Sepedi 2000 (NSO00)
10

Pono ya Daniele nokeng ya Tigrise

101Ka ngwaga wa boraro wa ge Korese e le kgoši ya Persia, Daniele, yo a bitšwago le ka la Belteshatsare, o ile a utollelwa molaetša. Molaetša woo e be e le wa nnete, eupša e le wo mothata kudu go o kwešiša.10:1 “eupša ... kwešiša” goba “e be e le wa ntwa ye kgolo” O ile a o hlathollelwa ponong.

2Mehleng yeo nna, Daniele, ke be ke feditše dibeke tše tharo ke hloname. 3Ke be ke feditše dibeke tše tharo ke sa je tše bose, ke itima nama, ke sa nwe beine, ke sa tlole.

4Ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mene la kgwedi ya pele ya ngwaga ke be ke eme leribeng la noka ye kgolo ya Tigrise. 5

10:5-6
Kut. 1:13-15
2:18
19:12
Ge ke phagamiša mahlo ka bona monna yo a aperego diaparo tša lešela le lepanta la gauta ye e sego ya tswakwa. 6Mmele wa gagwe o be o phadima bjalo ka legakabje. Sefahlego sa gagwe se etša legadima, mahlo a gagwe a tuka mollo. Matsogo le maoto a gagwe a be a phadima bjalo ka mphiri wo o phadimišitšwego, lentšu la gagwe le kwagala bjalo ka legoa la lešaba.

7E bile nna, Daniele, ke nnoši wa go bona pono yeo. Banna ba ba bego ba na le nna ga se ba e bona, fela ba ile ba tšhoga, ba tšhaba ba yo khuta. 8Nna ka šala moo ke nnoši, ke bogetše pono yeo ya go makatša. Ka felelwa ke maatla, ka galoga mmala boka mohu, ka nolega moko. 9Ge ke ekwa lentšu leo la gagwe ka wela fase ka sefahlego ke idibetše. 10Ke moka ka kwa seatla sa motho se ntshwara, se nthuša go khunama ka dikhuru, ka ikokotlela ka matsogo; ke ge ke sa thothomela.

11Morongwa yoo a re go nna: “Daniele, morategi wa Modimo, o theeletše gabotse se ke go botšago sona. Emelela, lehono ke romilwe go wena.” Ge a seno realo ka emelela ke sa thothomela.

12Ke moka a re: “Daniele, o se ke wa boifa. Modimo o kwele dithapelo tša gago go tloga tšatšing lela la mathomo o leka go kwešiša molaetša wola o ilego wa o utollelwa, mme wa ikemišetša go ikokobetša pele ga Modimo mabapi le thapelo ya gago. 13

10:13,21
Kut. 12:7
Morongwamohlokomedi wa mmušo wa Persia o be a emeletšane le nna matšatši a masome a mabedi le motšo o tee. Ka morago Mikaele, yo mongwe wa barongwa ba bagolo, a tla a ntamolela. Ka mo tlogela moo a elwa le magoši a Persia. 14Ke tletše go go tsebiša tše di tlago hlagela setšhaba sa geno ka moso, gobane pono ye e šupa tša ka moso.”

15Ge a realo nna ka lebelela fase ke se na molomo. 16Yo mongwe morongwa wa go swana le motho a nkgwatha molomo ka seatla. Nna ka re go yo a emego pele ga ka: “Mong wa ka, pono ye e nkweša bohloko, ke nolega moko. 17Nna, mohlanka wa gago, nka bolela bjang le wena, Mong wa ka? Ke feletšwe ke maatla, ke palelwa le ke go hema.”

18Mokamotho yoo a ntshwara gape, gomme ka maatlafala. 19A re: “Se boife, morategi wa Modimo, ewa pelo! Tia maatla, o be le sebete!”

Ge a sa realo ka ikwa ke tieletše gape, gomme ka re: “Mong wa ka, hle, mpotše se o nyakago go se bolela, gobane o mmaatlafaditše.”

20-21Yena a re: “Na o a tseba gore ke ka lebaka la eng ke tlile go wena? Ke ka lebaka la go tlo go botša tše di ngwadilwego ka Pukung ya Therešo. Bjale ke swanetše go boela morago go yo lwa le morongwamohlokomedi wa Persia. Ka morago ga moo morongwamohlokomedi wa naga ya Gerike o tla tšwelela. Ga go yo a tlago nthuša ge ke elwa nabo, ge e se Mikaele, morongwamohlokomedi wa setšhaba sa geno.