Sepedi 2000 (NSO00)
12

Go be le lefelo le tee la tirelo

121“Še melao le melawana ye le swanetšego go e phetha ge le sa dutše nageng ye Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba lena, a le fago yona gore le e tšee. 2Nageng ye le e thopilego le senyeng mafelo ka moka ao go ona baditšhaba ba le ba rakilego ba bego ba khunamela medimo ya bona godimo ga dithaba tše telele, godimo ga meboto, le ka fase ga mehlare ye metala. 3

12:3
Doit. 7:5
Le phušoleng dialetare tša bona, le pšhatlaganyeng le dikokwane tša bona tša maswika tša borapedi. Le tšhumeng dikota tša bona tša borapedi, le remeng le medimo ya bona ya diswantšho, gore e tle e se ke ya tsoga e khunametšwe gape mo mafelong ao.

4“Le se ke la khunamela Morena Modimo wa lena ka tsela ye batho ba ba khunamelago medimo ya bona. 5Mo nageng ya dikgoro tša lena tšohle Morena o tla kgetha felo moo le swanetšego go tla pele ga gagwe mme la mo direla. 6Moo le dire dihlabelo tša lena tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša lena tše dingwe, le neele le karolo ya lesome ya lena, dikabelo tša lena, dimpho tše le ennego go di fa Morena, dikabelo tša lena tša boithaopo, le maitšibolo a dikgomo le a dihuswane tša lena. 7Moo pele ga Morena Modimo wa lena yo a le šegofaditšego, lena le malapa a lena le tla ja la ipshina ka dilo tše botse tše le di šometšego.

8“Ge nako yeo e fihla le se ke la dira ka moo le bego le dira ka gona. Go fihlela bjale yo mongwe le yo mongwe o be a dira ka moo a ratago ka gona, 9ka gobane le be le se la tšwe le goroga nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, moo le ka dulago ka khutšo. 10Ge le tshetše noka ya Jordane, le tla dula nageng yeo Morena a le fago yona. O tla dira gore manaba a lena ohle a se sa le tshwenya, mme le tla dula ka khutšo. 11Felo moo Morena a tlago go kgetha gore a khunamelwe gona ke mo le swanetšego go tliša tšohle tše ke le laetšego tšona: dihlabelo tša lena tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša lena tše dingwe, karolo ya lesome ya lena, le dikabelo tša lena, le dimpho tše dibotsebotse tšela le ennego go di fa Morena. 12Le thabeng moo pele ga gagwe gotee le bana ba lena, bahlanka ba lena, le Balefi ba ba dulago metseng ya lena; le gopoleng gore Balefi ga ba tle go arolelwa naga. 13Le se ke la dira dihlabelo tša lena mo gongwe le mo gongwe moo le ratago; 14le di direng fela mo Morena a tlago go kgetha nageng ya dikgoro tša lena. Ke fao fela mo le swanetšego go dira dihlabelo tša lena tša go tšhungwa ka moka, le go dira dilo ka moka tše ke le laetšego tšona.

15“Morena o tla le šegofatša gomme la ba le diruiwa tša go hlaba, la ja nama mo gongwe le mo gongwe mo le dutšego gona. Le ka ja tše ntši ka moo Morena a le fago ka gona. Ka moka ga lena, ba ba hlwekilego le ba ba sego ba hlweka, le ka di ja, ka wona mokgwa woo le bego le tla ja nama ya tshephe goba ya kgama. 16

12:16
Gen. 9:4
Lef. 7:26-27
17:10-14
19:26
Doit. 15:23
Eupša le se ke la ja bobete bja tšona; le bo tšholleleng fase bjalo ka meetse. 17Mafelong ao le dulago go ona le se ke la ja se le se abetšego Morena, e ka ba karolo ya lesome ya mabele a lena, goba ya beine ya lena, goba ya makhura a lena a mohlware, goba maitšibolo a dikgomo le a dihuswane tša lena, goba dimpho tše le ennego go di fa Morena, goba dimpho tša lena tša boithaopo, goba dikabelo tše dingwe. 18Lena le bana ba lena, gotee le bahlanka ba lena le Balefi ba ba dulago metseng ya lena, le jeleng dikabelo tše pele ga Morena Modimo wa lena fela, lefelong la tirelo le Morena a tlago le kgetha. Gomme moo le thabele tšohle le di dirilego. 19Le hlokomele gore le se ke la lahla Balefi ge le sa dula nageng ya lena.

