Sepedi 2000 (NSO00)
6

Go kgethwa banna ba ba šupago ba go thuša baapostola

61Mabakeng ao, ge badumedi ba ntše ba ata, gwa tsoga dingongorego mo go Bajuda ba ba bolelago Segerike, ba lla ka Bajuda ba ba bolelago Seheberu. Sello sa bona e be e le gore bahlologadi ba gabobona ga ba šetšwe ge go abiwa dimpho ka mehla. 2Ke ge baapostola bale ba lesome le ba babedi ba kgoboketša badumedi ka moka ba re: “Ga se tshwanelo gore rena re hlokomologe go bega lentšu la Modimo, re abele batho dimpho. 3Ka gona, banabešo, kgethang banna ba ba šupago mo go lena ba go tuma ba ba nago le Moya wo Mokgethwa le bohlale, ba re kago ba fa modiro wo. 4Ke mo rena beng re tlago ikgafela go rapela le go bega molaetša wa Modimo.”

5Taba ye e ile ya kgahla badumedi ka moka, gomme ba kgetha Stefane, monna wa tumelo ye kgolo yo a tletšego Moya wo Mokgethwa, le Filipi le Progorose le Nikanoro le Timone le Parmenase, le Nikolase wa go tšwa Antiokia, yo a bego a sokologetše tumelong ya Sejuda. 6Ba ba tliša go baapostola, gomme ba ba rapelela ba ba bea diatla.

7Gomme lentšu la Modimo la fela le phatlalala, palo ya badumedi Jerusalema ya fela e gola kudu, baprista le bona ba dumela go Jesu Kriste ka bontši.

Tša go swarwa ga Stefane

8Stefane, monna yo a bego a šegofaditšwe kudu ke Modimo mme a tletše maatla, o be a dira dimakatšo tše dikgolo le mehlolo ye megolo mo bathong. 9Fela o be a lwantšhwa ke banna ba bangwe ba sehlopha se go thwego ke sa sinagoge ya Balokollwa,6:9 “Balokollwa” Bao e be e le Bajuda ba e bego e kile ya ba makgoba, ba tla ba lokollwa goba ba itokolla ka tšhelete. e le Bajuda ba go tšwa Sirene le Aleksandria. Bona bao gotee le Bajuda ba bangwe ba go tšwa seleteng sa Tsilitsia le sa Asia ba tla ba ngangišana le Stefane. 10Fela ba palelwa ke go mo phala ka dipolelo ka lebaka la bohlale bjo a bego a bo filwe ke Moya wo Mokgethwa. 11Ka gona ba hlohleletša banna ba bangwe gore ba re: “Rena re mo kwele ge a bolela ditaba tša go goboša Moshe le Modimo.” 12Ka go realo ya ba ge ba hlohleleditše setšhaba le bagolo ba sona le boramangwalo. Ba mo wela godimo, ba mo swara, ba mo iša Kgorongkgolo. 13Ke moka ba tliša dihlatse tša maaka tša re: “Motho yo ka mehla o bolela gampe ka Tempele ye ye kgethwa le melao ya Moshe. 14Gape re mo kwele ge a re Jesu wa Nasaretha o tla kgereša Tempele, a fetoša le ditlwaedi tše re di filwego ke Moshe.” 15Bohle ba ba bego ba le moo Kgorongkgolo ba rile ba sa mo tomoletše mahlo bjalo ba bona sefahlego sa gagwe se swana le sa morongwa.

7

Stefane o a iphetolela

71Moprista yo Mogologolo a botšiša Stefane a re: “Na go bjalo?”

