Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Nna, Paulose, yo ka thato ya Modimo ke lego moapostola wa Kriste Jesu, le Timotheose, ngwanaborena, 2re dumediša bakgethwa ba motse wa Kolose, bona e lego Bakriste ba ba botegago, re re:

Nke Modimo, Tatagorena, a le gaugele, a le fe khutšo.

Thapelo ya go leboga

3Ka mehla ge re le rapelela, re leboga Modimo, Tatago Morena wa rena Jesu Kriste, 4ka ge re kwele tša tumelo ya lena go Kriste Jesu, le tša lerato la lena la ge le rata badumedi bohle. 5-6Mohla molaetša wa nnete, e lego yona Taba ye Botse ya Jesu, o le tlela la mathomo, le ile la kwa ka kholofelo ye o e tlišago. Ka gona, tumelo ya lena le lerato di ithekgile ka se le se holofetšego, se le se lotetšwego legodimong. Ebangedi e bega kgaugelo ya Modimo, gomme e phatlalala le lefase ka moka ka mokgwa wo le go lena e ilego ya phatlalala mohlamonene ge le thoma go kwa tša kgaugelo ya Modimo le bile le thoma go e tseba ka mo e lego ka gona. 7

1:7
Bakol. 4:12
Fil. 23
Seo le se rutilwe ke Ephafrase, mohlankakarena yo re mo ratago, yo a botegelago go direla Kriste ka lebaka la lena.1:7 “lena” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “rena”. 8Ke yena a re anegetšego tša lerato le le le filwego ke Moya.

9Ka lebaka leo, e sa le go tloga mola ra kwago ka lena, ga re lese go le rapelela. Re kgopela Modimo gore a le tlatše tsebo ya thato ya gagwe, ka bohlale bjohle le kwešišo yohle ye e tšwago go Moya wa gagwe. 10Ke mo le tlago kgona go phela ka mo Morena a nyakago ka gona, la dira fela tše di mo kgahlago. Bophelong bja lena la tšweletša tša go loka tša mehuta, la tšwela pele le go tseba Modimo. 11-12La tiišwa ka maatla ohle a go tšwa bogošing bja gagwe bja letago, gore le kgone go kgotlelela tšohle le sa fele pelo. La leboga Tatagorena ka thabo, yena a dirilego gore le lokelwe ke go hwetša kabelo ya bohwa bjo bo lego mmušong wa seetša bjo Modimo a bo beetšego badumedi. 13O re hlakodišitše maatleng a raleswiswi a re iša mmušong wa Morwamoratwe wa gagwe, 14

1:14
Baef. 1:7
yo a re lokolotšego ka go re swarela dibe.

Tša Kriste le modiro wa gagwe

15Kriste ke seswantšho sa Modimo yo a sa bonalego. Ke yena yo a fetago dihlolwa ka moka; 16gobane dilo tšohle legodimong le lefaseng, tše di bonalago le tše di sa bonalego, di hlodilwe ka yena, le ge e le maatla a semoya, le babuši ba semoya, le magoši a semoya, le balaodi ba semoya. Tšohle di hlodilwe ka yena ebile di hloletšwe yena. 17Yena o bile gona pele ga tšohle, le gona tšohle di kopane go yena. 18

1:18
Baef. 1:22-23
Ke yena hlogo ya mmele wa gagwe, e lego kereke; ke yena mohlomi wa yona. Ke yena wa mathomo wa go tsošwa bahung, e le gore dilong tšohle e tle e be yena wa go tšea maemo a mathomo. 19Gobane ke ka mo go ratilego Modimo ge Morwagwe a na le tlhago ye e feletšego ya gagwe. 20
1:20
Baef. 2:16
Gomme ka yena Modimo o ratile go boelanya tšohle tša mo lefaseng le tša kua legodimong le yena mong, a boelanya tšohle ka lehu la Morwagwe sefapanong.

21Le lena le kile la ba bakgelogi le manaba a Modimo ka lebaka la makgopo a le bego le a dira goba le a nagana. 22Eupša bjale Modimo o le boelantše le yena ka Morwagwe yo a ilego a phela e le motho, a tla a hwa gore le tlišwe go Modimo le le ba bakgethwa, ba ba se nago molato, ba ba se nago bosodi. 23Fela le swanetše go dula le tieletše tumelong le sa šikinyege kholofelong ye le bilego nayo mohla le botšwa Ebangedi. Nna, Paulose, ke mohlanka wa yona Ebangedi ye, yona ye e begelwago batho bohle lefaseng.

