Sepedi 2000 (NSO00)
20

Mabapi le ntwa

201“Ge le eya ntweng go yo lwa le manaba a lena mme la bona dikoloi tša ntwa le dipere le madira a a le fetago, le se ke la ba boifa. Morena Modimo wa lena yo a le ntšhitšego Egepeta o tla ba le lena. 2Pele ga ge le thoma go lwa, moprista a tle ka pele gomme a re go madira: 3‘Lena banna ba Israele, theetšang! Lehono le tsena ntweng. Le se ke la boifa manaba a lena, goba la nolega moko, goba la tlalelwa. 4Morena Modimo wa lena o ya le lena, mme o tla dira gore le fenye.’

5“Gomme balaodi ba bolele le banna ba re: ‘A mo go na le yo a sa tšogo aga ngwako, gomme a sego a tšwa a o kgakola? Ge eba o gona, a a boele gae, ka gore ge a ka bolawa ntweng, yo mongwe o tla kgakola ngwako wa gagwe. 6A go na le yo a sa tšogo lema serapa sa merara, fela a sego a ka a ba le sebaka sa go buna diterebe tša sona? Ge eba o gona, a a boele gae, ka gore ge a ka bolawa ntweng, yo mongwe o tla loma dienywa tša sona. 7A go na le mo yo a beeleditšego mosadi? Ge eba o gona, a a boele gae, ka gore ge a ka bolawa ntweng, yo mongwe o tla nyala mosadi yola a mmeeleditšego.’

8“Balaodi ba iše pele ba re go bona: ‘A go na le yo a boifago gape a nolegilego moko? Ge eba o gona, a a boele gae, ka gore o tla nola ba bangwe moko.’ 9Ge balaodi ba feditše go bolela le madira, go kgethwe baetapele ba sekgao se sengwe le se sengwe.

10“Ge le eya go hlasela motse, sa pele le feng batho ba wona sebaka sa go ineela. 11Ge ba ka bula dikgoro tša motse gomme ba ineela, ka moka e swanetše go ba makgoba a lena mme ba le direle mediro ka kgapeletšo. 12Eupša ge batho ba motse woo ba sa nyake go ineela, ba ikgethela go hlabana, le o dikanetše ka madira a lena. 13Ge Morena Modimo wa lena a ka le kgontšha go o thopa, le bolayeng banna ka moka go wona. 14Fela le ka itšeela basadi, bana, diruiwa le se sengwe le se sengwe motseng woo. Le ka šomiša tšohle tše e lego tša manaba a lena. Morena o le file tšona. 15Ke ka moo le swanetšego go dira metse yeo e lego kgolekgole le naga ye le tlago dula go yona.

16“Eupša ge le thopa metse nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, le bolayeng se sengwe le se sengwe se se phelago. 17Le fediše batho taa: Bahete, Baamore, Bakanana, Baperise, Bahibe le Bajebuse, bjalo ka ge Morena a le laetše. 18Le ba bolayeng, gore ba se ke ba tla ba le diriša sebe pele ga Morena Modimo wa lena go le ruta gore le dire dilo tša bohlola ka moka tše ba di dirago tirelong ya medimo ya bona.

19“Ge le hlasela motse gore le o thope, le se ke la rema mehlare ya wona ya dienywa, le ge go dikanetša motse moo go ka tšea nako ye telele. Le jeng dienywa, fela le se ke la senya mehlare yeo; yona ga se manaba a lena. 20Le ka rema mehlare ye mengwe ye e sego ya dienywa mme la šomiša yona go aga tše madira a tlago di namela ge a hlasela motse go fihlela o thopiwa.”

21

Mabapi le setopo se e lego šepa la bošego

211“Ge motho a ka hwetšwa a bolailwe nageng mo lefaseng le Morena Modimo wa lena a yago go le fa lona, gomme la se tsebe gore o bolailwe ke mang, 2baetapele ba lena le baahlodi ba tšwe mme ba ye ba ele bokgole bja go tloga moo setopo se hweditšwego gona go ya motseng wo mongwe le wo mongwe wa kgauswi le felo fao. 3Baetapele ba motse wo o lego kgauswikgauswi le moo setopo seo se hweditšwego gona ba kgethe kgomo ya sethojana ye e sego ya ka ya panwa. 4Ba e theošetše kgauswi le nokana ye e sa pšhego, moo mobu o sego wa ka wa lengwa goba wa bjalwa, gomme moo ba e robe molala. 5Baprista ba Balefi le bona ba ye gona, ka gobane ba swanetše go ahlola molato wo mongwe le wo mongwe wo go wona go bilego ntwa le go tšholla madi. Morena Modimo wa lena o ba kgethile gore ba mo direle, ba be ba šegofatše ka leina la gagwe. 6Ka morago baetapele ka moka ba motse wo o lego kgauswikgauswi le moo setopo se hweditšwego gona ba hlapele diatla godimo ga kgomo yeo 7ba re: ‘Motho yo ga se a bolawa ke rena, ebile ga re tsebe gore o bolailwe ke mang. 8Morena, lebalela setšhaba sa gago sa Israele se o se phološitšego Egepeta. Re lebalele mme o se ke wa re fega molato polaong ye ya motho yo a se nago molato.’ 9Ka fao, ka ge le dirile se Morena a se nyakago, le ka se fegwe molato polaong yeo.”

