Sepedi 2000 (NSO00)
10

Moshe o amogela Melao ye Lesome gape

(Eks. 34:1-10)

101“Morena a re go nna: ‘Betla matlapa a mabedi a go swana le ale a pele; o betle le polokelo ya kota. O tle go nna thabeng, 2mme ke tla ngwala matlapa ao melao ye ke bego ke e ngwadile matlapeng ale wa go a pšhatla, gomme o a bee ka moo polokelong.’

3“Ka gona ke ile ka betla polokelo ya dikota tša mogohlo, ka betla le matlapa a mabedi a go swana le ale a pele, gomme ka a tšea ka namela thaba. 4Gomme Morena a ngwala matlapa ao ona mantšu ale a bego a a ngwadile pele, Melao ye Lesome yeo a le filego yona ge a be a bolela a le gare ga mollo ka letšatši lela le bego le bokane kua thabeng. Morena o ile a mpha matlapa ao, 5gomme ka retologa ka theoga thaba. Ka moo Morena a laetšego ka gona ka a bea ka polokelong yela ke e dirilego, mme go tloga ka nako yeo go fihlela le bjale a sa le ka moo.”

6

10:6
Num. 20:28
33:38
Baisraele ba ile ba tloga didibeng tše e bego e le tša Jaakane, gomme ba ya Mosere. Moo Arone o ile a hlokafala gomme a bolokwa, mme Eleasara, morwa wa gagwe, a mo tšea legato ya ba moprista. 7Go tloga moo ba ya Hore-Gidgade mme ka morago ba fetela Jotobatha, felo mo go bego go na le meetse a mantši. 8
10:8
Num. 3:5-8
Kua thabeng Morena o ile a bea banna ba kgoro ya Lefi gore ba rwale Polokelo ya Kgwerano go mo hlankela e le baprista, le gore ba šegofatše ka leina la gagwe. Gomme le bjale ba sa dira dilo tše. 9Ke ka lebaka leo kgoro ya Lefi e sego ya ka ya fiwa naga bjalo ka ge dikgoro tše dingwe di ile tša e fiwa; seo ba se amogetšego e bile boprista bja Morena, ka moo Morena Modimo wa lena a ba tshephišitšego ka gona.

10

10:10
Eks. 34:28
“Ke dutše thabeng matšatši a masome a mane le mašego a ona, bjalo ka mola pele. Morena a ntheetša gape, mme a dumela gore a ka se le bolaye. 11A mpotša gore ke tle ke le ete pele, gore le tle le thope naga ye a enetšego borakgolokhukhu ba lena gore o tla le fa yona.”

Se Modimo a se nyakago

12“Bjale, lena Baisraele, theetšang se Morena Modimo wa lena a se nyakago go lena: Ga go se sengwe gape se Morena a se nyakago ge e se go mmoifa, le go dira tšohle tše a di laelago. Le mo rate mme le mo direle ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka, 13gomme le phetheng melao ya gagwe yohle. Ke le fa yona lehono gore e tle e le thuše. 14Le ona magodimo a godimodimo ke a Morena; lefase le lona ke la gagwe le tšohle tše di lego go lona. 15Eupša Morena o be a rata borakgolokhukhu ba lena mo e lego gore o kgethile lena gare ga ditšhaba ka moka, mme le sa le setšhaba sa gagwe se a se kgethilego. 16Ka gona, go tloga bjale le theeletšeng Morena mme le se ke la hlwa le eba le melala ye methata. 17

10:17
1 Tim. 6:15
Kut. 17:14
19:16
Dit. 10:34
Bar. 2:11
Bag. 2:6
Baef. 6:9
Morena Modimo wa lena o ka godimo ga medimo ka moka le ka godimo ga maatla ka moka. Ke yo mogolo yo maatla le yo a boifegago. Ga a kgetholle motho, le gona ga a amogele letsogolekobong. 18O hlokomela gore ditšhuana le bahlologadi ba swarwe gabotse; o rata bafaladi mme o ba fa dijo le diaparo. 19Ka gona, le rate bafaladi bao, ka gobane lena beng le kile la ba bafaladi kua Egepeta. 20Le boife Morena Modimo wa lena, mme le direle yena a nnoši. Le mmotegeleng, mme le ene ka leina la gagwe fela. 21Mo tumišeng; ke Modimo wa lena, mme le bone ka mahlo a lena dilo tše kgolo tše di makatšago tše a le diretšego tšona. 22
10:22
Gen. 15:5
22:17
46:27
Ge borakgolokhukhu ba lena ba eya Egepeta, e be e le ba masome a a šupago fela. Eupša bjale Morena Modimo wa lena o le atišitše la ba bjalo dinaledi tša legodimo.”

