Sepedi 2000 (NSO00)
21

Mabapi le setopo se e lego šepa la bošego

211“Ge motho a ka hwetšwa a bolailwe nageng mo lefaseng le Morena Modimo wa lena a yago go le fa lona, gomme la se tsebe gore o bolailwe ke mang, 2baetapele ba lena le baahlodi ba tšwe mme ba ye ba ele bokgole bja go tloga moo setopo se hweditšwego gona go ya motseng wo mongwe le wo mongwe wa kgauswi le felo fao. 3Baetapele ba motse wo o lego kgauswikgauswi le moo setopo seo se hweditšwego gona ba kgethe kgomo ya sethojana ye e sego ya ka ya panwa. 4Ba e theošetše kgauswi le nokana ye e sa pšhego, moo mobu o sego wa ka wa lengwa goba wa bjalwa, gomme moo ba e robe molala. 5Baprista ba Balefi le bona ba ye gona, ka gobane ba swanetše go ahlola molato wo mongwe le wo mongwe wo go wona go bilego ntwa le go tšholla madi. Morena Modimo wa lena o ba kgethile gore ba mo direle, ba be ba šegofatše ka leina la gagwe. 6Ka morago baetapele ka moka ba motse wo o lego kgauswikgauswi le moo setopo se hweditšwego gona ba hlapele diatla godimo ga kgomo yeo 7ba re: ‘Motho yo ga se a bolawa ke rena, ebile ga re tsebe gore o bolailwe ke mang. 8Morena, lebalela setšhaba sa gago sa Israele se o se phološitšego Egepeta. Re lebalele mme o se ke wa re fega molato polaong ye ya motho yo a se nago molato.’ 9Ka fao, ka ge le dirile se Morena a se nyakago, le ka se fegwe molato polaong yeo.”

Mabapi le basadi ba ba thopilwego ntweng

10“Ge Morena Modimo wa lena a le kgontšhitše go fenya ntweng mme la tšea mathopša, 11gomme mo gare ga ona yo mongwe wa lena a bona mosadi yo mobotse yo a mo kganyogago mme a nyakago go mo nyala, 12a mo iše lapeng la gagwe mme moo mosadi a ipoole hlogo, a ithipe dinala, 13a apole diaparo tše a thopilwego ka tšona, gomme a apare tše dingwe. A dule lapeng la gagwe gomme a llele batswadi ba gagwe kgwedi ka moka; ka morago ga moo a ka mo nyala, a robala naye. 14Mme ere ge a se sa mo kgahla, a mo lokolle, a mo lese a ikele mo a ratago. Ka ge monna yoo a mo gobošitše ka go mo gapeletša nyalo, a se ke a mo swara bjalo ka lekgoba, goba a mo rekiša.”

Mabapi le bohwa bja mošemane wa leitšibolo

15“Ge monna a na le basadi ba babedi gomme bobedi bja bona ba mmelegela barwa, fela morwa wa pele ya se be ngwana wa mosadi wa mmamoratwe, 16ge monna yoo a arolela bana ba gagwe thoto ya gagwe, a se ke a kgetholla morwa wa mmamoratwe ka go mo fa karolo ye e lebanego morwa wa pele wa mosadi yo a sa ratwego. 17O swanetše go fa morwa wa gagwe wa pele karolo ya dithoto tša gagwe gabedi, le ge e se morwa wa mmamoratwe. Monna yoo o swanetše go tseba morwa wa gagwe wa mathomo gomme a mo fe karolo yeo e lego ya gagwe ka molao.”

Mabapi le morwa yo a sa theeletšego batswadi

18“Ge monna a na le morwa wa senganga yo a mo tsogelago maatla, morwa yo a sa theeletšego batswadi ba gagwe le ge ba mo kgala, 19batswadi ba gagwe ba mo iše kgorong go baetapele ba motse wa gabobona. 20Ba botše baetapele ba re: ‘Morwa wa rena o ngangabetše, o re tsogela maatla, gomme o gana go re theeletša; o senya tšhelete ebile ke letagwa.’ 21Banna ba motse ba mmolaye ka maswika, mme ka go dira bjalo le ikhutše bobe bjo. Yo mongwe le yo mongwe mo nageng ya Israele o tla kwa se se diregilego mme a boifa.”

Melao ye e fapanego

22“Ge motho a obile molato mo a lebanego ke kotlo ya lehu, mme a bolawa a lekeleditšwe koteng, 23

21:23
Bag. 3:13
setopo sa gagwe se se ke sa lala moo. O swanetše go bolokwa ka lona letšatši leo, ka gobane setopo se se fegilwego koteng se rogakilwe ke Morena. Le bolokeng setopo seo gore le se ke la kgotlela naga ye Morena Modimo wa lena a le fago yona.

