a ipshina ka lona. Seo le sona ke lefeela. 10Yo a atelwago ke lehumo o atelwa le ke baji ba lona. Ga le mo hole ka selo, ge e se go le boga. 11Mošomi o robala boroko, le ge a eja ka bosese, goba a khora. Mohumi yena o ja go feta tekanyo mo e lego gore o šitwa ke go robala.

12Go na le taba ya go kweša bohloko kudu ye ke e bonago mo lefaseng: Motho o ikgobokeletša lehumo, mme le tle le mo tlišetše masetlapelo; 13a le lobe ka madimabe. A re go tswala morwa a hloke se a ka mo šadišetšago sona. 14Bjalo ka ge a tswetšwe a le fela, o tla tloga a le fela. Le ge a katane bjang le bjang, ga go se a ka tlogago le sona. 15

5:15
Jobo 1:21
Pes. 49:17
1 Tim. 6:7
Se sengwe sa go kweša bohloko kudu ke ge motho a tloga ka mokgwa wola a tlilego ka wona. Go katana go mo thušitše eng? E dio ba go phuthela phefo ka kobo. 16Godimo ga moo bophelo bja gagwe o bo phetše bošuleng le mahlokong5:16 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “bošuleng le mahlokong” Seheberu se re “a eja bošuleng”. a mantši a balabala, a selekegile kudu.

17Ka gona nna ke fetša ka go re: Se se loketšego motho gape se mo lebanego ke go ja le go nwa le go ipshina ka tše a di katanetšego bophelong bjo bokopana bjo Modimo a mo filego bjona, ka ge go mo lebane. 18Ge Modimo a file motho mahumo le thoto mme a mo dumeletše go ipshina ka tšona, le go leboga tše a di filwego, le go ipshina ka tše a di katanetšego, tšeo ke mpho ye e tšwago go Modimo. 19Ka ge Modimo a mo phediša ka lethabo, a ka se hlwe a hlobaetšwa ke bokopana bja bophelo bjono.

6

61Go na le ye nngwe taba ye e kwešago batho bohloko ye ke e bonago mo lefaseng: 2Ke ge Modimo a efa motho lehumo le thoto le bohlomphegi – tšohle tše motho a di nyakago – fela a se ke a mo dumelela go ipshina ka tšona, di lewe ke motho o šele. Ye taba ke lefeela, ke masetlapelo a magolo. 3Le ge motho a ka tswala bana ba lekgolo a ba a phela nako ye telele, le ge a ka tšofala bjang le bjang, ge a se a ka a ipshina ka menate ya bophelo le gona a se a bolokwa gabotse, gona ke re o phalwa le ke sefolotšana; 4gobane go tswalwa ga sona ga go thuše selo, ga se bone seetša, le go rewa leina ga se rewe, 5le letšatši ga se le bone, ga se tsebe selo, fela se ikhuditše go phala yena. 6Yena, le ge a be a ka phela mengwaga ye sekete a e boeletša a sa ipshine ka bophelo, a ke re o ya felo gotee le sefolotšana?

7Motho o itapiša go dio hwetša diyamaleng, le ge go le bjalo ga a khore. 8Na mohlalefi o phala setlaela ka eng? Modiidi yena go mo thušang go tseba go phedišana le batho? 9Go kgotsofala ka tše o nago natšo go kaone go phala go ba le pelo ye telele, gobane go ba le megabaru le gona ke lefeela, ke go phuthela phefo ka kobo.

10Tšohle tše di lego gona di šetše di theilwe maina, le gona go a tsebja gore motho ke motho, mme a ka se sekišane le yo a mo fetago ka maatla.6:10 “yo a mo fetago ka maatla” Ke go re “Modimo”. 11Go bolela kudu ke go itshwenya, gomme go hola motho ka eng? 12Kgane ke mang yo a tsebago tše di holago motho bophelong bjo bokopana bjo bja go se re selo, bja go feta bjalo ka moriti? Ke mang yo a ka mmotšago se se tlago hlaga mo lefaseng ge yena a hwile?