20“Ge Morena Modimo wa lena a katološa naga ya lena bjalo ka ge a le holofeditše, le ka jela nama mo gongwe le mo gongwe mo le nyakago go e jela gona. 21Ge lefelo leo la tirelo le le kgole le lena, gona nako ye nngwe le ye nngwe ge le nyaka, le ka hlaba dikgomo goba dihuswane tše Morena a le filego tšona mme la ja nama gae, ka moo ke le boditšego ka gona. 22Yo mongwe le yo mongwe yo a hlwekilego goba yo a sego a hlweka a ka ja nama yeo, ka moo a bego a tla ja nama ya tshephe goba ya kgama. 23

12:23-24
Lef. 17:10-14
Se le swanetšego go se hlokomela ke gore le se ke la ja nama ye e sa nago le madi, ka gobane bophelo bo mading, mme le se ke la ja bophelo bjo bo lego nameng. 24Le se ke la ja bobete; le bo tšholleleng fase bjalo ka meetse. 25Ge le ka phetha taelo ye Morena o tla thaba gomme tšohle di tla le atla, lena le ditlogolo tša lena. 26Dikabelo tša lena tše kgethwa le dimpho tše le ennego go di fa Morena le di išeng felo ga tirelo moo Morena a tlago go kgetha. 27Moo le direng dihlabelo tša go tšhungwa ka moka godimo ga aletare ya Morena. Le direng le dihlabelo tšela le jago nama ya tšona, mme la tšhollela madi aletareng. 28Le botegeleng go phetha tšohle tše ke le laetšego tšona, gomme tšohle di tla le atla, lena le ditlogolo tša lena go ya go ile, ka gobane le tla be le dira se se lokilego, se se kgahlago Morena Modimo wa lena.”

Setšhaba se laiwa gore se se khunamele medimo ya diswantšho

29“Morena Modimo wa lena o tla fediša ditšhaba tše le yago go di hlasela la di amoga naga, gomme le tla e thopa la dula go yona. 30Ka morago ga ge Morena a fedišitše ditšhaba tšeo, le hlokomele gore le se ke la latela ditlwaedi tša bona tša sedumedi, ka gobane seo e ka ba go itanya ka molaba. Le se ke la nyakišiša gore ba be ba khunamela medimo ya bona bjang gore le lena le tle le khunamele ka wona mokgwa woo. 31Le se ke la khunamela Morena Modimo wa lena ka mo ba khunamelago medimo ya bona, ka gobane ge ba khunamela medimo yeo ya bona ba dira dilo tšohle tša bohlola tše Morena a di hloilego. Ba bile ba dira bana ba bona dihlabelo mellong godimo ga dialetare tša bona.

32

12:32
Doit. 4:2
Kut. 22:18-19
“Tšohle tše ke le laetšego tšona le di phethe ka potego; le se ke la di oketša goba la di fokotša.

