Sepedi 2000 (NSO00)
24

Tlhalo le go nyala gape

241

24:1
Mat. 5:31
19:7
Mar. 10:4
“Ge monna a ka nyala mosadi mme ka morago a kwa a se sa mo nyaka, ka gobane a lemogile se sengwe go yena se se lešago dihlong, a ngwale lengwalo la tlhalo, a le fe mosadi yoo, gomme a mo rake lapeng la gagwe. 2Bjale ge mosadi yoo a ka nyalwa ke monna yo mongwe, 3gomme le yena monna yoo a kwa a se sa mo rata, le yena a ngwale lengwalo la tlhalo, a mo fe lona, mme a mo rake lapeng la gagwe, goba le yena monna yoo wa bobedi a hwa, 4gona monna yola wa gagwe wa pele a se ke a mo nyala gape; o swanetše go mo tšea gore o kgotletšwe. Ge a ka mo nyala gape, taba yeo e tla ba makgapha go Morena. Le se ke la dira sebe sa go šiiša ka tsela yeo nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona.”

Melao ye e fapanego

5“Ge monna a sa tšo nyala, a se ke a išwa ntweng goba mošomong ofe le ofe wa setšhaba; a khutšišwe modirong ngwaga o tee, gore a tle a kgone go dula gae mme a thabiše mosadi wa gagwe.

6“Ge o adima motho selo, a se ke a se beeletša ka tšhilo le lwala, le ge e le tšhilo fela, ka gore o tla be o tšeela ba lapa la gagwe dilo tša bona tša go iphediša.

7

24:7
Eks. 21:16
“Yo a ka utswago Moisraele wa gabo mme a mo swara gampe, goba a mo rekiša gore e be lekgoba, a bolawe. Ka go dira bjalo le ikhutše bobe bjo.

8

24:8
Lef. 13:1 – 14:54
“Ge o swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go go tšhilafatša, o hlokomele go dira ka moo baprista ba Balefi ba go botšago ka gona; o phethe ditaelo tše ke ba filego tšona. 9
24:9
Num. 12:10
Le gopoleng seo Morena Modimo wa lena a se dirilego Miriamo tseleng ge le etšwa Egepeta.

10

24:10-13
Eks. 22:25-26
“Ge o adima motho selo, o se ke wa tsena ngwakong wa gagwe go yo tšea kobo ye a beeletšago molato woo ka yona; 11o eme ka ntle mme a go tlišetše kobo yeo ka boyena. 12Ge e le modiidi o se ke wa robala le yona; 13o e boetše go yena ge letšatši le dikela, gore a tle a kgone go robala ka yona. Ke moo a tlago go leboga, mme wena wa ba o dirile se Morena Modimo wa gago a bonago e le toka.

14

24:14-15
Lef. 19:13
“O se ke wa pata mohlanka yo o mo thwetšego wa modiidi, wa mohloki, e ka ba Moisraele wa geno, goba mofaladi yo a dulago go wo mongwe wa metse ya lena. 15Letšatši le lengwe le le lengwe pele ga ge letšatši le dikela o mo lefe, ka ge a dirile mošomo wa letšatši leo; ke modiidi mme o hloka tšhelete. Ge o ka se mo lefe, o tla llela go Morena ka lebaka la gago, mme wena o tla ba le molato wa sebe.

16

24:16
2 Dikg. 14:6
2 Dikr. 25:4
Hes. 18:20
“Batswadi ba se bolaelwe melato ye e obilwego ke bana ba bona, le bana ba se bolaelwe melato ye e obilwego ke batswadi ba bona; motho a bolaelwe fela molato wo o obilego ke yena mong.

17

24:17-18
Eks. 23:9
Lef. 19:33-34
Doit. 27:19
“O se ke wa amoga mofaladi le tšhuana ditokelo tša bona, goba wa tšea seaparo sa mohlologadi ya ba peeletšo ya se a se adimilego go wena. 18O gopole gore o be o le lekgoba Egepeta, le gore Morena Modimo wa gago o ile a go lokolla; ke ka fao ke go fago taelo ye.

