Sepedi 2000 (NSO00)
1

Matseno

11Ka mo pukung ye go na le mantšu ao Moshe a a boditšego setšhaba sa Israele ge se le lešokeng ka bohlabela bja noka ya Jordane. Ba be ba le moeding wa Jordane kgauswi le Sufe, kgathe ga motse wa Parane ka lehlakoreng le lengwe, le motse wa Tofele, le wa Labane, le wa Hatserote, le wa Di-Sahaba ka go le lengwe. 2Go tloga thabeng ya Sinai go fihla Kadeshe-Barnea ka tsela ya naga ya dithaba ya Edomo go tšea matšatši a lesome le le tee. 3Ka letšatši la pele la kgwedi ya lesome le motšo o tee ya ngwaga wa masome a mane ka morago ga ge Baisraele ba tlogile Egepeta, Moshe o ile a ba botša tšohle tše Morena a mo laetšego gore a ba botše tšona. 4

1:4
Num. 21:21-35
Seo se diregile ka morago ga ge Moshe a fentše Kgoši Sihone wa Baamore, yo a bego a buša motseng wa Heshbone, le Kgoši Ogo wa Bashane, yo a bego a buša motseng wa Ashtarote le wa Edrei. 5Ke mola setšhaba se sa le ka bohlabela bja Jordane, nageng ya Moaba, ge Moshe a thoma go hlatholla melao ya Morena le dithuto tša gagwe.

O ile a re: 6“Ge re be re sa le kua thabeng ya Sinai, Morena Modimo wa rena o ile a re go rena: ‘Le dutše mo thabeng ye go lekane. 7Hlahlamollang mešaša, le hudugeleng nageng ya dithaba ya Baamore le ditikologong tša moo ka moka – moeding wa Jordane, dithabeng le nagengtlase, seleteng sa ka borwa, le lebopong la Lewatle la Mediteraniene. Yaang nageng ya Kanana, le be le feteleng ka thoko yela ya thaba ya Lebanone go yo fihla nokeng ye kgolo ya Yufratese. 8Yeo ke naga ye nna, Morena, ke enetšego borakgolokhukhu ba lena, Abrahama le Isaka le Jakobo, gore ke tla e fa bona le ditlogolo tša bona. Sepelang mme le e thopeng, ka gobane ke le gafetše yona.’ ”

Moshe o bea baahlodi

(Eks. 18:13-27)

9Moshe a re go setšhaba: “Mola re sa le thabeng ya Sinai ke le boditše ka re: ‘Go le eta pele ke nnoši go a mpalela. 10Morena Modimo wa lena o le atišitše la ba bjalo ka dinaledi tša legodimo. 11Anke Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba lena, a le oketše gasekete, gomme a le šegofatše bjalo ka ge a le tshephišitše! 12Bjale nna ke nnoši nka rwala bjang boikarabelo bja go le lamola?’ 13Ke ile ka re kgethang banna ba bohlale le kwešišo le tsebo kgorong ye nngwe le ye nngwe, mme ke tla ba bea bahlokomedi ba lena. 14La dumela gore seo e ka ba taba ye botse. 15Ka gona ka tšea baetapele ba bohlale ba ba nago le tsebo ba le ba kgethilego dikgorong tša lena, ka ba bea bahlokomedi ba lena. Ba bangwe ba ile ba hlokomela batho ba sekete, ba bangwe ba hlokomela ba lekgolo, ba bangwe ba hlokomela ba masome a mahlano, mme ba bangwe ba hlokomela ba lesome. Ke beile le bahlankedi ba bangwe dikgorong ka moka.

16“Mehleng yeo ke ile ka ba laela ka re: ‘Le theetšeng diphapano tše di tsogago gare ga batho ba gabolena. Phapanong ye nngwe le ye nngwe ye e amago batho ba gabolena goba bafaladi ba ba dulago gare ga lena le ahlole motho gabotse. 17Le se ke la ahlola sepitša; le ahloleng yo mongwe le yo mongwe ka moo go lebanego, le se ke la lebelela gore ke wa maemo afe. Le se ke la boifa motho, ka gobane kahlolo ya lena e tšwa go Modimo. Ge go na le molato wo o le palelago, le o tlišeng go nna mme nna ke tla o ahlola.’ 18Ka yona nako yeo ke ile ka le laela ditaba ka moka tše le bego le swanetše go di dira.”

