Sepedi 2000 (NSO00)
9

Daniele o rapelela setšhaba sa gabo

91-2Dariose wa Momedia, yo e bego e le morwa wa Zerksese, o be a buša naga ya Babilonia. Ka ngwaga wa mathomo wa ge e le kgoši, nna, Daniele, ke ile ka lemoga ka Mangwalong a Makgethwa gore Jerusalema e tlilo ba marope mengwaga ye masome a a šupago, go ya ka mo Morena a bego a boditše moprofeta Jeremia ka gona. 3Ka rapela Morena ke tiišitše, ke phophotha, ke ikona dijo, ke apere tša go ilela, ke dutše meloreng. 4Ka rapela Morena Modimo wa ka, ka ipolela dibe ka re:

“Joo, Morena, Modimo yo mogolo yo a tšhabegago! O botegetše kgwerano ya gago, gomme bao ba go ratago, ba phethago ditaelo tša gago, o ba bontšha leratorato.

5“Re dirile dibe, re fošitše, re dirile tše kgopo, re ganne go bušwa ke wena, ra aroga melaong le ditaelong tša gago. 6Ga se ra theeletša bahlanka ba gago, baprofeta, bao o ba romilego go bolela le magoši a rena, babuši ba rena, borakgolokhukhu ba rena, le setšhaba ka moka sa naga ya gaborena. 7Wena, Morena, o lokile, eupša rena re a inyatša, rena badudi ba Juda le ba Jerusalema le Baisraele bohle, ba kgole le ba kgauswi, le ba dinaga tšohle tše o re šwalalanyeditšego go tšona ka lebaka la go se go botegele ga rena. 8Morena, rena le magoši a rena le babuši ba rena le borakgolokhukhu ba rena re be re inyatša ka ge re be re go fošeditše. 9Wena, Morena Modimo wa rena, o a re gaugela, o a re lebalela, le ge re ile ra gana o re buša. 10Ga se ra go theeletša, Morena Modimo wa rena, mola o re botša gore re phele ka melao yela o re filego yona ka bahlanka ba gago, baprofeta. 11Baisraele bohle ba tshetše melao ya gago, ba go furalela, ba gana go go theeletša. Re go fošeditše, ka gona wa re gaša ka dithogako tše di ngwadilwego ka melaong ya Moshe, mohlanka wa gago, tše o ikannego go re otla ka tšona. 12O re dirile tše o bego o boletše gore o tla re dira tšona, wa ba wa di dira babuši ba rena ka go re tlišetša masetlapelo a magolo. Lefaseng lohle ga se wa ka wa dira tše o di dirilego motse wa Jerusalema. 13Masetlapelo a ka moka a re wetše go ya ka tše di ngwadilwego ka melaong ya Moshe. Eupša Morena Modimo wa rena, ga se ra go kgahla ka go furalela makgopo a rena, re tseba gore o phetha tše o di boletšego. 14Wena, Morena, ga se wa dikadika go re tlišetša masetlapelo, ka ge wena, Morena Modimo wa rena, o le yo a lokilego go tšohle tše o di dirago; le ge go le bjalo, rena ga se ra go theeletša.

15“Gomme wena, Morena Modimo wa rena, o itiretše leina ka go ntšha setšhaba sa gago Egepeta ka maatla a gago a magolo, gomme le lehono o sa tumile. Re dirile dibe, re fošitše. 16O Modimo yo a lokilego, gomme mabakeng a a fetilego o ile wa re hlakodiša; ka gona, hle, o se sa galefela Jerusalema, wa e befelelwa. Ke motse wa gago, ke thaba ya gago ye kgethwa. Batho ka moka ba dinaga tša kgauswi ba nyatša Jerusalema le setšhaba sa gago ka lebaka la dibe tša rena le makgopo a borakgolokhukhu ba rena. 17Bjale ge, wena Modimo wa rena, ekwa thapelo ya ka le kgopelo ya ka, nna, mohlanka wa gago. Tsošološa Tempele ya gago ye e pšhatlagantšwego, gore batho ba tsebe gore Mong wa bohle ke wena. 18Re hlwaele tsebe, Modimo wa ka, re theeletše; re lebelele, o bone mathata a rena, le motse wo e lego wa gago. Re go rapela ka ge o le yo lešokošoko, e sego ka gobane re dirile tše di lokilego. 19Re theeletše, Mong wa rena! Re swarele, Mong wa rena! Re kwe, Mong wa rena, mme o re hlakodiše! O se dikadike, gore batho ba tle ba tsebe ge o le Modimo, ka gobane motse wo ke wa gago le setšhaba se.”