11

Bogolo bja Morena

111“Le rateng Morena Modimo wa lena, gomme ka mehla le phetheng melao le melawana ya gagwe ka moka. 2Gopolang lehono se le ithutilego sona ka tše Morena a le diretšego tšona. E bile lena, e sego bana ba lena, ba le diretšwego dilo tše. Le bone bogolo bja Morena, le maatla a gagwe, le go tia ga gagwe, 3

11:3
Eks. 7:8 – 12:13
le mehlolo ya gagwe. Le bone tše a di dirilego kgoši ya Egepeta le naga ya yona yohle. 4
11:4
Eks. 14:28
Le bone ka moo Morena a swieletšego madira a Baegepeta, gotee le dipere tša bona le makoloi a bona a ntwa, ka go di kgamiša meetse ka Lewatleng la Mahlaka11:4 “Lewatleng la Mahlaka” Lebelela “Lewatlekhubedu” ka Lenanentšung. ge ba be ba le rakediša. 5Le tseba tše Morena a le diretšego tšona lešokeng pele ga ge le fihla mo. 6
11:6
Num. 16:31-32
Le gopola se a se dirilego Datane le Abiramo, barwa ba Eliaba, ba kgoro ya Rubene. Mahlong a setšhaba ka moka lefase le ile la palega la ba metša, gotee le malapa a bona, le mešaša ya bona, le bahlanka ba bona ka moka, le diruiwa tša bona. 7Ke lena ba le bonego dilo tšeo tše kgolo ka moka tše Morena a di dirilego.”

Tše dibotse tša naga ye e holofeditšwego Baisraele

8“Le phethe ditaelo tšohle tše ke le fago tšona lehono. Ke moo le tlago kgona go tshelela mošola mme la thopa naga ye le batametšego go tsena go yona. 9Gomme le tla dula nako ye telele nageng ya mokhora le monono ye Morena a enetšego borakgolokhukhu ba lena gore o tla e fa bona le ditlogolo tša bona. 10Naga ye le batametšego go e thopa ga e swane le naga ya Egepeta moo le tšwago gona. Kua ge le bjetše peu le be le swanetše go šoma ka boima go nošetša mašemo; 11eupša naga ye le batametšego go tsena go yona ke naga ya dithaba le meedi, naga ye e nošetšwago ke pula. 12Morena Modimo wa lena o hlokometše naga ye mme o e šetša ngwaga ka moka.

13

11:13-17
Lef. 26:3-5
Doit. 7:12-16
28:1-14
“Ka gona, le phethe ka potego ditaelo tše ke le fago tšona lehono, e lego go rata Morena Modimo wa lena, le go mo direla ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka. 14Ge le ka dira bjalo o tla neša pula nageng ya lena ge e nyakega, lehlabula le seruthwane, gore go tle go be le mabele le beine le makhura a mohlware, 15le bjang bja diruiwa tša lena. Le tla ba le dijo tše di lekanego. 16Le hlokomele gore le se ke la arošwa go Morena la obamela medimo ye mengwe la e direla. 17Ge le ka dira bjalo, Morena o tla le galefela. O tla thibela pula, gomme lefase la lena le tla omelela mo e lego gore dibjalo di ka se mele. Gomme le tla hwa ka pela nageng ye botse ye a le fago yona.

18

11:18-20
Doit. 6:6-9
“Le loteng tše ke le laetšego tšona ka dipelong tša lena mme le di boloke. Le di tlemelele matsogong a lena le be le di rwale diphatleng tša lena e le digopotšo. 19Le di rute bana ba lena. Le boleleng ka tšona ge le le gae le ge le le maetong, ge le khutša le ge le šoma. 20Le di ngwaleng direpoding tša mengwako ya lena, le dikgorong tša lena. 21Ke moo lena le bana ba lena le tlago dula nako ye telele nageng yeo Morena Modimo wa lena a enetšego borakgolokhukhu ba lena gore o tla le fa yona. Le tla dula moo go yona ge legodimo le lefase di sa le gona.

