Sepedi 2000 (NSO00)
4

Tša go hlakišwa ga mo lefaseng

41Ka buša ka nagana ka mo batho ba hlakišwago ka gona mo lefaseng. Bahlakišwa ba be ba lla, eupša mohomotši a se gona; ba se na wa go ba homotša, ka ge bahlakiši ba bona e le diganka. 2Ke mo ke naganego gore ba ba hwilego ba na le mahlatse, ka gobane ba ithobaletše, ba na le mahlatse go phala ba ba sa phelago. 3Eupša ba ba phalago bao bohle ke ba ba se ba kago ba tswalwa, ba ba se ba kago ba bona dilo tše mpe tše di dirwago mo lefaseng.

4Ke lemogile le gore batho ba katanela go tšwelela ka ge ba tsebafelana. Gomme le sona seo ke lefeela, se swana le go phuthela phefo ka kobo. 5Lešilo le phutha matsogo, gomme le hwa lehu la tlala. 6Go kgotsofatšwa ke bonnyane bjo o nago nabjo go phala go katana kudu, gona go swanago le go phuthela phefo ka kobo.

Mpšapedi ga di hlolwe ke sebata

7Sengwe se ke lemogilego gore ke lefeela lefaseng 8ke mmotlana, mohlokamorwa, mohlokamorwarragwe. Fela ke madulaakatana, a sa kgotsofale ka ruo la gagwe. O ipotšiša a re: “Ke katanela mang, ge ke itlhokiša boipshino bjale?” Seo le sona ke lefeela, ke go itapišetša lešidi.

9Babedi ba phala o tee, gobane ge ba katana mmogo ba tla tšwelela. 10Mongwe ge a wele o tla tsošwa ke mongwekayena; kganthe motee ge a wele, ke dibonwakeyena, gobane yena o tla hloka motsoši. 11Le marobalong, ge babedi ba robetše mmogo ba a ruthetšana; motee yena a ka ruthela bjang? 12Motee a ka fenywa ke mohlasedi, eupša babedi ba ka mo palela. Gape thapo ya melogo ye meraro ga e kgaoge fela.

Mmuši ga a ratwe ka mehla

13Lesogana la go itlhakela eupša le hlalefile le phala kgoši ya mokgalabje ya lešilo, ye e se sa dumelago go eletšwa. 14Lona le ka no ba le etšwa kgolegong go tlo ba kgoši, le ge le tswaletšwe mohlakong mmušong wa kgoši yela. 15Ke ile ka bona bohle ba go phela lefaseng ba ema le lesogana leo la go hlatlama kgoši. 16La buša batho ba ba sa balwego, fela ba go tla ka morago ba se le rate. Ye taba le yona ke lefeela, e dio ba go phuthela phefo ka kobo.

O se potlakele go tshepiša Modimo

17Ge o eya ntlong ya Modimo o itlhokomele. Go yela go theeletša go phala go yo dira dihlabelo bjalo ka mašilo a go se lemoge sebe se a se dirago.

5

51O nagane pele o bolela, gomme o se potlakele go tshepiša Modimo. Yena o kua legodimong, kganthe wena o mo lefaseng; ka gona, o se ke wa bolela go feta ka mo o swanetšego. 2Ge o balabala kudu o tla lora ditoro tše mpe, le ge o bolela kudu o tla no fela o bolela tša botlaela. 3Ka gona, ge o enetše Modimo keno, o hlaganele go e phetha, gobane yena ga a kgahlwe ke mašilo. Wena o phethe se o ikannego ka sona. 4

5:4
Pes. 66:13,14
Go kaone gore o se ikane go na le gore o re go ikana o se phethe keno ya gago. 5O se ke wa dirišwa ke dipolelo tša gago sebe, mo o ka bago wa tla wa botša motseta wa Modimo gore ga se wa dira ka boomo. O reng o dira gore Modimo a go galefele, a fediše tše o di dirilego? 6Go lora kudu ga go hole selo, gomme go bolediša motho kudu.5:6 “Go lora ... kudu.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Wena sa gago a e be go boifa Modimo.

Se bote mahumo

7Ge o ka bona badiidi ba gateletšwe ebile ba hlokišwa toka le ditshwanelo mo nageng ya geno, o se makale, gobane mohlankedi yo mongwe le yo mongwe o emelelwa ke mookamedi wa gagwe, gomme ka babedi ga bona ba emelelwa ke bahlankedi ba ba ba okametšego.

