Sepedi 2000 (NSO00)
32

321“Legodimo, ntlhwaele tsebe ke bolele,

lefase, theetša se ke se bolelago.

2Thuto ya ka e tla sarasara bjalo ka pula,

polelo ya ka ya ikala fase boka phoka.

Mantšu a ka a tla na bjalo ka pula mabjanyeng a mananana,

bjalo ka pula ya modupi dimeleng tše boletiana.

3Ke tla reta leina la Morena.

A setšhaba sa gagwe se mo godiše.

4“Morena ke molwedi wa lena yo maatla;

se a se dirago ke se se phethegilego,

ditsela tšohle tša gagwe di lokile;

Modimo wa lena o a botega,

ga a dire tše mpe;

o dira tše di lokilego le gona di lebanego.

5Eupša lena ga le mmotegele,

ga le a swanela go ba setšhaba sa gagwe;32:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Eupša lena ... setšhaba sa gagwe” Seheberu ga se kwagale gabotse.

le setšhaba se sebe sa baradia.

6Na ye ke yona tsela ye le swanetšego

go swara Morena ka yona,

lena setšhaba sa ditlatla,

sa go hloka kgopolo?

Na ga se Tatagolena, Mmopi wa lena,

yo a le dirilego setšhaba?

7“Gopolang tša bogologolo,

mehleng kgalekgale;

botšišang botatagolena ba le botše tše di diregilego;

botšišang bakgalabje ba le anegele tša botala.

8

32:8
Dit. 17:26
Yogodimodimo o abetše ditšhaba dinaga tša tšona;

o arogantše merafe,

o beetše ditšhaba mellwane.

Setšhaba se sengwe le se sengwe

o se abetše morongwamohlokomedi,32:8 Mohlomongwe go swanetše go balwa “morongwamohlokomedi” Seheberu ga se kwagale gabotse.

9ditlogolo tša Jakobo tšona a di kgetha ya ba setšhaba sa gagwe.

10“O ba hweditše ba tlaruma le lešoka,

leganata la go hloka bophelo,

la go tšutla madimo.

A ba šireletša, a ba hlokomela,

a ba leta ka mo motho a letago ngwana yo e lego mmamoratwe.

11Bjalo ka ntšhu ge e rutantšha matswianyana a yona go fofa,

e akalela ka godimo ga ona,

ya a kuka ka polokego

ka mafego a yona a phurologilego,

Morena o hlokometše Baisraele.

12Morena o hlahlile setšhaba sa gagwe a nnoši,

a sa thušwe ke modimo o šele.

13“O ba dirile gore ba buše dinaga tša meboto,

mme ba je se se metšego mašemong.

O ba fepile ka mamapo a ka gare ga marako,

a mediša mehlware ya bona

mengeng ya maswika a mathata.

14O ba file dithatha tša dikgomo

le maswi a dihuswane;

ba be ba na le dinku le dipudi

le dikgomo tše kaonekaone,

le mabele a mabotsebotse,

le beine ye e di phalago ka moka.

15“Setšhaba sa Morena sa re go huma

sa mo tšhela dithole;

ba akola ba nona,

ya ba dimphosonono.

Ba lahla Modimo, Mmopi wa bona,

ba nyatša Mophološi wa bona yo maatla.

16Go khunamela medimo e šele ga bona

gwa tsebafiša Morena;

makgapha a ba a dirago a mo seleka,

17

32:17
1 Bakor. 10:20
Ba direla meoya ye mebe dihlabelo,

ba se di direle Modimo,

ba di direla medimo ye mefsa ye Baisraele ba bego ba sa e tsebe,

medimo ye borakgolokhukhu ba bona

ba sego ba ka ba e boifa.

18Ba lebala Modimo wa bona,

yena Mophološi wa bona yo maatla,

yena Motswadi wa bona.

19“Ge Morena a di bona,

a befelwa,

mme a lahla barwa le barwedi ba gagwe.

20A re: ‘Nka se sa ba thuša;

ke gona ke tlago bona se se tlago ba hlagela,

sona setšhaba se sebe seo sa go se mpotegele.

21

32:21
1 Bakor. 10:22
Bar. 10:19
Ka medimo ya bona ya diswantšho ba ntlhohlile,

ba nthumola ka dilo tšeo tša bona ba rego ke medimo,

dilo tše gabotsebotse e sego medimo.

Ka gona, ka setšhaba se bona ba rego ga se setšhaba

nna ke tla ba hlohla;

ke tla ba rumola ka setšhaba sa ditlatla.

22Pefelo ya ka e tla lauma bjalo ka mollo,

mme ya tšhuma tšohle lefaseng.

E tla ba ya fihla lefaseng la ka fase,32:22 “lefaseng la ka fase” Se se šupa bodulabahu.

mme ya tšhuma medu ya dithaba.

23“ ‘Ke tla ba tlišetša dikotsi tše di sa felego,

ka ba lwantšha ka mesebe ya ka yohle.

24Ba tla hwa ka tlala le malwetši a letadi;

ba tla hwa ba bolawa ke malwetši a mašorošoro.

Ke tla ba romela dibata gore di ba hlasele,

le dinoga tša mpholo gore di ba lome.

