Sepedi 2000 (NSO00)
8

Tša pono ya Daniele ya kgapa le phooko

81Ka ngwaga wa boraro wa ge Belshatsare e le kgoši, nna, Daniele, ke ile ka bona pono ya bobedi.8:1 – 12:13 Go tloga go kgaolo 8-12 puku ye e ngwadilwe ka Seheberu. Lebelela Dan. 2:4. 2Moo ponong yeo ka ipona ke le motseng wa Susa wo o ageleditšwego ka morako, seleteng sa Elamo. Moo ponong ka ikhwetša ke le nokeng ya Ulai. 3Ge ke phagamiša mahlo gona moo nokeng ka bona kgapa ya manaka a mabedi a matelele, lenaka le lengwe le feta le lengwe ka botelele, le gona le metše morago ga lela le lengwe. 4Ka bona kgapa yeo e ometša ka manaka a yona ka bodikela, ka leboa le ka borwa. Go be go se phoofolo ye e ka lwago nayo, goba ya hlakodišwa dinaleng tša yona. E be e dira ka mo e ratago ka gona, gomme e maatlafala e eya.

5Ge ke sa nagana ka seo ke se bonego, gwa tšwelela phooko ka bodikela e pharihla le lefase e sa gate fase, e na le lenaka la mantletlere phatleng. 6Ya leba go kgapa yela ya manaka a mabedi ke bego ke e bone e eme kgauswi le noka, ya e kgorogela ka šiši. 7Ka e bona e hlasela kgapa yela, ya e thula e e galefetše, ya e roba manaka ka mabedi. Kgapa yeo e be e se ne maatla a go itwela. Phooko yeo ya e wiša ya e gataka, gomme gwa se be le yo a e lamolelago.

8Phooko yeo e ile ya maatlafala e eya, eupša ya re ge e šetše e na le maatla a mantši, ya robega lenaka lela la mantletlere. Sebakeng sa lona gwa mela manaka a mangwe a mane a mantletlere, a lemetše dikhutlong tše nne tša lefase. 9Mo lenakeng le lengwe la ao a mane gwa mela lenakana le le ilego la gola kudu la lemela borwa le bohlabela le nageng ye e kgahlišago.8:9 “nageng ye e kgahlišago” Ke go re nageng ya Israele. 10

8:10
Kut. 12:4
La gola la ba la fihla madireng a legodimo, e lego dinaledi, gomme la wišetša tše dingwe fase, la di gataka. 11La ba la nyatša molaodi wa madira a legodimo, la thibela le dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe tše a bego a di direlwa, la hlompholla le Tempele. 12Lenaka leo la fenya madira. Batho ba be ba dira dibe bakeng sa go dira dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe.8:12 “Lenaka ... le lengwe.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Lenaka leo le be le nyatša sedumedi sa mmakgonthe, gomme le atlega go tše le di dirago.

13Ka kwa morongwa a bolela, mme yo mongwe morongwa a botšiša mmoledi yoo a re: “Na taba tša pono ye di yo feletša kae? Go tla tšea nako ye kaakang batho ba ntše ba dira sebe se se šiišago legatong la dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe? Go tla tšea lebaka le lekaakang Tempele le madira a legodimo di gatakwa?”

14Morongwa yola yo mongwe a mo fetola a re: “Go tla tšea mantšiboa a dikete tše pedi le makgolo a mararo le masa a ona, ya ba gona Tempele e bušetšwago sekeng.”

Morongwa Gabriele o hlatholla pono yeo

15Nna, Daniele, ka re ke sa leka go kwešiša pono yeo ke e bonego, gateetee ka bona se nkego ke motho se eme pele ga ka. 16

8:16
Luk. 1:19,26
Ka kwa lentšu la yo a goelelago ka nokeng ya Ulai le re: “Gabriele, mo hlalošetše tša pono yeo.” 17Gabriele a tla mo ke emego gona, gomme nna ka tšhoga, ka ba ka wela fase ka rapalala.

Yena a re go nna: “Wena motho wa nama, kwešiša gore pono yeo ke ya mabapi le tša bofelo bja lefase.” 18Ya re a sa bolela, ka idibala, ka wela fase ka sefahlego. Eupša yena a ntshwara, a nkemiša, 19a re: “Ke tla go botša tše di tlago direga ka moso mohla Modimo a otla batho, gobane pono yeo e amana le tša nako ye e beilwego ya tša bofelo bja lefase.

