Sepedi 2000 (NSO00)
2

21Ka pelong ke ile ka re: “A ke leke go ithabiša, ke kwe gore boipshino bo bjang.” Eupša taba yeo le yona ka hwetša e le lefeela. 2Ka re: “Disego ke bošilo, gomme boithabišo bjona bo holang?” 3Ka ipotšiša gore na ge nka itapološa ka beine ke ntše ke tsoma bohlale, ge nka iphediša bjalo ka lešilo go fihlela ke tseba mokgwa wo mobotse wo ka wona motho a ka phelago bophelo bjo bokopana bjo bja lefaseng, go ka ba bjang.

4

2:4-8
1 Dikg. 10:23-27
2 Dikr. 9:22-27
Ke ile ka dira mediro ye megolo: ka ikagela dintlo, ka ba ka ipšalela merara. 5Ka itirela dirapa le dirokolo, ka bjala mehlare ya dikenywa tša mehutahuta. 6Ka ikepela megobe ya go nošetša sethokgwana seo sa mehlašana ye menana. 7
2:7
1 Dikg. 4:23
Ka ithekela makgoba a banna le a basadi, ka ba le makgoba a mangwe a a tswaletšwego ka ga ka. Ka ba le leruo le lentši la dikgomo le dihuswane ka fetiša bohle ba ba kilego ba dula mo Jerusalema pele ga ka. 8
2:8
1 Dikg. 10:10,14-22
Ka ikgobelela le silibera le gauta, mahumo a ke a hweditšego magošing le dileteng. Ka ikhweletša baopedi ba banna le ba basadi, le basadi ba bantši bao ke bego ke ipshina le bona.

9

2:9
1 Dikr. 29:25
Ka gona, ka huma kudu ka ba ka tuma go feta bohle ba bilego gona mo Jerusalema pele ga ka, gomme bohlale bja ka bja nkhola kudu. 10Ka se itime selo go tšohle tše ke di dumago. Gwa se be le boipshino bjo ke itlhaetšago bjona, gobane go nna kalokano e be e le boipshino, gomme tšeo ka moka e be e le moputso wa kalokano ya ka. 11Eupša ya re ge ke nagantšhiša tšohle tše ke di dirilego, le ka mo ke katanetšego go di dira, ka lemoga gore tšohle ke lefeela. Di swana le go phuthela phefo ka kobo, ga di na mohola.

12Ya ba gona ke nagantšhišago bohlale le bošilo le botlaela. Gobane ke eng se sengwe se kgoši e ka se dirago, ge e se gona go dira tše di dirilwego ke ba e ba hlatlamago? 13Ke mo ke lemogilego gore bohlale bo phala bošilo, go etša seetša ge se phala leswiswi. 14Yo bohlale o tseba mo a yago gona, kganthe lešilo lona le sepela leswiswing. Fela ke lemogile le gore bobedi bja bona pheletšo ya bona ke e tee. 15Ka gona, ka pelong ka re: “Pheletšo ya lešilo le nna e ntebane. Gomme bjale go ba bohlale ga ka go mpušeditšeng?” Ka ba ka iphetola, ka re se le sona ke lefeela. 16Yo bohlale, go no swana le lešilo, a ka se gopolwe go ya go ile, ka gobane matšatšing a a tlago ka babedi ba tla be ba lebetšwe. Yo bohlale o tla hwa go no swana le lešilo. 17Ke ka lebaka leo ke ilego ka hloya go phela, ka ge tšohle tše di bego di dirwa di be di nkweša bohloko, gobane tšohle ke lefeela, di swana le go phuthela phefo ka kobo.

