Sepedi 2000 (NSO00)
7

Pono ya Daniele ya dibata tše nne

71Ka ngwaga wa mathomo wa ge Belshatsare e le kgoši ya Babilone, e ile ya re e le bošego ka lora, ka bona pono. Ka ngwala toro yeo, gomme se ke se bonego 2bošegong bjoo sese:

Diphefo di be di etšwa ka mathoko ka mane mme di hudua lewatle le legolo. 3

7:3
Kut. 13:1
17:8
Gwa tšwelela dibata tše nne tša go se swane ka lewatleng. 4
7:4-6
Kut. 13:2
Sa mathomo se be se swana le tau, fela se na le diphego bjalo ka ntšhu. Ge ke sa se lebeletše diphego tša sona tša kgaoga. Sebata seo sa kukegela godimo gomme sa emišwa ka maoto bjalo ka motho, sa napa sa fiwa mogopolo bjalo ka motho.

5Sebata sa bobedi se be se swana le bere, se eme ka maoto a morago. Se be se swere dithapa tše tharo ka meno, gomme lentšu le re go sona: “Tšwela pele o je nama ka moo o ratago ka gona!”

6Ya re ke sa lebeletše gwa tšwelela sebata se sengwe. Sona se be se swana le nkwe, eupša se na le diphego tše nne mokokotlong tše di swanago le tša nonyana, ebile se na le dihlogo tše nne. Sa fiwa maatla a go buša.

7

7:7
Kut. 12:3
13:1
Ge ke sa lebeletše gwa tšwelela sebata sa bone. Se be se boifiša, le gona se šiiša mme se na le maatla kudu. Ka meno a sona a magolo a tshipi se be se rwaetša se se se swarago sa se metša, mme mašaledi sa a gataka ka maoto. Se be se sa swane le dibata tšela tše dingwe, sona se be se na le manaka a lesome. 8
7:8
Kut. 13:5-6
Ge ke lebelediša manaka ao ka bona lenaka le lenyenyane le mela gare ga ale a mangwe. La kgola manaka a mararo ale a bego a šetše a le gona. Lenaka leo le be le na le mahlo a motho le molomo wa go ikgantšha.

Pono ya Ramehlayohle

9

7:9
Kut. 1:14
20:4
E rile ke sa lebeletše gwa bewa ditulo tša bogoši. Mophelelasururi a dula go se sengwe sa ditulo tšeo tša bogoši. Diaparo tša gagwe e be e le tše ditšhweutšhweu, gomme moriri wa gagwe o swana le boya bja nku bjo bo hlwekilego. Setulo sa gagwe sa bogoši se lauma dikgabo mme se nameditšwe maotwaneng a a tukago mollo, 10
7:10
Kut. 5:11
20:12
gomme mollo o ela o etšwa go sona. Batho ba diketekete ba be ba mo hlankela, gomme pele ga gagwe go eme batho ba dimilione. Tsheko ya thongwa, mme dipuku tša phuthollwa.

11Ge ke sa lebeletše, sebata sela sa bone sa bolawa ka lebaka la dipolelo tša go ikgantšha tša lenakana lela, gomme sa lahlelwa dikgabong tša mollo sa fišwa. 12Dibata tšela tše dingwe tša amogwa maatla a go buša, eupša tša beelwa sebaka le matšatši a bophelo bja tšona.

13

7:13
Mat. 24:30
26:64
Mar. 13:26
14:62
Luk. 21:27
Kut. 1:7,13
14:14
Moo ponong yeo ya bošego ke ile ka bona se nkego ke motho. O be a etla a pipeditšwe ke maru, gomme a ya go yola Mophelelasaruri a tsebišwa yena. 14
7:14
Kut. 11:15
A fiwa maatla a go buša, le tlhomphego, le bogoši gore ditšhaba tšohle le merafe yohle le ba maleme ohle ba tle ba mo hlankele. Pušo ya gagwe e tla ba ya go ya go ile, ya se fele, mme mmušo wa gagwe o ka se fedišwe.