Dihlodi di rongwa go tloga Kadeshe-Barnea

(Num. 13:1-33)

19“Re dirile seo Morena Modimo wa rena a re laetšego sona. Re tlogile thabeng ya Sinai, gomme ra putla lešoka lela le legolo la go boifiša tseleng ya go ya nageng ya dithaba ya Baamore. Ge re fihla Kadeshe-Barnea 20-21ka re go lena: ‘Bjale le fihlile nageng ya dithaba ya Baamore yeo Morena Modimo wa rena, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena, a re fago yona. Yaang le e thopeng ka moo a laetšego ka gona, ka gobane o le gafetše yona. Le se ke la boifa goba la nolega moko.’

22“Eupša le ile la tla go nna la re: ‘A re romeng banna go yo hlola naga yela, pele ga ge re eya, gore ba tle ba re botše tsela ye kaonekaone ye re ka tšeago ka yona, le gore ke metse ye mebjang yeo e lego fao.’

23“Ke ile ka kwana le taba yeo, ka gona ka kgetha banna ba lesome le ba babedi, o tee kgorong ye nngwe le ye nngwe. 24Ba ile ba ya nageng ya dithaba ba ba ba yo fihla moeding wa Eshkolo, ba e lekola. 25Ba re tlela le dienywa tše dingwe tša naga yeo, gomme ba re begela gore naga yeo Morena Modimo wa rena a re fago yona e nonne kudu.

26

1:26
Doit. 9:23
Bah. 3:16
“Eupša le ile la nyatša taelo ya Morena Modimo wa lena, mme la se nyake go tsena nageng yeo. 27La ngongorega la re: ‘Morena o re hloile. O re ntšhitše Egepeta e le fela go tlo re gafela go Baamore ba, gore ba re fetše. 28Ke naga mang ye re yago go yona? Re nolegile moko. Banna ba re bego re ba romile ba re botša gore batho ba moo ba tiile, ebile ke ba batelele go re feta, le gore ba dula metseng ye e ageleditšwego ka merako ye e fihlago legodimong. Ba bile ba bone ditšitširipa moo, ditlogolo tša Baanake!’

29“Fela ke ile ka le botša ka re: ‘Le se ke la boifa goba la tšhaba batho bao. 30Morena Modimo wa lena yo a le etilego pele o tla le lwela, bjalo ka ge le mmone a le lwela kua Egepeta 31

1:31
Dit. 13:18
le mo lešokeng. Le bone ka moo a le sepedišitšego ka polokego tseleng ka moka go tlo fihla fa, bjalo ka ge monna a kuka morwa wa gagwe.’ 32
1:32
Bah. 3:19
Eupša godimo ga tšeo ke di boletšego, le ile la fela le sa tshephe Morena Modimo wa lena, 33yoo ka mehla a le etilego pele go yo le hweletša lefelo leo le ka hlomago mešaša go lona. O be a sepela pele ga lena ka thololo ya mollo bošego, le ka thololo ya leru mosegare go le laetša tsela.”

Morena o otla Baisraele

(Num. 14:20-45)

34

1:34-35
Bah. 3:18
“Morena o ile a kwa dipelaelo tša lena mme a galefa. A ena a re: 35‘Ga go le o tee wa lena wa moloko wo mobe wo yo a tlago goroga nageng ye e nonnego ye ke ennego go e fa borakgolokhukhu ba lena. 36Ke Kalebe fela, morwa wa Jefune, yo a tlago goroga go yona. O ile a no fela a mpotegela, mme ke tla fa yena le ditlogolo tša gagwe naga yeo a e hlotšego.’ 37Ka lebaka la lena Morena o ile a ba a galefela le nna, mme a re: ‘Le wena, Moshe, o ka se tsene nageng yeo. 38Eupša mothuši wa gago, Joshua, morwa wa Nunu, yena o tla tsena go yona. Wena mo tutuetše, ka gobane ke yena a tlago eta Baisraele pele go thopa naga yeo.’

