Sepedi 2000 (NSO00)
8

81Ge e le Saulo yena o be a kwana le bokebeka bjo bja polao ya Stefane.

Saulo o hlomara badumedi

Lona tšatšing leo badumedi ba Jerusalema ba thoma go tlaišwa kudu. Badumedi ka moka ntle le baapostola ba phatlalala le selete sa Judea le sa Samaria. 2Banna ba bangwe ba barapedi ba boloka Stefane, ba mo llela kudu.

3

8:3
Dit. 22:4-5
26:9-11
Saulo yena a leka go fediša kereke, a tsena ntlwana ka ntlwana, a goga banna le basadi a ba lahlela ka kgolegong.

Samaria go begwa Ebangedi

4Badumedi bale ba go phatlalatšwa ba ya gohle ba tšama ba bega molaetša wa Modimo. 5Filipi a ya mošate8:5 “mošate” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “motseng”. wa naga ya Samaria a fihla a begela batho ba gona tša Kriste. 6Mašaba a batho a mo theeletša ge ba ekwa tše a di bolelago, ba bona le mehlolo ye a e dirago. 7Meoya ye mebe e be e etšwa bathong ba bantši ka go goelela, le barephaditho ba bantši le digole tše dintši ba be ba fodišwa. 8Ka gona gwa thakgalwa kudu motseng woo.

9Gona motseng woo go go be go na le monna yo mongwe yo ba bego ba re ke Simone, yo e bego e šetše e le lebakanyana a tlaba batho ba Samaria ka maleatlana a gagwe, mme a itirile motho yo mogolo, 10a theeletšwa ke batho ka moka, ba bagolo le ba bannyane. Ba re: “Ke yena yo e lego maatla a Modimo a go thwego ke ‘Magolo’.” 11Ba be ba mo hlwaela tsebe ka ge e be e šetše e le kgale a ba tlaba ka maleatlana a gagwe. 12Fela e rile ge ba seno kgolwa Filipi ge a ba begela Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo le wa Jesu Kriste, ba kolobetšwa, e le banna le basadi. 13Yo Simone le yena o ile a dumela, gomme a re go kolobetšwa a hlwa le Filipi, a tlabega kudu ge a bona mehlolo le dimakatšo tše dikgolo tše di dirwago.

14Jerusalema baapostola ba kwa gore Basamaria ba amogetše lentšu la Modimo, ka gona ba roma Petrose le Johanese go bona. 15Ba fihla ba ba rapelela gore ba amogele Moya wo Mokgethwa, 16gobane o be o sešo wa theogela go bona, ba be ba kolobeditšwe go ba ba Morena Jesu ya ba moka. 17Baapostola bao ba ba bea diatla, gomme bona ba amogela Moya wo Mokgethwa.

18Simone ge a bona gore badumedi ba filwe Moya wo Mokgethwa ka go bewa diatla ke baapostola, a leka go ba reka ka tšhelete 19a re: “Le nna mpheng maatla ao gore yo ke mmeago diatla a amogele Moya wo Mokgethwa.”

20Petrose a mo fetola a re: “Nke o ka hwa mmogo le tšhelete yeo ya gago, ka ge o nagane gore o ka reka mpho ya Modimo ka tšhelete! 21Le gatee o ka se šome le rena mo modirong wa rena, ka gobane Modimo o a bona gore o na le pelo ye mpe. 22Ka gona, sokologa bobeng bjoo bja gago, o rapele Modimo gore a go swarele ge o nagane taba ya mohuta wo. 23Gobane ke a bona gore o tletše lehufa, gomme sebe sa gago se go fetošitše mogolegwa wa sona.”

24Simone a re: “Nthapeleleng go Morena gore ke se ke ka hlagelwa ke se sengwe sa tše le di boletšego tše.”

25Baapostola ba rile go fetša go hlatsela le go bega molaetša wa Morena ba gomela Jerusalema, ba tšama ba bega ditaba tše dibotse tšeo metseng ye mentši ya Samaria.

Tša Filipi le mohlankedi wa Moetopia

26Morongwa wa Morena a re go Filipi: “Ema o ye ka thoko ya borwa tseleng ye e tšwago Jerusalema e leba Gasa.” Tsela ye ga e sa sepelwa kudu. 27Filipi a ema a tloga. Mo tseleng a hwetša moamogwabonna yo mongwe wa Moetopia, mohlankedi yo mogolo wa go hlokomela mahumo a kandase,8:27 “kandase” Le ke leina le dikgošigadi ka moka tša Etopia di bego di bitšwa ka lona. kgošigadi ya Etopia. Yena o be a etšwa Jerusalema go rapela, 28gomme a boela gae ka koloi, a tšama a bala puku ya moprofeta Jesaya. 29Moya wo Mokgethwa wa re go Filipi: “Batamela koloi yela o e tle phaphi.” 30Filipi a phakiša a ya go yona, gomme a kwa monna yoo a bala ka pukung ya moprofeta Jesaya. A mmotšiša a re: “Na seo o se balago o a se kwešiša?”

31Mohlankedi yoo a mo fetola a re: “Nka se kwešiša bjang ke se na wa go ntlhalošetša?” A kgopela Filipi gore a namele a dule le yena ka koloing. 32

8:32-33
Jes. 53:7-8
Temana ye a bego a e bala ka Mangwalong a Makgethwa še:

“A etša nku ye e išwago tlhabong,

a ikhomolela bjalo ka kwanyana ye e kotwago,

a se bolele selo.

33A kokobetšwa a se a sekišwa.

Ga go yo a tlago bolela ka ditlogolo tša gagwe,

gobane bophelo bja gagwe lefaseng bo a kgaotšwa.”

34Mohlankedi yoo a botšiša Filipi a re: “Nke o mpotše gore moprofeta ge a realo o ra mang. O ra yena mong goba o ra yo mongwe?”

35Ke ge Filipi a thoma go mo hlalošetša; go tloga ka yona temana ye a mo anegela Taba ye Botse ya Jesu Kriste. 36Ge ba ntše ba swere tsela bjalo ba fihla mo go nago le meetse, gomme mohlankedi yoo a re: “Meetse šea. Bjale ke sa šitišwa ke eng go kolobetšwa?”8:36 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 37 ye e rego “Filipi a re go yena: ‘O ka no kolobetšwa ge eba o dumela ka pelo ya gago ka moka.’ Yena a mo fetola a re: ‘Ke a dumela gore Jesu Kriste ke Morwa wa Modimo.’ ”

38A laela gore koloi e emišwe, ba theogela ka meetseng ka babedi, Filipi le mohlankedi yoo, gomme Filipi a mo kolobetša. 39Ge ba etšwa ka moo meetseng, Moya wo Mokgethwa wa široša Filipi. Mohlankedi yola a se sa mmona, fela a tšwela pele ka leeto la gagwe a thabile. 40Filipi o ile a ikhwetša a le kua Ashdode; a sepela le metse yohle, a eta a bega Taba ye Botse ya Jesu, a ba a yo fihla Kesarea.