2

7:2-3
Gen. 12:1
Stefane ge a fetola a re: “Bagešo, le lena botate, ntheeletšeng! Pele ga ge rakgolokhukhu wa rena, Abrahama, a hudugela Harane, Modimo wa letago o ile a iponagatša go yena kua Mesopotamia, 3a re go yena: ‘Tlogela naga ya geno le meloko yeno o ye nageng ye ke tlago go bontšha yona.’ 4
7:4
Gen. 11:31
12:4
Ke ge Abrahama a tloga nageng ya Bakaldea a eya go dula Harane. Ge tatagwe a seno hwa Modimo o ile a mo hudušetša mo nageng ye bjale lena le dulago go yona. 5
7:5
Gen. 12:7
13:15
15:18
17:8
A se mo arolele le seripanyana sa yona, le ge e ka ba kgato. A mo holofetša gore o tla mo fa yona ya ba ya gagwe le ditlogolo tša gagwe. Ke ge Abrahama a sešo a ba le bana. 6
7:6-7
Gen. 15:13-14
Se Modimo a mmoditšego sona sese: ‘Ditlogolo tša gago e tla ba bafaladi nageng e šele moo ba tlago ba makgoba ba hlakišwa mengwaga ye makgolo a mane. 7
7:7
Eks. 3:12
Eupša setšhaba seo se tlago ba dira makgoba a sona ke tla se otla.’ A ba a re: ‘Ka morago ba tla tšwa nageng yeo, ba tla ba nkhunamela felo mo.’ 8
7:8
Gen. 17:10-14
21:2-4
25:26
Ya ba Modimo o dira kgwerano le Abrahama, a ba a e tiišetša ka lebollo. Ka gona Abrahama a re go tswala Isaka a mmolotša ka letšatši la seswai go ba a tswalwa. Isaka a tla a bolotša Jakobo; Jakobo le yena a tla a bolotša barwa ba gagwe, bona bale ba lesome le ba babedi ba ba tlilego ba ba borakgolokhukhu ba setšhaba sa gaborena.

9

7:9
Gen. 37:11,28
39:2,21
“Borakgolokhukhu bao ba ile ba hufegela Josefa, gomme ba mo rekiša a yo ba lekgoba Egepeta, fela Modimo a ba le yena. 10
7:10
Gen. 41:39-41
A mo hlakodiša mathateng a gagwe ka moka. A mo fa bohlale mo a ilego a kgahla Farao, kgoši ya Egepeta, a ba a mmea mmušiši wa gagwe nageng le ka mošate. 11
7:11
Gen. 42:1-2
Nageng ya Egepeta le ya Kanana gwa wa tlala ya go hlola tlalelo ye kgolo. Borakgolokhukhu ba rena ba hloka tša go ja, 12gomme Jakobo a re go kwa gore kua Egepeta go na le mabele, a roma borakgolokhukhu ba rena, ba ya gona la mathomo. 13
7:13
Gen. 45:1,16
E rile mohla ba eya la bobedi, Josefa a itsebiša banababo, gomme ya ba gona kgoši ya Egepeta a tsebago ba lapa la gaboJosefa. 14
7:14
Gen. 45:9-10,17-18
46:27
Josefa a roma ba go yo tšea Jakobo, tatagwe, le ba lapa labo ka moka ba e bego e ka ba ba masome a a šupago le ba bahlano gore ba tle Egepeta. 15
7:15
Gen. 46:1-7
49:33
Ke moka Jakobo a hudugela Egepeta mo yena le barwa ba gagwe, borakgolokhukhu ba rena, ba hwetšego gona. 16
7:16
Gen. 23:3-16
33:19
50:7-13
Josh. 24:32
Ditopo tša bona tša bušetšwa Shekeme moo di fihlilego tša bolokwa ka lebitleng le Abrahama a bego a le rekile ka tšhelete go barwa ba Hamore gona Shekeme.

17

7:17-18
Eks. 1:7-8
“Ge nako e batamela ya gore Modimo a phethe se a se enetšego Abrahama, ke ge palo ya setšhaba sa gaborena Egepeta e oketšegile kudu. 18Mafelelong kua Egepeta gwa buša kgoši ye e bego e sa tsebe Josefa. 19
7:19
Eks. 1:10-11,22
Yona e ile ya radia setšhaba sa gaborena, ya se tlaiša, ya se gapeletša go lahla masea a bona gore a hwe. 20
7:20
Eks. 2:2
Ke gona mo nakong ye mo Moshe a ilego a tswalwa, e le ngwana yo mobotse kudu. A fepša ka gabo dikgwedi tše tharo, 21
7:21
Eks. 2:3-10
gomme ya re ge a ntšhitšwe ka gae, a thwalwa ke morwedi wa kgoši yo a ilego a mo godiša bjalo ka morwagwe. 22Moshe a rutwa mahlale ohle a Baegepeta gomme ya ba senatla dipolelong le medirong ya gagwe.