20“Kgapa yela o e bonego ya manaka a mabedi e šupa kgoši ya Media le ya Persia. 21Phooko yela e šupa kgoši ya Bagerike, gomme lenaka lela le legolo phatleng ya yona ke kgoši ya mathomo ya gona. 22Manaka ale a mane a go hloga ge go seno robega lenaka la mathomo a šupa mebušo ye mene ye e tlago aroga setšhabeng seo, le gona e ka se kego ya tia go swana le mmušo wa mathomo.

23“Ge mebušo yeo e ewa mme bokgopo bo iphile maatla, go tla ba le kgoši ye sehlogo, mokadikadi. 24O tla tia a eya, fela e sego ka boyena. O tla hlola tshenyo ye e šiišago, gomme a atlega go tše a di dirago. O tla fediša banna ba maatla le setšhaba se sekgethwa. 25Ka ge e le mogarigari, o tla atlega boradieng bja gagwe. O tla ikgantšha gomme a fetša batho ba bantši ba sa itebetše. O tla ba a tsogela le Kgoši ya dikgoši maatla, eupša o tla hwa, fela a sa bolawe ke motho. 26Tša pono ye ya mantšiboa le masa a o a bontšhitšwego di tla phethagala. Eupša gonabjale o se di botše motho, ka gobane ke tša mabakeng a a sa lego kgole.”

27Nna, Daniele, ke ile ka fokola mme ka fetša matšatši ke lwala. Ka morago ka tsoga ka boela mošomong wo kgoši a bego a mphile wona, eupša ke be ke tlabilwe ke pono yeo, ke sa kgone go e kwešiša.

9

Daniele o rapelela setšhaba sa gabo

91-2

9:2
Jer. 25:11
29:10
Dariose wa Momedia, yo e bego e le morwa wa Zerksese, o be a buša naga ya Babilonia. Ka ngwaga wa mathomo wa ge e le kgoši, nna, Daniele, ke ile ka lemoga ka Mangwalong a Makgethwa gore Jerusalema e tlilo ba marope mengwaga ye masome a a šupago, go ya ka mo Morena a bego a boditše moprofeta Jeremia ka gona. 3Ka rapela Morena ke tiišitše, ke phophotha, ke ikona dijo, ke apere tša go ilela, ke dutše meloreng. 4Ka rapela Morena Modimo wa ka, ka ipolela dibe ka re:

“Joo, Morena, Modimo yo mogolo yo a tšhabegago! O botegetše kgwerano ya gago, gomme bao ba go ratago, ba phethago ditaelo tša gago, o ba bontšha leratorato.

5“Re dirile dibe, re fošitše, re dirile tše kgopo, re ganne go bušwa ke wena, ra aroga melaong le ditaelong tša gago. 6Ga se ra theeletša bahlanka ba gago, baprofeta, bao o ba romilego go bolela le magoši a rena, babuši ba rena, borakgolokhukhu ba rena, le setšhaba ka moka sa naga ya gaborena. 7Wena, Morena, o lokile, eupša rena re a inyatša, rena badudi ba Juda le ba Jerusalema le Baisraele bohle, ba kgole le ba kgauswi, le ba dinaga tšohle tše o re šwalalanyeditšego go tšona ka lebaka la go se go botegele ga rena. 8Morena, rena le magoši a rena le babuši ba rena le borakgolokhukhu ba rena re be re inyatša ka ge re be re go fošeditše. 9Wena, Morena Modimo wa rena, o a re gaugela, o a re lebalela, le ge re ile ra gana o re buša. 10Ga se ra go theeletša, Morena Modimo wa rena, mola o re botša gore re phele ka melao yela o re filego yona ka bahlanka ba gago, baprofeta. 11Baisraele bohle ba tshetše melao ya gago, ba go furalela, ba gana go go theeletša. Re go fošeditše, ka gona wa re gaša ka dithogako tše di ngwadilwego ka melaong ya Moshe, mohlanka wa gago, tše o ikannego go re otla ka tšona. 12O re dirile tše o bego o boletše gore o tla re dira tšona, wa ba wa di dira babuši ba rena ka go re tlišetša masetlapelo a magolo. Lefaseng lohle ga se wa ka wa dira tše o di dirilego motse wa Jerusalema. 13Masetlapelo a ka moka a re wetše go ya ka tše di ngwadilwego ka melaong ya Moshe. Eupša Morena Modimo wa rena, ga se ra go kgahla ka go furalela makgopo a rena, re tseba gore o phetha tše o di boletšego. 14Wena, Morena, ga se wa dikadika go re tlišetša masetlapelo, ka ge wena, Morena Modimo wa rena, o le yo a lokilego go tšohle tše o di dirago; le ge go le bjalo, rena ga se ra go theeletša.

