Sepedi 2000 (NSO00)
14

Setlwaedi se se ganetšwago sa go ilela bahu

141

14:1
Lef. 19:28
21:5
“Ke lena setšhaba sa Morena Modimo wa lena. Ka gona, ge le ilela bahu, le se ke la iphatša goba la ipoola meriri ya ka godimo ga phatla. 2
14:2
Eks. 19:5-6
Doit. 4:20
7:6
26:18
Tit. 2:14
1 Pet. 2:9
Le setšhaba se sekgethwa sa Morena Modimo wa lena; o le kgethile gore le be setšhaba se e lego sa gagwe gare ga ditšhaba ka moka tša lefase.”

Diphoofolo tše di hlwekilego le tše di sego tša hlweka

(Lef. 11:1-47)

3“Le se ke la ja selo se Morena a begilego gore ke makgapa. 4Diphoofolo tše le ka di jago: kgomo, nku, pudi, 5kgama, tshephe, tholo, phala, phalafala, phuthi le letlabo – 6diphoofolo tše di nago le ditlhako tša mapharo gape di otlago. 7Eupša go diphoofolo tše di otlago goba di nago ditlhako tša mapharo le ile kamela le mmutla le pela. Tšona le di tšee gore ga tša hlweka; di a otla eupša ga di ne ditlhako tša mapharo. 8Le ile kolobe, ka gobane le ge e na le ditlhako tša mapharo, ga e otle, mme le e tšee gore ga se ya hlweka. Le se ke la ja ye nngwe ya diphoofolo tše, goba la kgwatha ditoto tša tšona.

9“Diphedi tšohle tša ka meetseng tše di nago le mafegwana le magapi le ka di ja, 10eupša tšohle tše di se nago mafegwana le magapi le se ke la di ja; le di tšee gore ga se tša hlweka.

11“Le ka ja nonyana ye nngwe le ye nngwe ye e hlwekilego. 12-18Tše le sego la swanela go di ja ke lenong, ntšhu, leaka ka mehuta ya lona, pekwa ka mehuta ya yona, legokobu ka mehuta ya lona, mpšhe, leribiši ka mehuta ya lona, segotšane ka mehuta ya sona, kokolohute, mogole, mašianoke ka mehuta ya yona,14:12-18 Maina a mangwe a dinonyana tše ga go tsebje gabotsebotse gore a šupa dinonyana dife. kukuku le mmankgaganyane.

19“Diphedinyana ka moka tše di nago le mafego ga tša hlweka; le se ke la di ja. 20Le ka ja sephedinyana se sengwe le se sengwe se se hlwekilego.

21

14:21
Eks. 23:19
34:26
“Le se ke la ja phoofolo ye e ikhwetšego ka boyona. Le ka e fa bafaladi ba ba dulago gare ga lena ba e ja, goba le ka e rekišetša bafaladi ba bangwe. Eupša lena le setšhaba se sekgethwa sa Morena Modimo wa lena.

“Le se ke la apea kwanyana goba putšanyane ka maswi a mmagoyona.”

Molao mabapi le karolo ya lesome

22

14:22-29
Lef. 27:30-33
Num. 18:21
“Le beeleng karolo ya lesome thoko – ya lesome ya tšeo mašemo a lena a di ntšhago ngwaga ka ngwaga. 23Gomme le yeng lefelong leo Morena Modimo wa lena a le kgethilego gore a khunamelwe go lona; mme moo pele ga gagwe le je dikarolo tša lesome tša mabele, tša beine, tša makhura a mohlware, le maitšibolo a dikgomo le a dinku tša lena. Le direng se, gore le tle le ithute go boifa Morena Modimo wa lena ka mehla. 24Ge le dula kgole mo e lego gore le šitwa ke go rwala dikarolo tša lesome tša tšeo Morena a le šegofaditšego ka tšona la di iša lefelong la tirelo, 25gona le rekiše ditšweletšwa tšeo tša lena, mme le tšeeng tšhelete ya gona le yeng nayo lefelong leo la tirelo. 26Ka yona le rekeng se le se nyakago, e ka ba nama ya kgomo, ya sehuswane, beine, goba bjala, mme lena le ba malapa a lena le di jeng moo pele ga Morena Modimo wa lena, le thabeng.

27“Le se ke la lahla Balefi bao ba dulago metseng ya lena; ga ba na naga ye e lego ya bona. 28Mafelelong a ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa boraro le tlišeng dikarolo tša lesome tša dibjalo tša lena ka moka mme le di bolokeng metseng ya lena. 29Dijo tšeo ke tša Balefi, ka ge ba se ne naga, le bafaladi le ditšhuana le bahlologadi ba ba dulago metseng ya lena. Ba swanetše ba tle ba tšee tše ba di hlokago. Ge le dira bjalo, Morena Modimo wa lena o tla le šegofatša go tšohle tše le di dirago.”