23

7:23-29
Eks. 2:11-15
“E rile ge a na le mengwaga ye masome a mane, a gopola go yo bona ka mo Baisraele ba gabo ba swerwego ka gona. 24A bona yo mongwe wa bona a tlaišwa ke Moegepeta, gomme a ya go mo lamolela, a mo lefeletša ka go bolaya Moegepeta yoo. 25Gape o be a nagana gore setšhaba sa gabo se tla kwešiša gore Modimo o tlilo se phološa ka yena, fela bona ba se kwešiše. 26Ka le le latelago a hwetša Baisraele ba babedi ba elwa, gomme a leka go ba lamola a re: ‘Banna, le reng la re le le batho ba tee la lwa seng sa lena?’ 27Yola a rumotšego mongwekayena a kgorometša Moshe, a mmotšiša a re: ‘Ke mang yo a go beilego molaodi le moahlodi wa rena? 28Kgane le nna o nyaka go mpolaya bjalo ka ge o bolaile Moegepeta maabane?’ 29
7:29
Eks. 18:3-4
Moshe a re go kwa a realo, a tšhaba a falalela nageng ya Midiane moo a fihlilego a tswala barwa ba babedi.

30

7:30-34
Eks. 3:1-10
“Ge go fetile mengwaga ye masome a mane, morongwa wa Morena a itšweletša go yena lešokeng kgauswi le thaba ya Sinai a le ka kgabong ya mollo wo o laumago ka sehlašaneng sa meetlwa. 31Moshe a tlabja ke se a se bonago. Ge a batamela gore a bone gabotse, a kwa lentšu la Morena le re: 32‘Ke nna Modimo wa borakgolokhukhu ba gago, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo.’ Moshe a thothomela, a šia le go lebelela. 33Morena a re go yena: ‘Rola dieta tša gago, gobane felo mo o emago gona ke mo gokgethwa. 34Ruri, ke bone gabotse ka mo setšhaba sa ka se tlaišwago ka gona kua Egepeta. Ke kwele go tsetla ga bona, gomme ke theogetše go tlo ba lamolela. Bjale ge, etla ke go rome Egepeta.’

35

7:35
Eks. 2:14
“Gape yo Moshe ke yola setšhaba sa Israele se mo gannego sa re: ‘Ke mang yo a go beilego molaodi le moahlodi wa rena?’ Ke yena yo Modimo a mo romilego go yo ba mmuši wa setšhaba le molokolli wa sona a thušwa ke morongwa yola wa go itšweletša go yena ka sehlašaneng seo sa meetlwa. 36
7:36
Eks. 7:3
14:21
Num. 14:33
A ntšha setšhaba Egepeta, a dira dimakatšo le mehlolo gona Egepeta le Lewatlengkhubedu le kua lešokeng mengwaga ye masome a mane. 37
7:37
Doit. 18:15,18
Yo Moshe ke yena yola a ilego a botša setšhaba sa Israele a re: ‘Modimo o tla le romela moprofeta wa go swana le nna a etšwa setšhabeng sa gabolena.’ 38
7:38
Eks. 19:1 – 20:17;
Moshe ke yena yola a bego a na le setšhaba sa Israele ge se kgobokane lešokeng; o be a na le borakgolokhukhu ba rena le morongwa yola a ilego a bolela le yena thabeng ya Sinai, gomme a amogela molaetša wa bophelo go tlo re fa wona.

39“Eupša borakgolokhukhu ba rena ba gana go mo theeletša; ba mo tshwa ba duma ge ba ka be ba ka boela Egepeta. 40

7:40
Eks. 32:1
Ba re go Arone: ‘Re direle medimo ya go re eta pele, ka gobane ga re tsebe gore yola Moshe wa go re ntšha Egepeta o hlagetšwe ke eng.’ 41
7:41
Eks. 32:2-6
Ke mo ba dirilego modingwana wa powana, ba o tlišetša dihlabelo, ba ketekela se ba se bopilego ka diatla tša bona. 42
7:42-43
Amose 5:25-27
Ke ge Modimo a ba furalela, a ba gafela go khunamela dinaledi tša leratadima, bjalo ka ge go ngwadilwe ka pukung ya baprofeta gwa thwe:

“ ‘Lena setšhaba sa Israele,

na dihlabelo tšela le bego le di dira mengwaga ye masome a mane

kua lešokeng le be le di direla nna?

43Etse le be le rwala mokutwana wa modingwana Mologo,

le naledi ya modingwana wa lena, Romfa.

Gape tšeo ke tšona diswantšho tše le bego le itirela tšona gore le di khunamele.

Ke ka lebaka leo ke tlago le romela bothopša ka kua pele ga Babilone.’

