Sepedi 2000 (NSO00)
10

101Gape dintšhi tše di hwilego10:1 “dintši tše di hwilego” goba “ntši ye e hwilego” di bodiša senkgabose sa raditlolo, sa nkga, gomme le botlaela bjo bonyenyane bo fekeetša bohlale le tlhompho.

2Motho yo bohlale o kganyoga tše di lokilego, mola setlaela sona se kganyoga tše di sego tša loka. 3Botlaela bja gagwe bo bonagala le ge a sepela ka tsela, mme o bontšha mang le mang gore ke setlaela.

4Ge mmuši wa gago a ka go galefela, o se ke wa ngala modiro, gobane go itshwara go phephiša motho diphošo tše dikgolo.

5Go na le bobe bjo ke bo lemogilego mo lefaseng, phošo ye e felago e dirwa ke babuši: 6mašilo a bewa maemong a godimo, mola bahumi bona ba le maemong a fase. 7Ke hlwa ke bona makgoba a sepela ka dipere, mola bakgomana bona ba sepela ka maoto mo nkego ke makgoba.

8

10:8
Pes. 7:15
Diema 26:27
Moepamolete a ka wela go wona, le mokgerešamorako a ka longwa ke noga. 9Moepamaswika a ka gobatšwa ke maswika, mophaphadikgong le yena a ka gobatšwa ke tšona. 10Yo a remago ka selepe se se kubegilego a sa se lootše, o swanetše go ikokoropa. Gape motho o tšweletšwa ke bohlale bja gagwe. 11Ge noga e ka kobola e sešo ya upiwa, moupi o tla loba moputso. 12Dipolelo tša mohlalefi di a kgahliša, mola mantšu a setlaela ona a bolaya mmoledi wa ona. 13Setlaela ge se bolela se thoma ka tša bošilo, sa feleletša ka tša botlatlatlatla. 14Se bolela motšhaotšhele.

Ga go motho yo a tsebago tša ka moso. Kgane ke mang yo a ka botšago motho se se tlago hlaga ge a hwile?

15Semaumau se lakalela modiro wo boima, le tsela ya go ya motseng ga se e tsebe.

16Go madimabe naga ye e bušwago ke kgoši ya mošemanyana,10:16 “mošemanyana” goba “mohlanka” yeo bakgomana ba yona ba ketekago e sa le gosasa. 17Fela ye lehlogonolo naga ke yeo kgoši ya yona e lego kgoši ka madi, yeo bakgomana ba yona ba ketekago ka nako ye e lebanego, bao ba nwelago go itapološa, e sego go tagwa.

18Tlhaka ya ntlo e wela ka gare ka lebaka la bobodu bja mong; e nela ka lebaka la ge yena e le naladiarotha.

19Menyanya e direlwa boipshino, le beine e thakgatša batho, fela tšohle di nyaka tšhelete.

20O se bolele kgoši gampe, ešita le ka pelong ya gago, le mohumi o se mmolele gampe, ešita le ka phapošing ya gago ya go robala; gobane nonyana ye e fofago e ka go tšea lentšu, ramafofa a ka yo go boletša.

11

Se se dirwago ke monna yo bohlale

111Rekiša thoto ya gago ya kgwebo moše wa mawatle, mme mafelelong o tla boelwa. 2Arolela thoto ya gago ya kgwebo mafelong a mmalwa – a ke re a mantši – ka gobane ga o tsebe madimabe ao a ka hlagago mo lefaseng.

3Ge maru a hlomile, a neša pula lefaseng. Sehlare ge se wetše ka thoko ye goba ka thoko yela, se rapalala moo se wetšego gona. 4Yo a lebelelago phefo a ka se bjale, le yo a lebelelago maru a ka se bune. 5Bjalo ka ge o sa tsebe gore bophelo bo tsena bjang ngwaneng ka popelong ya mmagwe, le modiro wa Modimo, Mohlodi wa tšohle, ga o o tsebe. 6Bjala peu ya gago e sa le gosasa, le mathapama o se ke wa khutša, gobane ga o tsebe ye e tlago mela, goba ge eba di tla mela gabotse ka dipedi.