Mabapi le basadi ba ba thopilwego ntweng

10“Ge Morena Modimo wa lena a le kgontšhitše go fenya ntweng mme la tšea mathopša, 11gomme mo gare ga ona yo mongwe wa lena a bona mosadi yo mobotse yo a mo kganyogago mme a nyakago go mo nyala, 12a mo iše lapeng la gagwe mme moo mosadi a ipoole hlogo, a ithipe dinala, 13a apole diaparo tše a thopilwego ka tšona, gomme a apare tše dingwe. A dule lapeng la gagwe gomme a llele batswadi ba gagwe kgwedi ka moka; ka morago ga moo a ka mo nyala, a robala naye. 14Mme ere ge a se sa mo kgahla, a mo lokolle, a mo lese a ikele mo a ratago. Ka ge monna yoo a mo gobošitše ka go mo gapeletša nyalo, a se ke a mo swara bjalo ka lekgoba, goba a mo rekiša.”

Mabapi le bohwa bja mošemane wa leitšibolo

15“Ge monna a na le basadi ba babedi gomme bobedi bja bona ba mmelegela barwa, fela morwa wa pele ya se be ngwana wa mosadi wa mmamoratwe, 16ge monna yoo a arolela bana ba gagwe thoto ya gagwe, a se ke a kgetholla morwa wa mmamoratwe ka go mo fa karolo ye e lebanego morwa wa pele wa mosadi yo a sa ratwego. 17O swanetše go fa morwa wa gagwe wa pele karolo ya dithoto tša gagwe gabedi, le ge e se morwa wa mmamoratwe. Monna yoo o swanetše go tseba morwa wa gagwe wa mathomo gomme a mo fe karolo yeo e lego ya gagwe ka molao.”

Mabapi le morwa yo a sa theeletšego batswadi

18“Ge monna a na le morwa wa senganga yo a mo tsogelago maatla, morwa yo a sa theeletšego batswadi ba gagwe le ge ba mo kgala, 19batswadi ba gagwe ba mo iše kgorong go baetapele ba motse wa gabobona. 20Ba botše baetapele ba re: ‘Morwa wa rena o ngangabetše, o re tsogela maatla, gomme o gana go re theeletša; o senya tšhelete ebile ke letagwa.’ 21Banna ba motse ba mmolaye ka maswika, mme ka go dira bjalo le ikhutše bobe bjo. Yo mongwe le yo mongwe mo nageng ya Israele o tla kwa se se diregilego mme a boifa.”

Melao ye e fapanego

22“Ge motho a obile molato mo a lebanego ke kotlo ya lehu, mme a bolawa a lekeleditšwe koteng, 23

21:23
Bag. 3:13
setopo sa gagwe se se ke sa lala moo. O swanetše go bolokwa ka lona letšatši leo, ka gobane setopo se se fegilwego koteng se rogakilwe ke Morena. Le bolokeng setopo seo gore le se ke la kgotlela naga ye Morena Modimo wa lena a le fago yona.

22

221

22:1-4
Eks. 23:4-5
“Ge o ka bona seruiwa sa Moisraele wa geno se timela, o se ke wa se hlokomologa; se boetše go yena. 2Eupša ge mong wa sona a dula kgole, goba o sa tsebe gore ke sa mang, gona o ye naso gae. Ge mong wa sona a etla a se nyaka, o mo neele sona. 3O dire bjalo le ge o ka hwetša pokolo, goba seaparo, goba se sengwe le se sengwe se Moisraele wa geno a ka bago a se timeditše.

4“Ge o ka bona pokolo goba kgomo ya Moisraele wa geno e wele fase, o se ke wa e hlokomologa; o mo thuše le tsoše phoofolo yeo.

5“Basadi ba se ke ba apara diaparo tša banna, le banna ba se ke ba apara diaparo tša basadi, ka gobane Morena Modimo wa lena o hlaswa batho ba ba dirago tše bjalo.