22

221

22:1-4
Eks. 23:4-5
“Ge o ka bona seruiwa sa Moisraele wa geno se timela, o se ke wa se hlokomologa; se boetše go yena. 2Eupša ge mong wa sona a dula kgole, goba o sa tsebe gore ke sa mang, gona o ye naso gae. Ge mong wa sona a etla a se nyaka, o mo neele sona. 3O dire bjalo le ge o ka hwetša pokolo, goba seaparo, goba se sengwe le se sengwe se Moisraele wa geno a ka bago a se timeditše.

4“Ge o ka bona pokolo goba kgomo ya Moisraele wa geno e wele fase, o se ke wa e hlokomologa; o mo thuše le tsoše phoofolo yeo.

5“Basadi ba se ke ba apara diaparo tša banna, le banna ba se ke ba apara diaparo tša basadi, ka gobane Morena Modimo wa lena o hlaswa batho ba ba dirago tše bjalo.

6“Ge o ka hwetša sehlaga sa nonyana mohlareng goba fase le tshadi ya ntshe e alametše mae goba mafotwana, o se ke wa tšea nonyana yeo. 7O ka tšea mafotwana, eupša nonyana o e lese e itshepelele, gore o tle o phele bophelo bjo botelele bja katlego.

8“Ge o aga ngwako wo mofsa, o raretše magomo a tlhaka ka mmotwana, ke moo o ka se bego le molato ge motho a ka wa mme a hwa.

9

22:9-11
Lef. 19:19
“O se ke wa bjala sebjalo se sengwe serapeng se o se bjetšego merara, gore o se tlo iletšwa diterebe le dibjalo tšeo tše dingwe.

10“O se ke wa pana pholo le pokolo gotee wa lema ka tšona.

11“O se ke wa apara seaparo se se dirilwego ka go logaganya boya bja nku le leokodi.

12

22:12
Num. 15:37-41
“O rokelele mašaphu dikhutlong tše nne tša diaparo tša gago.”

Melao ya thobalo

13“Ge monna a ka nyala mosadi a robala naye, ka morago a re yena ga a sa mo nyaka, 14ka gona a mo phara ka melato ya maaka, a re o be a kile a robala le monna yo mongwe pele ba nyalana, 15batswadi ba kgarebe yeo ba tšee lešela le le nago le madi leo monna yoo a robetšego le kgarebe yeo go lona ge ba sa tšo nyalana, leo le laetšago gore kgarebe yeo e be e se ya ka ya robala le monna, mme ba le tliše kgorong pele ga baetapele ba motse. 16Tatagokgarebe a re go bona: ‘Ke neetše monna yo morwedi wa ka ya ba mosadi wa gagwe, mme bjale ga a sa mo nyaka. 17O mo pharile ka melato ya maaka, a re o be a kile a robala le monna pele yena a mo nyala. Fela bohlatse šebo bja gore morwedi wa ka o be a se a ka a robala le monna; lebelelang lešela le la madi le ba robetšego go lona ge ba seno nyalana!’ 18Baetapele ba motse ba tšee monna yoo ba mo itie. 19Ba be ba mo lefiše dipapetlana tša silibera tše lekgolo mme ba di neele tatagokgarebe, ka gobane monna yoo o gobošitše kgarebe ya Moisraele. Go feta moo kgarebe yeo e fele e le mosadi wa gagwe; a se ke a tsoga a mo hladile ge a sa phela.

20“Eupša ge taba yeo e le therešo gomme go se bohlatse bja gore kgarebe yeo e be e se ya ka ya robala le monna, 21gona ba swanetše go ntšhetša kgarebe yeo ntle mojakong wa ngwako wa tatagoyona, moo banna ba motse wa gabo ba mmolaye ka maswika. O dirile taba ya go leša dihlong gare ga batho ba gaborena ka go robala le monna ka ngwakong wa tatagwe mola a se a nyalwa. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjo.

22“Ge monna a ka swarwa a robetše le mosadi wa monna yo mongwe, bobedi bja bona ba swanetše go bolawa. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjo.

23“Ge monna a ka swarwa ka motseng a robetše le kgarebe ye e beeleditšwego ke monna yo mongwe, 24bobedi bja bona le ba iše kgorong ya motse, le ba bolaye ka maswika. Kgarebe e bolawe ka gobane e se ya ka ya hlaba mokgoši ya nyaka thušo le ge e be e le ka motseng moo e ka bego e kwelwe. Mme monna yoo yena a bolawe ka gobane a gobošitše mosadi wa Moisraele wa gabo. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjo.

25“Ge monna a ka kata kgarebe kua nageng mola kgarebe yeo e beeleditšwe ke monna yo mongwe, gona go bolawe monna yoo fela; 26kgarebe e se ke ya dirwa selo, ka gobane ga se ya dira sebe se a swanetšego go bolaelwa sona. Molato wo o swana le wa ge monna yo mongwe a ka hlasela yo mongwe mme a mmolaya. 27Monna yoo o katile kgarebe kua nageng mola e beeleditšwe, mme le ge e be e lla e nyaka thušo, e hlokile wa go e thuša.