18Ke ile ka tenwa ke tšohle tše ke bego ke katanela go di dira, ka ge ke be ke swanetše go di tlogelela montlhatlami, 19gomme go tseba mang gore yena e tla ba yo bohlale goba lešilo? Fela taba ke gore tšohle tše ke katanego go di dira ka maatla a ka le ka bohlale bja ka mono lefaseng e tlilo ba tša gagwe. Seo le sona ke lefeela. 20Ke mo ke ilego ka itlhoboga ge ke nagana ka tšohle tše ke katanego go di dira. 21Gobane motho le ge a ka šomela selo ka bohlale le ka tsebo le ka temogo, o tla no se tlogelela yo a sego a se šomela. Le yona taba ye ke lefeela, ebile e tloga e le ye mpe. 22Motho go mo holang go katana le go kalokana a itapiša mo lefaseng? 23

2:23
Jobo 5:7
14:1
Bophelo bjohle bja gagwe ke bja manyami, le maitapišo a gagwe a mo tlišetša boitlhobogo. Ešita le bošego ga a kgone go fodiša hlogo. Bophelo bja mohuta wo le bjona ke lefeela.

24

2:24
Mmol. 3:13
5:17
9:7
Jes. 56:12
Luk. 12:19
1 Bakor. 15:32
Motho ge a na le sa go ja, le sa go nwa, le go ipshina ka tše a di šometšego gaboima, ga se ka lebaka la gore a lokile.2:24 “Motho ... lokile.” Diphetolelo tše dingwe di re “Ga go se sekaone se motho a ka se dirago ge e se go ja, le go nwa, le go ipshina ka tše a di šometšego gaboima.” Ke lemogile gore tšeo le tšona di tšwa go Modimo. 25Kgane ke mang yo a ka bago le sa go ja le sa go ipshina a sa se fiwe ke Modimo? 26
2:26
Jobo 32:8
Diema 2:6
Yo a kgahlago Modimo, Modimo o mo fa bohlale le tsebo le lethabo; kganthe modiradibe yena o mo fa modiro wa go kgobelela le go bokelela mahumo, e le a go tlo tlogelelwa yo a kgahlago Modimo. Gomme le yona taba ye ke lefeela. E no swana le go phuthela phefo ka kobo.

3

Tšohle di na le nako ya tšona

31Dilo ka moka di na le lebaka la tšona, tšohle di na le nako ye di e beetšwego ke Modimo lefaseng.

2Go na le nako ya go tswalwa

le nako ya go hwa;

nako ya go bjala

le nako ya go tumola;

3nako ya go bolaya

le nako ya go alafa;

nako ya go phušola

le nako ya go aga;

4nako ya go nyama

le nako ya go thaba;

nako ya go ilela

le nako ya go bina;

5nako ya go lahla maswika

le nako ya go a kgoboketša;

nako ya go gokarelana

le nako ya go se gokarelane;

6nako ya go nyaka

le nako ya go lahlegelwa;

nako ya go lota

le nako ya go lahla;

7nako ya go kgeila

le nako ya go roka;

nako ya go homola

le nako ya go bolela;

8nako ya go rata

le nako ya go hloya;

nako ya ntwa

le nako ya boiketlo.

9Mohola wa maitapišo a mošomi ke eng? 10Ke a bona gore Modimo o file batho mešomo ye e lapišago gore ba e dire. 11O beetše selo se sengwe le se sengwe nako ye e se swanelago. O file batho temogo ya gore nako ga e fele, eupša a se dire gore ba kgone go kwešiša ka botlalo tše a di dirago ka yona nako ye e sa felego yeo. 12Ka gona ke lemogile gore se motho a ka se dirago ke fela go thakgala le go itirela tše dibotse a sa phela. 13Le gona motho o swanetše gore a je, a nwe, mme a ipshine ka tše a di šometšego gaboima. Go ipshina moo ke mpho ya Modimo.

14Ke tseba gore sengwe le sengwe se Modimo a se dirago ke sa go ya go ile. Se ka se oketšwe goba sa fokotšwa. Seo Modimo o se direla gore motho a mmoife. 15Se se diregago goba se ka diregago se šetše se kile sa direga. Modimo o dira gore dilo di hlage leboelela.