19

24:19-21
Lef. 19:9-10
23:22
“Ge o ka re o buna wa lebala ngata mašemong, o se ke wa boela morago go yo e tšea; e swanetše go tlogelelwa bafaladi le ditšhuana le bahlologadi, gore Morena Modimo wa gago a tle a go šegofatše go tšohle tše o di dirago. 20Ge o hlohlorile dienywa tša mehlware ya gago, o se ke wa boela go yo budutša tšeo di ka bago di sa šetše mehlareng; ke tša bafaladi le ditšhuana le bahlologadi. 21Ge o futše diterebe tša merara ya gago, o se ke wa boela go yo budutša tšeo di šetšego; ke tša bafaladi le ditšhuana le bahlologadi. 22O se ke wa lebala gore o be o le lekgoba Egepeta; ke ka lebaka leo ke go fago taelo ye.

25

251“Ge Baisraele ba babedi ba ka išana kgorong go yo sekišwa, mme yo mongwe a se bonwe molato mola yo mongwe a bonwa molato, 2ge wa molato a ahloletšwe go itiwa, moahlodi o swanetše go mo patlamiša mme a dire gore a otlwe ka kgati pele ga gagwe. Palo ya dikgati e ye ka molato wo a o obilego. 3

25:3
2 Bakor. 11:24
A ka otlwa dikgati tše masome a mane, eupša e sego go feta fao; go feta fao e ka ba go mo kokobetša phatlalatša.

4

25:4
1 Bakor. 9:9
1 Tim. 5:18
“O se ke wa tlema pholo molomo ge o fola mabele ka yona.”

Tshwanelo ya go tsenela mosadi wa monna yo a hlokafetšego

5

25:5-6
Mat. 22:24
Mar. 12:19
Luk. 20:28
“Ge barwa ba motho ba agile felo gotee mme yo mongwe wa bona a hwa a se ne morwa, gona mosadi wa gagwe a se ke a nyalwa ke yo mongwe yo e sego wa lapa leo; ke tshwanelo ya morwarragomohu go tsenela mosadi yoo. 6Morwa wa mathomo yo ba mmelegago a tšewe gore ke morwa wa mohu yola, gore lešika la lapa la gagwe le se timelele mo go Baisraele. 7
25:7-10
Rute 4:7-8
Eupša ge morwarragomohu a sa nyake go tsenela mosadi yoo, mosadi o swanetše go ya go bagolo kgorong ya motse mme a re: ‘Morwarragomogatšake ga a nyake go phetha tshwanelo ya gagwe; o gana go tsoša lapa la morwarragwe gare ga Baisraele.’ 8Ke moo bagolo ba motse ba swanetšego go bitša monna yoo mme ba boledišane le yena. Ge a ka fela a sa gana go mo tsenela, 9gona mohlologadi yoo wa morwarragwe a ye go yena moo pele ga bagolo bao ba motse, a mo role seeta mme a mo tshwele ka mare sefahlegong, a re: ‘Se ke se se hlagelago monna yo a ganago go tsošetša morwarragwe lapa.’ 10Lapa la monna yoo le tsebje mo go Baisraele e le ‘lapa la morolwaseeta’.”

Melao ye mengwe

11“Ge banna ba babedi ba elwa gomme mosadi wa yo mongwe wa bona a leka go thuša monna wa gagwe ka go swara monna yo mongwe yoo ka mapele, 12le se ke la šokela mosadi yoo; le mo ripe seatla.

13-14

25:13-16
Lef. 19:35-36
“Le se ke la hlalefetšana ge le šomiša dikeloboima le dikelo. 15Le šomiše dikeloboima le dikelo tša mmakgonthe tše di tshephegago, gore le tle le phele nako ye telele nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona. 16Morena o hlaswa batho ba ba hlalefetšago.”

Taelo ya go bolaya Baamaleke

17

25:17-19
Eks. 17:8-14
1 Sam. 15:2-9
“Gopolang seo Baamaleke ba le dirilego sona ge le be le etšwa Egepeta. 18Ba ile ba se ke ba boifa Modimo, mme ba le hlasela ka nthago ge le be le lapile le se na le maatla, mme ba bolaya bohle ba ba bego ba ikgoga ka morago. 19Ka gona, ge Morena Modimo wa lena a le file naga yeo mme a le khutšišitše manaba ka moka ao a bapilego le lena, le boneng gore le bolaye Baamaleke ka moka, gore go se ke gwa ba le motho yo a ka hlwago a sa ba gopola. Le se ke la lebala!”