39“Ke moo Morena a itšego go rena ka moka: ‘Bana ba lena ba e sa lego ba bannyane, ba sa tsebego botse le bobe, ke bona ba tlago goroga nageng yeo – bona bana bale le itšego ba tla thopša ke manaba a lena. Ke tla ba fa naga yeo gomme ba e thopa. 40Eupša ge e le lena, gomang le boeleng lešokeng tseleng ya go ya kgogometšaneng ya Akaba.’ ”

41“Le ile la fetola la re: ‘Moshe, re fošeditše Morena. Fela bjale re tla hlasela Baamore ka mo Morena Modimo wa rena a re laetšego.’ Ke moo yo mongwe le yo mongwe wa lena a itokišeditšego go lwa a gopola gore go šwahlela naga ya dithaba go tla ba bonolo.

42“Fela Morena a re go nna: ‘Ba botše gore ba se ke ba hlasela, ka gobane nka se be le bona, gomme manaba a bona a tla ba fenya.’ 43Ke ile ka le botša se Morena a se boletšego, eupša la se ke la ntheetša, la gana taelo ya Morena, mme ka boikgogomošo bja lena la šwahlela naga ya dithaba. 44Baamore ba ba bego ba dula moo dithabeng tšeo ba le gahlanetša bjalo ka motšhitšhi wa dinose. Ba le rakediša mme ba le fenya kua Horma, nageng ya dithaba ya Edomo. 45Ka gona ge le boa la llela Morena le nyaka thušo, fela yena a se ke a le theetša goba a le ela hloko.”

Mengwaga ya lešokeng

46“E rile ge re feditše nako ye telele re dutše Kadeshe,

2

21

2:1
Num. 21:4
ra boela lešokeng, go ya kgogometšaneng ya Akaba, ka moo Morena a laetšego ka gona, gomme ra tšea nako ye telele re ralala re ipatile le naga ya dithaba ya Edomo.

2“Morena a re go nna: 3‘Le tšere nako ye telele, le ralala le naga ye ya dithaba go lekane; bjale lebang leboa. 4

2:4
Gen. 36:8
Botša setšhaba o re: Le batametše go putla naga ya dithaba ya Edomo, naga ya bomorwarragolena, ditlogolo tša Esau. Ba tla le boifa, 5fela le itshware le se ke la lwa le bona, ka gobane nka se le fe le ge e le seripana sa naga ya bona. Naga ye ya Edomo ke e file ditlogolo tša Esau. 6Le ka reka dijo le meetse go bona.’

7“Gopolang ka moo Morena Modimo wa lena a le šegofaditšego go tšohle tše le di dirilego. O le hlokometše ge le ralala le lešoka le le legolo. O bile le lena mengwaga ye ye masome a mane, gomme le bile le tšohle tše le bego le di nyaka.

8“Ka gona re tlogile go ditlogolo tša Esau, ra phamoga tsela ye e tšwago motseng wa Elate le wa Etsione-Gebere e yago moeding wa Jordane, gomme ra ya leboabohlabela go leba Moaba. 9

2:9
Gen. 19:37
Gomme Morena a re go nna: ‘O se ke wa rumola batho ba Moaba, ditlogolo tša Lote, goba wa lwa le bona. Ke ba file motse wa Are, gomme nka se go fe seripa se sengwe sa naga ya bona.’ ”

10Morafe wo mongwe wa maatla wa ditšitširipa wo o bego o bitšwa Baeme o be o dula Are. E be e le batho ba batelele bjalo ka Baanake, morafe wo mongwe wa ditšitširipa. 11Go no swana le Baanake ba be ba tsebja le ka la Barafa, fela Bamoaba ba be ba ba bitša Baeme. 12Bahori ba be ba dula Edomo, eupša ditlogolo tša Esau di ile tša ba raka moo, tša fediša setšhaba sa bona, gomme tša dula fao sebakeng sa bona, go no swana le ge Baisraele ka morago ba ile ba tla ba raka manaba a bona nageng yeo Morena a ba filego yona.

13“Ke moka ra itokiša ra tshela nokana ya Serede bjalo ka ge Morena a re laetše. 14

2:14
Num. 14:28-35
E bile mengwaga ye masome a mararo a metšo ye seswai go thoma ka nako ye re tloga Kadeshe-Barnea go fihlela ge re tshela nokana ya Serede. Bahlabani ka moka ba thaka yeo ba be ba hwile, go bile bjalo ka ge Morena a be a ba enetše. 15Morena o ile a fela a elwa le bona go fihlela ge a ba feditše ka moka setšhabeng.