22“Le phethe ka potego ditaelo tšohle tše ke le fago tšona: Le rateng Morena Modimo wa lena, le phethe tšohle tše a le laelago tšona, mme le mmotegeleng. 23Ke moo a tlago leleka ditšhaba tšeo ka moka ge le le gare le goroga, gomme le tla thopa naga yeo e lego ya ditšhaba tše kgolo tše maatla go le feta. 24

11:24-25
Josh. 1:3-5
Mobu ka moka wo le sepelago go wona e tla ba wa lena. Naga ya lena e tla tloga lešokeng ka borwa ya fihla thabeng ya Lebanone ka leboa, ya tloga le nokeng ya Yufratese ka bohlabela, ya fihla Lewatleng la Mediteraniene ka bodikela. 25Mo gongwe le mo gongwe mo le yago mo nageng yeo, Morena Modimo wa lena o tla dira gore batho ba le boife, bjalo ka ge a le tshephišitše, gomme ga go yo a kago kgona go le thibela.

26“Lehono ke le fa sebaka sa gore le kgethe tšhegofatšo goba thogako – 27ke tla le fa tšhegofatšo ge le ka phetha ditaelo tša Morena Modimo wa lena tše ke le fago tšona lehono, 28eupša thogako e tla le tlela ge le ka se phethe ditaelo tše mme la fapoga le khunamela medimo ye mengwe ye le sego la ka la e khunamela. 29

11:29
Doit. 27:11-14
Josh. 8:33-35
Ge Morena a le goroša nageng ye le ilego go e thopa, le bege tšhegofatšo yeo le le thabeng ya Gerisime, mme le bege thogako le le thabeng ya Ebale. 30Dithaba tše pedi tše di ka bodikela bja noka ya Jordane nageng ya Bakanana, bao ba dutšego moeding wa Jordane. Di ka bodikela, kgauswi le mehlare ye mekgethwa ya More ye e bapilego le motse wa Gilgale. 31Le kgauswi le go tshela noka ya Jordane le go thopa naga ye Morena Modimo wa lena a le fago yona. Ge le e thopile mme le dutše go yona, 32le hlokomeleng gore le phethe melao le melawana ka moka ye ke le fago yona lehono.”

12

Go be le lefelo le tee la tirelo

121“Še melao le melawana ye le swanetšego go e phetha ge le sa dutše nageng ye Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba lena, a le fago yona gore le e tšee. 2Nageng ye le e thopilego le senyeng mafelo ka moka ao go ona baditšhaba ba le ba rakilego ba bego ba khunamela medimo ya bona godimo ga dithaba tše telele, godimo ga meboto, le ka fase ga mehlare ye metala. 3

12:3
Doit. 7:5
Le phušoleng dialetare tša bona, le pšhatlaganyeng le dikokwane tša bona tša maswika tša borapedi. Le tšhumeng dikota tša bona tša borapedi, le remeng le medimo ya bona ya diswantšho, gore e tle e se ke ya tsoga e khunametšwe gape mo mafelong ao.

4“Le se ke la khunamela Morena Modimo wa lena ka tsela ye batho ba ba khunamelago medimo ya bona. 5Mo nageng ya dikgoro tša lena tšohle Morena o tla kgetha felo moo le swanetšego go tla pele ga gagwe mme la mo direla. 6Moo le dire dihlabelo tša lena tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša lena tše dingwe, le neele le karolo ya lesome ya lena, dikabelo tša lena, dimpho tše le ennego go di fa Morena, dikabelo tša lena tša boithaopo, le maitšibolo a dikgomo le a dihuswane tša lena. 7Moo pele ga Morena Modimo wa lena yo a le šegofaditšego, lena le malapa a lena le tla ja la ipshina ka dilo tše botse tše le di šometšego.

8“Ge nako yeo e fihla le se ke la dira ka moo le bego le dira ka gona. Go fihlela bjale yo mongwe le yo mongwe o be a dira ka moo a ratago ka gona, 9ka gobane le be le se la tšwe le goroga nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona, moo le ka dulago ka khutšo. 10Ge le tshetše noka ya Jordane, le tla dula nageng yeo Morena a le fago yona. O tla dira gore manaba a lena ohle a se sa le tshwenya, mme le tla dula ka khutšo. 11Felo moo Morena a tlago go kgetha gore a khunamelwe gona ke mo le swanetšego go tliša tšohle tše ke le laetšego tšona: dihlabelo tša lena tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša lena tše dingwe, karolo ya lesome ya lena, le dikabelo tša lena, le dimpho tše dibotsebotse tšela le ennego go di fa Morena. 12Le thabeng moo pele ga gagwe gotee le bana ba lena, bahlanka ba lena, le Balefi ba ba dulago metseng ya lena; le gopoleng gore Balefi ga ba tle go arolelwa naga. 13Le se ke la dira dihlabelo tša lena mo gongwe le mo gongwe moo le ratago; 14le di direng fela mo Morena a tlago go kgetha nageng ya dikgoro tša lena. Ke fao fela mo le swanetšego go dira dihlabelo tša lena tša go tšhungwa ka moka, le go dira dilo ka moka tše ke le laetšego tšona.

