Sepedi 2000 (NSO00)
28

Ditšhegofatšo tša go phetha melao ya Modimo

(Lef. 26:3-13; Doit. 7:12-24)

281

28:1-14
Doit. 11:13-17
“Ge le ka tloga le theetša Morena Modimo wa lena mme la botegela go phetha ditaelo ka moka tša gagwe tše ke le fago tšona lehono, o tla dira gore le fete ditšhaba tšohle tša lefase ka maatla. 2Le theetše Morena Modimo wa lena, gomme ditšhegofatšo tše ka moka e tla ba tša lena, tša le aparela:

3“Morena o tla le šegofatša ge le le metseng ya lena le mašemong a lena.

4“Morena o tla le šegofatša ka bana ba bantši, ka dibjalo tše ntšintši, le ka dikgomo le dihuswane tše ntši.

5“Morena o tla šegofatša dišego tša lena le dinkgwa tša le di apeago.

6“Morena o tla šegofatša tšohle tše le di dirago.

7“Morena o tla dira gore le fenye manaba ge a le hlasela. Ba tla le hlasela ba etšwa ka thoko e tee, eupša ge ba le tšhaba ba tla phatlalalela mathokong ohle.

8“Morena Modimo wa lena o tla šegofatša mediro ya lena mme a tlatša dišego tša lena ka mabele. O tla le šegofatša nageng ye a le fago yona.

9“Ge le ka theeletša Morena Modimo wa lena mme la dira tšohle tše a le laelago tšona, o tla le dira setšhaba se sekgethwa sa gagwe, bjalo ka ge a le enetše. 10Ke moo ditšhaba ka moka lefaseng di tlago bona gore Morena o le dirile setšhaba sa gagwe, mme di tla le boifa. 11Morena o tla le fa bana ba bantši, diruiwa tše ntši, le dibjalo tše ntši nageng ye a e enetšego borakgolokhukhu ba lena. 12O tla neša pula lebakeng la yona e etšwa polokelong ye kgolo kua legodimong, a šegofatša mešomo ya lena ka moka, gore le kgone go adima ditšhaba tše ntši, mme lena le se ke la adingwa selo go tšona. 13Morena Modimo wa lena o tla dira setšhaba sa lena ketapele gare ga ditšhaba, e sego balatedi; le tla atlega ka mehla mme le ka se tsoge le šitilwe ke selo, ge le ka botegela go phetha ditaelo tša gagwe ka moka tše ke le fago tšona lehono mme la di latela. 14Fela le se ke la tsoga le di tshetše ka mokgwa wo mongwenyana, goba la khunamela medimo ye mengwe la e direla.”

Dikotlo tša go se phethe melao ya Modimo

(Lef. 26:14-46)

15“Eupša ge le ka se theetše Morena Modimo wa lena, la se botegele go phetha ditaelo tša gagwe ka moka le melao ye ke le fago yona lehono, dithogako tše ka moka di tla le wela, tša le aparela:

16“Morena o tla le rogaka ge le le metseng ya lena le mašemong a lena.

17“Morena o tla rogaka dišego tša lena le dinkgwa tše le di apeago.

18“Morena o tla le rogaka ka go le fa bana ba ba sego nene, le dibjalo tše di fokolago, le dikgomo le dihuswane tše e sego tše kae.

19“Morena o tla rogaka tšohle tše le di dirago.

20“Ge le ka dira tše mpe mme la tlogela Morena, o tla le aparetša thogako, kgakanego le mathata go tšohle tše le di dirago, go fihlela le fedišwa taa ka pela. 21O tla dira gore malwetši a leuba a le hlomare go fihlela go se sa na le o tee wa lena yo a šetšego nageng ye le batametšego go e thopa. 22Morena o tla le otlaka ka bolwetši bja mafahla le bja letadi le ka dirurugi; o tla romela komelelo le phori le boore go bolaya dibjalo tša lena. Dilo tše mpe tše di tla le hlomara go fihlela le ehwa. 23Leratadima le ka se le nešetše pula, mme naga ya lena e tla omelela ya thatafala bjalo ka tshipi. 24Bakeng sa pula Morena o tla romela madimo a lerole le madimo a lešabašaba, go fihlela le fedišwa.