26

Dikabelo tša puno

261“Ge le thopile naga ye Morena Modimo wa lena a le fago yona mme le dutše go yona, 2

26:2
Eks. 23:19
motho a tšee dithakangwaga tše dingwe tša dibjalo tšohle tše a di bunnego a di lokele ka serotong, mme a di iše lefelong la tirelo le Morena a le kgethilego. 3A ye go moprista yo a lego modirong ka nako yeo mme a re go yena: ‘Bjale ke begela Morena Modimo wa gago gore ke tsene nageng ye a enetšego borakgolokhukhu ba rena gore o tla re fa yona.’

4“Moprista a tšee seroto go yena, mme a se bee pele ga aletare ya Morena Modimo wa motlišadithakangwaga yoo. 5Mme moo pele ga Morena yena a bolele mantšu a: ‘Rakgolokhukhu wa ka e be e le Moaramo yo a ralalago. O ile a falaletša lapa la gagwe Egepeta. Ba be ba se nene ge ba eya moo, eupša e ile ya ba setšhaba se segolo se maatla. 6Baegepeta ba ile ba re swara gampe, ba re gatelela mme ba re gapeletša go šoma sekgoba. 7Ka gona ra llela Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena. Yena a re kwa mme a bona go tlaišega ga rena le mathata a rena le go šokiša ga rena. 8Ka maatla a gagwe a magolo le go tia ga gagwe a re ntšha Egepeta. O ile a dira mehlolo le dimakatšo, le dilo tše di tšhošago. 9O re tlišitše mo mme a re fa naga ye ya mokhora le monono. 10Bjale šemo, ke tliša go Morena dithakangwaga tše dingwe tša puno ye a mphilego yona.’

“Ka morago ga moo a bee seroto fase pele ga Morena mme a mo obamele fao. 11A thabele dilo tše botse tše Morena Modimo wa gagwe a filego yena le lapa la gagwe; mme Balefi le bafaladi bao ba dulago gare ga lena le bona ba thabe le yena.

12

26:12
Doit. 14:28-29
“Ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa boraro ke ngwaga wa karolo ya lesome. Ka ngwaga woo o ntšhe karolo ya lesome ya dibjalo tša gago, o e fe Balefi, bafaladi, ditšhuana le bahlologadi, gore motseng wo mongwe le wo mongwe ba tle ba be le tšohle tše ba di hlokago tša go ja. 13Ge le dirile seo, le re go Morena: ‘Ke ntšhitše karolo yela ye kgethwa ka lapeng la ka ka e fa Balefi, bafaladi, ditšhuana le bahlologadi, ka moo o ntaetšego ka gona. Ga se ka tshela goba ka lebala ye nngwe ya ditaelo tša gago mabapi le karolo ya lesome. 14Ga se ka ja se sengwe sa yona ke iletše; ga se ka ntšha se sengwe sa yona ngwakong wa ka ke tšhilafetše; ebile ga se ka dira se sengwe sa yona sedimo.26:14 “dira ... sedimo” goba “nokela se sengwe sa yona ka lebitleng la mohu” Ke go theeleditše, Morena Modimo wa ka; ke dirile tšohle tše o ntaetšego tšona mabapi le karolo ya lesome. 15Okamela fase o le lefelong la gago le lekgethwa legodimong gomme o šegofatše setšhaba sa gago sa Israele; o šegofatše le naga ye ya mokhora le monono ye o re filego yona, bjalo ka ge o e enetše borakgolokhukhu ba rena.’

Setšhaba se e lego sa Morena

16“Lehono Morena Modimo wa lena o le laela gore le phethe melao le melawana ya gagwe ka moka; ka gona le e phethe ka go e botegela ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka. 17Lehono le dumetše gore Morena ke Modimo wa lena; le tshephišitše gore le tla mo theeletša, le tla phetha melao ya gagwe ka moka, le gore le tla dira tšohle tše a le laelago tšona. 18

26:18
Eks. 19:5
Doit. 4:20
7:6
14:2
Tit. 2:14
1 Pet. 2:9
Lehono Morena o le tšere gore le setšhaba se e lego sa gagwe, ka moo a le holofeditšego, gomme o le laela gore le phethe melao ya gagwe ka moka. 19Ditšhaba ka moka tše a di bopilego o tla dira gore le di fete ka maatla, mme le tla mo tumiša la mo godiša.26:19 “mo tumiša la mo godiša” goba “tumišwa la godišwa” Le tla ba setšhaba se sekgethwa sa Morena, bjalo ka ge a le holofeditše.”