Sepedi 2000 (NSO00)
2

Toro ya Nebukadnesare

21Ka ngwaga wa bobedi wa ge Nebukadnesare e le kgoši, o ile a lora. Toro yeo ya mo tshwenya kudu ya ba ya mo hlokiša boroko. 2Ka gona a laela gore go bitšwe didupe, dingaka, boramaselamose le boradinaledi gore ba tle ba mo hlathollele toro ya gagwe. Ge ba fihla ba ema pele ga kgoši, 3mme yena a re go bona: “Ke lorile toro, gome e a ntshwenya. Ke nyaka go tseba tlhathollo ya yona.”

4Boradinaledi ba fetola kgoši ka Searamo2:4 “Searamo” Go tloga mo go fihlela mafelelong a kgaolo 7 puku ye e ngwadilwe ka Searamo, e sego ka Seheberu. ba re: “Nke kgoši a re phelele go ya go ile! Botša rena, bahlanka ba gago, toro ya gago, gomme re tla go hlathollela yona.”

5Kgoši a re go bona: “Ke feditše le pelo gore lena le mpotše toro yeo le be le ntlhathollele yona. Ge le ka se kgone gona le tla ripaganywa, mme le mengwako ya lena ya fetošwa marope. 6Eupša ge le ka kgona go mpotša toro yeo le tlhalošo ya yona, ke tla le putsa ka dimpho, ka le hlompha kudu. Bjale ge, mpotšeng toro yeo le tlhathollo ya yona.”

7Bona ba fetola kgoši gape ba re: “Ge kgoši a ka no botša rena, bahlanka ba gagwe, toro yeo, re tla e hlatholla.”

8Ge ba realo, kgoši a re: “Ke tsebile! Le re le leka go ikokeletša nako ka ge le bona gore ke ikemišeditše 9go le otla ka kotlo e tee ge le ka se mpotše toro ya ka. Le lakane gore le fele le mpotša maaka le bohwirihwiri go fihlela mabaka a ka fetoga. Mpotšeng gore ke lorile eng, ke gona ke tlago tseba gore le tlhathollo ya toro yeo le ka kgona go mpotša yona.”

10Boradinaledi ba mo fetola ba re: “Mong wa rena, ga go na motho mo lefaseng yo a ka botšago kgoši taba yeo. Le gona ga go kgoši, le ge e le ye kgolo goba ye maatla, ye e kilego ya nyaka taba ye bjalo go didupe le go dingaka le go boradinaledi. 11Se kgoši a se nyakago se bothata mo e lego gore ga go motho yo a ka se botšago kgoši, ge e se medimo, gomme yona ga e dule le batho.” 12Ge ba realo, kgoši a gakala, a galefa kudu gomme a laela gore dihlalefi tša Babilone tšohle di bolawe. 13Ka fao gwa laelwa gore ka moka ga bona ba bolawe, gotee le Daniele le bagwera ba gagwe.

Modimo o bontšha Daniele tlhathollo ya toro yela ponong

14Daniele a ya go Arioko, molaodi wa baleti ba kgoši, yo a bego a šetše a ile go bolaya dihlalefi tšela. A bolela le yena gabotsana a iketletše yena, 15a mmotšiša gore ke ka lebaka lang kgoši a laetše gore go dirwe sehlogo se sekaaka. Ka gona Arioko a botša Daniele taba tšeo.

16Ke moka Daniele a ya go kgoši a mo kgopela gore a mo fe sebaka sa gore a tle a mo hlathollele toro yeo. 17Daniele a ya mo a dulago gona, a fihla a botša bagwera bale ba gagwe, e lego Hanania, Mishaele le Asaria, tše di hlagilego. 18A ba botša gore ba rapele Modimo wa legodimo gore a ba gaugele ka go ba hlathollela sephiri seo, gore ba tle ba se bolawe gotee le dihlalefi tšela tše dingwe tša Babilone. 19Ya re bjona bošego bjoo Daniele a utollelwa sephiri seo ponong, gomme yena a tumiša Morena a re:

20“A go retwe Modimo go ya go ile,

gobane bohlale le maatla ke tša gagwe!

21Ke yena yo a fetošago mehla le mabaka;

o bea magoši a ba a a theoša ditulong;

o fa dihlalefi bohlale,

mme ba kwešišo a ba fa tsebo.

22O utolla diphiri le dilo tše di ka se tsebjego,

o tseba tše di lego swiswing;

o phela a dikaneditšwe ke seetša.

23Ke a go reta, ke a go tumiša,

wena Modimo wa borakgolokhukhu ba ka.

O mphile bohlale le maatla;

o nkutolletše se re go kgopetšego sona,

wa re tsebiša taba ya kgoši.”

Daniele o botša kgoši toro le tlhathollo ya yona

24Ka gona Daniele a ya go Arioko, yo kgoši a bego a mo laetše go bolaya dihlalefi tša Babilone. A re go yena: “O se ke wa ba bolaya. Nkiše go kgoši gomme ke tla mo hlathollela toro ya gagwe.”

25Ka bjako Arioko a iša Daniele go Kgoši Nebukadnesare, mme a re go yena: “Ke hweditše yo mongwe wa mathopša a Bajuda yo a ka hlathollelago kgoši toro ya gagwe.”