Dipono di a hlathollwa

15Dipono tšeo ka go di bona di ile tša ntshwenya kudu,7:15 “di ile tša ntshwenya kudu” Searamo ga se kwagale gabotse. tša ntšhoša. 16Ka ya go yo mongwe wa ba ba bego ba eme fao ka mo kgopela gore a ntlhathollele tšona. Ka gona a mpotša tše di di šupago. 17A re: “Dibata tšeo tše nne tše dikgolo ke mebušo ye mene ye e tlago hlaga lefaseng. 18

7:18
Kut. 22:5
Ge e le batho ba bakgethwa ba Modimo Yogodimodimo bona ba tla fiwa bogoši, gomme ya ba bja bona go ya go ile.”

19Ke ile ka nyaka go tsebišiša ka sebata sela sa bone sa go se swane le tše dingwe, sela sa go boifiša kudu sa go robaganya se se se swarago ka dinala tša sona tša mphiri, sa se rwaetša ka meno a sona a tshipi gomme mašaledi sa a gataka ka maoto. 20Le gona ke ile ka nyaka go tseba le ka manaka ale a lesome hlogong ya sona, le lenaka lela la go mela mme la kgola a mararo a manaka ale – lela la go ba le mahlo le molomo wa go ikgantšha. Lona le be le feta ale a mangwe.

21

7:21
Kut. 13:7
Ge ke ntše ke lebeletše, lenaka leo le ile la lwa le batho ba bakgethwa ba Modimo gomme la ba fenya. 22
7:22
Kut. 20:4
Ke moka Mophelelasururi a tla a ahlola batho ba bakgethwa ba Modimo Yogodimodimo a re ga ba na le molato. Nako ya gore batho bao ba fiwe maatla a go buša e be e fihlile.

23Ke ile ka hlathollelwa ka tsela ye: “Sebata sela sa bone ke mmušo wa bone wo o tlago ba lefaseng, o ka se swane le mebušo yela ye mengwe yohle. O tla gataka lefase ka moka wa le pšhatlaganya, wa le rwaetša. 24

7:24
Kut. 17:12
Manaka ao a lesome ke magoši a lesome ao a tlago buša mmušo woo. Gwa latela kgoši ye nngwe ye e sa swanego le tšela tša pele, gomme go dikgoši tšela tše lesome e tla fenya tše tharo. 25
7:25
Kut. 12:14
13:5-6
E tla bolela gampe ka Modimo Yogodimodimo gomme ya gatelela batho ba bakgethwa ba Modimo. E tla leka go fetola menyanya le melao ya bona ya sedumedi, gomme batho bao ba Modimo ba tla bušwa ke yona mengwaga ye meraro le seripa. 26Ka morago gwa tliwa tshekong ya legodimong, ba mo amoga maatla a go buša mme ba a fedišetša sa ruri. 27
7:27
Kut. 20:4
22:5
Batho ba bakgethwa ba Modimo Yogodimodimo ba tla fiwa bogoši le pušo le maatla a mebušo yohle lefaseng. Mmušo wa bona e tla ba wa go ya go ile, gomme babuši bohle lefaseng ba tla ba hlankela ba ba theeletša.”

28Ao ke mafelelo a taba ye. Ke ile ka tšhoga kudu ka ba ka galoga sefahlego, gomme tšohle tšeo ka se di botše motho.

8

Tša pono ya Daniele ya kgapa le phooko

81Ka ngwaga wa boraro wa ge Belshatsare e le kgoši, nna, Daniele, ke ile ka bona pono ya bobedi.8:1 – 12:13 Go tloga go kgaolo 8-12 puku ye e ngwadilwe ka Seheberu. Lebelela Dan. 2:4. 2Moo ponong yeo ka ipona ke le motseng wa Susa wo o ageleditšwego ka morako, seleteng sa Elamo. Moo ponong ka ikhwetša ke le nokeng ya Ulai. 3Ge ke phagamiša mahlo gona moo nokeng ka bona kgapa ya manaka a mabedi a matelele, lenaka le lengwe le feta le lengwe ka botelele, le gona le metše morago ga lela le lengwe. 4Ka bona kgapa yeo e ometša ka manaka a yona ka bodikela, ka leboa le ka borwa. Go be go se phoofolo ye e ka lwago nayo, goba ya hlakodišwa dinaleng tša yona. E be e dira ka mo e ratago ka gona, gomme e maatlafala e eya.

