Sepedi 2000 (NSO00)
6

Daniele ka moleteng wa ditau

61Dariose, Momedia, o ile a tšea bogoši go Belshatsare a na le mengwaga ye masome a a selelago le metšo ye mebedi. 2A ikemišetša go bea babušiši ba lekgolo le masome a mabedi mmušong wa gagwe ka moka. 3A ba beela mantona a mararo a go ba hlokomela gore yena a se lobe. Daniele e be e le yo mongwe wa mantona ao. 4Yena a ipontšha gore o phala mantona ale a mangwe le babušiši, ka gobane o be a na le bokgoni bjo bogolo. Ka lebaka leo kgoši a gopola go mmea molaodi wa mmušo wa gagwe ka moka. 5Ke moka mantona ale a mangwe le babušiši ba leka go phara Daniele molato ka mo a bego a sepetša ditaba tša mmušo ka gona, eupša ba palelwa ke go hwetša le phošonyana, ka gobane Daniele o be a tshephega gomme a sa dire bošaedi goba se sengwenyana se sempe. 6Ke moka ba re: “Re ka se hwetše se re ka pharago Daniele molato ka sona, ge e se ka tša bodumedi bja gagwe.”

7Ka gona ba kgeregela go kgoši mme ba re: “Kgoši Dariose, nke o re phelele go ya go ile! 8Rena ka moka – mantona a mmušo, baokamedi ba dilete, babušiši, bakgomana le bomaseterata – re kwane gore kgoši a bee molao gomme e tloge e eba wa kgapeletšo. O laele gore lebakeng la matšatši a masome a mararo go se be le motho yo a kgopelago se sengwenyana go modimo ofe goba ofe, goba go motho yo mongwe, ge e se go wena, kgoši. Yo a ka tshelago molao wo a lahlelwe ka moleteng wa ditau. 9Kgoši a a bee molao woo, a o ngwale gore o se fetošwe, e be molao woo o ka se phumolwego wa Bamedia le Bapersia.”

10Ka gona Kgoši Dariose a ngwala molao woo. 11Ge Daniele a ekwa gore molao woo o ngwadilwe, a ya ntlong ya gagwe. Ka phapošing ya ka godimo ya ntlo yeo go be go na le mafasetere a a lebeletšego Jerusalema. Gona moo o be a fela a rapela gararo ka letšatši. Le mohlang woo a dira bjalo ka mehleng, a bula mafasetere, a khunama pele ga ona gomme a rapela Modimo, a mo tumiša.

12Ke moka banna bale ba kgeregela ntlong ya gagwe mme ba mo hwetša a rapela Modimo a mo kgopela kgaugelo. 13Ba napa ba ya go kgoši ba mo gopotša ka molao wola ba re: “Ga ke re o ngwadile molao wa go re mang le mang yo a ka kgopelago selo go modimo ofe goba ofe, goba go motho yo mongwenyana lebakeng la matšatši a masome a mararo ge e se go wena, kgoši, o tla lahlelwa ka moleteng wa ditau?”

Kgoši a ba fetola a re: “Ee, ke molao wo o tiilego wo o ka se phumolwego wa Bamedia le Bapersia.”

14Bona ba re go yena: “Daniele, e lego yo mongwe wa mathopša ale a go tšwa Juda, ga se a ela wena kgoši le molao wa gago hloko. O rapela gararo ka letšatši.”

15Ge kgoši a ekwa seo a nyama kudu gomme a leka go loga maano a go phološa Daniele. A hlwa a leka letšatši la ba la sobela. 16Ya ba gona banna bale ba kgeregelago go kgoši gomme ba re go yena: “Kgoši, o tseba gabotse gore go ya ka molao wa Bamedia le Bapersia ga go kiletšo goba molao wo o ka rego o beilwe ke kgoši wa fetošwa.”