7Seedi se bose, le go bona letšatši go a thabiša. 8Ge motho a phetše mengwaga ye mentši, a a e thabele yohle, fela a gopole gore ye a sa tlilego go e fetša a hwile le yona ke ye mentši. Tšohle tše di sa tlago go hlaga ke lefeela.

Bafsa ba a eletšwa

9Wena mofsa, ipshine bofseng bja gago. Ithabiše o sa lekanetše. Dira tše o di ratago le tše di go kgahlago tše o di bonago. Fela o gopole gore Modimo o tlilo go sekišetša tšohle tše o di dirilego.

10O se ke wa tshwenywa ke selo pelong, o šikologe malwetši, gobane bofsa le botse ke lefeela.

12

121Ka gona gopola Mmopi wa gago o sa le yo mofsa, go sešo gwa tla matšatši ale a mathata le mengwaga yeo ka yona o tlago re: “Ga ke ipshine ka bophelo.” 2Ke mohlang o tla bego o fifaletšwe ke seedi sa letšatši le sa ngwedi le sa dinaledi, gomme wa pipelwa legodimo ke maru pula e khutše. 3Ke mohlang matsogo a gago a o bego o itšhireletša ka ona a tlago thothomela, le maoto a gago a bjale a sa tiilego, a tlago kgopama. Meno o tla be o šaletšwe ke makatana a go se kgone go sohla dijo, le mahlo a se sa bona gabotse. 4Ditsebe tša gago di tla be di se sa kwa mašata a ka mokgotheng. O ka se sa kgona go kwa modumo wa tšhilo ge e šila; o tla phafoga ka nako ya ge dinonyana di thoma go lla, gomme le koša o ka se sa ekwa gabotse. 5O ka se rate go namela mmoto, gomme go sepela ka mokgotheng e tla ba kotsi go wena. Moriri wa gago e tla ba wo moputswa. O tla sepela ka go ikgoga. Kganyogo yohle e tla be e se sa le gona.

Motho o ya bokhutšong bja gagwe bja mafelelo, mekgotheng gwa kgitlwa dillo. 6Ge motho a ehwa go swana le mogala wa silibera ge o kgaoga, le lebone la gauta ge le ewa le pšhatlega, goba thapo ya sediba ge e kgaoga, le kgapana ya meetse ge e pšhatlagana. 7Mmele wa motho o tla boela leroleng mo o tšwago gona, mme moya wa gagwe wa gomela go Modimo yo a mo filego wona.

8Mmoledi o re: “Tšohle ke lefeela, lefeela la mafeela.”

Pheleletšo

9Mmoledi o be a sa nagane fela ka tša bohlale, eupša o be a ruta batho le tsebo. O be a ithuta diema mme a lebeledišiša gore di bolela nnete goba ga di bolele nnete. Le gona o ile a hlama diema tše dingwe tše dintši. 10Mmoledi yo o lekile go nyaka mantšu a a kgahlišago, a ngwala mantšu ao a go loka le a therešo. 11Mantšu a batho ba bohlale a bjalo ka mapara a dintlha ao badiša ba gapago dikgomo ka ona, gomme diema tše di kgobokantšwego di tsenelela mogopolong wa motho go swana le dimapolo tše di kokotetšwego. Di tšwa go Modimo, yena Modiša o tee.

12Ngwanaka, go na le se sengwe se ke nyakago go go eletša mabapi le sona. Go ngwala dipuku ga go fele, le gona go ithuta kudu go lapiša motho.

13Taba ya mafelelo mo go tšohle tšeo še: Boifa Modimo, o phethe melao ya gagwe, ka gobane seo se ama batho ka moka. 14Modimo o tlilo sekišetša batho tšohle tše ba tla bego ba di dirile, tša go loka le tša go se loke, ešita le tše ba di dirago ka sephiring.