Sepedi 2000 (NSO00)
16

Monyanya wa Paseka

(Eks. 12:1-20)

161

16:1-8
Eks. 12:1-20
Lef. 23:5-8
Num. 28:16-25
“Le hlompheng Morena Modimo wa lena ka go keteka Monyanya wa Paseka ka kgwedi ya Abibi; e be e le bošego kgweding yeo ge a le ntšha Egepeta. 2Le yeng lefelong la tirelo mme moo le hlabe dihuswane le dikgomo tša Paseka go hlompha Morena Modimo wa lena. 3Ge le eja dijo tše, le se ke la ja dinkgwa tše di dirilwego ka komelo. Matšatši a a šupago le jeng dinkgwa tše di dirilwego ntle le komelo, ka gobane le ile la swanela go tloga Egepeta ka lephakuphaku. Le jeng dinkgwa tšeo, dinkgwa tša tlaišego, gore ge le sa phela le fele le gopola letšatši lela ka lona le tšwilego Egepeta. 4Matšatši a a šupago go se be le o tee nageng ya lena yoo go ka hwetšwago komelo ngwakong wa gagwe; le nama ya seruiwa se se hlabilwego mantšiboa a letšatši la mathomo e swanetše go lewa bjona bošegong bjoo.

5-6“Le hlabeng diruiwa tša Paseka lefelong la tirelo fela, e sego mo gongwe nageng ye Morena Modimo wa lena a tlago le fa yona. Le di hlabe ge letšatši le dikela, e lego yona nako ye le tlogilego ka yona Egepeta. 7Le di apee, mme le di je lefelong la tirelo; mme mosong wa letšatši le le latelago le boeleng gae. 8Matšatši a a selelago a a latelago le jeng dinkgwa tše di se nago komelo, gomme ka letšatši la bošupa le phuthegeleng go khunamela Morena Modimo wa lena, mme le se ke la šoma ka letšatši leo.”

Monyanya wa Puno

(Eks. 34:22; Lef. 23:15-21)

9

16:9-12
Num. 28:26-31
“Le baleng dibeke tše di šupago go tloga ka nako ye le thomago go buna mabele, 10mme le keteke Monyanya wa Puno go godiša Morena Modimo wa lena ka go mo tlitšetša kabelo ya boithaopo go ya ka mo a le šegofaditšego ka gona. 11Le thabeng moo pele ga Morena gotee le bana ba lena, bahlanka ba lena, Balefi, bafaladi, ditšhuana le bahlologadi ba ba dulago metseng ya lena. Le direng seo lefelong la tirelo. 12Gopolang gore le be le le makgoba Egepeta, ka gona le hlokomeleng gore le phethe ditaelo tše.”

Monyanya wa Mešaša

(Lef. 23:33-43)

13

16:13-15
Num. 29:12-38
“Ka morago ga ge le bunne mabele a lena, le pitlile le diterebe tša lena, le keteke Monyanya wa Mešaša matšatši a a šupago. 14Le ipshineng ka wona le bana ba lena, bahlanka ba lena, Balefi, bafaladi, ditšhuana le bahlologadi ba ba dulago metseng ya lena. 15Le hlompheng Morena Modimo wa lena ka go keteka monyanya wo matšatši a a šupago lefelong la tirelo. Le thabeng, ka gobane Morena o le šegofaditše ka puno le ka modiro wa lena.

16“Banna ka moka ba setšhaba sa lena ba tle go khunamela Morena makga a mararo ka ngwaga lefelong la tirelo: ka Monyanya wa Paseka, ka Monyanya wa Puno, le ka Monyanya wa Mešaša. Monna a se ke a tla go Morena a se a swara selo. 17Yo mongwe le yo mongwe a tliše mpho ka moo a kgonago ka gona go ya ka mo Morena Modimo wa lena a mo šegofaditšego ka gona.”

Go diriša toka

18“Kgorong ye nngwe le ye nngwe ya tše lesome le tše pedi le beeng baahlodi le bahlankedi motseng wo mongwe le wo mongwe wo Morena Modimo wa lena a tlago le fa wona. Banna ba ba swanetše go ahlola batho ntle le go kgetholla. 19

16:19
Eks. 23:6-8
Lef. 19:15
Ba se ke ba hloka toka goba ba kgetholla batho; ba se ke ba amogela tsogolekobong, ka gobane dimpho di foufatša mahlo, ešita le a banna ba bohlale, gomme tša ba dira gore ba phoše ge ba ahlola. 20Ka mehla le latele toka, yona fela, gore le tle le thope naga ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, mme le tle le fele le dutše moo.