5Ge ke sa nagana ka seo ke se bonego, gwa tšwelela phooko ka bodikela e pharihla le lefase e sa gate fase, e na le lenaka la mantletlere phatleng. 6Ya leba go kgapa yela ya manaka a mabedi ke bego ke e bone e eme kgauswi le noka, ya e kgorogela ka šiši. 7Ka e bona e hlasela kgapa yela, ya e thula e e galefetše, ya e roba manaka ka mabedi. Kgapa yeo e be e se ne maatla a go itwela. Phooko yeo ya e wiša ya e gataka, gomme gwa se be le yo a e lamolelago.

8Phooko yeo e ile ya maatlafala e eya, eupša ya re ge e šetše e na le maatla a mantši, ya robega lenaka lela la mantletlere. Sebakeng sa lona gwa mela manaka a mangwe a mane a mantletlere, a lemetše dikhutlong tše nne tša lefase. 9Mo lenakeng le lengwe la ao a mane gwa mela lenakana le le ilego la gola kudu la lemela borwa le bohlabela le nageng ye e kgahlišago.8:9 “nageng ye e kgahlišago” Ke go re nageng ya Israele. 10

8:10
Kut. 12:4
La gola la ba la fihla madireng a legodimo, e lego dinaledi, gomme la wišetša tše dingwe fase, la di gataka. 11La ba la nyatša molaodi wa madira a legodimo, la thibela le dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe tše a bego a di direlwa, la hlompholla le Tempele. 12Lenaka leo la fenya madira. Batho ba be ba dira dibe bakeng sa go dira dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe.8:12 “Lenaka ... le lengwe.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Lenaka leo le be le nyatša sedumedi sa mmakgonthe, gomme le atlega go tše le di dirago.

13Ka kwa morongwa a bolela, mme yo mongwe morongwa a botšiša mmoledi yoo a re: “Na taba tša pono ye di yo feletša kae? Go tla tšea nako ye kaakang batho ba ntše ba dira sebe se se šiišago legatong la dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe? Go tla tšea lebaka le lekaakang Tempele le madira a legodimo di gatakwa?”

14Morongwa yola yo mongwe a mo fetola a re: “Go tla tšea mantšiboa a dikete tše pedi le makgolo a mararo le masa a ona, ya ba gona Tempele e bušetšwago sekeng.”

Morongwa Gabriele o hlatholla pono yeo

15Nna, Daniele, ka re ke sa leka go kwešiša pono yeo ke e bonego, gateetee ka bona se nkego ke motho se eme pele ga ka. 16

8:16
Luk. 1:19,26
Ka kwa lentšu la yo a goelelago ka nokeng ya Ulai le re: “Gabriele, mo hlalošetše tša pono yeo.” 17Gabriele a tla mo ke emego gona, gomme nna ka tšhoga, ka ba ka wela fase ka rapalala.

Yena a re go nna: “Wena motho wa nama, kwešiša gore pono yeo ke ya mabapi le tša bofelo bja lefase.” 18Ya re a sa bolela, ka idibala, ka wela fase ka sefahlego. Eupša yena a ntshwara, a nkemiša, 19a re: “Ke tla go botša tše di tlago direga ka moso mohla Modimo a otla batho, gobane pono yeo e amana le tša nako ye e beilwego ya tša bofelo bja lefase.

20“Kgapa yela o e bonego ya manaka a mabedi e šupa kgoši ya Media le ya Persia. 21Phooko yela e šupa kgoši ya Bagerike, gomme lenaka lela le legolo phatleng ya yona ke kgoši ya mathomo ya gona. 22Manaka ale a mane a go hloga ge go seno robega lenaka la mathomo a šupa mebušo ye mene ye e tlago aroga setšhabeng seo, le gona e ka se kego ya tia go swana le mmušo wa mathomo.

23“Ge mebušo yeo e ewa mme bokgopo bo iphile maatla, go tla ba le kgoši ye sehlogo, mokadikadi. 24O tla tia a eya, fela e sego ka boyena. O tla hlola tshenyo ye e šiišago, gomme a atlega go tše a di dirago. O tla fediša banna ba maatla le setšhaba se sekgethwa. 25Ka ge e le mogarigari, o tla atlega boradieng bja gagwe. O tla ikgantšha gomme a fetša batho ba bantši ba sa itebetše. O tla ba a tsogela le Kgoši ya dikgoši maatla, eupša o tla hwa, fela a sa bolawe ke motho. 26Tša pono ye ya mantšiboa le masa a o a bontšhitšwego di tla phethagala. Eupša gonabjale o se di botše motho, ka gobane ke tša mabakeng a a sa lego kgole.”