25“Morena o tla dira gore manaba a lena a le fenye. Le tla ba hlasela le etšwa ka thoko e tee, eupša ge le ba tšhabela le tla phatlalalela mathokong ohle, gomme batho ba mebušo ka moka ya lefase ba tla tšhoga ge ba bona seo se le hlagelago. 26Ditopo tša lena di tla lewa ke manong le dibata, mme go ka se be le yo a di rakago. 27Morena o tla le ntšha dišo, bjalo ka ge a di ntšhitše Baegepeta. O tla le otla ka mantsho le lekhwekhwe mme a dira gore mebele ya lena e hlohlone, gomme la se alafege. 28Morena o tla le gafiša; o tla le otlaka ka bofofu le kgakanego. 29Le tla sepela le phophola mosegare wo monana bjalo ka sefofu. Le ka se atlege go tše le di dirago. Le tla fela le gateletšwe le pateletšwa, gomme go ka se be le motho yo a tlago le thuša.

30“Motho o tla beeletša kgarebe, fela yo mongwe a kata kgarebe yeo. Motho o tla aga ngwako, fela a se ke a tsoga a dutše ka go wona. Motho o tla lema serapa sa merara, fela a se ke a tsoga a lle diterebe tša sona. 31Dikgomo tša lena di tla bolawa le lebeletše, fela la se je le nthathana ya nama ya tšona. Le tla amogwa dipokolo tša lena le lebeletše, mme tša se tsoge di boeditšwe go lena. Dihuswane tša lena di tla fiwa manaba a lena, mme gwa hlokega le motho yo a le thušago. 32Barwa le barwedi ba lena ba tla fiwa bafaladi le lebeletše. Letšatši le lengwe le le lengwe le tla ba hlologela, eupša la se kgone go ba lamolela. 33Setšhaba se šele se tla tšea dibjalo ka moka tše le šomilego ka boima go di bjala, mola lena le fela le hlakišwa le swerwe gampe. 34Ditlaišego tše le tlago di bona di tla le gafiša. 35Morena o tla le otla ka dišo tše bohloko tša go se alafege mangweleng le maotong; di tla le pipa mebele go tloga hlogong go iša maotong.

36“Morena o tla le tšea le kgoši ya lena a le iša kgole nageng e šele, yeo lena le borakgolokhukhu ba lena le bego le sa e tsebe. Moo le tla khunamela medimo ye e dirilwego ka dikota le ka maswika. 37Dinageng tšeo Morena a tlago le šwalalanyetša go tšona batho ba tla gakgamala ge ba bona tšeo di le hlagelago; ba tla le sega, ba le kwera.

38“Le tla gaša peu ye ntši, eupša la hwetša fela puno ye nnyane, ka gobane tšie e tla ja dibjalo tša lena. 39Le tla lema dirapa tša merara, la di hlokomela, eupša le ka se bune diterebe tša tšona goba la nwa beine ya tšona, ka gobane diboko di tla ja merara yeo. 40Mehlware e tla mela gohle nageng ya lena, eupša le tla hloka le lerothi la makhura a mohlware, ka gobane dienywa tša mehlare yeo di tla hlohlorega. 41Le tla ba le barwa le barwedi, eupša le tla ba amogwa, ka gobane ba tla išwa bothopša. 42Mehlare ya lena ka moka le dibjalo di tla lewa ke dikhunkhwane.

43“Bafaladi ba ba dulago nageng ya lena ba tla ba le maatla go ya pele, mola lena a le felela. 44Bona ba tla le adima tšhelete, eupša lena le ka se kgone go ba adima. E tla ba babuši mme lena la ba balatedi.