26Kgoši a re go Daniele yo a bego a bitšwa le ka la Belteshatsare: “Na o ka kgona go mpotša toro ye ke e lorilego le tlhathollo ya yona?”

27Daniele a mo fetola a re: “Mong wa ka, dihlalefi le dingaka le didupe le boradinaledi ba ka se kgone go botša kgoši taba yeo. 28Fela go na le Modimo legodimong yo a utollago diphiri. O tsebišitše wena, Kgoši Nebukadnesare, tše di tlago hlaga mabakeng a a tlago. Bjale ge, toro ya gago, e lego pono ye o e bonego mola o robetše, še:

29“Kgoši, ge o le malaong a gago o be o akanya tše di tlago hlaga mabakeng a a tlago, gomme Modimo, Moutolodi wa diphiri, a go tsebiša tšona. 30Bjale ge, nna ke utolletšwe sephiri seo, e sego ka gobane nka ba ke le yo bohlale go phala batho ka moka, eupša e le gore wena, kgoši, o tle o hlathollelwe sephiri se, mme o kwešiše tše o bego o di akanya.

31“Kgoši, mo ponong ya gago o ile wa bona seswantšho se segologolo sa motho se eme pele ga gago se phadima kudu, le gona se šiiša. 32Hlogo ya sona e be e le ya gauta ye e sego ya tswakwa, kgara ya sona le matsogo e le tša silibera; letheka la sona le dinoka e le tša mphiri; 33maoto e le a tshipi, gomme dinao tša sona e le tša tshipi le letsopa. 34E rile o sa se lebeletše, gwa kgerega leswika – le se la kgorometšwa ke motho – la kgatla maoto a tshipi le letsopa a seswantšho sela la a pšhatlaganya. 35Gateetee tshipi yela le letsopa le mphiri le silibera le gauta tša pšhatlagana mme tša ba bjalo ka mooko seboeng marega. Tša tšewa ke phefo, mme gwa se šale le mašaletšana. Leswika lela lona la gola ya ba thaba la tlala lefase ka moka.

36“Ke yona toro ye o e lorilego. Bjale a ke go hlathollele yona, kgoši. 37Wena kgoši, o kgoši ya dikgoši. Modimo wa legodimo o go beile mmuši, a go fa maatla le bogolo le tlhomphego. 38O gafetše lefase le batho ba lona, le diphoofolo tša naga, le dinonyana tša legodimo diatleng tša gago, gomme a go bea mmuši wa tšona ka moka. Hlogo yela ya gauta ke wena. 39Mmušo wa gago o tla latelwa ke wo mongwe wa go fetwa ke wa gago ka maatla, gomme woo wa latelwa ke wa boraro, mmušo wo o emetšwego ke mphiri, wo o tlago buša lefase lohle. 40Ka morago ga woo go tla latela mmušo wa bone wa go tla boka tshipi ye e kgatlago tšohle ya di pšhatlaganya. Gomme bjalo ka ge tshipi e pšhatlaganya se sengwe le se sengwe, le wona o tla pšhatlaganya mme wa šilaganya mebušo yohle ye e bilego gona pele ga wona. 41O ile wa bona le gore dinao le menwana e be e le tša tshipi le letsopa. Seo se ra gore e tla ba mmušo woo o aroganego. O tla ba le go tia ga tshipi, ka ge go bile le tshipi ye e hlakanego le letsopa. 42Menwana yeo mo gongwe e bego e le tshipi mme mo gongwe e le letsopa e šupa gore karolo ye nngwe ya mmušo e tla tia, mola ye nngwe e tla fokola. 43O ile wa bona le gore tshipi e hlakane le letsopa. Seo se šupa gore batho ba mmušo woo ba tla nyalelana, fela e ka se be selo se tee go no swana le ge tshipi e ka se tswakane le letsopa. 44Mehleng ya babuši ba mmušo woo Modimo wa legodimo o tla hloma mmušo wo o ka se tsogego o fedišitšwe. O ka se tsoge o thopilwe ke wo mongwe, eupša wona o tla pšhatla mebušo yeo ye mengwe ka moka wa e fediša, mme wona ya ba wa go ya go ile. 45O ile wa bona ka moo leswika le ilego la kgerega legageng le se la kgorometšwa ke motho, le ka moo le ilego la pšhatlaganya seswantšho sa tshipi le mphiri le letsopa le silibera le gauta. Modimo yo mogolo o go botša tše di tlago hlaga ka moso. Toro ye ke therešo, le tlhathollo ya yona ke nnete.”

Kgoši o putsa Daniele

46Ke moka Kgoši Nebukadnesare a itahlela fase ka sefahlego a obamela Daniele, gomme a laela gore Daniele a tšhumelwe kabelo ya bupi le ya seorelo. 47Kgoši a re: “Ruri, Modimo wa gago ke Modimo wa medimo, ke Morena wa magoši, ke Moutolodi wa diphiri, ka gobane wena o kgonne go utolla sephiri se.” 48A nama a bea Daniele maemong a godimo, a mo fa le dimpho tše dintši tše dikgolo, a mmea mmušiši wa selete sa Babilone, a ba a mo dira hlogo ya dihlalefi tšohle tša Babilone. 49Daniele a kgopela kgoši gore a bee Shadraka le Meshaka le Abednego balaodi ba tša selete sa Babilone, gomme kgoši a dumela; Daniele yena a dula mošate.