13

131“Moprofeta goba mohlatholledi wa ditoro a ka le tshephiša mohlolo goba semaka, 2gore a le aroše le khunamele medimo ye le sego la ka la e khunamela, le e direle. Le ge seo a le tshephišago sona se ka direga, 3le se ke la mo šetša. Morena Modimo wa lena o šomiša yena go le leka, go bona ge eba le rata Morena ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka. 4Le lateleng Morena mme le mmoifeng. Le mo theetšeng gomme le phetheng ditaelo tša gagwe; le mo direleng mme le mmotegeleng. 5Moprofeta goba mohlatholledi wa ditoro yo a le botšago gore le tsogele Morena maatla, Morena yo a le phološitšego Egepeta moo le bego le le makgoba, yena le mmolaye. Motho wa mohuta woo ke yo mobe, gomme o leka go le aroša bophelong bjo Morena Modimo wa lena a le laetšego gore le bo phele. O swanetše go bolawa, gore le ikhutše bobe bjo.

6“Ge morwarrago wa setsiba goba wa letswele, goba morwago, goba morwediago, goba mosadi wa gago, yena moratiwa wa gago, goba mogwerago wa go wa le go tsoga a ka go hlohleletša ka sephiring gore o khunamele medimo ye mengwe ye wena le borakgolokhukhu ba gago le se la kago la e khunamela, 7medimo ya ditšhaba tše di dulago kgauswi le lena, goba ya tše di dulago kgole le lena, 8o se ke wa dumela goba wa mo theetša. O se ke wa mo gaugela goba wa mo kwela bohloko, le gona o se ke wa mo šireletša. 9O mmolaye tho. O be wa pele go mmolaya ka maswika, mme ba bangwe le bona ba mmolaye ka maswika. 10Le mo kgatleng ka maswika go fihlela a ehwa. O lekile go le aroša go Morena Modimo wa lena yo a le phološitšego Egepeta moo le bego le le makgoba. 11Ke moo Baisraele ka moka ba tlago di kwa, ba boifa, mme gwa se sa ba le yo a dirago taba ye mpe ya mohuta woo.

12“Ge le ka re le dutše metseng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, la kwa 13gore dihwirihwiri tše dingwe tša go tšwa setšhabeng sa lena di arošitše batho ba motse wa gabobona gore ba khunamele medimo ye le sego la ka la e khunamela, 14le nyakišišeng gabotsebotse, gomme ge e le gore ke therešo gore bokgopo bjoo bo diregile, 15gona le bolayeng batho ka moka motseng woo gotee le dikgomo tša bona ka moka. Le senyetšeng motse woo sa ruri. 16Le kgobokanyeng lebaleng la motse dithoto ka moka tša batho ba ba dulago moo. Gomme le tšhume motse le tšohle tše di lego go wona e le kabelo ya Morena Modimo wa lena. Motse o swanetše go tlogelwa e le marope go ya go ile, mme o se ke wa tsoga o tsošološitšwe. 17Le se ke la ipolokela selo sefe le sefe se se gafetšwego go senywa, gore Morena a se hlwe a le galefetše o šoro, eupša a le gaugele. O tla le kwela bohloko mme a le atiša, ka moo a enetšego borakgolokhukhu ba lena, 18ge le ka phetha ditaelo tša gagwe ka moka tše ke le fago tšona lehono, mme la dira se a se nyakago.”

14

Setlwaedi se se ganetšwago sa go ilela bahu

141

14:1
Lef. 19:28
21:5
“Ke lena setšhaba sa Morena Modimo wa lena. Ka gona, ge le ilela bahu, le se ke la iphatša goba la ipoola meriri ya ka godimo ga phatla. 2
14:2
Eks. 19:5-6
Doit. 4:20
7:6
26:18
Tit. 2:14
1 Pet. 2:9
Le setšhaba se sekgethwa sa Morena Modimo wa lena; o le kgethile gore le be setšhaba se e lego sa gagwe gare ga ditšhaba ka moka tša lefase.”