44

7:44
Eks. 25:9,40
“Borakgolokhukhu ba rena bona ba be ba šika le Tente ya bodulo bja Morena kua lešokeng. E be e dirilwe ka mo Modimo a bego a laetše Moshe, go ya ka mohlala wa yona wo a bego a o bone o thadilwe. 45
7:45
Josh. 3:14-17
E rile ka morago borakgolokhukhu ba rena ba ba bego ba amogetše Tente ye go botatagobona ba sepela le yona mola ba etla le Joshua go thopa naga ye ditšhabeng tšela Modimo a ilego a di raka ge bona ba batamela. Tente e ile ya dula mo go bona go fihlela mehleng ya Dafida. 46
7:46
2 Sam. 7:1-16
1 Dikr. 17:1-14
Yena o be a kgahla Modimo, gomme o ile a mo kgopela gore a mo dumelele go agela Modimo ntlo ya go tlo šomišwa ke ditlogolo tša Jakobo.7:46 “Modimo ... Jakobo” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Modimo wa Jakobo ntlo”. 47
7:47
1 Dikg. 6:1-38
2 Dikr. 3:1-17
Fela ntlo yeo ya Modimo e tlile ya agwa ke Solomone.

48“Fela Modimo Yogodimodimo ga a dule ka dintlong tše di agilwego ke batho, bjalo ka ge moprofeta a bolela a re:

49

7:49-50
Jes. 66:1-2
“ ‘Legodimo ke setulo sa ka sa bogoši,

lefase lona ke bogato bja ka.

Ke ntlo mang ye le kago nkagela yona?

Ke ngwako mang wo le kago nkagela wona ka dula ka go wona?

50Kgane tšohle tše ga se tša dirwa ke nna?’

51

7:51
Jes. 63:10
“Lena dinganga, ga le na tumelo ka dipelong tša lena, le ditsebe di thibane! Ka mehla le ganetša Moya wo Mokgethwa, le etša borakgolokhukhu ba lena. 52Kgane ke ofe moprofeta yo borakgolokhukhu ba lena ba sego ba ka ba mo hlomara? Etse ba bolaile bao kgale ba bego ba bega go tla ga Moloki. Gomme bjale lena le mo ekile la ba la mmolaya. 53Etse ke lena ba le filwego melao ya Modimo wo o tlišitšwego ke barongwa, fela la se o phethe.”

Stefane o bolawa ka maswika

54Ge ba Kgorokgolo ba ekwa Stefane a realo, ba betwa ke dipelo, ba lomanya meno ba mo galefetše. 55Stefane yena a lelalela legodimong a tletše Moya wo Mokgethwa, a bona letago la Modimo, a bona le Jesu a eme madulong a bogoši kgauswi le Modimo. 56A re: “Bonang! Ke bona legodimong le bulegile gomme Morwamotho a eme madulong a bogoši kgauswi le Modimo!”

57Ke ge ba Kgorokgolo ba goa ba ithiba ditsebe ka diatla. Ke moka ba mo phuthuma, 58ba mo kgoromeletša ka ntle ga motse, ba mmolaya ka maswika. Dihlatse tšela tša bea diaparo tša tšona go lesogana le ba rego ke Saulo. 59Ba mo keketa ka maswika, yena a fela a goelela Morena a re: “Morena Jesu, amogela moya wa ka!” 60A khunama a goelela kudu a re: “Morena, o se ke wa ba balela sebe se!” A re go realo a ikhwela.

8

81Ge e le Saulo yena o be a kwana le bokebeka bjo bja polao ya Stefane.

Saulo o hlomara badumedi

Lona tšatšing leo badumedi ba Jerusalema ba thoma go tlaišwa kudu. Badumedi ka moka ntle le baapostola ba phatlalala le selete sa Judea le sa Samaria. 2Banna ba bangwe ba barapedi ba boloka Stefane, ba mo llela kudu.

3

8:3
Dit. 22:4-5
26:9-11
Saulo yena a leka go fediša kereke, a tsena ntlwana ka ntlwana, a goga banna le basadi a ba lahlela ka kgolegong.

Samaria go begwa Ebangedi

4Badumedi bale ba go phatlalatšwa ba ya gohle ba tšama ba bega molaetša wa Modimo. 5Filipi a ya mošate8:5 “mošate” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “motseng”. wa naga ya Samaria a fihla a begela batho ba gona tša Kriste. 6Mašaba a batho a mo theeletša ge ba ekwa tše a di bolelago, ba bona le mehlolo ye a e dirago. 7Meoya ye mebe e be e etšwa bathong ba bantši ka go goelela, le barephaditho ba bantši le digole tše dintši ba be ba fodišwa. 8Ka gona gwa thakgalwa kudu motseng woo.

