Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Nna, Paulose, yo ka thato ya Modimo ke lego moapostola wa Kriste Jesu, le Timotheose, ngwanaborena, 2re dumediša bakgethwa ba motse wa Kolose, bona e lego Bakriste ba ba botegago, re re:

Nke Modimo, Tatagorena, a le gaugele, a le fe khutšo.

Thapelo ya go leboga

3Ka mehla ge re le rapelela, re leboga Modimo, Tatago Morena wa rena Jesu Kriste, 4ka ge re kwele tša tumelo ya lena go Kriste Jesu, le tša lerato la lena la ge le rata badumedi bohle. 5-6Mohla molaetša wa nnete, e lego yona Taba ye Botse ya Jesu, o le tlela la mathomo, le ile la kwa ka kholofelo ye o e tlišago. Ka gona, tumelo ya lena le lerato di ithekgile ka se le se holofetšego, se le se lotetšwego legodimong. Ebangedi e bega kgaugelo ya Modimo, gomme e phatlalala le lefase ka moka ka mokgwa wo le go lena e ilego ya phatlalala mohlamonene ge le thoma go kwa tša kgaugelo ya Modimo le bile le thoma go e tseba ka mo e lego ka gona. 7

1:7
Bakol. 4:12
Fil. 23
Seo le se rutilwe ke Ephafrase, mohlankakarena yo re mo ratago, yo a botegelago go direla Kriste ka lebaka la lena.1:7 “lena” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “rena”. 8Ke yena a re anegetšego tša lerato le le le filwego ke Moya.

9Ka lebaka leo, e sa le go tloga mola ra kwago ka lena, ga re lese go le rapelela. Re kgopela Modimo gore a le tlatše tsebo ya thato ya gagwe, ka bohlale bjohle le kwešišo yohle ye e tšwago go Moya wa gagwe. 10Ke mo le tlago kgona go phela ka mo Morena a nyakago ka gona, la dira fela tše di mo kgahlago. Bophelong bja lena la tšweletša tša go loka tša mehuta, la tšwela pele le go tseba Modimo. 11-12La tiišwa ka maatla ohle a go tšwa bogošing bja gagwe bja letago, gore le kgone go kgotlelela tšohle le sa fele pelo. La leboga Tatagorena ka thabo, yena a dirilego gore le lokelwe ke go hwetša kabelo ya bohwa bjo bo lego mmušong wa seetša bjo Modimo a bo beetšego badumedi. 13O re hlakodišitše maatleng a raleswiswi a re iša mmušong wa Morwamoratwe wa gagwe, 14

1:14
Baef. 1:7
yo a re lokolotšego ka go re swarela dibe.

Tša Kriste le modiro wa gagwe

15Kriste ke seswantšho sa Modimo yo a sa bonalego. Ke yena yo a fetago dihlolwa ka moka; 16gobane dilo tšohle legodimong le lefaseng, tše di bonalago le tše di sa bonalego, di hlodilwe ka yena, le ge e le maatla a semoya, le babuši ba semoya, le magoši a semoya, le balaodi ba semoya. Tšohle di hlodilwe ka yena ebile di hloletšwe yena. 17Yena o bile gona pele ga tšohle, le gona tšohle di kopane go yena. 18

1:18
Baef. 1:22-23
Ke yena hlogo ya mmele wa gagwe, e lego kereke; ke yena mohlomi wa yona. Ke yena wa mathomo wa go tsošwa bahung, e le gore dilong tšohle e tle e be yena wa go tšea maemo a mathomo. 19Gobane ke ka mo go ratilego Modimo ge Morwagwe a na le tlhago ye e feletšego ya gagwe. 20
1:20
Baef. 2:16
Gomme ka yena Modimo o ratile go boelanya tšohle tša mo lefaseng le tša kua legodimong le yena mong, a boelanya tšohle ka lehu la Morwagwe sefapanong.

21Le lena le kile la ba bakgelogi le manaba a Modimo ka lebaka la makgopo a le bego le a dira goba le a nagana. 22Eupša bjale Modimo o le boelantše le yena ka Morwagwe yo a ilego a phela e le motho, a tla a hwa gore le tlišwe go Modimo le le ba bakgethwa, ba ba se nago molato, ba ba se nago bosodi. 23Fela le swanetše go dula le tieletše tumelong le sa šikinyege kholofelong ye le bilego nayo mohla le botšwa Ebangedi. Nna, Paulose, ke mohlanka wa yona Ebangedi ye, yona ye e begelwago batho bohle lefaseng.

Modiro wa Paulose, mohlanka wa kereke

24Bjale ke thabetše ge ke hlokofatšwa ka lebaka la lena, gobane ka go hlokofatšwa mmeleng ke tlaleletša mo go hlaetšego mola Kriste a hlokofaletšwa kereke, yona e lego mmele wa gagwe. 25Nna ke dirilwe mohlanka wa kereke ke Modimo yo a mphilego wona modiro wo gore ke o direle go le hola. Ke modiro wa go bega molaetša wa gagwe ka botlalo, 26wona o lego sephiri se a bego a se utetše meloko ye e fetilego go tloga kgale, eupša bjale o se utolletše bakgethwa ba gagwe. 27Maikemišetšo a Modimo e bile go utollela bakgethwa ba gagwe sephiri se se makatšago se a bego a tlilo se utollela baditšhaba. Sephiri sa gona ke gore Kriste o ka mo gare ga lena; ka yena le holofela gore le tla hwetša kabelo letagong la Modimo. 28Ke yena yo re mmegago ka go eletša batho bohle re ba ruta ka bohlale bjohle gore re ba tliše go Modimo e le ba ba budulego, e le selo se tee le Kriste. 29Gore ke tle ke kgone seo ke ikokoropa ke katana, ke šomiša maatla a magolo ao Kriste a mphago ona, ao a šomago mo go nna.