Sepedi 2000 (NSO00)
3

Tšohle di na le nako ya tšona

31Dilo ka moka di na le lebaka la tšona, tšohle di na le nako ye di e beetšwego ke Modimo lefaseng.

2Go na le nako ya go tswalwa

le nako ya go hwa;

nako ya go bjala

le nako ya go tumola;

3nako ya go bolaya

le nako ya go alafa;

nako ya go phušola

le nako ya go aga;

4nako ya go nyama

le nako ya go thaba;

nako ya go ilela

le nako ya go bina;

5nako ya go lahla maswika

le nako ya go a kgoboketša;

nako ya go gokarelana

le nako ya go se gokarelane;

6nako ya go nyaka

le nako ya go lahlegelwa;

nako ya go lota

le nako ya go lahla;

7nako ya go kgeila

le nako ya go roka;

nako ya go homola

le nako ya go bolela;

8nako ya go rata

le nako ya go hloya;

nako ya ntwa

le nako ya boiketlo.

9Mohola wa maitapišo a mošomi ke eng? 10Ke a bona gore Modimo o file batho mešomo ye e lapišago gore ba e dire. 11O beetše selo se sengwe le se sengwe nako ye e se swanelago. O file batho temogo ya gore nako ga e fele, eupša a se dire gore ba kgone go kwešiša ka botlalo tše a di dirago ka yona nako ye e sa felego yeo. 12Ka gona ke lemogile gore se motho a ka se dirago ke fela go thakgala le go itirela tše dibotse a sa phela. 13Le gona motho o swanetše gore a je, a nwe, mme a ipshine ka tše a di šometšego gaboima. Go ipshina moo ke mpho ya Modimo.

14Ke tseba gore sengwe le sengwe se Modimo a se dirago ke sa go ya go ile. Se ka se oketšwe goba sa fokotšwa. Seo Modimo o se direla gore motho a mmoife. 15Se se diregago goba se ka diregago se šetše se kile sa direga. Modimo o dira gore dilo di hlage leboelela.

Motho ga a fapane le phoofolo

16Gapegape ke lemogile gore mo lefaseng bokgopo bo hwetšwa mo toka le nnete di swanetšego go ba gona. 17Ka pelong ka re: “Modimo ke yena a tlago ahlola moloki le yo kgopo, gobane dilo tšohle le mediro yohle di beetšwe ke yena nako.” 18Ka fetša ka go re: “Modimo o leka batho gore ba tle ba lemoge gore ga ba phale diphoofolo,” 19gobane se se hlagelago diphoofolo, le batho se a ba hlagela – motho o hwa go no swana le phoofolo. Dilo tše ka dipedi di hema moya o tee. Motho ga a phale phoofolo ka selo, ka ge dilo tšohle di feta. 20Motho le phoofolo di felela felo gotee – mobung. Ka dipedi di tšwa go wona, mme ka dipedi di tla boela go wona. 21Kgane ke mang yo a tsebago ge moya wa motho o rotogela godimo, wa phoofolo o theogela fase mobung? 22Ke mo ke lemogilego gore ga go se sekaone go phala ge motho a ithabiša ka tše a di šomilego, gobane go mo lebane. Kgane ke mang yo a ka mmotšago se se tlago hlaga ge a hwile?