Sepedi 2000 (NSO00)
9

91Tše ka moka ke di nagantšhitše kudu, gomme ka lemoga gore batho ba go loka le ba bohlale gotee le mediro ya bona ba laolwa ke Modimo. Motho ga a tsebe ge eba o tla swarwa ka lerato goba ka lehloyo. Tšohle tše di hlagelago batho 2ke lefeela, ka ge ka moka ba hlagelwa ke tše di swanago:9:1-2 “Motho ga a tsebe ... swanago” Seheberu ga se kwagale gabotse. moloki, yo kgopo, yo a dirago tše botse, le yo mobe,9:2 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “le yo mobe” Seheberu ga se na mantšu a. mohlweki le yo e sego mohlweki, moišasehlabelo le yo e sego moišasehlabelo. Se se hlagelago moloki le modiradibe se a mo hlagela; wa go ikana o hlagelwa ke se se hlagelago wa go šia go ikana. 3Yeo ke ye nngwe ya taba tše mpe tše di diregago mo lefaseng, ge bohle ba lebanwa ke tše di swanago. Le gona dipelo tša bona di dula di tletše bobe le bošilo bophelong bja bona ka moka, mme ka morago ba hwe. 4Fela motho ge a sa ntše a phela mo lefaseng o na le kholofelo; mpša ye e phelago e phala tau ye e hwilego. 5Ba ba phelago ba a tseba gore ba tlilo hwa, ba ba hwilego bona ga ba tsebe selo. Ga go moputso wo ba sa o letetšego; ba lebetšwe širešire. 6Lerato la bona le lehloyo la bona le mafolofolo a bona ke kgale di hwile. Ba ka se sa tsoga ba kgathile tema go tšohle tše di dirwago mo lefaseng.

7Ge go le bjalo, gona wena eya o itšele dijo tša gago o thabile, o inwele beine ya gago o thakgetše, gobane Modimo o šetše a kgahlilwe ke mediro ya gago. 8O dule o apere diaparo tše ditšhweu, o inathiše hlogo ka makhura. 9Ge o sa ntše o phela bophelo bjo bja go se re selo bjo Modimo a go filego bjona mo lefaseng, o ithabiše le mosadi wa gago yena yo o mo ratago. O ithabiše le yena bophelong bja gago ka moka bja matšatši a go se re selo, ka gobane woo ke wona moputso wa maitapišo a gago ge o sa phela mo lefaseng. 10Tšohle tše o ka ikhwetšago o di dira, o di dire ka mafolofolo, ka gobane kua bodulabahu o yago gona ga go na go šutha, goba go nagana, goba go tseba, goba go hlalefa.

11Se sengwe se ke se lemogilego mo lefaseng ke gore ba lebelo ga se bona bao ka mehla ba thopago sefoka, le bagale ga se bona bafenyi ka mehla; ba bohlale ga se bona bao ka mehla ba nago le tša go ja; lehumo ga se la ba tlhaologanyo ka mehla, le ba ba nago le tsebo ga se bona bao ka mehla ba ratwago. Sengwe le sengwe se tlela motho ka nako le sebaka sa gona. 12Gape motho ga a tsebe gore ya gagwe nako e tla neng. Bjalo ka ge hlapi e swarwa ka lelokwa le e ka se le phonyokgego, le nonyana e tanywa ka sefu, motho le yena o tanywa ke madimabe ge a mo wela.

Tša go nagana ka bohlale le bošilo

13Se sengwe se ke se lemogilego mo lefaseng ke ka moo bohlale bo tšewago ka gona, gomme ka bona e le taba ye bohlokwa. 14Go kile gwa ba le motsana wo o se nago le batho ba bantši. Wa hlaselwa ke kgoši ye maatla. Ya o dikanetša, ya bopelela dintotoma tša mobu go o dikologa. 15Gona moo motsaneng go be go dula monna yo mongwe wa modiidi, fela e le yo bohlale. A phološa motsana woo ka bohlale bja gagwe, eupša ka morago a se sa gopolwa ke motho. 16Ke mo ke ilego ka bona gore bohlale bo phala maatla, le ge bohlale bja modiidi bo nyatšwa, le dipolelo tša gagwe di sa šetšwe ke motho. 17Go theeletša monna yo bohlale yo a bolelelago fase go phala go theeletša mmuši yo a hlabago mašata gare ga mašilo. 18Bohlale bo phala marumo, mosenyi o tee yena a ka senya dilo tše dintši tše dibotse.

10

101Gape dintšhi tše di hwilego10:1 “dintši tše di hwilego” goba “ntši ye e hwilego” di bodiša senkgabose sa raditlolo, sa nkga, gomme le botlaela bjo bonyenyane bo fekeetša bohlale le tlhompho.

