Sepedi 2000 (NSO00)
29

Kgwerano ya Morena le Israele nageng ya Moaba

291Šea mabaka a kgwerano yeo Morena a laetšego Moshe gore a e dire le setšhaba sa Israele nageng ya Moaba; tše ka moka e be e le go tlaleletša kgwerano ye Morena a e dirilego nabo thabeng ya Sinai.

2Moshe o ile a bokanya setšhaba ka moka sa Israele mme a re go sona: “Le iponetše ka a lena mahlo seo Morena a se dirilego kgoši ya Egepeta le bakgomana ba gagwe le naga ya gagwe ka moka. 3Le bone dikotlo tšela tše šoro le mehlolo le dimakatšo tše kgolo tše Morena a di dirilego. 4Eupša go fihlela le lehono ga se a le dira gore le kwešiše se le se bonego. 5Mo mengwageng ye masome a mane ya ge Morena a le hlahla lešokeng, diaparo le dieta tša lena ga se tša ka tša hlagala. 6Le be le hloka bogobe bjo le ka bo jago, le ge e le beine ye le ka e nwago, goba bjala, fela Morena o ile a le fa dilo tše le di hlokago gore a tle a le rute gore ke Modimo wa lena. 7

29:7
Num. 21:21-35
Gomme ge re etla felo fa, Kgoši Sihone wa Heshbone le Kgoši Ogo wa Bashane ba ile ba re hlasela. Fela re ile ra ba fenya, 8
29:8
Num. 32:33
ra tšea naga ya bona mme ra e arolela kgoro ya Rubene le ya Gade le seripa sa kgoro ya Manase. 9Le botegele go phetha mabaka ka moka a kgwerano ye, gore le tle le atlege go tšohle tše le di dirago.

10“Lehono le eme pele ga Morena Modimo wa lena, ka moka ga lena – baetapele ba lena le bakgomana, le banna ba lena, 11bana ba lena, basadi ba lena, le bafaladi ba ba dulago gare ga lena bao ba le rwalelelago dikgong, ba le gelago le meetse. 12Le eme mo lehono go tsena mo kgweranong ye Morena Modimo wa lena a e dirago le lena, le go itlema ka keno go phethagatša mabaka a yona, 13gore Morena bjale a le tiišetše gore le setšhaba sa gagwe mme yena ke Modimo wa lena, bjalo ka ge a le holofeditše, a enetše le borakgolokhukhu ba lena, Abrahama le Isaka le Jakobo. 14Ga se lena le nnoši bao Morena a dirago le lena kgwerano ye le mabaka a yona. 15O e dira le rena bohle ba re emego fa pele ga gagwe lehono, le tšona ditlogolo tša rena tše di sego tša tšwe di belegwa.

16“Le a tseba gore re be re phela bjang Egepeta, le gore go putla dinaga tša ditšhaba tše dingwe go be go le bjang. 17Le bone medingwana ya bona ye e selekišago ya go dirwa ka dikota, ka maswika, ka silibera, le ka gauta. 18

29:18
Bah. 12:15
Le hlokomeleng gore go se ke gwa ba le monna, goba mosadi, goba lapa, goba kgoro ye e lego fa lehono yeo e furalelago Morena Modimo wa rena mme ya khunamela medimo ya ditšhaba tše dingwe. Seo se ka ba bjalo ka modu wo o melago ya ba semela se se galakago sa mpholo. 19Le hlokomeleng gore go se ke gwa ba le o tee wa lena yo a rego go kwa mabaka a kgwerano, a fela a sa iphora gore tšohle di tla mo atla le ge a ka ngangabala a dira tša boithatelo. Seo e ka ba kotsi go batho le dilo go swana. 20Morena a ka se lebalele motho wa mohuta woo, eupša o tla mo tukela bogale, gomme dithogako ka moka tše di ngwadilwego mo pukung ye di tla mo wela, go fihlela Morena a timeletša leina la gagwe lefaseng. 21Morena o tla mo kgetholla dikgorong ka moka tša Baisraele, gomme a mo tlišetša dikotsi go ya ka dithogako ka moka tša kgwerano ye e ngwadilwego mo pukung ye ya melao ya Morena.