25Mekgotheng ba tla bolawa ke manaba,

ka mengwakong ba aparelwa ke poifo.

Masogana le dikgarebe ba tla bolawa;

masea le bakgalabje le bona ba ka se šale.

26Ke be ke re nka ba feleletša sa ruri,

gore ba se sa gopolwa ke motho,

27eupša ke be nka se lese manaba a bona

a itheta a re a fentše setšhaba sa ka,

mola e le nna ka bonna ke ba fentšego.’

28“Baisraele ke setšhaba se se hlokago tlhaologanyo,

ga ba na le kwešišo le gannyane.

29Ba šitwa ke go bona

gore ke ka lebaka lang ba fentšwe,

ga ba kwešiše seo se hlagilego.

30Ke ka lebaka lang ba sekete ba fentšwe ke o tee,

mme ba dikete tše lesome ba tšhabile ba babedi fela?

Morena Modimo wa bona o be a ba tlogetše;

Modimo wa bona yo maatla

o be a ba gafetše manabeng a bona.

31Manaba a bona a tseba

gore medimo ya bona e a fokola,

ga se ye maatla bjalo ka Modimo wa Baisraele.

32Manaba a bona ke a kgopo bjalo ka badudi ba Sodoma le ba Gomora.

Merara ya bona e enywa diterebe tše di galakago tša mpholo,

33beine ya bona ke mpholo wa dinoga.

34“Morena o gopola tšeo

manaba a bona a di dirilego;

o emetše fela nako ye botse ya go ba otla.

35

32:35
Bar. 12:19
Bah. 10:30
Morena o tla itefeletša a otla manaba ao;

nako e tla tla ya gore ba we;

letšatši la go phuhlama ga bona le kgauswi;

tše di tlago ba wela di a akgofa.

36

32:36a
Pes. 135:14
Morena o tla hlakodiša setšhaba sa gagwe

ge a bona gore se feletšwe ke maatla.

O tla šokela bao ba mo hlankelago

ge a bona gore ka moka ga bona ba fentšwe.

37Ke gona Morena a tlago botšiša

setšhaba sa gagwe a re:

‘A medimo ye maatla

yela le bego le e botile e kae?

38Le e fepile ka makhura a dihlabelo tša lena,

la e noša dikabelo tša lena tša dino.

A e tle e le thuše bjale;

a e tle e le šireletše.

39“ ‘Bjale bonang, nna ke nnoši ke Modimo;

ga go modimo yo mongwe ka ntle le nna.

Ke a bolaya, ebile ke a phediša,

ke a gobatša, ka ba ka fodiša,

mme ga go yo a ka kgonago

go nthibela go se ke se dirago.

40Ke emiša letsogo ka ena ke le Modimo yo a phelago go ya go ile,

41gore ke tla lootša tšhoša ya ka

ye e bekenyago,

ka dira gore manaba a otlwe.

Ke tla itefeletša go ona,

ka otla bona bao ba ntlhoilego.

42Mesebe ya ka e tla rotha madi a bona,

le tšhoša ya ka ya ja bohle

bao ba lwago le nna.

Nka se šadiše le o tee wa manaba a ka;

le tšona dikgobadi

le bao ba thopilwego

ba tla hwa.’

43

32:43
Bar. 15:10
Kut. 19:2
“Lena ditšhaba, retang setšhaba sa Morena –

o lefeletša madi a bahlanka ba gagwe.

O itefeletša manabeng a gagwe

mme a lebalela setšhaba sa gagwe

le naga ya gagwe dibe tša bona.”

44Moshe le Joshua, morwa wa Nunu, ba ile ba opelela kopelo ye godimo gore setšhaba sa Israele se e kwe.

Ditaelo tša mafelelo tša Moshe

45Ge Moshe a feditše go botša setšhaba ditaba tše ka moka, 46o ile a re: “Le hlokomeleng gore le phethe melao ye ka moka ye ke le filego yona lehono. Le e ruteng bana ba lena, gore le bona ba tle ba botegele melao yeo ka moka ba e phethe. 47Melao ye ga se ya lefeela; ke yona bophelo bja lena. Le e phethe mme le tla phela nako ye telele nageng yela ya mošola wa Jordane ye le batametšego go e thopa.”

48

32:48-52
Num. 27:12-14
Doit. 3:23-27
Ka lona letšatši leo Morena a re go Moshe: 49“Yaa dithabeng tša Abarime, nageng ya Moaba, go lebana le motse wa Jeriko; o namele thaba ya Nebo mme o bogele naga ya Kanana yeo ke lego kgauswi le go e fa setšhaba sa Israele. 50O tla hlokafalela thabeng yeo wa ikela go borakgolokhukhu ba gago bjalo ka ge morwarrago Arone a hlokafaletše thabeng ya Hore, 51ka gobane bobedi bja lena ga se la mpotegela pele ga Baisraele. Ge le be le le kua meetseng a Meriba, kgauswi le motse wa Kadeshe lešokeng la Tsine, ga se la ntlhompha pele ga setšhaba. 52O tla bona naga yeo o se kgole le yona, eupša o ka se tsene moo nageng yeo ke e fago setšhaba sa Israele.”