Sepedi 2000 (NSO00)
22

221

22:1-4
Eks. 23:4-5
“Ge o ka bona seruiwa sa Moisraele wa geno se timela, o se ke wa se hlokomologa; se boetše go yena. 2Eupša ge mong wa sona a dula kgole, goba o sa tsebe gore ke sa mang, gona o ye naso gae. Ge mong wa sona a etla a se nyaka, o mo neele sona. 3O dire bjalo le ge o ka hwetša pokolo, goba seaparo, goba se sengwe le se sengwe se Moisraele wa geno a ka bago a se timeditše.

4“Ge o ka bona pokolo goba kgomo ya Moisraele wa geno e wele fase, o se ke wa e hlokomologa; o mo thuše le tsoše phoofolo yeo.

5“Basadi ba se ke ba apara diaparo tša banna, le banna ba se ke ba apara diaparo tša basadi, ka gobane Morena Modimo wa lena o hlaswa batho ba ba dirago tše bjalo.

6“Ge o ka hwetša sehlaga sa nonyana mohlareng goba fase le tshadi ya ntshe e alametše mae goba mafotwana, o se ke wa tšea nonyana yeo. 7O ka tšea mafotwana, eupša nonyana o e lese e itshepelele, gore o tle o phele bophelo bjo botelele bja katlego.

8“Ge o aga ngwako wo mofsa, o raretše magomo a tlhaka ka mmotwana, ke moo o ka se bego le molato ge motho a ka wa mme a hwa.

9

22:9-11
Lef. 19:19
“O se ke wa bjala sebjalo se sengwe serapeng se o se bjetšego merara, gore o se tlo iletšwa diterebe le dibjalo tšeo tše dingwe.

10“O se ke wa pana pholo le pokolo gotee wa lema ka tšona.

11“O se ke wa apara seaparo se se dirilwego ka go logaganya boya bja nku le leokodi.

12

22:12
Num. 15:37-41
“O rokelele mašaphu dikhutlong tše nne tša diaparo tša gago.”

Melao ya thobalo

13“Ge monna a ka nyala mosadi a robala naye, ka morago a re yena ga a sa mo nyaka, 14ka gona a mo phara ka melato ya maaka, a re o be a kile a robala le monna yo mongwe pele ba nyalana, 15batswadi ba kgarebe yeo ba tšee lešela le le nago le madi leo monna yoo a robetšego le kgarebe yeo go lona ge ba sa tšo nyalana, leo le laetšago gore kgarebe yeo e be e se ya ka ya robala le monna, mme ba le tliše kgorong pele ga baetapele ba motse. 16Tatagokgarebe a re go bona: ‘Ke neetše monna yo morwedi wa ka ya ba mosadi wa gagwe, mme bjale ga a sa mo nyaka. 17O mo pharile ka melato ya maaka, a re o be a kile a robala le monna pele yena a mo nyala. Fela bohlatse šebo bja gore morwedi wa ka o be a se a ka a robala le monna; lebelelang lešela le la madi le ba robetšego go lona ge ba seno nyalana!’ 18Baetapele ba motse ba tšee monna yoo ba mo itie. 19Ba be ba mo lefiše dipapetlana tša silibera tše lekgolo mme ba di neele tatagokgarebe, ka gobane monna yoo o gobošitše kgarebe ya Moisraele. Go feta moo kgarebe yeo e fele e le mosadi wa gagwe; a se ke a tsoga a mo hladile ge a sa phela.

20“Eupša ge taba yeo e le therešo gomme go se bohlatse bja gore kgarebe yeo e be e se ya ka ya robala le monna, 21gona ba swanetše go ntšhetša kgarebe yeo ntle mojakong wa ngwako wa tatagoyona, moo banna ba motse wa gabo ba mmolaye ka maswika. O dirile taba ya go leša dihlong gare ga batho ba gaborena ka go robala le monna ka ngwakong wa tatagwe mola a se a nyalwa. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjo.

22“Ge monna a ka swarwa a robetše le mosadi wa monna yo mongwe, bobedi bja bona ba swanetše go bolawa. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjo.

23“Ge monna a ka swarwa ka motseng a robetše le kgarebe ye e beeleditšwego ke monna yo mongwe, 24bobedi bja bona le ba iše kgorong ya motse, le ba bolaye ka maswika. Kgarebe e bolawe ka gobane e se ya ka ya hlaba mokgoši ya nyaka thušo le ge e be e le ka motseng moo e ka bego e kwelwe. Mme monna yoo yena a bolawe ka gobane a gobošitše mosadi wa Moisraele wa gabo. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjo.

25“Ge monna a ka kata kgarebe kua nageng mola kgarebe yeo e beeleditšwe ke monna yo mongwe, gona go bolawe monna yoo fela; 26kgarebe e se ke ya dirwa selo, ka gobane ga se ya dira sebe se a swanetšego go bolaelwa sona. Molato wo o swana le wa ge monna yo mongwe a ka hlasela yo mongwe mme a mmolaya. 27Monna yoo o katile kgarebe kua nageng mola e beeleditšwe, mme le ge e be e lla e nyaka thušo, e hlokile wa go e thuša.

28

22:28-29
Eks. 22:15-16
“Ge monna a ka swarwa a kata kgarebe ye e sego ya beeletšwa, 29a lefe tatagokgarebe magadi ka dipapetlana tša silibera tše masome a a fetšago seatla, mme kgarebe yeo e be mosadi wa gagwe, ka gobane o mo gobošitše. A se ke a tsoga a mo hladile ge a sa phela.

30

22:30
Lef. 18:8
20:11
Doit. 27:20
“Monna a se ke a goboša tatagwe ka go robala le yo mongwe wa basadi ba tatagwe.”