16“Ka morago ga ge bahlabani bao ka moka ba hwile, 17Morena o ile a re go rena: 18‘Lehono le swanetše go putla naga ya Moaba ka tsela ya Are. 19

2:19
Gen. 19:38
Ke gona le tlago ba le le kgauswi le naga ya Baamone, ditlogolo tša Lote. Le se ke la ba rumola goba la lwa le bona, ka gobane nka se le fe seripa se sengwe sa naga ye ke ba filego yona.’ ”

20Naga yeo e tsebja le ka la naga ya Barafa, batho bao pele ba bego ba dula moo, mme Baamone ba ba bitša Basamsume. 21E be e le ba batelele bjalo ka Baanake; e le ba bantši, ebile e le setšhaba se maatla. Fela Morena o ile a ba fediša, ka gona Baamone ba thopa naga yeo mme ba dula go yona. 22Seo ke se Morena a bego a se diretše Baedomo, ditlogolo tša Esau, ba ba bego ba dula nageng ya dithaba ya Edomo. O ile a fediša Bahori, mme Baedomo ba tšea naga ya bona ba dula go yona, moo ba sa dulago gona le bjale. 23Batho ba ba tšwago sehlakahlakeng sa Krete ba ile ba fediša Baaba bao ba bego ba dula metseng ya go ya borwa go fihla motseng wa Gasa, mme ba dula go yona.

24“Ka morago ga ge re putlile naga ya Moaba Morena a re go rena: ‘Itokišeng le thomeng leeto le tsheleng nokana ya Arnone. Ke gafela Sihone, Moamore, kgoši ya Heshbone, gotee le naga ya gagwe diatleng tša lena. Le mo hlaseleng, mme ka tsela yeo le thome go thopa naga ya gagwe. 25Lehono ke tla thoma go dira gore batho mo gohle ba le boife. Yo mongwe le yo mongwe o tla thothomela ka poifo ge a ekwa ka maatla a lena.’

Baisraele ba fenya Kgoši Sihone

(Num. 21:21-30)

26“E rile ge re le lešokeng la Kedemote ka roma batseta go Kgoši Sihone wa Heshbone ba iša molaetša wa khutšo wa go re: 27‘Re dumelele re putle nageng ya gago. Re tla fela re swere tsela gomme re ka se phamoge. 28Re tla lefela dijo tše re di jago le meetse a re a nwago. Se re se nyakago ke fela go iphetela nageng ya gago 29go fihlela re tshela noka ya Jordane re tsena nageng ye Morena Modimo wa rena a re fago yona. Ditlogolo tša Esau tšeo di dulago Edomo, le Bamoaba bao ba dulago Are ba re dumeletše go putla nageng ya bona.’

30“Fela Kgoši Sihone a gana go re dumelela go putla nageng ya gagwe. Morena Modimo wa lena a mo thatafatša, a mo ngangabatša gore a tle a mo fenye a tšee naga ya gagwe ye le bjale re sa e thopilego.

31“Ke moo Morena a itšego go nna: ‘Bona, ke gafetše Kgoši Sihone le naga ya gagwe diatleng tša gago; thoma go thopa naga ya gagwe mme o dule go yona.’ 32Sihone o ile a tšwa le bahlabani ba gagwe ka moka go tlo lwa le rena kgauswi le motse wa Jahatse, 33fela Morena Modimo wa rena a mo gafela diatleng tša rena, gomme ra mmolaya gotee le barwa ba gagwe le bahlabani ba gagwe ka moka. 34Ka yona nako yeo re ile ra fenya metse ka moka, ra e pšhatla, mme ra bolaya batho bohle – banna, basadi le bana. Ra se šadiše motho le o tee. 35Ra thopa diruiwa, ra ba ra hula metse. 36Morena Modimo wa rena o gafetše metse ka moka diatleng tša rena go tloga Aroere, ka thoko ga moedi wa nokana ya Arnone, le motseng wo o lego ka moeding, go fihlela Gileade; gwa se be le motse wo o tiilego, wa go ageletšwa, mo o kago re palela. 37Fela ga se ra ka ra batamela naga ya Baamone, goba mabopong a nokana ya Jaboko, goba metse ya naga ya dithaba, goba nageng ye nngwe le ye nngwe yeo Morena Modimo wa rena a re laetšego gore re se ke ra ya go yona.”