Sepedi 2000 (NSO00)
17

171“Le se ke la direla Morena Modimo wa lena sehlabelo ka poo goba ka kwanyana goba ka putšane ye e nago le bosodi bjo bongwenyana; seo e ka ba makgapha go Morena.

2“Ge le ka kwa gore motseng wo mongwe wa lena monna yo mongwe goba mosadi o dirile sebe pele ga Morena ka go tshela kgwerano ya gagwe 3

17:3
Eks. 22:19
ka go khunamela medimo ye mengwe, goba letšatši, goba ngwedi, goba dinaledi, a di direla, a fapana le taelo ya Morena, 4ge le ka kwa taba ya mohuta woo, le e nyakišišeng gabotsebotse. Ge eba ke therešo gore makgapha a mohuta woo a dirilwe mo nageng ya Israele, 5gona le tšee motho yoo le mo ntšhetše ka ntle ga motse mme le mmolaye ka maswika. 6
17:6
Num. 35:30
Doit. 19:15
Mat. 18:16
2 Bakor. 13:1
1 Tim. 5:19
Bah. 10:28
Eupša motho a bolawe fela ka bohlatse bja dihlatse tše pedi goba tše tharo; a se ke a bolawa ka bohlatse bja hlatse e tee fela. 7
17:7
1 Bakor. 5:13
Go thome dihlatse go mo kgatla, mme setšhaba ka moka se latele se mo kgatle. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjoo.

8“Ge go ka direga gore melato ye mengwe e be ya go palela baahlodi ba motse, bjalo ka melato ye e fapafapanego ya polao, goba ya ditokelo tša motho, goba ya kgobatšo, le yeng felo ga tirelo, 9le fihle le botše baprista ba Balefi le moahlodi yo a lego modirong molato wa lena, mme bona ba ahlole molato woo. 10Ba tla ahlola ka mo ba bonago ka gona, mme le dire ka moo ba le botšago ka gona. 11Le amogeleng kahlolo ya bona mme le phetheng ditaelo tša bona gabotsebotse. 12Yo a ka ngangabalago a se theeletše moahlodi goba moprista yo a lego modirong, a bolawe. E be go fediša bobe bjo mo go Baisraele. 13Ke mo yo mongwe le yo mongwe a tlago kwa ka taba yeo mme a boifa, gwa se be le be le yo a ngangabalelago go dira taba ya mohuta woo.”

Melao ye e tlemago kgoši

14

17:14
1 Sam. 8:5
“Ge le tšere naga ye Morena Modimo wa lena a tlago le fa yona gomme le dutše go yona, le ka nyaka go ba le kgoši bjalo ka ditšhaba ka moka tše di bapilego le lena. 15Le hlokomeleng gore monna yo le mmeago kgoši ke yena yo Morena a mo kgethilego. E swanetše go ba yo mongwe wa setšhaba sa gabolena; le se ke la bea mofaladi kgoši. 16
17:16
1 Dikg. 10:28
2 Dikr. 1:16
9:28
Kgoši a se ke a ba le dipere tše ntši, goba a roma batho Egepeta go yo reka dipere tša go oketša tše a nago natšo, ka gobane Morena o itše setšhaba sa gagwe se se ke sa tsoga se boetše fao. 17
17:17
1 Dikg. 10:14-22,27
11:1-8
2 Dikr. 1:15
9:27
Kgoši a se be le basadi ba bantši, gore a se aroge go Morena; le gona a se ke a ikhumiša ka silibera le gauta. 18Ge e šetše e le kgoši a ingwalollele puku ya melao ya Modimo le ditaelo tša gagwe tše di ngwalolotšwego pukung ya mathomo ye e swerwego ke baprista ba Balefi. 19A sware puku yeo, a e bale ka mehla bophelo bja gagwe ka moka, gore a tle a ithute go boifa Morena le go phetha ka potego tšohle tše di ngwadilwego ka go yona. 20Seo se tla mo dira gore a se ke a ikgopola gore o phala Baisraele ba gabo, le gore a se ke a tshela le e tee ya ditaelo tša Morena. Ke moo yena le ditlogolo tša gagwe ba tlago buša naga ya Israele nako ye telele.”

18

Karolo ya baprista

181“Kgoro ya boprista ya Lefi e se ke ya fiwa karolo ya naga bjalo ka Baisraele ba bangwe. Ba swanetše go phela ka dikabelo le dihlabelo tše dingwe tše di fiwago Morena. 2

18:2
Num. 18:20
Ba se ke ba ba le naga bjalo ka dikgoro tše dingwe; sa bona ke go ba baprista ba Morena, ka moo Morena a ba tshephišitšego ka gona.