7

Menagano ka bophelo

71

7:1
Diema 22:1
Seriti se phala senkgabose sa theko ye kgolo, le letšatši la go hwa ga motho le phala la go tswalwa ga gagwe. 2Go ya lapeng la mahloko go phala go ya go la monyanya, ka gobane ba ba phelago ba swanetše go dula ba ikgopotša gore lehu ke mafelelo a bohle. 3Manyami a phala lesego; motho le ge a bonala a nyamile, ka pelong a ka no ba a thabile. 4Wa go dula a nagana ka lethabo ke setlaela. Wa go nagana ka lehu yena ke mohlalefi. 5Go solwa ke mohlalefi go phala go retwa ke ditlatla. 6Lesego la lešilo le swana le go thathapa ga meetlwa sebešong. Le sona seo ke lefeela. 7Kgatelelo e ka diriša mohlalefi tša bošilo. Tsogolekobong le sentšha motho. 8Mathomo a selo a phalwa ke mafelelo a sona. Bopelotelele bo phala boikgogomošo. 9
7:9
Jak. 1:19
Se phakiše go ngongorega; go ba le metsoto ke botlaela. 10O se ke wa re: “Mehleng yeno go reng go phalwa ke mehleng yela?” Yeo ga se potšišo ye bohlale.

11Bohlale, go no swana le bohwa, ke selo se sebotse, gomme bo hola bohle ba ba phelago. 12Bjalo ka ge tšhelete e šireletša motho, bohlale le bjona bo bjalo. Go tseba go na le mohola wa go re bohlale bo lota mong wa bjona.

13Akanya tše Modimo a di dirilego. Kgane ke mang yo a ka otlollago se se kgopamišitšwego ke Modimo? 14Ge go iketlilwe o thabe, gomme ge go etla bothata o gopole gore boiketlo le bothata di romelwa ke Modimo. Ke ka lebaka leo motho a sa kgonego go tseba se se tlago mo hlagela.

15Bophelong bjo bja ka bja go se re selo ke bone dilo tše dintši – moloki o a hwa etšwe a lokile, gwa re yo kgopo a šale a phela etšwe e le yo mobe. 16Ka gona, o se ke wa loka go feta tekanyo, goba wa hlalefa go feta tekanyo – o tla be o ipolaelang? 17Le gona o se ke wa ba yo mobe kudu, goba wa ba setlaela – o tla be o hwela eng nako ya gago e sešo ya fihla? 18Ke mo gobotse go phetha taelo yela ya mathomo, o sa tlogele ye ya bobedi. Gomme yo a boifago Modimo o tla atlega go tšona ka dipedi.

19Motho yo bohlale o holega kudu ka bohlale bja gagwe go feta motse wo o holegago ka balaodi ba lesome. 20Ruri, mo lefaseng ga go mothomoloki modiratšebolo yo a sa kego a dira sebe.

21O se ke wa šetša se sengwe le se sengwe se se bolelwago ke batho, ka gore o ka tla wa kwa le ge mohlanka wa gago a go roga, 22gobane ka pelong o a tseba gore le wena ke gantši o roga batho.

23Tšohle tše ke di lekotše ka temogo ya ka. Ke be ke nyaka go ba yo bohlale, eupša ka palelwa. 24Tše di hlagilego kgale di kgole, di tebile, ga di kwešišege – di ka fihlelelwa ke mang? 25Fela nna ke ile ka ikgafela go tseba le go nyakišiša; ka ikemišetša go tsoma bohlale le temogo, ka hwetša gore bokgopo ke botlaela, le bošilo ke bogafi.

26Ka lemoga ge se se fetišago lehu ka bohloko e le mosadi yo lerato la gagwe e lego moreo le moutlo, yo matsogo a gagwe nkego ditlemo. Yo a kgahlago Modimo o phonyokga mosadi yoo, modiradibe yena o a mo tanya. 27Mmoledi o re: Seo ke se ke se lemogilego ka go bapiša sengwe le sengwe gore ke tle ke kwešiše ka mo dilo di lego ka gona. 28Seo e lego kgale ke se nyaka mme ke se ka hlwago ke se hwetša sese: Gare ga batho ba sekete, monna wa nnete ke hweditše o tee; ge e le mosadi wa nnete mo gare ga bao bohle, yena ke mo hlokile. 29Se ke ithutilego sona fela sese: Modimo o hlodile batho ba lokile, eupša bona ba itirela mathaithai a mantši.