Gabriele o hlatholla profeto

20Ke ile ka no fela ke bolela le Modimo ke rapela, ke ipolela dibe tša ka le tša setšhaba sa gešo sa Israele, ke kgopela Morena Modimo wa ka gore a tsošološe Tempele ya gagwe ye kgethwa. 21Ke rile ke sa rapela, Gabriele, yo ke bego ke ile ka mmona mo ponong ya pele, a tla a itlhaganetše a fofela go nna. E be e le ka nako ya sehlabelo sa mantšiboa. 22A fihla a re go nna: “Daniele, ke tletše go go thuša gore o kwešiše profeto yela. 23Mola o thoma go rapela, Modimo o ile a go araba. O a go rata, ka fao nna ke tletše go go botša karabo ya gagwe. Bjale ge, o theeletše gabotse ge ke go hlathollela pono ya gago.

24“Mengwaga ye masome a a šupago e balwa gašupa ke nako ye Modimo a e beetšego go fediša bokgopo bja setšhaba sa geno, le bja badudi ba motse wa geno wo mokgethwa, le dibe tša bona, batho ba boelana le Modimo, gwa hlongwa toka ya go ya go ile, gwa phethagala pono yeo le profeto, gomme Tempele ye kgethwa ya šegofatšwa ka lefsa. 25Taba ye o swanetšego go e ela hloko le go e kwešiša še: Go tloga mohla go ntšhwa taelo ya go tsošološa le go aga Jerusalema ka lefsa go fihlela ge go etla mmuši yo a tloditšwego go tla feta mengwaga ye e šupago e balwa gašupa. Motse wa Jerusalema o tla agwa ka lefsa le mekgotha, wa ageletšwa ka leope, gomme wa dula mengwaga ye masome a a selelago le metšo ye mebedi a balwa gašupa, fela yeo e tla ba nako ya mathata. 26Mafelelong a nako yeo mmuši yo a tloditšwego yoo o tla bolawa a se na molato. Motse le Tempele di tla fedišwa ke madira a kgoši ye e tlilogo tla. Bofelo bja lefase bo tla fihla bjalo ka lefula, gwa ba le ntwa le tobo ye e laetšwego ke Modimo. 27Kgoši yeo e tla kwana le dihlopha tše dintši mengwaga ye e šupago, gomme ge seripa sa nako yeo se fetile, o tla fediša dihlabelo le dikabelo. Ntlhoreng ya Tempele go tla bewa Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele, gomme bja dula moo go fihlela ge kgoši ya go hlasela naga e bolawa, bjalo ka ge Modimo a laetše.”

10

Pono ya Daniele nokeng ya Tigrise

101Ka ngwaga wa boraro wa ge Korese e le kgoši ya Persia, Daniele, yo a bitšwago le ka la Belteshatsare, o ile a utollelwa molaetša. Molaetša woo e be e le wa nnete, eupša e le wo mothata kudu go o kwešiša. O ile a o hlathollelwa ponong.

2Mehleng yeo nna, Daniele, ke be ke feditše dibeke tše tharo ke hloname. 3Ke be ke feditše dibeke tše tharo ke sa je tše bose, ke itima nama, ke sa nwe beine, ke sa tlole.

4Ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mene la kgwedi ya pele ya ngwaga ke be ke eme leribeng la noka ye kgolo ya Tigrise. 5Ge ke phagamiša mahlo ka bona monna yo a aperego diaparo tša lešela le lepanta la gauta ye e sego ya tswakwa. 6Mmele wa gagwe o be o phadima bjalo ka legakabje. Sefahlego sa gagwe se etša legadima, mahlo a gagwe a tuka mollo. Matsogo le maoto a gagwe a be a phadima bjalo ka mphiri wo o phadimišitšwego, lentšu la gagwe le kwagala bjalo ka legoa la lešaba.

7E bile nna, Daniele, ke nnoši wa go bona pono yeo. Banna ba ba bego ba na le nna ga se ba e bona, fela ba ile ba tšhoga, ba tšhaba ba yo khuta. 8Nna ka šala moo ke nnoši, ke bogetše pono yeo ya go makatša. Ka felelwa ke maatla, ka galoga mmala boka mohu, ka nolega moko. 9Ge ke ekwa lentšu leo la gagwe ka wela fase ka sefahlego ke idibetše. 10Ke moka ka kwa seatla sa motho se ntshwara, se nthuša go khunama ka dikhuru, ka ikokotlela ka matsogo; ke ge ke sa thothomela.

