Sepedi 2000 (NSO00)
11

Bogolo bja Morena

111“Le rateng Morena Modimo wa lena, gomme ka mehla le phetheng melao le melawana ya gagwe ka moka. 2Gopolang lehono se le ithutilego sona ka tše Morena a le diretšego tšona. E bile lena, e sego bana ba lena, ba le diretšwego dilo tše. Le bone bogolo bja Morena, le maatla a gagwe, le go tia ga gagwe, 3

11:3
Eks. 7:8 – 12:13

le mehlolo ya gagwe. Le bone tše a di dirilego kgoši ya Egepeta le naga ya yona yohle. 4
11:4
Eks. 14:28
Le bone ka moo Morena a swieletšego madira a Baegepeta, gotee le dipere tša bona le makoloi a bona a ntwa, ka go di kgamiša meetse ka Lewatleng la Mahlaka11:4 “Lewatleng la Mahlaka” Lebelela “Lewatlekhubedu” ka Lenanentšung. ge ba be ba le rakediša. 5Le tseba tše Morena a le diretšego tšona lešokeng pele ga ge le fihla mo. 6
11:6
Num. 16:31-32
Le gopola se a se dirilego Datane le Abiramo, barwa ba Eliaba, ba kgoro ya Rubene. Mahlong a setšhaba ka moka lefase le ile la palega la ba metša, gotee le malapa a bona, le mešaša ya bona, le bahlanka ba bona ka moka, le diruiwa tša bona. 7Ke lena ba le bonego dilo tšeo tše kgolo ka moka tše Morena a di dirilego.”

Tše dibotse tša naga ye e holofeditšwego Baisraele

8“Le phethe ditaelo tšohle tše ke le fago tšona lehono. Ke moo le tlago kgona go tshelela mošola mme la thopa naga ye le batametšego go tsena go yona. 9Gomme le tla dula nako ye telele nageng ya mokhora le monono ye Morena a enetšego borakgolokhukhu ba lena gore o tla e fa bona le ditlogolo tša bona. 10Naga ye le batametšego go e thopa ga e swane le naga ya Egepeta moo le tšwago gona. Kua ge le bjetše peu le be le swanetše go šoma ka boima go nošetša mašemo; 11eupša naga ye le batametšego go tsena go yona ke naga ya dithaba le meedi, naga ye e nošetšwago ke pula. 12Morena Modimo wa lena o hlokometše naga ye mme o e šetša ngwaga ka moka.

13

11:13-17
Lef. 26:3-5
Doit. 7:12-16
28:1-14
“Ka gona, le phethe ka potego ditaelo tše ke le fago tšona lehono, e lego go rata Morena Modimo wa lena, le go mo direla ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka. 14Ge le ka dira bjalo o tla neša pula nageng ya lena ge e nyakega, lehlabula le seruthwane, gore go tle go be le mabele le beine le makhura a mohlware, 15le bjang bja diruiwa tša lena. Le tla ba le dijo tše di lekanego. 16Le hlokomele gore le se ke la arošwa go Morena la obamela medimo ye mengwe la e direla. 17Ge le ka dira bjalo, Morena o tla le galefela. O tla thibela pula, gomme lefase la lena le tla omelela mo e lego gore dibjalo di ka se mele. Gomme le tla hwa ka pela nageng ye botse ye a le fago yona.

18

11:18-20
Doit. 6:6-9
“Le loteng tše ke le laetšego tšona ka dipelong tša lena mme le di boloke. Le di tlemelele matsogong a lena le be le di rwale diphatleng tša lena e le digopotšo. 19Le di rute bana ba lena. Le boleleng ka tšona ge le le gae le ge le le maetong, ge le khutša le ge le šoma. 20Le di ngwaleng direpoding tša mengwako ya lena, le dikgorong tša lena. 21Ke moo lena le bana ba lena le tlago dula nako ye telele nageng yeo Morena Modimo wa lena a enetšego borakgolokhukhu ba lena gore o tla le fa yona. Le tla dula moo go yona ge legodimo le lefase di sa le gona.

22“Le phethe ka potego ditaelo tšohle tše ke le fago tšona: Le rateng Morena Modimo wa lena, le phethe tšohle tše a le laelago tšona, mme le mmotegeleng. 23Ke moo a tlago leleka ditšhaba tšeo ka moka ge le le gare le goroga, gomme le tla thopa naga yeo e lego ya ditšhaba tše kgolo tše maatla go le feta. 24

11:24-25
Josh. 1:3-5
Mobu ka moka wo le sepelago go wona e tla ba wa lena. Naga ya lena e tla tloga lešokeng ka borwa ya fihla thabeng ya Lebanone ka leboa, ya tloga le nokeng ya Yufratese ka bohlabela, ya fihla Lewatleng la Mediteraniene ka bodikela. 25Mo gongwe le mo gongwe mo le yago mo nageng yeo, Morena Modimo wa lena o tla dira gore batho ba le boife, bjalo ka ge a le tshephišitše, gomme ga go yo a kago kgona go le thibela.

26“Lehono ke le fa sebaka sa gore le kgethe tšhegofatšo goba thogako – 27ke tla le fa tšhegofatšo ge le ka phetha ditaelo tša Morena Modimo wa lena tše ke le fago tšona lehono, 28eupša thogako e tla le tlela ge le ka se phethe ditaelo tše mme la fapoga le khunamela medimo ye mengwe ye le sego la ka la e khunamela. 29

11:29
Doit. 27:11-14
Josh. 8:33-35
Ge Morena a le goroša nageng ye le ilego go e thopa, le bege tšhegofatšo yeo le le thabeng ya Gerisime, mme le bege thogako le le thabeng ya Ebale. 30Dithaba tše pedi tše di ka bodikela bja noka ya Jordane nageng ya Bakanana, bao ba dutšego moeding wa Jordane. Di ka bodikela, kgauswi le mehlare ye mekgethwa ya More ye e bapilego le motse wa Gilgale. 31Le kgauswi le go tshela noka ya Jordane le go thopa naga ye Morena Modimo wa lena a le fago yona. Ge le e thopile mme le dutše go yona, 32le hlokomeleng gore le phethe melao le melawana ka moka ye ke le fago yona lehono.”