21

16:21
Eks. 34:13
“Ge le agela Morena Modimo wa lena aletare, le se ke la hloma kota ya borapedi ka thoko. 22
16:22
Lef. 26:1
Le kokwane ya borapedi ya leswika le se ke la e aga; Morena o di hloile.”

17

171“Le se ke la direla Morena Modimo wa lena sehlabelo ka poo goba ka kwanyana goba ka putšane ye e nago le bosodi bjo bongwenyana; seo e ka ba makgapha go Morena.

2“Ge le ka kwa gore motseng wo mongwe wa lena monna yo mongwe goba mosadi o dirile sebe pele ga Morena ka go tshela kgwerano ya gagwe 3

17:3
Eks. 22:19
ka go khunamela medimo ye mengwe, goba letšatši, goba ngwedi, goba dinaledi, a di direla, a fapana le taelo ya Morena, 4ge le ka kwa taba ya mohuta woo, le e nyakišišeng gabotsebotse. Ge eba ke therešo gore makgapha a mohuta woo a dirilwe mo nageng ya Israele, 5gona le tšee motho yoo le mo ntšhetše ka ntle ga motse mme le mmolaye ka maswika. 6
17:6
Num. 35:30
Doit. 19:15
Mat. 18:16
2 Bakor. 13:1
1 Tim. 5:19
Bah. 10:28
Eupša motho a bolawe fela ka bohlatse bja dihlatse tše pedi goba tše tharo; a se ke a bolawa ka bohlatse bja hlatse e tee fela. 7
17:7
1 Bakor. 5:13
Go thome dihlatse go mo kgatla, mme setšhaba ka moka se latele se mo kgatle. Ka tsela ye le ikhutše bobe bjoo.

8“Ge go ka direga gore melato ye mengwe e be ya go palela baahlodi ba motse, bjalo ka melato ye e fapafapanego ya polao, goba ya ditokelo tša motho, goba ya kgobatšo, le yeng felo ga tirelo, 9le fihle le botše baprista ba Balefi le moahlodi yo a lego modirong molato wa lena, mme bona ba ahlole molato woo. 10Ba tla ahlola ka mo ba bonago ka gona, mme le dire ka moo ba le botšago ka gona. 11Le amogeleng kahlolo ya bona mme le phetheng ditaelo tša bona gabotsebotse. 12Yo a ka ngangabalago a se theeletše moahlodi goba moprista yo a lego modirong, a bolawe. E be go fediša bobe bjo mo go Baisraele. 13Ke mo yo mongwe le yo mongwe a tlago kwa ka taba yeo mme a boifa, gwa se be le be le yo a ngangabalelago go dira taba ya mohuta woo.”

Melao ye e tlemago kgoši

14

17:14
1 Sam. 8:5
“Ge le tšere naga ye Morena Modimo wa lena a tlago le fa yona gomme le dutše go yona, le ka nyaka go ba le kgoši bjalo ka ditšhaba ka moka tše di bapilego le lena. 15Le hlokomeleng gore monna yo le mmeago kgoši ke yena yo Morena a mo kgethilego. E swanetše go ba yo mongwe wa setšhaba sa gabolena; le se ke la bea mofaladi kgoši. 16
17:16
1 Dikg. 10:28
2 Dikr. 1:16
9:28
Kgoši a se ke a ba le dipere tše ntši, goba a roma batho Egepeta go yo reka dipere tša go oketša tše a nago natšo, ka gobane Morena o itše setšhaba sa gagwe se se ke sa tsoga se boetše fao. 17
17:17
1 Dikg. 10:14-22,27
11:1-8
2 Dikr. 1:15
9:27
Kgoši a se be le basadi ba bantši, gore a se aroge go Morena; le gona a se ke a ikhumiša ka silibera le gauta. 18Ge e šetše e le kgoši a ingwalollele puku ya melao ya Modimo le ditaelo tša gagwe tše di ngwalolotšwego pukung ya mathomo ye e swerwego ke baprista ba Balefi. 19A sware puku yeo, a e bale ka mehla bophelo bja gagwe ka moka, gore a tle a ithute go boifa Morena le go phetha ka potego tšohle tše di ngwadilwego ka go yona. 20Seo se tla mo dira gore a se ke a ikgopola gore o phala Baisraele ba gabo, le gore a se ke a tshela le e tee ya ditaelo tša Morena. Ke moo yena le ditlogolo tša gagwe ba tlago buša naga ya Israele nako ye telele.”