8Se se holago naga kudu ke ge kgoši ya gona e rata temo.5:8 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

9Motho yo a ratago tšhelete o dula a e galala; yo a ratago lehumo ga a ke a ipshina ka lona. Seo le sona ke lefeela. 10Yo a atelwago ke lehumo o atelwa le ke baji ba lona. Ga le mo hole ka selo, ge e se go le boga. 11Mošomi o robala boroko, le ge a eja ka bosese, goba a khora. Mohumi yena o ja go feta tekanyo mo e lego gore o šitwa ke go robala.

12Go na le taba ya go kweša bohloko kudu ye ke e bonago mo lefaseng: Motho o ikgobokeletša lehumo, mme le tle le mo tlišetše masetlapelo; 13a le lobe ka madimabe. A re go tswala morwa a hloke se a ka mo šadišetšago sona. 14Bjalo ka ge a tswetšwe a le fela, o tla tloga a le fela. Le ge a katane bjang le bjang, ga go se a ka tlogago le sona. 15

5:15
Jobo 1:21
Pes. 49:17
1 Tim. 6:7
Se sengwe sa go kweša bohloko kudu ke ge motho a tloga ka mokgwa wola a tlilego ka wona. Go katana go mo thušitše eng? E dio ba go phuthela phefo ka kobo. 16Godimo ga moo bophelo bja gagwe o bo phetše bošuleng le mahlokong5:16 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “bošuleng le mahlokong” Seheberu se re “a eja bošuleng”. a mantši a balabala, a selekegile kudu.

17Ka gona nna ke fetša ka go re: Se se loketšego motho gape se mo lebanego ke go ja le go nwa le go ipshina ka tše a di katanetšego bophelong bjo bokopana bjo Modimo a mo filego bjona, ka ge go mo lebane. 18Ge Modimo a file motho mahumo le thoto mme a mo dumeletše go ipshina ka tšona, le go leboga tše a di filwego, le go ipshina ka tše a di katanetšego, tšeo ke mpho ye e tšwago go Modimo. 19Ka ge Modimo a mo phediša ka lethabo, a ka se hlwe a hlobaetšwa ke bokopana bja bophelo bjono.

6

61Go na le ye nngwe taba ye e kwešago batho bohloko ye ke e bonago mo lefaseng: 2Ke ge Modimo a efa motho lehumo le thoto le bohlomphegi – tšohle tše motho a di nyakago – fela a se ke a mo dumelela go ipshina ka tšona, di lewe ke motho o šele. Ye taba ke lefeela, ke masetlapelo a magolo. 3Le ge motho a ka tswala bana ba lekgolo a ba a phela nako ye telele, le ge a ka tšofala bjang le bjang, ge a se a ka a ipshina ka menate ya bophelo le gona a se a bolokwa gabotse, gona ke re o phalwa le ke sefolotšana; 4gobane go tswalwa ga sona ga go thuše selo, ga se bone seetša, le go rewa leina ga se rewe, 5le letšatši ga se le bone, ga se tsebe selo, fela se ikhuditše go phala yena. 6Yena, le ge a be a ka phela mengwaga ye sekete a e boeletša a sa ipshine ka bophelo, a ke re o ya felo gotee le sefolotšana?

7Motho o itapiša go dio hwetša diyamaleng, le ge go le bjalo ga a khore. 8Na mohlalefi o phala setlaela ka eng? Modiidi yena go mo thušang go tseba go phedišana le batho? 9Go kgotsofala ka tše o nago natšo go kaone go phala go ba le pelo ye telele, gobane go ba le megabaru le gona ke lefeela, ke go phuthela phefo ka kobo.

10Tšohle tše di lego gona di šetše di theilwe maina, le gona go a tsebja gore motho ke motho, mme a ka se sekišane le yo a mo fetago ka maatla.6:10 “yo a mo fetago ka maatla” Ke go re “Modimo”. 11Go bolela kudu ke go itshwenya, gomme go hola motho ka eng? 12Kgane ke mang yo a tsebago tše di holago motho bophelong bjo bokopana bjo bja go se re selo, bja go feta bjalo ka moriti? Ke mang yo a ka mmotšago se se tlago hlaga mo lefaseng ge yena a hwile?