22“Mo melokong ya lena ya ka moso ditlogolo tša lena le bafaladi ba ba tšwago dinageng tša kgole ba tla bona dikotsi le malwetši ao Morena a a tlišeditšego naga ya lena. 23

29:23
Gen. 19:24-25
Naga e tla ba lehwafa ya se ntšhe selo, ya pipetšwa ke tshebela le letswai; ga go se se ka bjalwago goba se se ka melago go yona, ešita le bjona bjang bo ka se mele moo. Naga ya lena e tla ba bjalo ka motse wa Sodoma le wa Gomora, wa Adma le wa Tseboime, yeo Morena a e ribegeditšego ge a be a befetšwe kudu. 24Ke moo ditšhaba tšohle di tlago botšiša tša re: ‘Ke ka lebaka lang Morena a dirile naga ya bona dilo tše? Ke go reng a ile a befelwa o šorošoro ka mokgwa wo?’ 25Phetolo e tla ba go re: ‘Ke ka gobane setšhaba se se tshetše kgwerano ye yena Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, a bego a e dirile le bona ge a ba ntšha Egepeta. 26Ba obamile ba direla medimo ye mengwe yeo ba bego ba sa e tsebe, medimo ye Morena a rilego ba se ke ba e direla. 27Ka gona Morena o ile a befelelwa setšhaba sa gagwe mme a tlišetša naga ya bona dikotsi tše ka moka tše di ngwadilwego mo pukung ye. 28Morena o ile a befelwa kudu, mme ge a befetšwe o šoro bjalo, a ba lahlela nageng e šele moo le lehono ba sa lego gona.’

29“Go na le dilo tšeo Morena Modimo wa rena a sego a di utolla, eupša o utolotše melao ye ya gagwe, gomme rena le ditlogolo tša rena re swanetše go e phetha go ya go ile.”

30

Mabaka a go boa bothopša le go šegofatšwa

301“Bjale ke le file go ikgethela tšhegofatšo goba thogako. Ge dilo tše ka moka di le hlagetše gomme le dutše gare ga ditšhaba tše Morena Modimo wa lena a le šwalalantšego natšo, le tla gopola se ke se boletšego. 2Ge lena le ditlogolo tša lena le ka sokologela go Morena, mme ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka la phetha ditaelo tša gagwe tše ke le fago tšona lehono, 3gona Morena Modimo wa lena o tla le šokela. O tla le buša ditšhabeng tšeo a le šwalalanyeditšego go tšona, mme a le atlegiša gape. 4Le ge le ka šwalalanyetšwa mafelong a lefase, Morena Modimo wa lena o tla le kgobokanya gona moo mme a le buša, 5gore le tle le tšee naga ye borakgolokhukhu ba lena ba kilego ba e thopa. Gomme o tla le atlegiša a ba a le atiša go feta ka moo borakgolokhukhu ba lena ba kilego ba ba ka gona. 6Morena Modimo wa lena o tla dira gore lena le ditlogolo tša lena le mo theeletše, gore le tle le mo rate ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka, mme le tle le fele le dula moo nageng yeo. 7Dithogako tše ka moka o tla di lebiša go manaba a lena le go bao ba le hloilego gape ba le hlomerego, 8mme le tla boela la mo theeletša la phetha ditaelo tša gagwe ka moka tše ke le fago tšona lehono. 9Morena o tla le atla go tšohle tše le di dirago; le tla ba le bana ba bantši le diruiwa tše ntši, gomme mašemo a lena a tla le ntšhetša puno ye botse. O tla thabela go le atla bjalo ka ge a be a thabetše go atla borakgolokhukhu ba lena, 10eupša le tla swanelwa ke go mo theeletša le go phetha melao le melawana ya gagwe ye e ngwadilwego mo pukung ye ya dithuto tša gagwe. Le tla swanelwa ke go sokologela go yena ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka.

11“Taelo ye ke le fago yona lehono ga se ye thata kudu, ebile ga e kgole le lena. 12

30:12-14
Bar. 10:6-8
Ga e kua legodimong mo le ka ba la botšiša la re: ‘Ke mang a tlago re namelela a re fegollela yona, gore re tle re e kwe re e phethe?’ 13Le gona ga e ka mošola wa lewatle mo le ka ba la botšiša la re: ‘Ke mang yo a tlago tshela lewatle a yo re tšeela yona, gore re tle re e kwe mme re e phethe?’ 14Aowaa, e kgauswikgauswi le lena. Le a e tseba mme le ka e bolela ka hlogo, ka gona e phetheng.

