Sepedi 2000 (NSO00)
5

Monyanya wa Belshatsare

51Kgoši Belshatsare o kile a direla bakgomana ba gagwe ba sekete monyanya wo mogolo, gomme a nwa beine le bona. 2Ya re ge ba thoma go tagwa Belshatsare a laela gore go tlišwe dibjana tša gauta le tša silibera tšela Nebukadnesare, tatagwe, a kilego a di thotha ka Tempeleng kua Jerusalema. Kgoši a laela gore di tlišwe gore yena le bakgomana le basadi ba gagwe le metlabo ba tle ba nwe ka tšona. 3Ka gona dibjana tšeo tša gauta tša tlišwa, gomme ba nwa ka tšona 4ba reta medimo ya gauta le ya silibera le ya mphiri le ya tshipi le ya kota le ya leswika.

5Gateetee gwa tšwelela seatla, gomme sa thoma go ngwala mo lebotong le le ritetšwego la ntlo ya mošate moo go bego go lebane le mabone. Kgoši a bona seatla seo se ngwala. 6A galoga sefahlego ka letšhogo, a repha dinoka, le dikhuru tša gagwe tša tiana. 7A goelela a re go bitšwe dingaka, boradinaledi le didupe. Ge ba fihla kgoši a re go bona: “Yo a ka kgonago go bala tše di ngwadilwego mo mme a ntlhathollela tšona, o tla apešwa seaparo sa bogoši sa bohubedu bja go retela le pheta ya gauta, gomme ya ba wa boraro ka maemo mmušong wa ka.” 8Dihlalefi tša kgoši tša tla, eupša tša se kgone go bala tše di ngwadilwego moo goba go di hlathollela kgoši. 9Kgoši Belshatsare a tšhoga kudukudu, a galoga sefahlego go iša pele, gomme bakgomana bale ba gagwe ba gakanega.

10Mmakgoši o ile a kwa lešata la kgoši le bakgomana ba gagwe, gomme a tsena ka ntlong ya monyanya a re: “A kgoši a re phelele go ya go ile! O se ke wa tšhoga ka tsela ye wa ba wa galoga le sefahlego. 11Go na le monna ya mongwe mo mmušong wa gago yo a nago le moya wa medimo ye mekgethwa. Mehleng ya ge go buša tatago go ile gwa lemogwa gore monna yoo o na le tlhaologanyo, temogo le bohlale bja go etša bja medimo. Ka gona Kgoši Nebukadnesare, tatago, a mo dira hlogo ya didupe, dingaka, boradinaledi le mekome. 12Ke makgone yo mogologolo gomme o na le kwešišo le tlhaologanyo ya go hlatholla ditoro, go nyepolla dinyepo, le go rarolla tše di sa kwešišegego. Ka gona laela gore monna yo ba rego ke Daniele, yo tatago a mo theilego leina la Belteshatsare, a yo bitšwa gomme yena o tla go botša gore tše di ngwadilwego mo di ra eng.”

Daniele o hlatholla tše di ngwadilwego

13Ke moka Daniele a tlišwa go kgoši, gomme kgoši a mmotšiša a re: “Na o yena Daniele, lethopša lela la Mojuda le tate, kgoši, a le tlišitšego mo le mathopša a mangwe a Bajuda? 14Ke kwele gore moya wa medimo ye mekgethwa o mo go wena, le gore o na le tlhaologanyo le temogo le bohlale bjo bogologolo. 15Dingaka, e lego tšona dihlalefi, di be di tlišitšwe mo go nna go tlo mpalela le go ntlhathollela tše di ngwadilwego mo, eupša ba paletšwe ke go di hlatholla. 16Ke kwele gore wena o kgona go hlatholla le go rarolla tše di sa kwešišegego. Ge o ka bala tše di ngwadilwego mo gomme wa ntlhathollela tšona, o tla apešwa seaparo sa bogoši sa bohubedu bja go retela le pheta ya gauta, gomme wa ba wa boraro ka maemo mmušong wa ka.”

17Daniele a mo fetola a re: “Itulele le dimpho tšeo tša gago goba o fe yo mongwe dineo tšeo. Eupša tše di ngwadilwego ke tla no go balela ka ba ka go hlathollela tšona, kgoši.

18“Modimo Yogodimodimo o be a file Nebukadnesare, tatago, bogoši le bogolo le seriti le borena. 19Modimo o be a mo file maatla mo e lego gore ditšhaba tšohle le merafe yohle le ba maleme ohle ba be ba mo tšhaba mme ba thothomela. Yo a nyakago go mmolaya o be a mmolaya; yo a nyakago gore a fele a phela, o be a phela. Ge a nyaka go hlompha motho o be a mo hlompha; ge a nyaka go kokobetša motho le gona o be a mo kokobetša. 20Eupša ya re ge a thoma go ikgogomoša le go ngangabala le go ikgantšha, a tlošwa setulong sa gagwe sa bogoši mme a amogwa seriti. 21A rakwa bathong gomme a ba bjalo ka phoofolo, a phela le dipitsi, a fula bjang bjalo ka kgomo, a thapišwa ke phoka bošego. Mafelelong a dumela gore Modimo Yogodimodimo ke yena a laolago mebušo yohle ya batho gomme o e beela babuši ba a ba ratago.

22“Eupša wena Belshatsare, morwagwe, ga se wa ikokobetša etšwe tšeo ka moka o di tsebile. 23O ikgantšheditše Morena wa legodimo, wa laela gore ba go tlišetše dibjana tšela tša ka Tempeleng ya gagwe. Wena le bakgomana le basadi ba gago le metlabo la nwa beine ka tšona gomme la reta medimo ya silibera, le ya gauta, le ya mphiri, le ya tshipi, le ya kota, le ya leswika – medimo ye e sa bonego gape e sa kwego, le gona e sa tsebego selo. Eupša Modimo yo a swerego bophelo bja gago gape a laolago tšohle tše o di dirago, ga se wa mo hlompha. 24Ke ka lebaka leo Modimo a romilego seatla sela gore se tle se ngwale tše di ngwadilwego mo.

25“Mo go ngwadilwe: ‘Badilwe, badilwe, boima, dikarolo.’ 26Tlhathollo še: badilwe ke go re Modimo o badile matšatši a mmušo wa gago gomme a o fediša; 27etšwe boima ke go re o etšwe boimakelong gomme wa hwetšwa o le bofefo kudu; 28arotšwe ke go re mmušo wa gago o arotšwe ka bogare wa fiwa Bamedia le Bapersia.”5:28 Ka Searamo lentšu la go re “Bapersia” le kwagala bjalo ka lentšu la go re “go arola”.

29Ke moka Belshatsare a laela bahlanka ba gagwe gore ba apeše Daniele seaparo sa bogoši sa bohubedu bja go retela, le pheta ya gauta. A bega gore ke wa boraro ka maemo mmušong wa gagwe. 30Bjona bošego bjoo Belshatsare, kgoši ya Babilonia, a bolawa.