45“Dikotsi tše ka moka di tla le wela, tša le hlomara, tša le gomarela go fihlela le fedišwa, ka gobane ga se la theeletša Morena Modimo wa lena mme la phetha melao le melawana ye a le filego yona. 46E tla ba bohlatse go ya go ile gore Modimo o ahlotše lena le ditlogolo tša lena. 47Morena o le šegofaditše kudu go tšohle, eupša le šitilwe ke go mo direla ka lethabo le ka dipelo tše tšhweu. 48Ka gona le tla direla manaba ao Morena a tlago le romela ona. Le tla swarwa ke tlala le lenyora, la ba la sepela le hlobotše – la hloka tšohle. Morena o tla le gatelela kudu go fihlela le fedišwa. 49O tla le tlišetša setšhaba se etšwa magomong a lefase sa lwa le lena, setšhaba se polelo ya sona le sa e tsebego. Ba tla le kgoulogela bjalo ka ntšhu. 50Ba tla le galefela mme ba hloka lešoko go yo mongwe le yo mongwe wa lena, mofsa goba motšofadi. 51Ba tla ja diruiwa le dibjalo tša lena, gomme le tla bolawa ke tlala la ba la ya ga maotwanahunyela. Ba ka se le tlogelele le ge e le mabejana, goba beine, goba makhura a mohlware, goba dikgomo, goba dihuswane, ka fao le tla hwa. 52Ba tla dikanetša motse wo mongwe le wo mongwe nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, go fihlela merako ye e tiilego ya go ya godimo ye le e tshephilego e kgerešwa.

53“Ge manaba a lena a dikaneditše metse ya lena, le tla hloka dijo la ba la ja bana bao Morena Modimo wa lena a le filego bona. 54-55Ešita le monna wa maitshwaro, yo boleta gare ga lena, o tla gakanega a ba a ja bana ba gagwe ba bangwe, ka gobane a hloka le nthathana ya sejo. Nama yeo a ka se e arogane le morwarragwe goba le mosadi wa gagwe yo a mo ratago, goba le yo mongwe wa bana ba gagwe bao ba sa šetšego. 56-57

28:57
2 Dikg. 6:28-29
Dillo 4:10
Le mosadi wa maitshwaro, yo boleta, yo a sego a ka a sepela ka dinao a ya felo, o tla dira bjalo. Ge manaba a dikaneditše motse wa gabo, o tla swarwa ke tlala a ba a jela leseana la gagwe ka sephiring le le sa tšwago go belegwa, a ba a fetetša le mohlana wa gagwe. A ka se di arogane le mogatšagwe yo a mo ratago, goba le yo mongwe wa bana ba gagwe.

58“Ge le sa botegele go phetha ditaelo tšohle tša Modimo tše di ngwadilwego mo pukung ye, le sa boife Modimo wa lena yo a tumišegago gape a boifegago, 59gona o tla le romela, lena le ditlogolo tša lena, malwetši a mabe a a sa alafegego, le mauba a mašorošoro ao a ka se thibelegego. 60O tla le tšhela gape malwetši ka moka a a tšhabegago ale le a bonego Egepeta a go se fole. 61O tla le romela le malwetši a mehuta ka moka le mauba ao a sego a ngwalwa mo pukung ye ya melao ya Modimo le dithuto tša gagwe, go fihlela le fedišwa. 62Le ge le ka ba ba bantši bjalo ka dinaledi tša legodimo, go tla phologa ba se ba kae fela mo go lena, ka gobane ga se la theeletša Morena Modimo wa lena. 63Bjalo ka ge Morena a kgahlilwe ke go le atla le go le atiša, o tla kgahlwa ke go le lobiša le go le fediša. Le tla tomolwa nageng ye le batametšego go e thopa.

64“Morena o tla le šwalalanyetša ditšhabeng ka moka, mathokong ohle a lefase, mme moo le tla khunamela medimo ye e dirilwego ka dikota le ka maswika, medimo ye lena goba borakgolokhukhu ba lena le bego le sa e tsebe. 65Ga go moo le tlago hwetša khutšo, ga go lefelo le le tlago le bitša la lena; Morena o tla le thothometša ka letšhogo, a le nola moko, a le fetša maatla. 66Le tla ba kotsing ka mehla. Bošego le mosegare le tla aparelwa ke letšhogo mme le tla phela le boifa lehu. 67Dipelo tša lena di tla thebatheba ka poifo, le mahlo a lena a tla bona tlaišego tše šoro. Ka lebaka leo mosong le tla duma ge nkabe e le mantšiboa, gomme mantšiboa la duma ge nkabe e le mosong. 68Morena o tla le boetša Egepeta ka maselawatle, le ge ke ile ka re le ka se tsoge le ile moo gape. Moo le tla leka go ithekiša go manaba a lena gore le be makgoba, eupša ga go yo a tlago nyaka go le reka.”