18

Karolo ya baprista

181“Kgoro ya boprista ya Lefi e se ke ya fiwa karolo ya naga bjalo ka Baisraele ba bangwe. Ba swanetše go phela ka dikabelo le dihlabelo tše dingwe tše di fiwago Morena. 2

18:2
Num. 18:20
Ba se ke ba ba le naga bjalo ka dikgoro tše dingwe; sa bona ke go ba baprista ba Morena, ka moo Morena a ba tshephišitšego ka gona.

3“Ge motho a dira sehlabelo ka poo, goba ka kwanyana, goba ka putšane, baprista ba fiwe legetla, le mehlagare ya ka fase, le mogodu. 4Ba fiwe karolo ya mathomo ya mabele, ya beine, ya makhura a mohlware, le ya boya bja nku. 5Dikgorong tša lena ka moka Morena o kgethile kgoro ya Lefi gore yona le ditlogolo tša yona di mo hlankele e le baprista go ya go ile.

6“Molefi yo mongwe le yo mongwe ge a rata a ka tloga motseng wa gabo mo nageng ya Israele a tla felo ga tirelo, 7gomme a direla moo e le moprista wa Morena Modimo wa gagwe, go swana le Balefi ba ba direlago moo. 8O swanetše go fiwa dijo tše di lekanago le tša bapristakayena, go sa lebelelwe bontši bja bohwa bja gagwe.18:8 “go sa lebelelwe ... bja gagwe” Seheberu ga se kwagale gabotse.

Setšhaba se laiwa gore se se latele ditlwaedi tša baditšhaba

9“Ge le gorogile nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, le se ke la latela mekgwa ya bohlola ya ditšhaba tše di lego fao. 10

18:10
Lef. 19:26
Eks. 22:17
Go se be le yo a dirago sehlabelo ka morwagwe goba morwediagwe mollong, goba yo a dirišago ditaola, goba bodupe, goba bonoge, goba boloi, 11
18:11
Lef. 19:31
goba meupo, goba malopo, goba wa badimo. 12Morena Modimo wa lena o hloile batho ba ba dirago dilo tše tša bohlola, mme ke ka lebaka leo a lelekago ditšhaba tšeo nageng yeo ge le goroga. 13
18:13
Mat. 5:48
Le botegeleng Morena Modimo wa lena ka dipelo tša lena ka moka.”

Setšhaba se holofetšwa moprofeta

14“Ditšhaba tše le tlago di raka nageng ya tšona di latela dikeletšo tša didupe le bao ba dirišago ditaola, eupša lena Morena Modimo wa lena ga a le dumelele go dira tše bjalo. 15

18:15
Dit. 3:22
7:37
Lena, o tla le romela moprofeta yo a swanago le nna a etšwa setšhabeng sa gabolena, mme yena le swanetše go mo theeletša.18:15 “moprofeta yo a swanago ... a etšwa ... yena ... mo theeletša” goba “baprofeta ba ba swanago ... ba etšwa ... bona ... ba theeletša”

16“Mohlang wola le bokane thabeng ya Sinai le ile la kgopela gore ga le sa nyaka go kwa Morena a bolela, goba go hlwa go sa bona mollo wo mogolo woo, ka gobane le be le boifa gore le tla hwa. 17Ka gona Morena a re go nna: ‘Se ba se kgopetšego ke se sebotse. 18Ke tla ba romela moprofeta yo a swanago le wena a etšwa setšhabeng sa gabobona. Ke tla mmotša se a swanetšego go se bolela, mme o18:18 “moprofeta yo a swanago ... a etšwa ... mmotša ... a swanetšego ... o” goba “baprofeta ba ba swanago ... ba etšwa ... ba botša ... ba swanetšego ... ba” tla ba botša tšohle tše ke ba laelago tšona. 19

18:19
Dit. 3:23
O tla bolela ka leina la ka, mme ke tla otla yo mongwe le yo mongwe yo a ganago go mo theetša.18:19 “O ... mo theetša.” goba “Ba ... ba theetša.” 20Eupša ge moprofeta yo mongwe a ka ba le sebete sa go bolela se sengwe ka leina la ka mola ke se ka mo laela go se bolela, a bolaelwe taba yeo, mme ka wona mokgwa woo moprofeta yo mongwe le yo mongwe yo a bolelago se sengwe ka leina la medimo ye mengwe, le yena a bolawe.’

21“Le ka ipotšiša gore le tla tseba bjang ge eba molaetša wa moprofeta ga o tšwe go Morena. 22Ge moprofeta a bolela se sengwe ka leina la Morena mme se a se bolelago sa se ke sa direga, gona ga se molaetša wa Morena. Moprofeta yoo o boletše ka boyena, gomme ga le a swanela go mo tšhaba.”