15

Ngwaga wa bošupa

(Lef. 25:1-7)

151“Mafelelong a ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa le phumoleng melato ya bao le ba adimilego tšhelete. 2Go dirwe ka mokgwa wo: Yo a adimilego Moisraele wa gabo tšhelete a phumole molato woo; a se ke a leka go tšea tšhelete yeo, ka gobane Morena ka boyena o begile gore molato woo o phumotšwe. 3Le ka gapeletša bafaladi go buša tše le ba adimilego tšona, eupša ba gabolena bona le ba lese le tše le ba adimilego tšona.

4“Morena Modimo wa lena o tla le šegofatša nageng ye a le fago yona. Go ka se be le o tee wa batho ba gabolena yo a tlago diila 5ge le ka mo theeletša, la phetha ka tlhokomelo tšohle tše ke le laelago tšona lehono. 6Morena o tla le šegofatša, bjalo ka ge a le holofeditše. Le tla adima ditšhaba tše ntši tšhelete, eupša lena le ka se adingwe; le tla laola ditšhaba tše ntši, fela lena ga go setšhaba se se tlago le laola.

7

15:7-8
Lef. 25:35
“Ge Moisraele wa gabolena motseng wo mongwe nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona a hloka, gona le se ke la thatafatša dipelo la mo tima. 8Le lokologeng mme le mo adime ka moo a hlokago ka gona. 9Le se ke la gana go mo adima se sengwe e le fela ka gobane ngwaga wa go phumolwa ga melato o batametše. Le se ke la ba le kgopolo yeo ye mpe. Ge le ka gana go mo adima, o tla lla ka lena go Morena, gomme la rwešwa molato. 10Le mo feng ka tokologo le ka go hloka bojato, mme Morena o tla le šegofatša go tšohle tše le di dirago. 11
15:11
Mat. 26:11
Mar. 14:7
Joh. 12:8
Ka mehla go tla ba le Baisraele ba ba ba diilago, ba hlokago, ka gona ke le laela gore le beng le botho go bona.”

Go hlokomelwa ga makgoba

(Eks. 21:1-11)

12

15:12-18
Lef. 25:39-46
“Ge Moisraele wa gabolena, monna goba mosadi, a ithekišitše15:12 “a ithekišitše” goba “a rekišitšwe” go wena gore e be lekgoba, o mo lokolle ka morago ga ge a go diretše mengwaga ye e selelago. Ge ngwaga wa bošupa o fihla, o mo lese a sepele a lokologile. 13Ge o mo lokolla o se ke wa mo lesa a sepela a se a khuparela selo. 14O mo fe tše ntši go tšeo Morena a go šegofaditšego ka tšona – dihuswane, le mabele le beine. 15O gopole gore le be le le makgoba kua Egepeta gomme Morena Modimo wa lena a le lokolla, ke ka moo lehono ke go layago ka mokgwa wo.

16“Fela ge lekgoba la gago le sa nyake go tloga, le go rata, wena le ba lapa la gago, mme a iketlile ka lapeng la gago, 17gona o mo iše lemating la ngwako wa gago mme moo o mo phule tsebe ka tšhwana e tsenelele lemating; ke gona e tlago ba lekgoba la gago la bophelo ka moka. Le lekgoba la gago la mosadi o le dire ka wona mokgwa woo. 18O se ke wa tsota ge o lokolla lekgoba; o sa nyakang ka gore o go diretše mengwaga ye e šupago o mo lefa seripa sa mogolo wa mohlanka yo a thwetšwego?15:18 “o mo lefa ... thwetšwego” goba “mme o go diretše gabedi go lefa mohlanka yo a thwetšwego” Le direng bjalo, gomme Morena Modimo wa lena o tla le šegofatša go tšohle tše le di dirago.”

Maitšibolo a diruiwa

19

15:19
Eks. 13:12
“Le hlaoleleng Morena Modimo wa lena maitšibolo ka moka a matona a dikgomo le a dihuswane; le se ke la šomiša dikgomo tšeo, goba la kota dihuswane tšeo. 20Ngwaga wo mongwe le wo mongwe lena le ba malapa a lena le di hlabeng, le di jeng pele ga Morena felong ga tirelo. 21Eupša ge diruiwa tšeo di ka ba le bosodi, ge di golofetše, goba di foufetše, goba di na le bosodi bjo bongwe bjo bogolo, le se ke la direla Morena Modimo wa lena dihlabelo ka tšona. 22Le ka ja diruiwa tše bjalo gae. Ka moka ga lena, ba ba hlwekilego le ba ba sego ba hlweka, le ka di ja, go no swana le ge le eja tshephe goba kgama. 23
15:23
Gen. 9:4
Lef. 7:26-27
17:10-14
19:26
Doit. 12:16,23
Eupša bobete bja tšona le se ke la bo ja; le bo tšholleleng fase bjalo ka meetse.”