15“Lehono ke le fa go kgetha botse goba bobe, bophelo goba lehu. 16Ge le ka phetha ditaelo tša Morena Modimo wa lena tše ke le fago tšona lehono, ge le ka mo rata, la mo theeletša, mme la latela melao le melawana ya gagwe, gona le tla atlega mme la ba setšhaba se sentši. Morena Modimo wa lena o tla le šegofatša nageng ye le batametšego go e thopa. 17Eupša ge le ka se mo theeletše, la gana go mo theetša, la foraforetšwa la direla medimo ye mengwe, 18ke le botša e sa le gonabjale gore le tla fedišwa taa. Le ka se phele nako ye telele nageng yela ya mošola wa Jordane ye le batametšego go e thopa. 19Bjale ke le fa go ikgethela bophelo goba lehu, tšhegofatšo ya Modimo goba thogako ya gagwe, gomme ke bitša legodimo le lefase go tlo hlatsela gore le kgetha eng. Kgethang bophelo, gore lena le ditlogolo tša lena le tle le phele. 20

30:20
Gen. 12:7
26:3
28:13
Le rateng Morena Modimo wa lena, le mo theeletšeng, mme le mmotegeleng, gore le tle le dule nako ye telele nageng ye a enetšego borakgolokhukhu ba lena, Abrahama le Isaka le Jakobo, a re o tla ba fa yona.”

31

Joshua e ba moetapele legatong la Moshe

311Moshe a tšwela pele le go bolela le setšhaba sa Israele 2

31:2
Num. 20:12
a re: “Bjale ke na le mengwaga ye lekgolo le masome a mabedi, mme ga ke sa kgona go ba moetapele wa lena. Ntle le fao, Morena o mpoditše gore nka se tshele noka ya Jordane. 3Morena Modimo wa lena ka boyena o tla sepela pele ga lena mme a fediša ditšhaba tše di dulago moo, gore le tle le dule nageng ya tšona, gomme Joshua e tla ba moetapele wa lena, bjalo ka ge Morena a boletše. 4
31:4
Num. 21:21-35
Morena o tla dira batho ba moo se a se dirilego Sihone le Ogo, dikgoši tša Baamore, mola a ba fediša le naga ya bona. 5Morena o tla ba gafela go lena, mme le ba dire tšohle tše ke le laetšego tšona. 6Le beng le sebete, le tie. Le se ke la ba boifa, gobane Morena Modimo wa lena o tla ba le lena. A ka se le lahle goba a le tlogela.”

7Ke moka Moshe a bitša Joshua mme a re go yena pele ga setšhaba ka moka sa Israele: “O be le sebete o tie; ke wena o tlago eta setšhaba se pele gore se thope naga ye Morena a enetšego borakgolokhukhu ba sona a re o tla ba fa yona. 8

31:8
Josh. 1:5
Bah. 13:5
Morena ka boyena o tla go eta pele mme a ba le wena. A ka se go lahle goba a go tlogela, ka gona o se ke wa boifa goba wa nolega moko.”

Melao ye e swanetšego go balwa ka ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa

9Ka gona Moshe a ngwala melao yeo ya Modimo mme a e fa baprista ba Balefi, bao modiro wa bona e bego e le go rwala Polokelo ya Kgwerano ya Morena, a e fa le baetapele ba Baisraele. 10

31:10
Doit. 15:12
16:13-15
A ba laya a re: “Mafelelong a ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa, e lego ngwaga wo ka wona melato e phumolwago, le baleng melao ye ka go hlaboša lentšu Monyanyeng wa Mešaša. 11Le e baleleng setšhaba sa Israele ka moka ge se etla go khunamela Morena Modimo wa lena felong ga tirelo. 12Le kgobokanyeng setšhaba – banna le basadi le bana – le bafaladi ba ba dulago metseng ya lena, gore yo mongwe le yo mongwe a e kwe mme a ithute go boifa Morena Modimo wa lena, le go botegela go phetha melao yeo ka moka. 13Ka tsela ye ditlogolo tša lena tše di sego tša ka tša kwa melao ya Morena Modimo wa lena di tla e kwa. Ka fao ba tla ithuta go mmoifa ge ba sa phela nageng ye le batametšego go e thopa mošola wa Jordane.”

