Sepedi 2000 (NSO00)
8

Naga ye botse ye e tlago thopša

81“Le hlokomeleng gore le phethe melao yohle ye ke le laetšego yona lehono gore le tle le phele, le ate, mme le thope naga yeo Morena a e enetšego borakgolokhukhu ba lena. 2Gopolang ka moo Morena Modimo wa lena a le hlahlilego leetong lela le letelele go putla lešoka mo mengwageng ye ye masome a mane, a le romela mathata go le kokobetša le go le leka, gore a tle a tsebe se se lego ka dipelong tša lena, ge eba le tla phetha ditaelo tša gagwe. 3

8:3
Mat. 4:4
Luk. 4:4
O le kokobeditše ka go le bolaiša tlala, mme ka morago a le fa manna gore le je, dijo tše lena le borakgolokhukhu ba lena le bego le sa di tsebe. Seo o se diretše go le ruta gore motho ga a phele ka bogobe fela, eupša o phela ka se sengwe le se sengwe se Modimo a se bolelago. 4Mengwageng yeo ye masome a mane diaparo tša lena ga se tša ka tša hlagala, goba la ruruga maoto. 5Lemogang gore Morena Modimo wa lena o a le phošolla mme a le otla ka mokgwa wo tatagobana a godišago bana ba gagwe ka wona. 6Ka gona, dirang ka mo Morena a le laetšego: Le phetheng melao ya gagwe, gomme le mmoifeng. 7Morena Modimo wa lena o le goroša nageng ye e nonnego – naga ye e nago le dinoka le methopo le meela ya ka fase ga mobu ye e phulegago meeding le dithabeng; 8naga ya mabele le garase, diterebe, mago, digarenate, dienywa tše botsebotse tša mohlware, le todi ya dinose. 9Moo le ka se tsoge le bolailwe ke tlala goba la hloka selo. Matlapa a gona a na le tshipi, le dithabeng tša gona le ka epa mphiri. 10Ge le eja le khora le leboge Morena Modimo wa lena ka lebaka la naga yeo e nonnego ye a le filego yona.”

Setšhaba se laiwa gore se se lebale Morena

11

8:11-16
Hos. 13:5-6
“Le hlokomeleng gore le se ke la lebala Morena Modimo wa lena; le se ke la lesa go phetha melao ya gagwe ka moka ye ke le filego yona lehono. 12Ge le eja le khora mme le agile mengwako ye mebotse le dula ka go yona, 13ge dikgomo tša lena le dihuswane, le silibera le gauta, le tšohle tše e lego tša lena di atile, 14le bone gore le se ikgodiše mme la lebala Morena Modimo wa lena yo a le ntšhitšego Egepeta moo le bego le le makgoba. 15O le hlahlile go putla lešoka lela le legologolo la go tšhoša moo go bego go le dinoga tša go bolaya le diphepheng. Moo nageng ya go omelela ya go hloka meetse o le phuletše meetse leswikeng le lethatathata. 16Lešokeng a le fa manna gore le je, dijo tše borakgolokhukhu ba lena ba bego ba sa di tsebe. A le romela mathata go le kokobetša le go le leka, gore mafelelong a tle a le direle tše botse. 17Ka gona, le se ke la tsoga le gopotše gore le ikhumišitše ka maatla a lena le go tia ga lena. 18Le gopoleng gore ke Morena Modimo wa lena yo a le fago maatla a go itirela lehumo. O dira seo ka gobane o botegetše kgwerano ye a e dirilego le borakgolokhukhu ba lena ka keno, mme o sa botegetše kgwerano yeo le lehono. 19Le se ke la tsoga le lebetše Morena Modimo wa lena, goba la retologela go medimo ye mengwe go e obamela le go e direla. Ge le ka dira seo, gona ke a le sebotša lehono gore ka kgonthe le tla fedišwa. 20Ge le sa theetše Morena, gona le tla fedišwa go no swana le ditšhaba tšela a tlago di fediša ge le tsena.”