Sepedi 2000 (NSO00)
23

Ba ba sego ba swanela go balwa le setšhaba sa Morena

231“Monna yo a kgatletšwego goba yo a ripegilego bopele a se ke a balwa le setšhaba sa Morena.

2“Lehlakanasela goba yo mongwe wa ditlogolo tša lona, le wa moloko wa lesome, a se ke a balwa le setšhaba sa Morena.

3

23:3-5
Neh. 13:1-2
“Moamone goba Momoaba, goba yo mongwe wa ditlogolo tša bona, le wa moloko wa lesome, a se ke a balwa le setšhaba sa Morena. 4
23:4
Num. 22:1-6
Ba ganne go le fa dijo le meetse ge le be le le tseleng ya go tšwa Egepeta, le gona ba ile ba thwala Bileamo, morwa wa Beore, wa motse wa Petore kua Mesopotamia, gore a le rogake. 5
23:5
Num. 23:7 – 24:9
Fela Morena Modimo wa lena a se ke a theetša Bileamo, eupša a fetoša thogako yeo tšhegofatšo, ka gobane o be a le rata. 6Ge le sa phela le se ke la tsoga le dirile selo go thuša ditšhaba tše, goba go di humiša.

7“Le se ke la nyatša Baedomo; ke bomorwarragolena; le Baegepeta le se ke la nyatša; le kile la dula nageng ya bona. 8Go tloga go moloko wa boraro go iša pele ditlogolo tša bona di ka balwa le setšhaba sa Morena.”

Mešaša ntweng e dule e hlweketše tirelo

9“Ge le hlomile mešaša nakong ya ntwa, le swanetše go tšhabana le se sengwe le se sengwe se se ka le tšhilafatšago. 10Ge monna a ka tšhilafala ka gobane a lorile mme a ntšha matšhedi bošego, o swanetše go tšwa mešašeng mme a dule ka ntle ga yona. 11Mathapama a hlape, gomme ge letšatši le diketše a ka boa mešašeng.

12“Le swanetše go ba le lefelo ka ntle ga mešaša moo le ka yago gona ge le nyaka go ithoma. 13Gare ga ditlabakelo tše le di swerego go be le phata gore, ge le eya go ithoma, le epe molete ka yona mme le phušetše mantle. 14Ka mehla mešaša ya lena e swanetše go fele e hlweketše tirelo, ka gobane Morena Modimo wa lena o na le lena mešašeng ya lena go le šireletša le go le dira gore le fenye manaba a lena. Morena a se ke a bona ditšhila mešašeng ya lena, gomme a le furalela.”

Melao ye e fapanego

15“Ge lekgoba le ka tšhaba go mong wa lona gomme la tla go lena gore le le šireletše, le se ke la le boetša morago. 16Lekgoba leo le ka dula go wo mongwe wa metse ya lena wo lona le o kgethago, gomme le se ke la le hlakiša.

17

23:17
Lef. 19:29
“Moisraele, monna goba mosadi, e se ke ya ba segwebakathobalo sa tempele. 18Le gona, tšhelete ye e hweditšwego ka tsela ye e se ke ya tlišwa ngwakong wa Morena Modimo wa lena go phethagatša keno. Morena o hloile digwebakathobalo tša tempele.

19

23:19-20
Eks. 22:24
Lef. 25:36-37
Doit. 15:7-11
“Ge le adima Baisraele ba gabolena tšhelete, goba dijo, goba selo sefe le sefe, le se ke la ba tsoma mašokotšo. 20Le ka tsoma mašokotšo go bafaladi, eupša Baisraele ba gabolena le se ke la ba tsoma ona. Le phetheng taelo ye, gomme Morena Modimo wa lena o tla šegofatša tšohle tše le di dirago nageng ye le yago go e thopa.

21

23:21
Num. 30:1-16
Mat. 5:33
“Ge le enetše Morena Modimo wa lena, le se ke la tshela keno ya lena; Morena o tla nyaka gore le phethe keno yeo, gomme ke sebe go se e phethe. 22Ga se sebe go se enele Morena, 23eupša ge o ka ena ka go ithatela, o hlokomele gore o phethe keno yeo.

24“Ge o sepela ka tsela ye e putlago serapa sa merara sa Moisraele wa geno, o ka ja diterebe ka moo o nyakago ka gona, eupša o se ke wa duta selo ka ntlatlana. 25Ge o sepela ka tsela ye e putlago tšhemong ya mabele ya Moisraele wa geno, o ka ja magollelo ka moka ao o ka a thaolago ka diatla, eupša o se ke wa ripa mabele ka sekele.”

24

Tlhalo le go nyala gape

241

24:1
Mat. 5:31
19:7
Mar. 10:4
“Ge monna a ka nyala mosadi mme ka morago a kwa a se sa mo nyaka, ka gobane a lemogile se sengwe go yena se se lešago dihlong, a ngwale lengwalo la tlhalo, a le fe mosadi yoo, gomme a mo rake lapeng la gagwe. 2Bjale ge mosadi yoo a ka nyalwa ke monna yo mongwe, 3gomme le yena monna yoo a kwa a se sa mo rata, le yena a ngwale lengwalo la tlhalo, a mo fe lona, mme a mo rake lapeng la gagwe, goba le yena monna yoo wa bobedi a hwa, 4gona monna yola wa gagwe wa pele a se ke a mo nyala gape; o swanetše go mo tšea gore o kgotletšwe. Ge a ka mo nyala gape, taba yeo e tla ba makgapha go Morena. Le se ke la dira sebe sa go šiiša ka tsela yeo nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona.”

Melao ye e fapanego

5“Ge monna a sa tšo nyala, a se ke a išwa ntweng goba mošomong ofe le ofe wa setšhaba; a khutšišwe modirong ngwaga o tee, gore a tle a kgone go dula gae mme a thabiše mosadi wa gagwe.

6“Ge o adima motho selo, a se ke a se beeletša ka tšhilo le lwala, le ge e le tšhilo fela, ka gore o tla be o tšeela ba lapa la gagwe dilo tša bona tša go iphediša.

7

24:7
Eks. 21:16
“Yo a ka utswago Moisraele wa gabo mme a mo swara gampe, goba a mo rekiša gore e be lekgoba, a bolawe. Ka go dira bjalo le ikhutše bobe bjo.

8

24:8
Lef. 13:1 – 14:54
“Ge o swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go go tšhilafatša, o hlokomele go dira ka moo baprista ba Balefi ba go botšago ka gona; o phethe ditaelo tše ke ba filego tšona. 9
24:9
Num. 12:10
Le gopoleng seo Morena Modimo wa lena a se dirilego Miriamo tseleng ge le etšwa Egepeta.

10

24:10-13
Eks. 22:25-26
“Ge o adima motho selo, o se ke wa tsena ngwakong wa gagwe go yo tšea kobo ye a beeletšago molato woo ka yona; 11o eme ka ntle mme a go tlišetše kobo yeo ka boyena. 12Ge e le modiidi o se ke wa robala le yona; 13o e boetše go yena ge letšatši le dikela, gore a tle a kgone go robala ka yona. Ke moo a tlago go leboga, mme wena wa ba o dirile se Morena Modimo wa gago a bonago e le toka.

14

24:14-15
Lef. 19:13
“O se ke wa pata mohlanka yo o mo thwetšego wa modiidi, wa mohloki, e ka ba Moisraele wa geno, goba mofaladi yo a dulago go wo mongwe wa metse ya lena. 15Letšatši le lengwe le le lengwe pele ga ge letšatši le dikela o mo lefe, ka ge a dirile mošomo wa letšatši leo; ke modiidi mme o hloka tšhelete. Ge o ka se mo lefe, o tla llela go Morena ka lebaka la gago, mme wena o tla ba le molato wa sebe.

16

24:16
2 Dikg. 14:6
2 Dikr. 25:4
Hes. 18:20
“Batswadi ba se bolaelwe melato ye e obilwego ke bana ba bona, le bana ba se bolaelwe melato ye e obilwego ke batswadi ba bona; motho a bolaelwe fela molato wo o obilego ke yena mong.

17

24:17-18
Eks. 23:9
Lef. 19:33-34
Doit. 27:19
“O se ke wa amoga mofaladi le tšhuana ditokelo tša bona, goba wa tšea seaparo sa mohlologadi ya ba peeletšo ya se a se adimilego go wena. 18O gopole gore o be o le lekgoba Egepeta, le gore Morena Modimo wa gago o ile a go lokolla; ke ka fao ke go fago taelo ye.

19

24:19-21
Lef. 19:9-10
23:22
“Ge o ka re o buna wa lebala ngata mašemong, o se ke wa boela morago go yo e tšea; e swanetše go tlogelelwa bafaladi le ditšhuana le bahlologadi, gore Morena Modimo wa gago a tle a go šegofatše go tšohle tše o di dirago. 20Ge o hlohlorile dienywa tša mehlware ya gago, o se ke wa boela go yo budutša tšeo di ka bago di sa šetše mehlareng; ke tša bafaladi le ditšhuana le bahlologadi. 21Ge o futše diterebe tša merara ya gago, o se ke wa boela go yo budutša tšeo di šetšego; ke tša bafaladi le ditšhuana le bahlologadi. 22O se ke wa lebala gore o be o le lekgoba Egepeta; ke ka lebaka leo ke go fago taelo ye.

25

251“Ge Baisraele ba babedi ba ka išana kgorong go yo sekišwa, mme yo mongwe a se bonwe molato mola yo mongwe a bonwa molato, 2ge wa molato a ahloletšwe go itiwa, moahlodi o swanetše go mo patlamiša mme a dire gore a otlwe ka kgati pele ga gagwe. Palo ya dikgati e ye ka molato wo a o obilego. 3

25:3
2 Bakor. 11:24
A ka otlwa dikgati tše masome a mane, eupša e sego go feta fao; go feta fao e ka ba go mo kokobetša phatlalatša.

4

25:4
1 Bakor. 9:9
1 Tim. 5:18
“O se ke wa tlema pholo molomo ge o fola mabele ka yona.”

Tshwanelo ya go tsenela mosadi wa monna yo a hlokafetšego

5

25:5-6
Mat. 22:24
Mar. 12:19
Luk. 20:28
“Ge barwa ba motho ba agile felo gotee mme yo mongwe wa bona a hwa a se ne morwa, gona mosadi wa gagwe a se ke a nyalwa ke yo mongwe yo e sego wa lapa leo; ke tshwanelo ya morwarragomohu go tsenela mosadi yoo. 6Morwa wa mathomo yo ba mmelegago a tšewe gore ke morwa wa mohu yola, gore lešika la lapa la gagwe le se timelele mo go Baisraele. 7
25:7-10
Rute 4:7-8
Eupša ge morwarragomohu a sa nyake go tsenela mosadi yoo, mosadi o swanetše go ya go bagolo kgorong ya motse mme a re: ‘Morwarragomogatšake ga a nyake go phetha tshwanelo ya gagwe; o gana go tsoša lapa la morwarragwe gare ga Baisraele.’ 8Ke moo bagolo ba motse ba swanetšego go bitša monna yoo mme ba boledišane le yena. Ge a ka fela a sa gana go mo tsenela, 9gona mohlologadi yoo wa morwarragwe a ye go yena moo pele ga bagolo bao ba motse, a mo role seeta mme a mo tshwele ka mare sefahlegong, a re: ‘Se ke se se hlagelago monna yo a ganago go tsošetša morwarragwe lapa.’ 10Lapa la monna yoo le tsebje mo go Baisraele e le ‘lapa la morolwaseeta’.”

Melao ye mengwe

11“Ge banna ba babedi ba elwa gomme mosadi wa yo mongwe wa bona a leka go thuša monna wa gagwe ka go swara monna yo mongwe yoo ka mapele, 12le se ke la šokela mosadi yoo; le mo ripe seatla.

13-14

25:13-16
Lef. 19:35-36
“Le se ke la hlalefetšana ge le šomiša dikeloboima le dikelo. 15Le šomiše dikeloboima le dikelo tša mmakgonthe tše di tshephegago, gore le tle le phele nako ye telele nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona. 16Morena o hlaswa batho ba ba hlalefetšago.”

Taelo ya go bolaya Baamaleke

17

25:17-19
Eks. 17:8-14
1 Sam. 15:2-9
“Gopolang seo Baamaleke ba le dirilego sona ge le be le etšwa Egepeta. 18Ba ile ba se ke ba boifa Modimo, mme ba le hlasela ka nthago ge le be le lapile le se na le maatla, mme ba bolaya bohle ba ba bego ba ikgoga ka morago. 19Ka gona, ge Morena Modimo wa lena a le file naga yeo mme a le khutšišitše manaba ka moka ao a bapilego le lena, le boneng gore le bolaye Baamaleke ka moka, gore go se ke gwa ba le motho yo a ka hlwago a sa ba gopola. Le se ke la lebala!”