Taelo ya mafelelo ya Morena go Moshe

14Ke moo Morena a itšego go Moshe: “Nako ya gago ya go ithobalela e batametše. Bitša Joshua mme o tsene le yena ka Tenteng ya bodulo bja ka, gore ke tle ke mmotše tše a swanetšego go di dira.” Moshe le Joshua ba tsena ka Tenteng, 15gomme Morena a iponatša go bona fao ka thololo ya leru ye e bego e eme mojakong wa Tente.

16Morena a re go Moshe: “O kgauswi le go ikela go borakgolokhukhu ba gago, gomme ge o šetše o ithobaletše, setšhaba se se ka se sa mpotegela mme ba tla lahla kgwerano ye ke e dirilego le bona. Ba tla ntlogela ba khunamela medimo e šele ya naga ye ba batametšego go tsena go yona. 17Ge ba dira bjalo ke tla ba galefela, ka ba furalela, ka ba tlogela. Ba tla welwa ke dikotsi tše ntši le mathata a mantši, mme ke moo ba tlago lemoga gore dilo tše di ba hlagetše ka gobane nna, Modimo wa bona, ke be ke se sa na le bona. 18Mme ka nako yeo ke tla gana go ba thuša, ka gobane ba dirile tše mpe ba ba ba khunamela medimo ye mengwe.

19“Bjale ngwala kopelo ye. O e rute setšhaba sa Israele gore e tle e be hlatse ya go ba tšwa. 20Ke tla ba goroša nageng yela ya mokhora le monono, bjalo ka ge ke enetše borakgolokhukhu ba bona. Moo ba tla ja ba khora, mme ba phela ka boiketlo. Eupša ba tla mphuralela ba khunamela medimo ye mengwe. Ba tla nnyatša mme ba lahla kgwerano ya ka, 21gomme ba tla welwa ke dikotsi tše ntši le mathata. Eupša kopelo ye e tla no fela e sa opelwa ke ditlogolo tša bona, gomme e tla ba hlatse ya go ba tšwa. Le gonabjale, pele ga ge ke ba goroša nageng ye ke ennego go ba fa yona, ke tseba seo ba se gopolago.”

22Ka lona letšatši leo Moshe a ngwala kopelo yeo gomme a e ruta setšhaba sa Israele.

23

31:23
Num. 27:23
Josh. 1:6
Ke moo Morena a boditšego Joshua, morwa wa Nunu, a re: “O be le sebete, o tie. O tla goroša Baisraele nageng ye ke ennego go ba fa yona, gomme ke tla ba nago.”

24Moshe a ngwala melao ya Modimo pukung, a hlokomela gore a se ke a tlogela selo. 25Ge a feditše a re go baprista ba Balefi, bao modiro wa bona e bego e le go rwala Polokelo ya Kgwerano ya Morena: 26“Tšeang puku ye ya melao le e bee ka thoko ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena Modimo wa lena, gore e tle e dule e le moo e le hlatse ya go tšwa setšhaba sa gagwe. 27Nna ke tseba ka moo ba ngangabalago ka gona le ka moo ba tsogelago Morena maatla. Ge ba tsogetše Morena maatla ke sa phela, ke sa na le lena, mohlang ke ehwa gona go tla ba bjang? 28Kgobokanya mantona a dikgoro ka moka le bakgomana pele ga ka, gore ke tle ke ba botše taba tše; ke tla bitša legodimo le lefase gore e tle e be dihlatse tša ka. 29Ke tseba gore ge ke hwile, setšhaba e tla ba se sebe mme ba tlogela tše ke ba rutilego tšona. Gomme mabakeng a a tlago ba tla hlagelwa ke dikotsi, ka gobane ba tla be ba selekile Morena ka go dira tše a di ganago.”

Kopelo ya Moshe

30Ke moka Moshe a reta kopelo ye setšhaba sohle sa Israele se theeditše a re: