Sepedi 2000 (NSO00)
2

21Ke rata ge le tseba ka mo le ntlhobaetšago ka gona, lena le ba Laodisea le bohle ba ba sa ntsebego. 2E le ge ke gabile gore le kgothatšege mme le be ba tee ka lerato, le be le tshepo ye e tletšego ye e tlišwago ke kwešišo. Ke ka mo le tlago tseba sephiri sa Modimo, e lego Kriste ka noši. 3Ke yena yo go yena go fihlilwego mahumo ohle a bohlale le tsebo.

4Ge ke realo ke direla gore le se forwe ke motho ka leleme le boreledi. 5Gobane le ge ka setopo ke se na le lena, ka moya gona ke na le lena, gomme ke thaba ge ke bona ditirelo tša lena di sepetšwa ka bothakga, gomme le lena le tiile mo tumelong ya lena go Kriste.

Mo go Kriste bophelo bo feletše

6Ka ge le amogetše Kriste Jesu gore e be Morena wa lena, le phele le le ba tee le yena. 7Le dule le tieletše go yena, lena ba ba agilego godimo ga gagwe, gomme le tie tumelong ya lena, ka mo le rutilwego ka gona. Le mo leboge kudu.

8Le itlhokomele gore go se be le yo a kago le lahletša ka mahlajana a gagwe le maradia a a se nago mohola a a tšwago setšong sa batho le meoyeng ye e bušago lefase, a a sa tšwego go Kriste. 9Gobane mo go Kriste, mo tlhagong ya gagwe ya botho, go phela bomodimo ka botlalo, 10gomme lena le filwe bophelo bjo bo feletšego, le le ba tee le yena. Ke yena a okametšego magoši ohle a semoya le balaodi bohle ba semoya.

11Le bolotše le le ba tee le Kriste, e sego lebollo le le dirwago nameng, eupša la Kriste, lona e lego go lokollwa mmeleng wo o bolago. 12

2:12
Bar. 6:4
Gobane kolobetšo ya lena e be e šupa go bolokwa ga lena le Kriste, le go tsošwa ga lena le yena ka go dumela ga lena maatleng a Modimo yo a mo tsošitšego bahung. 13
2:13
Baef. 2:1-5
Le be le le ba ba hwilego moyeng ka lebaka la dibe tša lena le ka lebaka la gore le be le le baditšhaba. Eupša Modimo o le phedišitše le Kriste ka go re swarela dibe tša rena ka moka; 14
2:14
Baef. 2:15
o fedišitše lengwalo la melato ya rena le le bego le laetša gore re swanetše go lefa bokae, gomme a le tloša ka go le kokotela sefapanong. 15Ke gona sefapanong se mo Modimo a ilego a amoga magoši a semoya le balaodi ba semoya maatla a bona a go buša; a ba dira dibogwane ka go ba gapa a ba fentše.

16

2:16
Bar. 14:1-6
Ka gona, le se ke la dumela go solwa ke motho mabapi le tše le di jago le tše le di nwago, goba mabapi le matšatši a menyanya goba Monyanya wa Lebalana goba Sabatha. 17Dilo tša mohuta wo ke diswantšho fela tša tše di sa tlilogo tla; bonnetennete bja taba ke Kriste. 18Le se ke la dumela go amogwa se e lego sa lena ke motho yo a kgantšhago boikokobetšo bjo e sego bjona, le go khunamela barongwa, a re o bona dipono etšwe a sa bone selo, a no ikgogomoša ntle le lebaka ka lebaka la menagano ya gagwe ya botho, 19
2:19
Baef. 4:16
gomme a sa itshwarelele ka Kriste, yena e lego hlogo ya mmele. Ge mmele wohle o laolwa ke Kriste, e ba wo o fepegilego, wo o swaraganego ka makopano le mešifa, gomme o gola ka mo Modimo a nyakago ka gona.

Go hwa le go phela le Kriste

20Ka ge le hwile le Kriste, gomme le lokolotšwe meoyeng ye e bušago legohle, le reng le phela bjalo ka ge nke le ba lefase le? Le reng le latela melawana ye e rego 21“O se sware se,” “O se je seo,” “O se kgome se”? 22Etse tše ka moka di ama dijo tše di felago ge di lewa. E dio ba melao le dithuto tša go bewa ke batho. 23Melao ya mohuta wo e bonala nke e beilwe ka bohlale, mola e dio ba borapedi bja maitirelo, le boikokobetšo bjo e sego bjona, le go itlhokofatša mmeleng, kganthe gabotse ga e na mohola mo go laoleng ga ditumo tša nama.

3

31

3:1
Pes. 110:1
Ka ge bjale le tsošitšwe bahung le Kriste, nyakang tša legodimong, moo Kriste a dutšego madulong a bogoši kgauswi le Modimo. 2Naganang tša legodimong, e sego tša mo lefaseng, 3gobane le hwile, gomme bophelo bja lena bo fihlilwe le Kriste go Modimo. 4Bophelo bja lena ke Kriste, gomme mohla a etla ka borena le lena le tla ba naye le na le letago la gagwe.

Bophelo bja kgale le bjo bofsa

5Bjale ge, tlogelang ditumo tša lena tša nama bjalo ka bofebe, bootswa, ditumo tše mpe, le megabaru, yona e lego go khunamela medingwana. 6Tše dibjalo ke tšona tše di tlišetšago ba go se theeletše Modimo kgalefo ya gagwe.3:6 “Tše dibjalo ... gagwe.” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Tše dibjalo ke tšona tše di galefišago Modimo.” 7Pele le be le phela ka ditumo tše dibjalo, di le laola mo bophelong.

8Eupša bjale le swanetše go lahla dilo tše ka moka, e lego pefelo, kgalefo, lehloyo le lesebo. Dipolelo tša dihlong di se tšwe melomong ya lena. 9

3:9
Baef. 4:22
Le se aketšane, gobane tlhago ya lena ya kgale le e apotše gotee le ditiro tša yona, 10
3:10
Gen. 1:26
Baef. 4:24
gomme la apara ye mpsha ye Modimo, Mmopi wa yona, a dulago a e mpshafatša gore e swane le yena, gore le tle le mo tsebe ka botlalo. 11Ge go le bjalo, ga go sa kgethologanywa Mojuda le yo e sego Mojuda, yo a bolotšego le yo a sego a bolla, ga go sa na yo a sego a hlabologa le motala, lekgoba le molokologi, yo a lego gona ke Kriste yo e lego tšohle mo go bohle.

12

3:12-13
Baef. 4:2
Ke lena ba ba kgethilwego ke Modimo, ba le lego ba bakgethwa ba a le ratago. Ka gona, le apare kwelobohloko le botho le boikokobetšo le boleta le bopelotelele. 13
3:13
Baef. 4:32
Le se felelaneng pelo, gomme ge le fošetšane le swarelaneng. Le swarelaneng go etša ge Morena le yena a le swaretše. 14Godimo ga tšeo ka moka le be le lerato, lona le le tlemaganyago ka mo go phethilego. 15Mererong ya lena le hlahlwe ke khutšo ye le e fiwago ke Kriste, gobane Modimo o le bileditše gona khutšong ye gore le be mmele o tee; gomme le leboge. 16
3:16-17
Baef. 5:19-20
Molaetša wa Kriste o dule ka dipelong tša lena o feletše. Le rutaneng, le eletšaneng ka bohlale bjohle. Le opeleleng Modimo dipesalome le difela le dikopelo tša semoya ka dipelo tša lena le mo leboga. 17Tšohle tše le di bolelago le tše le di dirago le di dire le le balatedi ba Morena Jesu le le gare le leboga Modimo, Tatagorena, ka yena.

Phedišano ya ba e lego ba Kriste

18

3:18
Baef. 5:22
1 Pet. 3:1
Lena basadi, ikokobetšeng go banna ba lena, gobane seo ke sona se se swanetšego badumedi ba Morena.

19

3:19
Baef. 5:25
1 Pet. 3:7
Lena banna, ratang basadi ba lena gomme le se ba gakalele.

20

3:20
Baef. 6:1
Lena bana, le hlompheng batswadi ba lena mo go tšohle, gobane seo ke sona se se kgahlago Modimo.

21

3:21
Baef. 6:4
Lena botatagobana, le se tshwenye bana ba lena, gore ba se nolege moko.

22

3:22-25
Baef. 6:5-8
Lena makgoba, le theeletšeng beng ba lena ba mo lefaseng dilong ka moka, le sa direle gore ba le bone mme ba le rete; eupša le ba theeletše ka botshepegi ka ge le boifa Morena.

23Sengwe le sengwe se le se dirago le se dire ka pelo ka moka, mo nkego ga le se direle motho, le se direla Morena, 24le tseba gore moputso wo le tlago o fiwa ke Modimo ke wo a o beetšego ba e lego ba gagwe. Gobane gabotse Morena yo le mo hlankelago ke Kriste. 25

3:25
Doit. 10:17
Baef. 6:9
Mokgopo o tla boelwa ke bokgopo bjo a bo dirilego, ka gobane Modimo o ahlola batho a sa kgetholle.

4

41

4:1
Baef. 6:9
Lena beng ba makgoba, le swareng makgoba a lena ka toka le ka tshwanelo, le tseba gore le lena le na le mong wa lena legodimong.

Ditaelo

2Phafogelang go rapela le kgothetše le leboga Modimo. 3Le rena le re rapeleleng, gore Modimo a re fe sebaka se sebotse sa go bega molaetša wa gagwe mabapi le sephiri sa Kriste. Gobane ke sona se nna ke se golegetšwego. 4Nthapeleleng, gore ke utolle sephiri se gabotse, bjalo ka ge go ntebane.

5

4:5
Baef. 5:16
Le hlalefele go phedišana gabotse le bao e sego badumedi, gomme sebaka se sengwe le se sengwe se le se hwetšago le se šomišetše go ba bontšha gore lena le badumedi. 6Ka mehla tše le di bolelago e be tše di kgahlišago, tše di nago le letswai, le gona le kgone go fetola mang le mang ka mo go swanetšego.

Ditumedišo tša mafelelo

7

4:7
Dit. 20:4
2 Tim. 4:12
4:7-8
Baef. 6:21-22
Tigikose, ngwanaborena yo re mo ratago, modiri le mohlankakarena wa go botegela modiro wa Morena, o tla le anegela tšohle ka nna. 8Ke ka lebaka leo ke mo romago go lena, gore a tle a le tsebiše ka mo bohle re phelago ka gona, mme a le thobe dipelo. 9
4:9
Fil. 10-12
O tla be a na le Onesimose, modumedikarena yo a botegago le yo re mo ratago, yo e lego mophuthego wa lena. Ba tla le anegela tšohle tše di diregago mo.

10

4:10
Dit. 12:12,25
13:13
15:37-39
19:29
27:2
Fil. 24
Aristargose yo e lego mogolegwakanna o re le dumele, le Markose, motswala wa Barnabase, yo le šetšego le laetšwe gore ge a ka tla moo ga gabolena le mo amogele, le yena o re le dumele. 11Jesu, yo a tsebjago le ka la Justose, le yena o a le dumediša. Bao ke bona fela basokologi ba Bajuda4:11 “ba Bajuda” Segerike se re “ba lebollo”. ba ba thušanago le nna modirong wa go bega molaetša wa Modimo, gomme ba nthekgile e le ruri.

12

4:12
Bakol. 1:7
Fil. 23
Le dumedišwa ke Ephafrase, yo mongwe gape mophuthego wa gabolena, yo e lego mohlanka wa Kriste Jesu. O dula a le rapelela a kgothetše a kgopela Modimo gore a le tiiše tumelong le be badumedi ba ba budulego, ba ba sa tekatekego, le ba ba phethago thato ya Modimo ka botlalo. 13Nna ke hlatsela gore o itapiša kudu ka lebaka la lena le bale ba kua Laodisea le Hierapolise. 14
4:14
2 Tim. 4:10-11
Fil. 24
Lukase, ngaka ya rena ye re e ratago, le Demase ba re le dumele.

15Le dumediše badumedi ba ba lego kua Laodisea, le dumediše le Nimfa mmogo le phuthego ye e tsenelago ka lapeng la gagwe. 16Ge le seno bala lengwalo leo, le dire gore le balwe le phuthegong ya Laodisea. Gomme le lena le bale la go tšwa Laodisea. 17

4:17
Fil. 2
Le botše Argipose le re: “O hlokomele gore o phethe modiro wo o o filwego ke Morena.”

18Ka seatla sa ka ke ngwala go re: Paulose o re le dumele. Le gopole gore ke sebofša.

Modimo a le gaugele.