27Nna, Daniele, ke ile ka fokola mme ka fetša matšatši ke lwala. Ka morago ka tsoga ka boela mošomong wo kgoši a bego a mphile wona, eupša ke be ke tlabilwe ke pono yeo, ke sa kgone go e kwešiša.

9

Daniele o rapelela setšhaba sa gabo

91-2

9:2
Jer. 25:11
29:10
Dariose wa Momedia, yo e bego e le morwa wa Zerksese, o be a buša naga ya Babilonia. Ka ngwaga wa mathomo wa ge e le kgoši, nna, Daniele, ke ile ka lemoga ka Mangwalong a Makgethwa gore Jerusalema e tlilo ba marope mengwaga ye masome a a šupago, go ya ka mo Morena a bego a boditše moprofeta Jeremia ka gona. 3Ka rapela Morena ke tiišitše, ke phophotha, ke ikona dijo, ke apere tša go ilela, ke dutše meloreng. 4Ka rapela Morena Modimo wa ka, ka ipolela dibe ka re:

“Joo, Morena, Modimo yo mogolo yo a tšhabegago! O botegetše kgwerano ya gago, gomme bao ba go ratago, ba phethago ditaelo tša gago, o ba bontšha leratorato.

5“Re dirile dibe, re fošitše, re dirile tše kgopo, re ganne go bušwa ke wena, ra aroga melaong le ditaelong tša gago. 6Ga se ra theeletša bahlanka ba gago, baprofeta, bao o ba romilego go bolela le magoši a rena, babuši ba rena, borakgolokhukhu ba rena, le setšhaba ka moka sa naga ya gaborena. 7Wena, Morena, o lokile, eupša rena re a inyatša, rena badudi ba Juda le ba Jerusalema le Baisraele bohle, ba kgole le ba kgauswi, le ba dinaga tšohle tše o re šwalalanyeditšego go tšona ka lebaka la go se go botegele ga rena. 8Morena, rena le magoši a rena le babuši ba rena le borakgolokhukhu ba rena re be re inyatša ka ge re be re go fošeditše. 9Wena, Morena Modimo wa rena, o a re gaugela, o a re lebalela, le ge re ile ra gana o re buša. 10Ga se ra go theeletša, Morena Modimo wa rena, mola o re botša gore re phele ka melao yela o re filego yona ka bahlanka ba gago, baprofeta. 11Baisraele bohle ba tshetše melao ya gago, ba go furalela, ba gana go go theeletša. Re go fošeditše, ka gona wa re gaša ka dithogako tše di ngwadilwego ka melaong ya Moshe, mohlanka wa gago, tše o ikannego go re otla ka tšona. 12O re dirile tše o bego o boletše gore o tla re dira tšona, wa ba wa di dira babuši ba rena ka go re tlišetša masetlapelo a magolo. Lefaseng lohle ga se wa ka wa dira tše o di dirilego motse wa Jerusalema. 13Masetlapelo a ka moka a re wetše go ya ka tše di ngwadilwego ka melaong ya Moshe. Eupša Morena Modimo wa rena, ga se ra go kgahla ka go furalela makgopo a rena, re tseba gore o phetha tše o di boletšego. 14Wena, Morena, ga se wa dikadika go re tlišetša masetlapelo, ka ge wena, Morena Modimo wa rena, o le yo a lokilego go tšohle tše o di dirago; le ge go le bjalo, rena ga se ra go theeletša.