3“Ge motho a dira sehlabelo ka poo, goba ka kwanyana, goba ka putšane, baprista ba fiwe legetla, le mehlagare ya ka fase, le mogodu. 4Ba fiwe karolo ya mathomo ya mabele, ya beine, ya makhura a mohlware, le ya boya bja nku. 5Dikgorong tša lena ka moka Morena o kgethile kgoro ya Lefi gore yona le ditlogolo tša yona di mo hlankele e le baprista go ya go ile.

6“Molefi yo mongwe le yo mongwe ge a rata a ka tloga motseng wa gabo mo nageng ya Israele a tla felo ga tirelo, 7gomme a direla moo e le moprista wa Morena Modimo wa gagwe, go swana le Balefi ba ba direlago moo. 8O swanetše go fiwa dijo tše di lekanago le tša bapristakayena, go sa lebelelwe bontši bja bohwa bja gagwe.18:8 “go sa lebelelwe ... bja gagwe” Seheberu ga se kwagale gabotse.

Setšhaba se laiwa gore se se latele ditlwaedi tša baditšhaba

9“Ge le gorogile nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, le se ke la latela mekgwa ya bohlola ya ditšhaba tše di lego fao. 10

18:10
Lef. 19:26
Eks. 22:17
Go se be le yo a dirago sehlabelo ka morwagwe goba morwediagwe mollong, goba yo a dirišago ditaola, goba bodupe, goba bonoge, goba boloi, 11
18:11
Lef. 19:31
goba meupo, goba malopo, goba wa badimo. 12Morena Modimo wa lena o hloile batho ba ba dirago dilo tše tša bohlola, mme ke ka lebaka leo a lelekago ditšhaba tšeo nageng yeo ge le goroga. 13
18:13
Mat. 5:48
Le botegeleng Morena Modimo wa lena ka dipelo tša lena ka moka.”

Setšhaba se holofetšwa moprofeta

14“Ditšhaba tše le tlago di raka nageng ya tšona di latela dikeletšo tša didupe le bao ba dirišago ditaola, eupša lena Morena Modimo wa lena ga a le dumelele go dira tše bjalo. 15

18:15
Dit. 3:22
7:37
Lena, o tla le romela moprofeta yo a swanago le nna a etšwa setšhabeng sa gabolena, mme yena le swanetše go mo theeletša.18:15 “moprofeta yo a swanago ... a etšwa ... yena ... mo theeletša” goba “baprofeta ba ba swanago ... ba etšwa ... bona ... ba theeletša”

16“Mohlang wola le bokane thabeng ya Sinai le ile la kgopela gore ga le sa nyaka go kwa Morena a bolela, goba go hlwa go sa bona mollo wo mogolo woo, ka gobane le be le boifa gore le tla hwa. 17Ka gona Morena a re go nna: ‘Se ba se kgopetšego ke se sebotse. 18Ke tla ba romela moprofeta yo a swanago le wena a etšwa setšhabeng sa gabobona. Ke tla mmotša se a swanetšego go se bolela, mme o18:18 “moprofeta yo a swanago ... a etšwa ... mmotša ... a swanetšego ... o” goba “baprofeta ba ba swanago ... ba etšwa ... ba botša ... ba swanetšego ... ba” tla ba botša tšohle tše ke ba laelago tšona. 19

18:19
Dit. 3:23
O tla bolela ka leina la ka, mme ke tla otla yo mongwe le yo mongwe yo a ganago go mo theetša.18:19 “O ... mo theetša.” goba “Ba ... ba theetša.” 20Eupša ge moprofeta yo mongwe a ka ba le sebete sa go bolela se sengwe ka leina la ka mola ke se ka mo laela go se bolela, a bolaelwe taba yeo, mme ka wona mokgwa woo moprofeta yo mongwe le yo mongwe yo a bolelago se sengwe ka leina la medimo ye mengwe, le yena a bolawe.’

21“Le ka ipotšiša gore le tla tseba bjang ge eba molaetša wa moprofeta ga o tšwe go Morena. 22Ge moprofeta a bolela se sengwe ka leina la Morena mme se a se bolelago sa se ke sa direga, gona ga se molaetša wa Morena. Moprofeta yoo o boletše ka boyena, gomme ga le a swanela go mo tšhaba.”