Modiro wa Paulose, mohlanka wa kereke

24Bjale ke thabetše ge ke hlokofatšwa ka lebaka la lena, gobane ka go hlokofatšwa mmeleng ke tlaleletša mo go hlaetšego mola Kriste a hlokofaletšwa kereke, yona e lego mmele wa gagwe. 25Nna ke dirilwe mohlanka wa kereke ke Modimo yo a mphilego wona modiro wo gore ke o direle go le hola. Ke modiro wa go bega molaetša wa gagwe ka botlalo, 26wona o lego sephiri se a bego a se utetše meloko ye e fetilego go tloga kgale, eupša bjale o se utolletše bakgethwa ba gagwe. 27Maikemišetšo a Modimo e bile go utollela bakgethwa ba gagwe sephiri se se makatšago se a bego a tlilo se utollela baditšhaba. Sephiri sa gona ke gore Kriste o ka mo gare ga lena; ka yena le holofela gore le tla hwetša kabelo letagong la Modimo. 28Ke yena yo re mmegago ka go eletša batho bohle re ba ruta ka bohlale bjohle gore re ba tliše go Modimo e le ba ba budulego, e le selo se tee le Kriste. 29Gore ke tle ke kgone seo ke ikokoropa ke katana, ke šomiša maatla a magolo ao Kriste a mphago ona, ao a šomago mo go nna.

2

21Ke rata ge le tseba ka mo le ntlhobaetšago ka gona, lena le ba Laodisea le bohle ba ba sa ntsebego. 2E le ge ke gabile gore le kgothatšege mme le be ba tee ka lerato, le be le tshepo ye e tletšego ye e tlišwago ke kwešišo. Ke ka mo le tlago tseba sephiri sa Modimo, e lego Kriste ka noši. 3Ke yena yo go yena go fihlilwego mahumo ohle a bohlale le tsebo.

4Ge ke realo ke direla gore le se forwe ke motho ka leleme le boreledi. 5Gobane le ge ka setopo ke se na le lena, ka moya gona ke na le lena, gomme ke thaba ge ke bona ditirelo tša lena di sepetšwa ka bothakga, gomme le lena le tiile mo tumelong ya lena go Kriste.

Mo go Kriste bophelo bo feletše

6Ka ge le amogetše Kriste Jesu gore e be Morena wa lena, le phele le le ba tee le yena. 7Le dule le tieletše go yena, lena ba ba agilego godimo ga gagwe, gomme le tie tumelong ya lena, ka mo le rutilwego ka gona. Le mo leboge kudu.

8Le itlhokomele gore go se be le yo a kago le lahletša ka mahlajana a gagwe le maradia a a se nago mohola a a tšwago setšong sa batho le meoyeng ye e bušago lefase, a a sa tšwego go Kriste. 9Gobane mo go Kriste, mo tlhagong ya gagwe ya botho, go phela bomodimo ka botlalo, 10gomme lena le filwe bophelo bjo bo feletšego, le le ba tee le yena. Ke yena a okametšego magoši ohle a semoya le balaodi bohle ba semoya.

11Le bolotše le le ba tee le Kriste, e sego lebollo le le dirwago nameng, eupša la Kriste, lona e lego go lokollwa mmeleng wo o bolago. 12

2:12
Bar. 6:4
Gobane kolobetšo ya lena e be e šupa go bolokwa ga lena le Kriste, le go tsošwa ga lena le yena ka go dumela ga lena maatleng a Modimo yo a mo tsošitšego bahung. 13
2:13
Baef. 2:1-5
Le be le le ba ba hwilego moyeng ka lebaka la dibe tša lena le ka lebaka la gore le be le le baditšhaba. Eupša Modimo o le phedišitše le Kriste ka go re swarela dibe tša rena ka moka; 14
2:14
Baef. 2:15
o fedišitše lengwalo la melato ya rena le le bego le laetša gore re swanetše go lefa bokae, gomme a le tloša ka go le kokotela sefapanong. 15Ke gona sefapanong se mo Modimo a ilego a amoga magoši a semoya le balaodi ba semoya maatla a bona a go buša; a ba dira dibogwane ka go ba gapa a ba fentše.

16

2:16
Bar. 14:1-6
Ka gona, le se ke la dumela go solwa ke motho mabapi le tše le di jago le tše le di nwago, goba mabapi le matšatši a menyanya goba Monyanya wa Lebalana goba Sabatha. 17Dilo tša mohuta wo ke diswantšho fela tša tše di sa tlilogo tla; bonnetennete bja taba ke Kriste. 18Le se ke la dumela go amogwa se e lego sa lena ke motho yo a kgantšhago boikokobetšo bjo e sego bjona, le go khunamela barongwa, a re o bona dipono etšwe a sa bone selo, a no ikgogomoša ntle le lebaka ka lebaka la menagano ya gagwe ya botho, 19
2:19
Baef. 4:16
gomme a sa itshwarelele ka Kriste, yena e lego hlogo ya mmele. Ge mmele wohle o laolwa ke Kriste, e ba wo o fepegilego, wo o swaraganego ka makopano le mešifa, gomme o gola ka mo Modimo a nyakago ka gona.