15“Gomme wena, Morena Modimo wa rena, o itiretše leina ka go ntšha setšhaba sa gago Egepeta ka maatla a gago a magolo, gomme le lehono o sa tumile. Re dirile dibe, re fošitše. 16O Modimo yo a lokilego, gomme mabakeng a a fetilego o ile wa re hlakodiša; ka gona, hle, o se sa galefela Jerusalema, wa e befelelwa. Ke motse wa gago, ke thaba ya gago ye kgethwa.9:16 “thaba ye kgethwa” Ke thaba ya Sione. Lebelela Lenanentšu. Batho ka moka ba dinaga tša kgauswi ba nyatša Jerusalema le setšhaba sa gago ka lebaka la dibe tša rena le makgopo a borakgolokhukhu ba rena. 17Bjale ge, wena Modimo wa rena, ekwa thapelo ya ka le kgopelo ya ka, nna, mohlanka wa gago. Tsošološa Tempele ya gago ye e pšhatlagantšwego, gore batho ba tsebe gore Mong wa bohle ke wena. 18Re hlwaele tsebe, Modimo wa ka, re theeletše; re lebelele, o bone mathata a rena, le motse wo e lego wa gago. Re go rapela ka ge o le yo lešokošoko, e sego ka gobane re dirile tše di lokilego. 19Re theeletše, Mong wa rena! Re swarele, Mong wa rena! Re kwe, Mong wa rena, mme o re hlakodiše! O se dikadike, gore batho ba tle ba tsebe ge o le Modimo, ka gobane motse wo ke wa gago le setšhaba se.”

Gabriele o hlatholla profeto

20Ke ile ka no fela ke bolela le Modimo ke rapela, ke ipolela dibe tša ka le tša setšhaba sa gešo sa Israele, ke kgopela Morena Modimo wa ka gore a tsošološe Tempele ya gagwe ye kgethwa. 21

9:21
Luk. 1:19,26
Ke rile ke sa rapela, Gabriele, yo ke bego ke ile ka mmona mo ponong ya pele, a tla a itlhaganetše a fofela go nna. E be e le ka nako ya sehlabelo sa mantšiboa. 22A fihla a re go nna: “Daniele, ke tletše go go thuša gore o kwešiše profeto yela. 23Mola o thoma go rapela, Modimo o ile a go araba. O a go rata, ka fao nna ke tletše go go botša karabo ya gagwe. Bjale ge, o theeletše gabotse ge ke go hlathollela pono ya gago.

24“Mengwaga ye masome a a šupago e balwa gašupa ke nako ye Modimo a e beetšego go fediša bokgopo bja setšhaba sa geno, le bja badudi ba motse wa geno wo mokgethwa, le dibe tša bona, batho ba boelana le Modimo, gwa hlongwa toka ya go ya go ile, gwa phethagala pono yeo le profeto, gomme Tempele9:24 “Tempele” goba “aletare” ye kgethwa ya šegofatšwa ka lefsa. 25Taba ye o swanetšego go e ela hloko le go e kwešiša še: Go tloga mohla go ntšhwa taelo ya go tsošološa le go aga Jerusalema ka lefsa go fihlela ge go etla mmuši yo a tloditšwego go tla feta mengwaga ye e šupago e balwa gašupa. Motse wa Jerusalema o tla agwa ka lefsa le mekgotha, wa ageletšwa ka leope, gomme wa dula mengwaga ye masome a a selelago le metšo ye mebedi a balwa gašupa, fela yeo e tla ba nako ya mathata. 26Mafelelong a nako yeo mmuši yo a tloditšwego yoo o tla bolawa a se na molato.9:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a se na molato” Seheberu ga se kwagale gabotse. Motse le Tempele di tla fedišwa ke madira a kgoši ye e tlilogo tla. Bofelo bja lefase bo tla fihla bjalo ka lefula, gwa ba le ntwa le tobo ye e laetšwego ke Modimo. 27

9:27
Dan. 11:31
12:11
Mat. 24:15
Mar. 13:14
Kgoši yeo e tla kwana le dihlopha tše dintši mengwaga ye e šupago, gomme ge seripa sa nako yeo se fetile, o tla fediša dihlabelo le dikabelo. Ntlhoreng ya Tempele go tla bewa Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele,9:27 “Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele” Ke seswantšhobopša se se beilwego ka Tempeleng ke bafenyi ba go tšwa dinageng di šele. Lebelela Mat. 24:15. gomme bja dula moo go fihlela ge kgoši ya go hlasela naga e bolawa, bjalo ka ge Modimo a laetše.”9:27 “Ntlhoreng ... laetše” Seheberu ga se kwagale gabotse.