11Morongwa yoo a re go nna: “Daniele, morategi wa Modimo, o theeletše gabotse se ke go botšago sona. Emelela, lehono ke romilwe go wena.” Ge a seno realo ka emelela ke sa thothomela.

12Ke moka a re: “Daniele, o se ke wa boifa. Modimo o kwele dithapelo tša gago go tloga tšatšing lela la mathomo o leka go kwešiša molaetša wola o ilego wa o utollelwa, mme wa ikemišetša go ikokobetša pele ga Modimo mabapi le thapelo ya gago. 13Morongwamohlokomedi wa mmušo wa Persia o be a emeletšane le nna matšatši a masome a mabedi le motšo o tee. Ka morago Mikaele, yo mongwe wa barongwa ba bagolo, a tla a ntamolela. Ka mo tlogela moo a elwa le magoši a Persia. 14Ke tletše go go tsebiša tše di tlago hlagela setšhaba sa geno ka moso, gobane pono ye e šupa tša ka moso.”

15Ge a realo nna ka lebelela fase ke se na molomo. 16Yo mongwe morongwa wa go swana le motho a nkgwatha molomo ka seatla. Nna ka re go yo a emego pele ga ka: “Mong wa ka, pono ye e nkweša bohloko, ke nolega moko. 17Nna, mohlanka wa gago, nka bolela bjang le wena, Mong wa ka? Ke feletšwe ke maatla, ke palelwa le ke go hema.”

18Mokamotho yoo a ntshwara gape, gomme ka maatlafala. 19A re: “Se boife, morategi wa Modimo, ewa pelo! Tia maatla, o be le sebete!”

Ge a sa realo ka ikwa ke tieletše gape, gomme ka re: “Mong wa ka, hle, mpotše se o nyakago go se bolela, gobane o mmaatlafaditše.”

20-21Yena a re: “Na o a tseba gore ke ka lebaka la eng ke tlile go wena? Ke ka lebaka la go tlo go botša tše di ngwadilwego ka Pukung ya Therešo. Bjale ke swanetše go boela morago go yo lwa le morongwamohlokomedi wa Persia. Ka morago ga moo morongwamohlokomedi wa naga ya Gerike o tla tšwelela. Ga go yo a tlago nthuša ge ke elwa nabo, ge e se Mikaele, morongwamohlokomedi wa setšhaba sa geno.

11

111“Yena o thušitšwe ke nna ka sebele, ka mo tiiša ka ngwaga wa mathomo wa ge Dariose wa Momedia e le kgoši. 2Gomme tše ke yago go go botša tšona gonabjale ke therešo.”

Mmušo wa Egepeta le wa Siria

“Persia e sa tlilo bušwa ke dikgoši tše dingwe tše tharo, tša latelwa ke ya bone ye e humilego go feta tše dingwe. Yona e tla re ge e šetše e na le maatla ka lebaka la mahumo a yona ya hlohleletša magoši a mangwe go tsogela mmušo wa Bagerike maatla.

3“Ke gona go tla tšwelelago kgoši ye bogale. E tla buša dinaga tše dintši mme ya dira se e se ratago. 4Ge e šetše e le kgoši mmušo wa yona o tla arogana, wa tšwa dikarolo tše nne, go ya ka dikhutlo tše nne tša lefase. Mmušo wa yona o tla fedišwa, gwa se buše ditlogolo tša yona, gwa buša tše dingwe dikgoši, fela mmušo wa gona wa se tie go swana le mola go buša yena.

5“Kgoši ya Egepeta e tla tia. Fela molaodi wa gagwe yo mongwe o tla tia go mo feta, gomme a buša mmušo wo mogolo go feta wa gagwe. 6E tla re ge go fetile mengwaganyana kgoši ya Egepeta ya kwana le ya Siria, gomme ya mo nyadiša morwedi wa yona go tiišetša kwano yeo. Eupša kwano yeo e ka se be ya go ya kae, gomme mosadi yoo, le diphelesi tša gagwe, le ngwana wa gagwe, le monna wa gagwe ba ka se phele go ya kae, ba tla bolawa. 7Ya ba yo mongwe wa meloko yabo e ba kgoši. O tla hlasela madira a kgoši ya Siria, a šwahlela sebo sa bona gomme a ba fenya. 8O tla tšea le medimo ya bona ya diswantšhobopša le dilwana tša bona tše bohlokwa tša gauta le tša silibera a di iša Egepeta. Go tla tšea mengwaganyana a sa hlasele kgoši ya Siria. 9Ka morago kgoši ya Siria e tla šwahlela naga ya Egepeta, fela e tla gapeletšega go gomela morago.