17Ka gona kgoši a laela gore Daniele a swarwe gomme a lahlelwe ka moleteng wa ditau. A re go Daniele: “Nke Modimo wa gago yo o mo hlankelago ka mehla a ka go phološa.” 18Molete woo wa tswalelwa ka leswika, gomme kgoši a o swaya ka palamonwana ya gagwe le ka ya bakgomana gore go se be le motho yo a ka phološago Daniele. 19Ke moka kgoši a gomela mošate, a lala a se a robala, a se a ja, a ba a laela gore a se lale a tlošitšwe bodutu.

20Ge go esa kgoši a tsoga a itlhaganela a ya moleteng. 21Ge a batamela a goelela a nyamile a re: “Wena Daniele, mohlanka wa Modimo yo a phelago! Na Modimo yo o mo hlankelago ka mehla o kgonne go go phološa ditaung?”

22Daniele a mo fetola a re: “Kgoši a re phelele go ya go ile! 23Modimo wa ka o romile morongwa wa gagwe go tlo swara ditau tše melomo gore di se ke tša ntira selo. Seo o se dirile ka ge a tsebile gore ga ke ne molato, le ka gobane le wena kgoši ga se ka go phošetša.”

24Kgoši o ile a thaba kudu gomme a laele gore Daniele a ntšhwe ka moo moleteng. Ka gona ba mo ntšha gomme ba bona gore ga se a gobala le gatee, ka ge a be a tshephile Modimo. 25Ke moka kgoši a laela gore banna bale ba bego ba pharile Daniele ka molato ba swarwe, gomme bona le basadi le bana ba bona ba lahlelwa ka moleteng woo wa ditau. Ya re ba sešo ba fihla fase, ditau tša be di šetše di ba kamile mme di ba robile mašapo ka moka.

26Ka morago Kgoši Dariose a ngwalela ditšhaba tšohle le merafe yohle le ba maleme ohle lefaseng ka moka a re: “Khutšo a e be le lena! 27Ke laela gore mmušong wa ka ka moka mang le mang a tšhabe Modimo wa Daniele mme a mo hlomphe, ka gobane ke yena Modimo yo a phelago,

“gomme o tla ba gona go ya go ile.

Mmušo wa gagwe o ka se tsoge o fedišitšwe,

gomme pušo ya gagwe e ka se tsoge e fedile.

28O a phološa ebile o a hlakodiša;

o dira dimakatšo le mehlolo legodimong le lefaseng.

O phološitše Daniele gore a se bolawe ke ditau.”

29Daniele o ile a atlega nakong ya pušo ya Dariose le ya Korese wa Persia.

7

Pono ya Daniele ya dibata tše nne

71Ka ngwaga wa mathomo wa ge Belshatsare e le kgoši ya Babilone, e ile ya re e le bošego ka lora, ka bona pono. Ka ngwala toro yeo, gomme se ke se bonego 2bošegong bjoo sese:

Diphefo di be di etšwa ka mathoko ka mane mme di hudua lewatle le legolo. 3

7:3
Kut. 13:1
17:8
Gwa tšwelela dibata tše nne tša go se swane ka lewatleng. 4
7:4-6
Kut. 13:2
Sa mathomo se be se swana le tau, fela se na le diphego bjalo ka ntšhu. Ge ke sa se lebeletše diphego tša sona tša kgaoga. Sebata seo sa kukegela godimo gomme sa emišwa ka maoto bjalo ka motho, sa napa sa fiwa mogopolo bjalo ka motho.

5Sebata sa bobedi se be se swana le bere, se eme ka maoto a morago. Se be se swere dithapa tše tharo ka meno, gomme lentšu le re go sona: “Tšwela pele o je nama ka moo o ratago ka gona!”

6Ya re ke sa lebeletše gwa tšwelela sebata se sengwe. Sona se be se swana le nkwe, eupša se na le diphego tše nne mokokotlong tše di swanago le tša nonyana, ebile se na le dihlogo tše nne. Sa fiwa maatla a go buša.