15“Gomme wena, Morena Modimo wa rena, o itiretše leina ka go ntšha setšhaba sa gago Egepeta ka maatla a gago a magolo, gomme le lehono o sa tumile. Re dirile dibe, re fošitše. 16O Modimo yo a lokilego, gomme mabakeng a a fetilego o ile wa re hlakodiša; ka gona, hle, o se sa galefela Jerusalema, wa e befelelwa. Ke motse wa gago, ke thaba ya gago ye kgethwa.9:16 “thaba ye kgethwa” Ke thaba ya Sione. Lebelela Lenanentšu. Batho ka moka ba dinaga tša kgauswi ba nyatša Jerusalema le setšhaba sa gago ka lebaka la dibe tša rena le makgopo a borakgolokhukhu ba rena. 17Bjale ge, wena Modimo wa rena, ekwa thapelo ya ka le kgopelo ya ka, nna, mohlanka wa gago. Tsošološa Tempele ya gago ye e pšhatlagantšwego, gore batho ba tsebe gore Mong wa bohle ke wena. 18Re hlwaele tsebe, Modimo wa ka, re theeletše; re lebelele, o bone mathata a rena, le motse wo e lego wa gago. Re go rapela ka ge o le yo lešokošoko, e sego ka gobane re dirile tše di lokilego. 19Re theeletše, Mong wa rena! Re swarele, Mong wa rena! Re kwe, Mong wa rena, mme o re hlakodiše! O se dikadike, gore batho ba tle ba tsebe ge o le Modimo, ka gobane motse wo ke wa gago le setšhaba se.”

Gabriele o hlatholla profeto

20Ke ile ka no fela ke bolela le Modimo ke rapela, ke ipolela dibe tša ka le tša setšhaba sa gešo sa Israele, ke kgopela Morena Modimo wa ka gore a tsošološe Tempele ya gagwe ye kgethwa. 21

9:21
Luk. 1:19,26
Ke rile ke sa rapela, Gabriele, yo ke bego ke ile ka mmona mo ponong ya pele, a tla a itlhaganetše a fofela go nna. E be e le ka nako ya sehlabelo sa mantšiboa. 22A fihla a re go nna: “Daniele, ke tletše go go thuša gore o kwešiše profeto yela. 23Mola o thoma go rapela, Modimo o ile a go araba. O a go rata, ka fao nna ke tletše go go botša karabo ya gagwe. Bjale ge, o theeletše gabotse ge ke go hlathollela pono ya gago.

24“Mengwaga ye masome a a šupago e balwa gašupa ke nako ye Modimo a e beetšego go fediša bokgopo bja setšhaba sa geno, le bja badudi ba motse wa geno wo mokgethwa, le dibe tša bona, batho ba boelana le Modimo, gwa hlongwa toka ya go ya go ile, gwa phethagala pono yeo le profeto, gomme Tempele9:24 “Tempele” goba “aletare” ye kgethwa ya šegofatšwa ka lefsa. 25Taba ye o swanetšego go e ela hloko le go e kwešiša še: Go tloga mohla go ntšhwa taelo ya go tsošološa le go aga Jerusalema ka lefsa go fihlela ge go etla mmuši yo a tloditšwego go tla feta mengwaga ye e šupago e balwa gašupa. Motse wa Jerusalema o tla agwa ka lefsa le mekgotha, wa ageletšwa ka leope, gomme wa dula mengwaga ye masome a a selelago le metšo ye mebedi a balwa gašupa, fela yeo e tla ba nako ya mathata. 26Mafelelong a nako yeo mmuši yo a tloditšwego yoo o tla bolawa a se na molato.9:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a se na molato” Seheberu ga se kwagale gabotse. Motse le Tempele di tla fedišwa ke madira a kgoši ye e tlilogo tla. Bofelo bja lefase bo tla fihla bjalo ka lefula, gwa ba le ntwa le tobo ye e laetšwego ke Modimo. 27

9:27
Dan. 11:31
12:11
Mat. 24:15
Mar. 13:14
Kgoši yeo e tla kwana le dihlopha tše dintši mengwaga ye e šupago, gomme ge seripa sa nako yeo se fetile, o tla fediša dihlabelo le dikabelo. Ntlhoreng ya Tempele go tla bewa Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele,9:27 “Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele” Ke seswantšhobopša se se beilwego ka Tempeleng ke bafenyi ba go tšwa dinageng di šele. Lebelela Mat. 24:15. gomme bja dula moo go fihlela ge kgoši ya go hlasela naga e bolawa, bjalo ka ge Modimo a laetše.”9:27 “Ntlhoreng ... laetše” Seheberu ga se kwagale gabotse.