10“Barwa ba kgoši ya Siria ba tla itokišetša ntwa, ba rapa madira a mantši. Yo mongwe wa bona o tla gogola tšohle go etša lefula, gomme a hlasela sebo sa manaba. 11Kgoši ya Egepeta e tla tšwa dira e galefile ya yo lwa le kgoši ya Siria ye le yona e tlago rapa madira a mantši, fela ona a tla fenywa. 12E tla re go fenya madira ao ya ikgantšha, ya bolaya bahlabani ba diketekete, eupša e ka se atlege go ya kae.

13“Kgoši ya Siria e tla boa e rapile madira a mantši go feta ao e bego e na le ona pele. Ge go fetile mengwaganyana o tla hlasela gape ka madira a mantši a a itlhamilego gabotse. 14Mehleng yeo batho ba bantši ba tla tsogela kgoši ya Egepeta maatla. Gomme bontwadumela ba bangwe ba go tšwa setšhabeng sa geno ba tla tsogela kgoši maatla ka lebaka la pono yeo, eupša ba ka se tšwelele. 15Ka gona kgoši ya Siria e tla kgobela mobu go dikanetša motse wo o ageleditšwego ka morako gore e o thope. Madira a Egepeta a ka se kgone go lwa nayo; ešita le bagale gare ga bona ba ka se be le maatla a go lwa nabo. 16Mošwahledi wa Mosiria o tla dira se a se ratago a sa thibelwe ke motho. O tla ema nageng ye e kgahlišago, gomme a e laola ka mo a ratago ka gona.

17“Kgoši ya Siria o tla itokišetša go tšwa dira ka madira ohle a gagwe. Fela pele ga moo o tla ikwantšha le lenaba leo la gagwe. Gomme gore a tle a wiše mmušo wa lona o tla le nyadiša morwedi wa gagwe; eupša maano a gagwe a ka se tšwelele goba a mo hola. 18Ka morago ga moo o tla hlasela ditšhaba tše di lego kgauswi le lewatle, gomme a fenya tše dintši tša tšona. Eupša molaolamadiratsoko o tla fediša makoko a gagwe; ruri o tla dira gore makoko a kgoši ya Siria a lahletše mong wa ona. 19Kgoši o tla boela dibong tša naga ya gagwe, fela o tla fenywa, ya napa ya ba bofelo bja gagwe.

20“Mohlatlami wa gagwe o tla roma mokgoboketši wa makgetho setšhabeng, e le gona go okeletša mmušo wa gagwe mahumo. Fela go se gwa ya kae kgoši yeo e tla bolawa ka go khukhunetšwa, e sego ntweng.”

Kgoši ya go ikgodiša ya Siria

21“Kgoši yeo ya Siria e tla hlatlangwa ke monna wa go nyatšega, yo a sego a lebanwa ke go ba kgoši, eupša o tla tla ka go khukhuna a tšea mmušo ka mahlajana. 22O tla swielela madira a a mo lwantšhago a a fediša, a bolaya le yena moetapele wa setšhaba sa kgwerano. 23O tla ikwantšha le ditšhaba tše dingwe, gomme o tla tia a eya, le ge balatedi ba gagwe ba se nene. 24O tla šwahlela selete se se humilego se sa itebetše, gomme a dira dilo tše le o tee wa borakgolokhukhu ba gagwe a se a kago a di dira. Ke moka a aroganyetša balatedi ba gagwe dithebola le dithoto. O tla loga maano a go hlasela dibo, fela go se gwa ya kae nako e tla be e mo šiile.

25“O tla rapa madira a mantši a sa boife selo a yo hlasela kgoši ya Egepeta, mme yona e tla itwela ka madira a mantši a maatla. Eupša e ka se tšwelele, ka gobane e tla be e lakanwe. 26O tla lahletšwa ke bao a ba tshephilego. Bahlabani ba bantši ba gagwe ba tla bolawa, le madira a gagwe a tla fedišwa. 27Ka tšatši le lengwe magoši ao a mabedi a tla ja mmogo, fela maikemišetšo a bona e tla be e le a mabe, gomme ba tla botšana maaka. Ba ka se hwetše se ba se nyakago, ka gobane nako ya sona ye e beilwego ga sešo ya fihla. 28Kgoši ya Siria e tla boela gae le tšohle tše e di hutšego, e ikemišeditše go fediša sedumedi sa setšhaba se se ineetšego go Modimo ka kgwerano. E tla dira se e se ratago, ya kgona e boela nageng ya yona.