7

7:7
Kut. 12:3
13:1
Ge ke sa lebeletše gwa tšwelela sebata sa bone. Se be se boifiša, le gona se šiiša mme se na le maatla kudu. Ka meno a sona a magolo a tshipi se be se rwaetša se se se swarago sa se metša, mme mašaledi sa a gataka ka maoto. Se be se sa swane le dibata tšela tše dingwe, sona se be se na le manaka a lesome. 8
7:8
Kut. 13:5-6
Ge ke lebelediša manaka ao ka bona lenaka le lenyenyane le mela gare ga ale a mangwe. La kgola manaka a mararo ale a bego a šetše a le gona. Lenaka leo le be le na le mahlo a motho le molomo wa go ikgantšha.

Pono ya Ramehlayohle

9

7:9
Kut. 1:14
20:4
E rile ke sa lebeletše gwa bewa ditulo tša bogoši. Mophelelasururi a dula go se sengwe sa ditulo tšeo tša bogoši. Diaparo tša gagwe e be e le tše ditšhweutšhweu, gomme moriri wa gagwe o swana le boya bja nku bjo bo hlwekilego. Setulo sa gagwe sa bogoši se lauma dikgabo mme se nameditšwe maotwaneng a a tukago mollo, 10
7:10
Kut. 5:11
20:12
gomme mollo o ela o etšwa go sona. Batho ba diketekete ba be ba mo hlankela, gomme pele ga gagwe go eme batho ba dimilione. Tsheko ya thongwa, mme dipuku tša phuthollwa.

11Ge ke sa lebeletše, sebata sela sa bone sa bolawa ka lebaka la dipolelo tša go ikgantšha tša lenakana lela, gomme sa lahlelwa dikgabong tša mollo sa fišwa. 12Dibata tšela tše dingwe tša amogwa maatla a go buša, eupša tša beelwa sebaka le matšatši a bophelo bja tšona.

13

7:13
Mat. 24:30
26:64
Mar. 13:26
14:62
Luk. 21:27
Kut. 1:7,13
14:14
Moo ponong yeo ya bošego ke ile ka bona se nkego ke motho. O be a etla a pipeditšwe ke maru, gomme a ya go yola Mophelelasaruri a tsebišwa yena. 14
7:14
Kut. 11:15
A fiwa maatla a go buša, le tlhomphego, le bogoši gore ditšhaba tšohle le merafe yohle le ba maleme ohle ba tle ba mo hlankele. Pušo ya gagwe e tla ba ya go ya go ile, ya se fele, mme mmušo wa gagwe o ka se fedišwe.

Dipono di a hlathollwa

15Dipono tšeo ka go di bona di ile tša ntshwenya kudu,7:15 “di ile tša ntshwenya kudu” Searamo ga se kwagale gabotse. tša ntšhoša. 16Ka ya go yo mongwe wa ba ba bego ba eme fao ka mo kgopela gore a ntlhathollele tšona. Ka gona a mpotša tše di di šupago. 17A re: “Dibata tšeo tše nne tše dikgolo ke mebušo ye mene ye e tlago hlaga lefaseng. 18

7:18
Kut. 22:5
Ge e le batho ba bakgethwa ba Modimo Yogodimodimo bona ba tla fiwa bogoši, gomme ya ba bja bona go ya go ile.”

19Ke ile ka nyaka go tsebišiša ka sebata sela sa bone sa go se swane le tše dingwe, sela sa go boifiša kudu sa go robaganya se se se swarago ka dinala tša sona tša mphiri, sa se rwaetša ka meno a sona a tshipi gomme mašaledi sa a gataka ka maoto. 20Le gona ke ile ka nyaka go tseba le ka manaka ale a lesome hlogong ya sona, le lenaka lela la go mela mme la kgola a mararo a manaka ale – lela la go ba le mahlo le molomo wa go ikgantšha. Lona le be le feta ale a mangwe.

