Sepedi 2000 (NSO00)
4

Tša go hlakišwa ga mo lefaseng

41Ka buša ka nagana ka mo batho ba hlakišwago ka gona mo lefaseng. Bahlakišwa ba be ba lla, eupša mohomotši a se gona; ba se na wa go ba homotša, ka ge bahlakiši ba bona e le diganka. 2Ke mo ke naganego gore ba ba hwilego ba na le mahlatse, ka gobane ba ithobaletše, ba na le mahlatse go phala ba ba sa phelago. 3Eupša ba ba phalago bao bohle ke ba ba se ba kago ba tswalwa, ba ba se ba kago ba bona dilo tše mpe tše di dirwago mo lefaseng.

4Ke lemogile le gore batho ba katanela go tšwelela ka ge ba tsebafelana. Gomme le sona seo ke lefeela, se swana le go phuthela phefo ka kobo. 5Lešilo le phutha matsogo, gomme le hwa lehu la tlala. 6Go kgotsofatšwa ke bonnyane bjo o nago nabjo go phala go katana kudu, gona go swanago le go phuthela phefo ka kobo.

Mpšapedi ga di hlolwe ke sebata

7Sengwe se ke lemogilego gore ke lefeela lefaseng 8ke mmotlana, mohlokamorwa, mohlokamorwarragwe. Fela ke madulaakatana, a sa kgotsofale ka ruo la gagwe. O ipotšiša a re: “Ke katanela mang, ge ke itlhokiša boipshino bjale?” Seo le sona ke lefeela, ke go itapišetša lešidi.

9Babedi ba phala o tee, gobane ge ba katana mmogo ba tla tšwelela. 10Mongwe ge a wele o tla tsošwa ke mongwekayena; kganthe motee ge a wele, ke dibonwakeyena, gobane yena o tla hloka motsoši. 11Le marobalong, ge babedi ba robetše mmogo ba a ruthetšana; motee yena a ka ruthela bjang? 12Motee a ka fenywa ke mohlasedi, eupša babedi ba ka mo palela. Gape thapo ya melogo ye meraro ga e kgaoge fela.

Mmuši ga a ratwe ka mehla

13Lesogana la go itlhakela eupša le hlalefile le phala kgoši ya mokgalabje ya lešilo, ye e se sa dumelago go eletšwa. 14Lona le ka no ba le etšwa kgolegong go tlo ba kgoši, le ge le tswaletšwe mohlakong mmušong wa kgoši yela. 15Ke ile ka bona bohle ba go phela lefaseng ba ema le lesogana leo la go hlatlama kgoši. 16La buša batho ba ba sa balwego, fela ba go tla ka morago ba se le rate. Ye taba le yona ke lefeela, e dio ba go phuthela phefo ka kobo.

O se potlakele go tshepiša Modimo

17Ge o eya ntlong ya Modimo o itlhokomele. Go yela go theeletša go phala go yo dira dihlabelo bjalo ka mašilo a go se lemoge sebe se a se dirago.