19

Metse ya botšhabelo

(Num. 35:9-28; Josh. 20:1-9)

191

19:1-13
Josh. 20:1-9
“Ge Morena Modimo wa lena a fedišitše ditšhaba tšeo a le fago naga ya tšona, gomme le tšere metse ya bona le mengwako mme le dutše fao, 2-3le aroleng naga yeo dilete tše tharo, seleteng se sengwe le se sengwe go be le motse wo motho yo a bolailego yo mongwe a ka tšhabelago go wona gabonolo. 4Ge motho a ka bolaya yo mongwe ka phošo e se lenaba la gagwe, a ka tšhabela go wo mongwe wa metse ye mme a bolokega. 5Mohlala šo: Ge banna ba babedi ba ka ya sethokgweng mmogo go yo rema mehlare, mme ya re ge yo mongwe wa bona a rema mohlare, selepe sa tshwamoga mphenyeng mme sa bolaya yo mongwe yola, motho yoo a ka tšhabela go wo mongwe wa metse ye meraro ye mme a bolokega. 6Ge go ka ba le motse o tee fela, mohlomongwe tsela ya go ya moo e ka ba ye telele kudu, gomme wabo yo a nago le boikarabelo bja go lefeletša polao yeo a ka mo swara tseleng, mme ka go befelwa a bolaya motho yola a se nago molato. Gabotsebotse ke kotsi fela ge a bolaile motho yo e bego e se lenaba la gagwe. 7Ke ka lebaka leo ke le laelago gore le beeleng metse ye meraro thoko.

8“Ge Morena Modimo wa lena a katološa naga ya lena bjalo ka ge a enetše borakgolokhukhu ba lena gore o tla e katološa, gomme a le file naga ka moka ye a ba tshephišitšego yona, gona le kgetheng metse ye mengwe ye meraro gape. 9O tla le fa naga ye ge le ka dira tšohle tše ke le laelago tšona lehono, le gona la rata Morena Modimo wa lena mme la phela go ya ka ditaelo tša gagwe. 10Le direng bjalo gore batho ba ba se nago molato ba se ke ba hwa, le gore le se be le molato wa go ba bolaya nageng ye Morena a le fago yona.

11“Fela ge motho a ka bolaya lenaba la gagwe ka boomo le ka maikemišetšo, gomme a tšhabela go wo mongwe wa metse ye, 12baetapele ba motse wa gabo ba mo tšee ba mo gafele wabo yo a nago le boikarabelo bja go lefeletša polao yeo, gore a tle a bolawe. 13Le se ke la mo gaugela, gobane mo go Baisraele motho ga se a swanela go bolawa a se na molato. Seo le se direle gore tšohle di tle di le atle.”

Mellwane ya kgale

14

19:14
Doit. 27:17
“O se ke wa ikokoletša karolo ya gago ya naga ka go šuthiša mollwane wa moagišani wa gago woo o hlomilwego kgale nageng ye Morena Modimo wa gago a tlago le fa yona.

Mabapi le dihlatse

15

19:15
Num. 35:30
Doit. 17:6
Mat. 18:16
Joh. 8:17
2 Bakor. 13:1
1 Tim. 5:19
Bah. 10:28
“Hlatse e tee ga ya lekana go rweša motho molato; bonnyane e be dihlatse tše pedi tše di hlatselago gore motho o na le molato. 16Ge motho a ka leka go kweša yo mongwe bohloko ka go mo rweša molato ka boomo, 17bobedi bja bona ba swanetše go ya lefelong la tirelo gomme ba ahlolwe ke baprista le baahlodi ba ba ahlolago ka nako yeo. 18Baahlodi ba lebeledišiše molato woo gabotse; gomme ge motho yoo a pharile Moisraele yo mongwe yoo wa gabo ka molato, 19o swanetše go otlwa ka kotlo yeo motho yoo a pharilwego ka molato a bego a tla otlwa ka yona. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjoo. 20Ke moo ba bangwe ba tlago re go di kwa ba boifa, gomme ga go yoo a tlago tsoga a dirile taba ye mpe ya mohuta woo gape. 21
19:21
Eks. 21:23-25
Lef. 24:19-20
Mat. 5:38
Melatong ya mohuta woo le se ke la gaugela motho le gannyane; kotlo e be bophelo ka bophelo, leihlo ka leihlo, leino ka leino, seatla ka seatla, le lenao ka lenao.”