21

7:21
Kut. 13:7
Ge ke ntše ke lebeletše, lenaka leo le ile la lwa le batho ba bakgethwa ba Modimo gomme la ba fenya. 22
7:22
Kut. 20:4
Ke moka Mophelelasururi a tla a ahlola batho ba bakgethwa ba Modimo Yogodimodimo a re ga ba na le molato. Nako ya gore batho bao ba fiwe maatla a go buša e be e fihlile.

23Ke ile ka hlathollelwa ka tsela ye: “Sebata sela sa bone ke mmušo wa bone wo o tlago ba lefaseng, o ka se swane le mebušo yela ye mengwe yohle. O tla gataka lefase ka moka wa le pšhatlaganya, wa le rwaetša. 24

7:24
Kut. 17:12
Manaka ao a lesome ke magoši a lesome ao a tlago buša mmušo woo. Gwa latela kgoši ye nngwe ye e sa swanego le tšela tša pele, gomme go dikgoši tšela tše lesome e tla fenya tše tharo. 25
7:25
Kut. 12:14
13:5-6
E tla bolela gampe ka Modimo Yogodimodimo gomme ya gatelela batho ba bakgethwa ba Modimo. E tla leka go fetola menyanya le melao ya bona ya sedumedi, gomme batho bao ba Modimo ba tla bušwa ke yona mengwaga ye meraro le seripa. 26Ka morago gwa tliwa tshekong ya legodimong, ba mo amoga maatla a go buša mme ba a fedišetša sa ruri. 27
7:27
Kut. 20:4
22:5
Batho ba bakgethwa ba Modimo Yogodimodimo ba tla fiwa bogoši le pušo le maatla a mebušo yohle lefaseng. Mmušo wa bona e tla ba wa go ya go ile, gomme babuši bohle lefaseng ba tla ba hlankela ba ba theeletša.”

28Ao ke mafelelo a taba ye. Ke ile ka tšhoga kudu ka ba ka galoga sefahlego, gomme tšohle tšeo ka se di botše motho.

8

Tša pono ya Daniele ya kgapa le phooko

81Ka ngwaga wa boraro wa ge Belshatsare e le kgoši, nna, Daniele, ke ile ka bona pono ya bobedi.8:1 – 12:13 Go tloga go kgaolo 8-12 puku ye e ngwadilwe ka Seheberu. Lebelela Dan. 2:4. 2Moo ponong yeo ka ipona ke le motseng wa Susa wo o ageleditšwego ka morako, seleteng sa Elamo. Moo ponong ka ikhwetša ke le nokeng ya Ulai. 3Ge ke phagamiša mahlo gona moo nokeng ka bona kgapa ya manaka a mabedi a matelele, lenaka le lengwe le feta le lengwe ka botelele, le gona le metše morago ga lela le lengwe. 4Ka bona kgapa yeo e ometša ka manaka a yona ka bodikela, ka leboa le ka borwa. Go be go se phoofolo ye e ka lwago nayo, goba ya hlakodišwa dinaleng tša yona. E be e dira ka mo e ratago ka gona, gomme e maatlafala e eya.

5Ge ke sa nagana ka seo ke se bonego, gwa tšwelela phooko ka bodikela e pharihla le lefase e sa gate fase, e na le lenaka la mantletlere phatleng. 6Ya leba go kgapa yela ya manaka a mabedi ke bego ke e bone e eme kgauswi le noka, ya e kgorogela ka šiši. 7Ka e bona e hlasela kgapa yela, ya e thula e e galefetše, ya e roba manaka ka mabedi. Kgapa yeo e be e se ne maatla a go itwela. Phooko yeo ya e wiša ya e gataka, gomme gwa se be le yo a e lamolelago.