6“Ge o ka hwetša sehlaga sa nonyana mohlareng goba fase le tshadi ya ntshe e alametše mae goba mafotwana, o se ke wa tšea nonyana yeo. 7O ka tšea mafotwana, eupša nonyana o e lese e itshepelele, gore o tle o phele bophelo bjo botelele bja katlego.

8“Ge o aga ngwako wo mofsa, o raretše magomo a tlhaka ka mmotwana, ke moo o ka se bego le molato ge motho a ka wa mme a hwa.

9

22:9-11
Lef. 19:19
“O se ke wa bjala sebjalo se sengwe serapeng se o se bjetšego merara, gore o se tlo iletšwa diterebe le dibjalo tšeo tše dingwe.

10“O se ke wa pana pholo le pokolo gotee wa lema ka tšona.

11“O se ke wa apara seaparo se se dirilwego ka go logaganya boya bja nku le leokodi.

12

22:12
Num. 15:37-41
“O rokelele mašaphu dikhutlong tše nne tša diaparo tša gago.”

Melao ya thobalo

13“Ge monna a ka nyala mosadi a robala naye, ka morago a re yena ga a sa mo nyaka, 14ka gona a mo phara ka melato ya maaka, a re o be a kile a robala le monna yo mongwe pele ba nyalana, 15batswadi ba kgarebe yeo ba tšee lešela le le nago le madi leo monna yoo a robetšego le kgarebe yeo go lona ge ba sa tšo nyalana, leo le laetšago gore kgarebe yeo e be e se ya ka ya robala le monna, mme ba le tliše kgorong pele ga baetapele ba motse. 16Tatagokgarebe a re go bona: ‘Ke neetše monna yo morwedi wa ka ya ba mosadi wa gagwe, mme bjale ga a sa mo nyaka. 17O mo pharile ka melato ya maaka, a re o be a kile a robala le monna pele yena a mo nyala. Fela bohlatse šebo bja gore morwedi wa ka o be a se a ka a robala le monna; lebelelang lešela le la madi le ba robetšego go lona ge ba seno nyalana!’ 18Baetapele ba motse ba tšee monna yoo ba mo itie. 19Ba be ba mo lefiše dipapetlana tša silibera tše lekgolo mme ba di neele tatagokgarebe, ka gobane monna yoo o gobošitše kgarebe ya Moisraele. Go feta moo kgarebe yeo e fele e le mosadi wa gagwe; a se ke a tsoga a mo hladile ge a sa phela.

20“Eupša ge taba yeo e le therešo gomme go se bohlatse bja gore kgarebe yeo e be e se ya ka ya robala le monna, 21gona ba swanetše go ntšhetša kgarebe yeo ntle mojakong wa ngwako wa tatagoyona, moo banna ba motse wa gabo ba mmolaye ka maswika. O dirile taba ya go leša dihlong gare ga batho ba gaborena ka go robala le monna ka ngwakong wa tatagwe mola a se a nyalwa. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjo.

22“Ge monna a ka swarwa a robetše le mosadi wa monna yo mongwe, bobedi bja bona ba swanetše go bolawa. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjo.

23“Ge monna a ka swarwa ka motseng a robetše le kgarebe ye e beeleditšwego ke monna yo mongwe, 24bobedi bja bona le ba iše kgorong ya motse, le ba bolaye ka maswika. Kgarebe e bolawe ka gobane e se ya ka ya hlaba mokgoši ya nyaka thušo le ge e be e le ka motseng moo e ka bego e kwelwe. Mme monna yoo yena a bolawe ka gobane a gobošitše mosadi wa Moisraele wa gabo. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjo.

25“Ge monna a ka kata kgarebe kua nageng mola kgarebe yeo e beeleditšwe ke monna yo mongwe, gona go bolawe monna yoo fela; 26kgarebe e se ke ya dirwa selo, ka gobane ga se ya dira sebe se a swanetšego go bolaelwa sona. Molato wo o swana le wa ge monna yo mongwe a ka hlasela yo mongwe mme a mmolaya. 27Monna yoo o katile kgarebe kua nageng mola e beeleditšwe, mme le ge e be e lla e nyaka thušo, e hlokile wa go e thuša.

28

22:28-29
Eks. 22:15-16
“Ge monna a ka swarwa a kata kgarebe ye e sego ya beeletšwa, 29a lefe tatagokgarebe magadi ka dipapetlana tša silibera tše masome a a fetšago seatla, mme kgarebe yeo e be mosadi wa gagwe, ka gobane o mo gobošitše. A se ke a tsoga a mo hladile ge a sa phela.

30

22:30
Lef. 18:8
20:11
Doit. 27:20
“Monna a se ke a goboša tatagwe ka go robala le yo mongwe wa basadi ba tatagwe.”