16

Monyanya wa Paseka

(Eks. 12:1-20)

161

16:1-8
Eks. 12:1-20
Lef. 23:5-8
Num. 28:16-25
“Le hlompheng Morena Modimo wa lena ka go keteka Monyanya wa Paseka ka kgwedi ya Abibi; e be e le bošego kgweding yeo ge a le ntšha Egepeta. 2Le yeng lefelong la tirelo mme moo le hlabe dihuswane le dikgomo tša Paseka go hlompha Morena Modimo wa lena. 3Ge le eja dijo tše, le se ke la ja dinkgwa tše di dirilwego ka komelo. Matšatši a a šupago le jeng dinkgwa tše di dirilwego ntle le komelo, ka gobane le ile la swanela go tloga Egepeta ka lephakuphaku. Le jeng dinkgwa tšeo, dinkgwa tša tlaišego, gore ge le sa phela le fele le gopola letšatši lela ka lona le tšwilego Egepeta. 4Matšatši a a šupago go se be le o tee nageng ya lena yoo go ka hwetšwago komelo ngwakong wa gagwe; le nama ya seruiwa se se hlabilwego mantšiboa a letšatši la mathomo e swanetše go lewa bjona bošegong bjoo.

5-6“Le hlabeng diruiwa tša Paseka lefelong la tirelo fela, e sego mo gongwe nageng ye Morena Modimo wa lena a tlago le fa yona. Le di hlabe ge letšatši le dikela, e lego yona nako ye le tlogilego ka yona Egepeta. 7Le di apee, mme le di je lefelong la tirelo; mme mosong wa letšatši le le latelago le boeleng gae. 8Matšatši a a selelago a a latelago le jeng dinkgwa tše di se nago komelo, gomme ka letšatši la bošupa le phuthegeleng go khunamela Morena Modimo wa lena, mme le se ke la šoma ka letšatši leo.”

Monyanya wa Puno

(Eks. 34:22; Lef. 23:15-21)

9

16:9-12
Num. 28:26-31
“Le baleng dibeke tše di šupago go tloga ka nako ye le thomago go buna mabele, 10mme le keteke Monyanya wa Puno go godiša Morena Modimo wa lena ka go mo tlitšetša kabelo ya boithaopo go ya ka mo a le šegofaditšego ka gona. 11Le thabeng moo pele ga Morena gotee le bana ba lena, bahlanka ba lena, Balefi, bafaladi, ditšhuana le bahlologadi ba ba dulago metseng ya lena. Le direng seo lefelong la tirelo. 12Gopolang gore le be le le makgoba Egepeta, ka gona le hlokomeleng gore le phethe ditaelo tše.”

Monyanya wa Mešaša

(Lef. 23:33-43)

13

16:13-15
Num. 29:12-38
“Ka morago ga ge le bunne mabele a lena, le pitlile le diterebe tša lena, le keteke Monyanya wa Mešaša matšatši a a šupago. 14Le ipshineng ka wona le bana ba lena, bahlanka ba lena, Balefi, bafaladi, ditšhuana le bahlologadi ba ba dulago metseng ya lena. 15Le hlompheng Morena Modimo wa lena ka go keteka monyanya wo matšatši a a šupago lefelong la tirelo. Le thabeng, ka gobane Morena o le šegofaditše ka puno le ka modiro wa lena.

16“Banna ka moka ba setšhaba sa lena ba tle go khunamela Morena makga a mararo ka ngwaga lefelong la tirelo: ka Monyanya wa Paseka, ka Monyanya wa Puno, le ka Monyanya wa Mešaša. Monna a se ke a tla go Morena a se a swara selo. 17Yo mongwe le yo mongwe a tliše mpho ka moo a kgonago ka gona go ya ka mo Morena Modimo wa lena a mo šegofaditšego ka gona.”

Go diriša toka

18“Kgorong ye nngwe le ye nngwe ya tše lesome le tše pedi le beeng baahlodi le bahlankedi motseng wo mongwe le wo mongwe wo Morena Modimo wa lena a tlago le fa wona. Banna ba ba swanetše go ahlola batho ntle le go kgetholla. 19

16:19
Eks. 23:6-8
Lef. 19:15
Ba se ke ba hloka toka goba ba kgetholla batho; ba se ke ba amogela tsogolekobong, ka gobane dimpho di foufatša mahlo, ešita le a banna ba bohlale, gomme tša ba dira gore ba phoše ge ba ahlola. 20Ka mehla le latele toka, yona fela, gore le tle le thope naga ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, mme le tle le fele le dutše moo.

21

16:21
Eks. 34:13
“Ge le agela Morena Modimo wa lena aletare, le se ke la hloma kota ya borapedi ka thoko. 22
16:22
Lef. 26:1
Le kokwane ya borapedi ya leswika le se ke la e aga; Morena o di hloile.”