8Phooko yeo e ile ya maatlafala e eya, eupša ya re ge e šetše e na le maatla a mantši, ya robega lenaka lela la mantletlere. Sebakeng sa lona gwa mela manaka a mangwe a mane a mantletlere, a lemetše dikhutlong tše nne tša lefase. 9Mo lenakeng le lengwe la ao a mane gwa mela lenakana le le ilego la gola kudu la lemela borwa le bohlabela le nageng ye e kgahlišago.8:9 “nageng ye e kgahlišago” Ke go re nageng ya Israele. 10

8:10
Kut. 12:4
La gola la ba la fihla madireng a legodimo, e lego dinaledi, gomme la wišetša tše dingwe fase, la di gataka. 11La ba la nyatša molaodi wa madira a legodimo, la thibela le dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe tše a bego a di direlwa, la hlompholla le Tempele. 12Lenaka leo la fenya madira. Batho ba be ba dira dibe bakeng sa go dira dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe.8:12 “Lenaka ... le lengwe.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Lenaka leo le be le nyatša sedumedi sa mmakgonthe, gomme le atlega go tše le di dirago.

13Ka kwa morongwa a bolela, mme yo mongwe morongwa a botšiša mmoledi yoo a re: “Na taba tša pono ye di yo feletša kae? Go tla tšea nako ye kaakang batho ba ntše ba dira sebe se se šiišago legatong la dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe? Go tla tšea lebaka le lekaakang Tempele le madira a legodimo di gatakwa?”

14Morongwa yola yo mongwe a mo fetola a re: “Go tla tšea mantšiboa a dikete tše pedi le makgolo a mararo le masa a ona, ya ba gona Tempele e bušetšwago sekeng.”

Morongwa Gabriele o hlatholla pono yeo

15Nna, Daniele, ka re ke sa leka go kwešiša pono yeo ke e bonego, gateetee ka bona se nkego ke motho se eme pele ga ka. 16

8:16
Luk. 1:19,26
Ka kwa lentšu la yo a goelelago ka nokeng ya Ulai le re: “Gabriele, mo hlalošetše tša pono yeo.” 17Gabriele a tla mo ke emego gona, gomme nna ka tšhoga, ka ba ka wela fase ka rapalala.

Yena a re go nna: “Wena motho wa nama, kwešiša gore pono yeo ke ya mabapi le tša bofelo bja lefase.” 18Ya re a sa bolela, ka idibala, ka wela fase ka sefahlego. Eupša yena a ntshwara, a nkemiša, 19a re: “Ke tla go botša tše di tlago direga ka moso mohla Modimo a otla batho, gobane pono yeo e amana le tša nako ye e beilwego ya tša bofelo bja lefase.

20“Kgapa yela o e bonego ya manaka a mabedi e šupa kgoši ya Media le ya Persia. 21Phooko yela e šupa kgoši ya Bagerike, gomme lenaka lela le legolo phatleng ya yona ke kgoši ya mathomo ya gona. 22Manaka ale a mane a go hloga ge go seno robega lenaka la mathomo a šupa mebušo ye mene ye e tlago aroga setšhabeng seo, le gona e ka se kego ya tia go swana le mmušo wa mathomo.

23“Ge mebušo yeo e ewa mme bokgopo bo iphile maatla, go tla ba le kgoši ye sehlogo, mokadikadi. 24O tla tia a eya, fela e sego ka boyena. O tla hlola tshenyo ye e šiišago, gomme a atlega go tše a di dirago. O tla fediša banna ba maatla le setšhaba se sekgethwa. 25Ka ge e le mogarigari, o tla atlega boradieng bja gagwe. O tla ikgantšha gomme a fetša batho ba bantši ba sa itebetše. O tla ba a tsogela le Kgoši ya dikgoši maatla, eupša o tla hwa, fela a sa bolawe ke motho. 26Tša pono ye ya mantšiboa le masa a o a bontšhitšwego di tla phethagala. Eupša gonabjale o se di botše motho, ka gobane ke tša mabakeng a a sa lego kgole.”

27Nna, Daniele, ke ile ka fokola mme ka fetša matšatši ke lwala. Ka morago ka tsoga ka boela mošomong wo kgoši a bego a mphile wona, eupša ke be ke tlabilwe ke pono yeo, ke sa kgone go e kwešiša.