Motho ga a fapane le phoofolo

16Gapegape ke lemogile gore mo lefaseng bokgopo bo hwetšwa mo toka le nnete di swanetšego go ba gona. 17Ka pelong ka re: “Modimo ke yena a tlago ahlola moloki le yo kgopo, gobane dilo tšohle le mediro yohle di beetšwe ke yena nako.” 18Ka fetša ka go re: “Modimo o leka batho gore ba tle ba lemoge gore ga ba phale diphoofolo,” 19gobane se se hlagelago diphoofolo, le batho se a ba hlagela – motho o hwa go no swana le phoofolo. Dilo tše ka dipedi di hema moya o tee. Motho ga a phale phoofolo ka selo, ka ge dilo tšohle di feta. 20Motho le phoofolo di felela felo gotee – mobung. Ka dipedi di tšwa go wona, mme ka dipedi di tla boela go wona. 21Kgane ke mang yo a tsebago ge moya wa motho o rotogela godimo, wa phoofolo o theogela fase mobung? 22Ke mo ke lemogilego gore ga go se sekaone go phala ge motho a ithabiša ka tše a di šomilego, gobane go mo lebane. Kgane ke mang yo a ka mmotšago se se tlago hlaga ge a hwile?

4

Tša go hlakišwa ga mo lefaseng

41Ka buša ka nagana ka mo batho ba hlakišwago ka gona mo lefaseng. Bahlakišwa ba be ba lla, eupša mohomotši a se gona; ba se na wa go ba homotša, ka ge bahlakiši ba bona e le diganka. 2Ke mo ke naganego gore ba ba hwilego ba na le mahlatse, ka gobane ba ithobaletše, ba na le mahlatse go phala ba ba sa phelago. 3Eupša ba ba phalago bao bohle ke ba ba se ba kago ba tswalwa, ba ba se ba kago ba bona dilo tše mpe tše di dirwago mo lefaseng.

4Ke lemogile le gore batho ba katanela go tšwelela ka ge ba tsebafelana. Gomme le sona seo ke lefeela, se swana le go phuthela phefo ka kobo. 5Lešilo le phutha matsogo, gomme le hwa lehu la tlala. 6Go kgotsofatšwa ke bonnyane bjo o nago nabjo go phala go katana kudu, gona go swanago le go phuthela phefo ka kobo.

Mpšapedi ga di hlolwe ke sebata

7Sengwe se ke lemogilego gore ke lefeela lefaseng 8ke mmotlana, mohlokamorwa, mohlokamorwarragwe. Fela ke madulaakatana, a sa kgotsofale ka ruo la gagwe. O ipotšiša a re: “Ke katanela mang, ge ke itlhokiša boipshino bjale?” Seo le sona ke lefeela, ke go itapišetša lešidi.

9Babedi ba phala o tee, gobane ge ba katana mmogo ba tla tšwelela. 10Mongwe ge a wele o tla tsošwa ke mongwekayena; kganthe motee ge a wele, ke dibonwakeyena, gobane yena o tla hloka motsoši. 11Le marobalong, ge babedi ba robetše mmogo ba a ruthetšana; motee yena a ka ruthela bjang? 12Motee a ka fenywa ke mohlasedi, eupša babedi ba ka mo palela. Gape thapo ya melogo ye meraro ga e kgaoge fela.

Mmuši ga a ratwe ka mehla

13Lesogana la go itlhakela eupša le hlalefile le phala kgoši ya mokgalabje ya lešilo, ye e se sa dumelago go eletšwa. 14Lona le ka no ba le etšwa kgolegong go tlo ba kgoši, le ge le tswaletšwe mohlakong mmušong wa kgoši yela. 15Ke ile ka bona bohle ba go phela lefaseng ba ema le lesogana leo la go hlatlama kgoši. 16La buša batho ba ba sa balwego, fela ba go tla ka morago ba se le rate. Ye taba le yona ke lefeela, e dio ba go phuthela phefo ka kobo.

O se potlakele go tshepiša Modimo

17Ge o eya ntlong ya Modimo o itlhokomele. Go yela go theeletša go phala go yo dira dihlabelo bjalo ka mašilo a go se lemoge sebe se a se dirago.