10

Pono ya Daniele nokeng ya Tigrise

101Ka ngwaga wa boraro wa ge Korese e le kgoši ya Persia, Daniele, yo a bitšwago le ka la Belteshatsare, o ile a utollelwa molaetša. Molaetša woo e be e le wa nnete, eupša e le wo mothata kudu go o kwešiša.10:1 “eupša ... kwešiša” goba “e be e le wa ntwa ye kgolo” O ile a o hlathollelwa ponong.

2Mehleng yeo nna, Daniele, ke be ke feditše dibeke tše tharo ke hloname. 3Ke be ke feditše dibeke tše tharo ke sa je tše bose, ke itima nama, ke sa nwe beine, ke sa tlole.

4Ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mene la kgwedi ya pele ya ngwaga ke be ke eme leribeng la noka ye kgolo ya Tigrise. 5

10:5-6
Kut. 1:13-15
2:18
19:12
Ge ke phagamiša mahlo ka bona monna yo a aperego diaparo tša lešela le lepanta la gauta ye e sego ya tswakwa. 6Mmele wa gagwe o be o phadima bjalo ka legakabje. Sefahlego sa gagwe se etša legadima, mahlo a gagwe a tuka mollo. Matsogo le maoto a gagwe a be a phadima bjalo ka mphiri wo o phadimišitšwego, lentšu la gagwe le kwagala bjalo ka legoa la lešaba.

7E bile nna, Daniele, ke nnoši wa go bona pono yeo. Banna ba ba bego ba na le nna ga se ba e bona, fela ba ile ba tšhoga, ba tšhaba ba yo khuta. 8Nna ka šala moo ke nnoši, ke bogetše pono yeo ya go makatša. Ka felelwa ke maatla, ka galoga mmala boka mohu, ka nolega moko. 9Ge ke ekwa lentšu leo la gagwe ka wela fase ka sefahlego ke idibetše. 10Ke moka ka kwa seatla sa motho se ntshwara, se nthuša go khunama ka dikhuru, ka ikokotlela ka matsogo; ke ge ke sa thothomela.

11Morongwa yoo a re go nna: “Daniele, morategi wa Modimo, o theeletše gabotse se ke go botšago sona. Emelela, lehono ke romilwe go wena.” Ge a seno realo ka emelela ke sa thothomela.

12Ke moka a re: “Daniele, o se ke wa boifa. Modimo o kwele dithapelo tša gago go tloga tšatšing lela la mathomo o leka go kwešiša molaetša wola o ilego wa o utollelwa, mme wa ikemišetša go ikokobetša pele ga Modimo mabapi le thapelo ya gago. 13

10:13,21
Kut. 12:7
Morongwamohlokomedi wa mmušo wa Persia o be a emeletšane le nna matšatši a masome a mabedi le motšo o tee. Ka morago Mikaele, yo mongwe wa barongwa ba bagolo, a tla a ntamolela. Ka mo tlogela moo a elwa le magoši a Persia. 14Ke tletše go go tsebiša tše di tlago hlagela setšhaba sa geno ka moso, gobane pono ye e šupa tša ka moso.”

15Ge a realo nna ka lebelela fase ke se na molomo. 16Yo mongwe morongwa wa go swana le motho a nkgwatha molomo ka seatla. Nna ka re go yo a emego pele ga ka: “Mong wa ka, pono ye e nkweša bohloko, ke nolega moko. 17Nna, mohlanka wa gago, nka bolela bjang le wena, Mong wa ka? Ke feletšwe ke maatla, ke palelwa le ke go hema.”

18Mokamotho yoo a ntshwara gape, gomme ka maatlafala. 19A re: “Se boife, morategi wa Modimo, ewa pelo! Tia maatla, o be le sebete!”

Ge a sa realo ka ikwa ke tieletše gape, gomme ka re: “Mong wa ka, hle, mpotše se o nyakago go se bolela, gobane o mmaatlafaditše.”

20-21Yena a re: “Na o a tseba gore ke ka lebaka la eng ke tlile go wena? Ke ka lebaka la go tlo go botša tše di ngwadilwego ka Pukung ya Therešo. Bjale ke swanetše go boela morago go yo lwa le morongwamohlokomedi wa Persia. Ka morago ga moo morongwamohlokomedi wa naga ya Gerike o tla tšwelela. Ga go yo a tlago nthuša ge ke elwa nabo, ge e se Mikaele, morongwamohlokomedi wa setšhaba sa geno.