15“Morena o tla le šegofatša gomme la ba le diruiwa tša go hlaba, la ja nama mo gongwe le mo gongwe mo le dutšego gona. Le ka ja tše ntši ka moo Morena a le fago ka gona. Ka moka ga lena, ba ba hlwekilego le ba ba sego ba hlweka, le ka di ja, ka wona mokgwa woo le bego le tla ja nama ya tshephe goba ya kgama. 16

12:16
Gen. 9:4
Lef. 7:26-27
17:10-14
19:26
Doit. 15:23
Eupša le se ke la ja bobete bja tšona; le bo tšholleleng fase bjalo ka meetse. 17Mafelong ao le dulago go ona le se ke la ja se le se abetšego Morena, e ka ba karolo ya lesome ya mabele a lena, goba ya beine ya lena, goba ya makhura a lena a mohlware, goba maitšibolo a dikgomo le a dihuswane tša lena, goba dimpho tše le ennego go di fa Morena, goba dimpho tša lena tša boithaopo, goba dikabelo tše dingwe. 18Lena le bana ba lena, gotee le bahlanka ba lena le Balefi ba ba dulago metseng ya lena, le jeleng dikabelo tše pele ga Morena Modimo wa lena fela, lefelong la tirelo le Morena a tlago le kgetha. Gomme moo le thabele tšohle le di dirilego. 19Le hlokomele gore le se ke la lahla Balefi ge le sa dula nageng ya lena.

20“Ge Morena Modimo wa lena a katološa naga ya lena bjalo ka ge a le holofeditše, le ka jela nama mo gongwe le mo gongwe mo le nyakago go e jela gona. 21Ge lefelo leo la tirelo le le kgole le lena, gona nako ye nngwe le ye nngwe ge le nyaka, le ka hlaba dikgomo goba dihuswane tše Morena a le filego tšona mme la ja nama gae, ka moo ke le boditšego ka gona. 22Yo mongwe le yo mongwe yo a hlwekilego goba yo a sego a hlweka a ka ja nama yeo, ka moo a bego a tla ja nama ya tshephe goba ya kgama. 23

12:23-24
Lef. 17:10-14
Se le swanetšego go se hlokomela ke gore le se ke la ja nama ye e sa nago le madi, ka gobane bophelo bo mading, mme le se ke la ja bophelo bjo bo lego nameng. 24Le se ke la ja bobete; le bo tšholleleng fase bjalo ka meetse. 25Ge le ka phetha taelo ye Morena o tla thaba gomme tšohle di tla le atla, lena le ditlogolo tša lena. 26Dikabelo tša lena tše kgethwa le dimpho tše le ennego go di fa Morena le di išeng felo ga tirelo moo Morena a tlago go kgetha. 27Moo le direng dihlabelo tša go tšhungwa ka moka godimo ga aletare ya Morena. Le direng le dihlabelo tšela le jago nama ya tšona, mme la tšhollela madi aletareng. 28Le botegeleng go phetha tšohle tše ke le laetšego tšona, gomme tšohle di tla le atla, lena le ditlogolo tša lena go ya go ile, ka gobane le tla be le dira se se lokilego, se se kgahlago Morena Modimo wa lena.”

Setšhaba se laiwa gore se se khunamele medimo ya diswantšho

29“Morena Modimo wa lena o tla fediša ditšhaba tše le yago go di hlasela la di amoga naga, gomme le tla e thopa la dula go yona. 30Ka morago ga ge Morena a fedišitše ditšhaba tšeo, le hlokomele gore le se ke la latela ditlwaedi tša bona tša sedumedi, ka gobane seo e ka ba go itanya ka molaba. Le se ke la nyakišiša gore ba be ba khunamela medimo ya bona bjang gore le lena le tle le khunamele ka wona mokgwa woo. 31Le se ke la khunamela Morena Modimo wa lena ka mo ba khunamelago medimo ya bona, ka gobane ge ba khunamela medimo yeo ya bona ba dira dilo tšohle tša bohlola tše Morena a di hloilego. Ba bile ba dira bana ba bona dihlabelo mellong godimo ga dialetare tša bona.

32

12:32
Doit. 4:2
Kut. 22:18-19
“Tšohle tše ke le laetšego tšona le di phethe ka potego; le se ke la di oketša goba la di fokotša.