28

22:28-29
Eks. 22:15-16
“Ge monna a ka swarwa a kata kgarebe ye e sego ya beeletšwa, 29a lefe tatagokgarebe magadi ka dipapetlana tša silibera tše masome a a fetšago seatla, mme kgarebe yeo e be mosadi wa gagwe, ka gobane o mo gobošitše. A se ke a tsoga a mo hladile ge a sa phela.

30

22:30
Lef. 18:8
20:11
Doit. 27:20
“Monna a se ke a goboša tatagwe ka go robala le yo mongwe wa basadi ba tatagwe.”

23

Ba ba sego ba swanela go balwa le setšhaba sa Morena

231“Monna yo a kgatletšwego goba yo a ripegilego bopele a se ke a balwa le setšhaba sa Morena.

2“Lehlakanasela goba yo mongwe wa ditlogolo tša lona, le wa moloko wa lesome, a se ke a balwa le setšhaba sa Morena.

3

23:3-5
Neh. 13:1-2
“Moamone goba Momoaba, goba yo mongwe wa ditlogolo tša bona, le wa moloko wa lesome, a se ke a balwa le setšhaba sa Morena. 4
23:4
Num. 22:1-6
Ba ganne go le fa dijo le meetse ge le be le le tseleng ya go tšwa Egepeta, le gona ba ile ba thwala Bileamo, morwa wa Beore, wa motse wa Petore kua Mesopotamia, gore a le rogake. 5
23:5
Num. 23:7 – 24:9
Fela Morena Modimo wa lena a se ke a theetša Bileamo, eupša a fetoša thogako yeo tšhegofatšo, ka gobane o be a le rata. 6Ge le sa phela le se ke la tsoga le dirile selo go thuša ditšhaba tše, goba go di humiša.

7“Le se ke la nyatša Baedomo; ke bomorwarragolena; le Baegepeta le se ke la nyatša; le kile la dula nageng ya bona. 8Go tloga go moloko wa boraro go iša pele ditlogolo tša bona di ka balwa le setšhaba sa Morena.”

Mešaša ntweng e dule e hlweketše tirelo

9“Ge le hlomile mešaša nakong ya ntwa, le swanetše go tšhabana le se sengwe le se sengwe se se ka le tšhilafatšago. 10Ge monna a ka tšhilafala ka gobane a lorile mme a ntšha matšhedi bošego, o swanetše go tšwa mešašeng mme a dule ka ntle ga yona. 11Mathapama a hlape, gomme ge letšatši le diketše a ka boa mešašeng.

12“Le swanetše go ba le lefelo ka ntle ga mešaša moo le ka yago gona ge le nyaka go ithoma. 13Gare ga ditlabakelo tše le di swerego go be le phata gore, ge le eya go ithoma, le epe molete ka yona mme le phušetše mantle. 14Ka mehla mešaša ya lena e swanetše go fele e hlweketše tirelo, ka gobane Morena Modimo wa lena o na le lena mešašeng ya lena go le šireletša le go le dira gore le fenye manaba a lena. Morena a se ke a bona ditšhila mešašeng ya lena, gomme a le furalela.”

Melao ye e fapanego

15“Ge lekgoba le ka tšhaba go mong wa lona gomme la tla go lena gore le le šireletše, le se ke la le boetša morago. 16Lekgoba leo le ka dula go wo mongwe wa metse ya lena wo lona le o kgethago, gomme le se ke la le hlakiša.

17

23:17
Lef. 19:29
“Moisraele, monna goba mosadi, e se ke ya ba segwebakathobalo sa tempele. 18Le gona, tšhelete ye e hweditšwego ka tsela ye e se ke ya tlišwa ngwakong wa Morena Modimo wa lena go phethagatša keno. Morena o hloile digwebakathobalo tša tempele.

19

23:19-20
Eks. 22:24
Lef. 25:36-37
Doit. 15:7-11
“Ge le adima Baisraele ba gabolena tšhelete, goba dijo, goba selo sefe le sefe, le se ke la ba tsoma mašokotšo. 20Le ka tsoma mašokotšo go bafaladi, eupša Baisraele ba gabolena le se ke la ba tsoma ona. Le phetheng taelo ye, gomme Morena Modimo wa lena o tla šegofatša tšohle tše le di dirago nageng ye le yago go e thopa.

21

23:21
Num. 30:1-16
Mat. 5:33
“Ge le enetše Morena Modimo wa lena, le se ke la tshela keno ya lena; Morena o tla nyaka gore le phethe keno yeo, gomme ke sebe go se e phethe. 22Ga se sebe go se enele Morena, 23eupša ge o ka ena ka go ithatela, o hlokomele gore o phethe keno yeo.

24“Ge o sepela ka tsela ye e putlago serapa sa merara sa Moisraele wa geno, o ka ja diterebe ka moo o nyakago ka gona, eupša o se ke wa duta selo ka ntlatlana. 25Ge o sepela ka tsela ye e putlago tšhemong ya mabele ya Moisraele wa geno, o ka ja magollelo ka moka ao o ka a thaolago ka diatla, eupša o se ke wa ripa mabele ka sekele.”