29“Ka nako ye e beilwego e tla šwahlela Egepeta gape, eupša bjale go ka se sa ba bjalo ka mola pele, 30gobane Baroma ba tla tla ka maselawatle ba e lwantšha, mme e tla nolega moko.

“Ke gona e tla boelago morago e galefile, gomme ya leka go fediša sedumedi sa setšhaba se se ineetšego go Modimo ka kgwerano. E tla latela keletšo ya bale ba tlogetšego sedumedi seo sa bona. 31Bahlabani ba yona ba bangwe ba tla hlompholla Tempele le sebo. Ba tla thibela dihlabelo tša tšatši le lengwe le le lengwe, gomme ba hloma Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele. 32Ka leleme le boreledi o tla kgona go ikgweranya le bao ba furalelago kgwerano ya Modimo le setšhaba, eupša ba ba botegelago Modimo wa bona ba tla gana ba tiišitše. 33Baetapele ba bohlale ba setšhaba ba tla ruta ba bangwe ba bantši bohlale. Eupša sebakanyana ba bangwe ba bona ba tla bolawa ka tšhoša, goba ba bolawa ka go tšhungwa, gomme ba bangwe ba tla išwa bothopša, bangwe ba hlakolwa. 34E tla re ge batho ba bolawa, ba ba botegelago Modimo wa bona ba tla hwetša thušo ye e sego kaalo, gomme ba bantši ba tla ipata nabo ka bomenetša. 35Ba bangwe ba baetapele bao ba bohlale ba tla bolawa, eupša ka lebaka la yona taba ye setšhaba se tla hlatswiwa, sa hlwekišwa, sa tlošwa tšhila. Taba yeo e tla tšwela pele go fihlela bofelo bo etla, yona nako ye e beilwego ke Modimo.

36“Kgoši ya Siria e tla dira se e se ratago. E tla ikgantšha ya re e feta medimo ka moka, ya bolela tše di šiišago ka Modimo wa medimo. E tla atlega go fihlela ge Modimo a e otla. Modimo o tla dira se a ikemišeditšego sona. 37Kgoši o tla hlokomologa medimo ya borakgolokhukhu ba gagwe, le modimo wo o ratwago ke basadi. Gabotsebotse o tla hlokomologa medimo yohle, ka gobane o tla be a gopola gore yena o e feta ka moka ga yona. 38Bakeng sa medimo yeo o tla hlompha modimo wo o šireletšago dibo. O tla neela modimo wo o se wa kago wa khunamelwa ke borakgolokhukhu ba gagwe gauta, silibera, magakabje, le dimpho tše dingwe tše bohlokwa. 39O tla šireletša dibo tše di tiilego kudu ka go thušwa ke batho ba ba khunamelago modimo o šele. Bao ba rego ke yena mmuši wa bona o tla ba godiša kudu, a ba bea balaodi ba batho ba bantši, a ba arolela naga, ya ba gona go ba putsa.

40“Ge nako ya bofelo e fihla, kgoši ya Egepeta e tla hlasela kgoši ya Siria, eupša kgoši ya Siria e tla e kgeregela ka dikoloi tša ntwa, dipere le maselawatle a mantši. E tla šwahlela dinaga tše dintši bjalo ka lefula. 41E tla ba ya šwahlela le naga ye e kgahlišago gomme ya bolaya batho ba diketekete, eupša Baedomo le Bamoaba le mašaletšana a Baamone bona ba tla phonyokga. 42Mmušo wa gagwe o tla akaretša dinaga tše dintši, ešita le naga ya Egepeta e ka se phonyokge. 43O tla laola mahumo a Egepeta a gauta le a silibera, le tše dingwe tša gona tše bohlokwa. Balibia le Baetopia le bona ba tla mo loba. 44Ke mo a tlago tšhošwa ke mabarebare a go tšwa bohlabela le leboa, gomme a tšwa dira a gaketše, a bolaya batho ba bantši. 45O tla ba a hloma mešaša ya gagwe ya bogoši mokgahlo ga lewatle le thaba ye botse ye kgethwa. Eupša o tla hwa a se na mothuši.”