2Motho yo bohlale o kganyoga tše di lokilego, mola setlaela sona se kganyoga tše di sego tša loka. 3Botlaela bja gagwe bo bonagala le ge a sepela ka tsela, mme o bontšha mang le mang gore ke setlaela.

4Ge mmuši wa gago a ka go galefela, o se ke wa ngala modiro, gobane go itshwara go phephiša motho diphošo tše dikgolo.

5Go na le bobe bjo ke bo lemogilego mo lefaseng, phošo ye e felago e dirwa ke babuši: 6mašilo a bewa maemong a godimo, mola bahumi bona ba le maemong a fase. 7Ke hlwa ke bona makgoba a sepela ka dipere, mola bakgomana bona ba sepela ka maoto mo nkego ke makgoba.

8

10:8
Pes. 7:15
Diema 26:27
Moepamolete a ka wela go wona, le mokgerešamorako a ka longwa ke noga. 9Moepamaswika a ka gobatšwa ke maswika, mophaphadikgong le yena a ka gobatšwa ke tšona. 10Yo a remago ka selepe se se kubegilego a sa se lootše, o swanetše go ikokoropa. Gape motho o tšweletšwa ke bohlale bja gagwe. 11Ge noga e ka kobola e sešo ya upiwa, moupi o tla loba moputso. 12Dipolelo tša mohlalefi di a kgahliša, mola mantšu a setlaela ona a bolaya mmoledi wa ona. 13Setlaela ge se bolela se thoma ka tša bošilo, sa feleletša ka tša botlatlatlatla. 14Se bolela motšhaotšhele.

Ga go motho yo a tsebago tša ka moso. Kgane ke mang yo a ka botšago motho se se tlago hlaga ge a hwile?

15Semaumau se lakalela modiro wo boima, le tsela ya go ya motseng ga se e tsebe.

16Go madimabe naga ye e bušwago ke kgoši ya mošemanyana,10:16 “mošemanyana” goba “mohlanka” yeo bakgomana ba yona ba ketekago e sa le gosasa. 17Fela ye lehlogonolo naga ke yeo kgoši ya yona e lego kgoši ka madi, yeo bakgomana ba yona ba ketekago ka nako ye e lebanego, bao ba nwelago go itapološa, e sego go tagwa.

18Tlhaka ya ntlo e wela ka gare ka lebaka la bobodu bja mong; e nela ka lebaka la ge yena e le naladiarotha.

19Menyanya e direlwa boipshino, le beine e thakgatša batho, fela tšohle di nyaka tšhelete.

20O se bolele kgoši gampe, ešita le ka pelong ya gago, le mohumi o se mmolele gampe, ešita le ka phapošing ya gago ya go robala; gobane nonyana ye e fofago e ka go tšea lentšu, ramafofa a ka yo go boletša.

11

Se se dirwago ke monna yo bohlale

111Rekiša thoto ya gago ya kgwebo moše wa mawatle, mme mafelelong o tla boelwa. 2Arolela thoto ya gago ya kgwebo mafelong a mmalwa – a ke re a mantši – ka gobane ga o tsebe madimabe ao a ka hlagago mo lefaseng.

3Ge maru a hlomile, a neša pula lefaseng. Sehlare ge se wetše ka thoko ye goba ka thoko yela, se rapalala moo se wetšego gona. 4Yo a lebelelago phefo a ka se bjale, le yo a lebelelago maru a ka se bune. 5Bjalo ka ge o sa tsebe gore bophelo bo tsena bjang ngwaneng ka popelong ya mmagwe, le modiro wa Modimo, Mohlodi wa tšohle, ga o o tsebe. 6Bjala peu ya gago e sa le gosasa, le mathapama o se ke wa khutša, gobane ga o tsebe ye e tlago mela, goba ge eba di tla mela gabotse ka dipedi.

7Seedi se bose, le go bona letšatši go a thabiša. 8Ge motho a phetše mengwaga ye mentši, a a e thabele yohle, fela a gopole gore ye a sa tlilego go e fetša a hwile le yona ke ye mentši. Tšohle tše di sa tlago go hlaga ke lefeela.

Bafsa ba a eletšwa

9Wena mofsa, ipshine bofseng bja gago. Ithabiše o sa lekanetše. Dira tše o di ratago le tše di go kgahlago tše o di bonago. Fela o gopole gore Modimo o tlilo go sekišetša tšohle tše o di dirilego.

10O se ke wa tshwenywa ke selo pelong, o šikologe malwetši, gobane bofsa le botse ke lefeela.