Diphoofolo tše di hlwekilego le tše di sego tša hlweka

(Lef. 11:1-47)

3“Le se ke la ja selo se Morena a begilego gore ke makgapa. 4Diphoofolo tše le ka di jago: kgomo, nku, pudi, 5kgama, tshephe, tholo, phala, phalafala, phuthi le letlabo – 6diphoofolo tše di nago le ditlhako tša mapharo gape di otlago. 7Eupša go diphoofolo tše di otlago goba di nago ditlhako tša mapharo le ile kamela le mmutla le pela. Tšona le di tšee gore ga tša hlweka; di a otla eupša ga di ne ditlhako tša mapharo. 8Le ile kolobe, ka gobane le ge e na le ditlhako tša mapharo, ga e otle, mme le e tšee gore ga se ya hlweka. Le se ke la ja ye nngwe ya diphoofolo tše, goba la kgwatha ditoto tša tšona.

9“Diphedi tšohle tša ka meetseng tše di nago le mafegwana le magapi le ka di ja, 10eupša tšohle tše di se nago mafegwana le magapi le se ke la di ja; le di tšee gore ga se tša hlweka.

11“Le ka ja nonyana ye nngwe le ye nngwe ye e hlwekilego. 12-18Tše le sego la swanela go di ja ke lenong, ntšhu, leaka ka mehuta ya lona, pekwa ka mehuta ya yona, legokobu ka mehuta ya lona, mpšhe, leribiši ka mehuta ya lona, segotšane ka mehuta ya sona, kokolohute, mogole, mašianoke ka mehuta ya yona,14:12-18 Maina a mangwe a dinonyana tše ga go tsebje gabotsebotse gore a šupa dinonyana dife. kukuku le mmankgaganyane.

19“Diphedinyana ka moka tše di nago le mafego ga tša hlweka; le se ke la di ja. 20Le ka ja sephedinyana se sengwe le se sengwe se se hlwekilego.

21

14:21
Eks. 23:19
34:26
“Le se ke la ja phoofolo ye e ikhwetšego ka boyona. Le ka e fa bafaladi ba ba dulago gare ga lena ba e ja, goba le ka e rekišetša bafaladi ba bangwe. Eupša lena le setšhaba se sekgethwa sa Morena Modimo wa lena.

“Le se ke la apea kwanyana goba putšanyane ka maswi a mmagoyona.”

Molao mabapi le karolo ya lesome

22

14:22-29
Lef. 27:30-33
Num. 18:21
“Le beeleng karolo ya lesome thoko – ya lesome ya tšeo mašemo a lena a di ntšhago ngwaga ka ngwaga. 23Gomme le yeng lefelong leo Morena Modimo wa lena a le kgethilego gore a khunamelwe go lona; mme moo pele ga gagwe le je dikarolo tša lesome tša mabele, tša beine, tša makhura a mohlware, le maitšibolo a dikgomo le a dinku tša lena. Le direng se, gore le tle le ithute go boifa Morena Modimo wa lena ka mehla. 24Ge le dula kgole mo e lego gore le šitwa ke go rwala dikarolo tša lesome tša tšeo Morena a le šegofaditšego ka tšona la di iša lefelong la tirelo, 25gona le rekiše ditšweletšwa tšeo tša lena, mme le tšeeng tšhelete ya gona le yeng nayo lefelong leo la tirelo. 26Ka yona le rekeng se le se nyakago, e ka ba nama ya kgomo, ya sehuswane, beine, goba bjala, mme lena le ba malapa a lena le di jeng moo pele ga Morena Modimo wa lena, le thabeng.

27“Le se ke la lahla Balefi bao ba dulago metseng ya lena; ga ba na naga ye e lego ya bona. 28Mafelelong a ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa boraro le tlišeng dikarolo tša lesome tša dibjalo tša lena ka moka mme le di bolokeng metseng ya lena. 29Dijo tšeo ke tša Balefi, ka ge ba se ne naga, le bafaladi le ditšhuana le bahlologadi ba ba dulago metseng ya lena. Ba swanetše ba tle ba tšee tše ba di hlokago. Ge le dira bjalo, Morena Modimo wa lena o tla le šegofatša go tšohle tše le di dirago.”