Go hwa le go phela le Kriste

20Ka ge le hwile le Kriste, gomme le lokolotšwe meoyeng ye e bušago legohle, le reng le phela bjalo ka ge nke le ba lefase le? Le reng le latela melawana ye e rego 21“O se sware se,” “O se je seo,” “O se kgome se”? 22Etse tše ka moka di ama dijo tše di felago ge di lewa. E dio ba melao le dithuto tša go bewa ke batho. 23Melao ya mohuta wo e bonala nke e beilwe ka bohlale, mola e dio ba borapedi bja maitirelo, le boikokobetšo bjo e sego bjona, le go itlhokofatša mmeleng, kganthe gabotse ga e na mohola mo go laoleng ga ditumo tša nama.

3

31

3:1
Pes. 110:1
Ka ge bjale le tsošitšwe bahung le Kriste, nyakang tša legodimong, moo Kriste a dutšego madulong a bogoši kgauswi le Modimo. 2Naganang tša legodimong, e sego tša mo lefaseng, 3gobane le hwile, gomme bophelo bja lena bo fihlilwe le Kriste go Modimo. 4Bophelo bja lena ke Kriste, gomme mohla a etla ka borena le lena le tla ba naye le na le letago la gagwe.

Bophelo bja kgale le bjo bofsa

5Bjale ge, tlogelang ditumo tša lena tša nama bjalo ka bofebe, bootswa, ditumo tše mpe, le megabaru, yona e lego go khunamela medingwana. 6Tše dibjalo ke tšona tše di tlišetšago ba go se theeletše Modimo kgalefo ya gagwe.3:6 “Tše dibjalo ... gagwe.” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Tše dibjalo ke tšona tše di galefišago Modimo.” 7Pele le be le phela ka ditumo tše dibjalo, di le laola mo bophelong.

8Eupša bjale le swanetše go lahla dilo tše ka moka, e lego pefelo, kgalefo, lehloyo le lesebo. Dipolelo tša dihlong di se tšwe melomong ya lena. 9

3:9
Baef. 4:22
Le se aketšane, gobane tlhago ya lena ya kgale le e apotše gotee le ditiro tša yona, 10
3:10
Gen. 1:26
Baef. 4:24
gomme la apara ye mpsha ye Modimo, Mmopi wa yona, a dulago a e mpshafatša gore e swane le yena, gore le tle le mo tsebe ka botlalo. 11Ge go le bjalo, ga go sa kgethologanywa Mojuda le yo e sego Mojuda, yo a bolotšego le yo a sego a bolla, ga go sa na yo a sego a hlabologa le motala, lekgoba le molokologi, yo a lego gona ke Kriste yo e lego tšohle mo go bohle.

12

3:12-13
Baef. 4:2
Ke lena ba ba kgethilwego ke Modimo, ba le lego ba bakgethwa ba a le ratago. Ka gona, le apare kwelobohloko le botho le boikokobetšo le boleta le bopelotelele. 13
3:13
Baef. 4:32
Le se felelaneng pelo, gomme ge le fošetšane le swarelaneng. Le swarelaneng go etša ge Morena le yena a le swaretše. 14Godimo ga tšeo ka moka le be le lerato, lona le le tlemaganyago ka mo go phethilego. 15Mererong ya lena le hlahlwe ke khutšo ye le e fiwago ke Kriste, gobane Modimo o le bileditše gona khutšong ye gore le be mmele o tee; gomme le leboge. 16
3:16-17
Baef. 5:19-20
Molaetša wa Kriste o dule ka dipelong tša lena o feletše. Le rutaneng, le eletšaneng ka bohlale bjohle. Le opeleleng Modimo dipesalome le difela le dikopelo tša semoya ka dipelo tša lena le mo leboga. 17Tšohle tše le di bolelago le tše le di dirago le di dire le le balatedi ba Morena Jesu le le gare le leboga Modimo, Tatagorena, ka yena.

Phedišano ya ba e lego ba Kriste

18

3:18
Baef. 5:22
1 Pet. 3:1
Lena basadi, ikokobetšeng go banna ba lena, gobane seo ke sona se se swanetšego badumedi ba Morena.

19

3:19
Baef. 5:25
1 Pet. 3:7
Lena banna, ratang basadi ba lena gomme le se ba gakalele.

20

3:20
Baef. 6:1
Lena bana, le hlompheng batswadi ba lena mo go tšohle, gobane seo ke sona se se kgahlago Modimo.

21

3:21
Baef. 6:4
Lena botatagobana, le se tshwenye bana ba lena, gore ba se nolege moko.

22

3:22-25
Baef. 6:5-8
Lena makgoba, le theeletšeng beng ba lena ba mo lefaseng dilong ka moka, le sa direle gore ba le bone mme ba le rete; eupša le ba theeletše ka botshepegi ka ge le boifa Morena.

23Sengwe le sengwe se le se dirago le se dire ka pelo ka moka, mo nkego ga le se direle motho, le se direla Morena, 24le tseba gore moputso wo le tlago o fiwa ke Modimo ke wo a o beetšego ba e lego ba gagwe. Gobane gabotse Morena yo le mo hlankelago ke Kriste. 25

3:25
Doit. 10:17
Baef. 6:9
Mokgopo o tla boelwa ke bokgopo bjo a bo dirilego, ka gobane Modimo o ahlola batho a sa kgetholle.