9Gona motseng woo go go be go na le monna yo mongwe yo ba bego ba re ke Simone, yo e bego e šetše e le lebakanyana a tlaba batho ba Samaria ka maleatlana a gagwe, mme a itirile motho yo mogolo, 10a theeletšwa ke batho ka moka, ba bagolo le ba bannyane. Ba re: “Ke yena yo e lego maatla a Modimo a go thwego ke ‘Magolo’.” 11Ba be ba mo hlwaela tsebe ka ge e be e šetše e le kgale a ba tlaba ka maleatlana a gagwe. 12Fela e rile ge ba seno kgolwa Filipi ge a ba begela Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo le wa Jesu Kriste, ba kolobetšwa, e le banna le basadi. 13Yo Simone le yena o ile a dumela, gomme a re go kolobetšwa a hlwa le Filipi, a tlabega kudu ge a bona mehlolo le dimakatšo tše dikgolo tše di dirwago.

14Jerusalema baapostola ba kwa gore Basamaria ba amogetše lentšu la Modimo, ka gona ba roma Petrose le Johanese go bona. 15Ba fihla ba ba rapelela gore ba amogele Moya wo Mokgethwa, 16gobane o be o sešo wa theogela go bona, ba be ba kolobeditšwe go ba ba Morena Jesu ya ba moka. 17Baapostola bao ba ba bea diatla, gomme bona ba amogela Moya wo Mokgethwa.

18Simone ge a bona gore badumedi ba filwe Moya wo Mokgethwa ka go bewa diatla ke baapostola, a leka go ba reka ka tšhelete 19a re: “Le nna mpheng maatla ao gore yo ke mmeago diatla a amogele Moya wo Mokgethwa.”

20Petrose a mo fetola a re: “Nke o ka hwa mmogo le tšhelete yeo ya gago, ka ge o nagane gore o ka reka mpho ya Modimo ka tšhelete! 21Le gatee o ka se šome le rena mo modirong wa rena, ka gobane Modimo o a bona gore o na le pelo ye mpe. 22Ka gona, sokologa bobeng bjoo bja gago, o rapele Modimo gore a go swarele ge o nagane taba ya mohuta wo. 23Gobane ke a bona gore o tletše lehufa, gomme sebe sa gago se go fetošitše mogolegwa wa sona.”

24Simone a re: “Nthapeleleng go Morena gore ke se ke ka hlagelwa ke se sengwe sa tše le di boletšego tše.”

25Baapostola ba rile go fetša go hlatsela le go bega molaetša wa Morena ba gomela Jerusalema, ba tšama ba bega ditaba tše dibotse tšeo metseng ye mentši ya Samaria.

Tša Filipi le mohlankedi wa Moetopia

26Morongwa wa Morena a re go Filipi: “Ema o ye ka thoko ya borwa tseleng ye e tšwago Jerusalema e leba Gasa.” Tsela ye ga e sa sepelwa kudu. 27Filipi a ema a tloga. Mo tseleng a hwetša moamogwabonna yo mongwe wa Moetopia, mohlankedi yo mogolo wa go hlokomela mahumo a kandase,8:27 “kandase” Le ke leina le dikgošigadi ka moka tša Etopia di bego di bitšwa ka lona. kgošigadi ya Etopia. Yena o be a etšwa Jerusalema go rapela, 28gomme a boela gae ka koloi, a tšama a bala puku ya moprofeta Jesaya. 29Moya wo Mokgethwa wa re go Filipi: “Batamela koloi yela o e tle phaphi.” 30Filipi a phakiša a ya go yona, gomme a kwa monna yoo a bala ka pukung ya moprofeta Jesaya. A mmotšiša a re: “Na seo o se balago o a se kwešiša?”

31Mohlankedi yoo a mo fetola a re: “Nka se kwešiša bjang ke se na wa go ntlhalošetša?” A kgopela Filipi gore a namele a dule le yena ka koloing. 32

8:32-33
Jes. 53:7-8
Temana ye a bego a e bala ka Mangwalong a Makgethwa še:

“A etša nku ye e išwago tlhabong,

a ikhomolela bjalo ka kwanyana ye e kotwago,

a se bolele selo.

33A kokobetšwa a se a sekišwa.

Ga go yo a tlago bolela ka ditlogolo tša gagwe,

gobane bophelo bja gagwe lefaseng bo a kgaotšwa.”

34Mohlankedi yoo a botšiša Filipi a re: “Nke o mpotše gore moprofeta ge a realo o ra mang. O ra yena mong goba o ra yo mongwe?”

35Ke ge Filipi a thoma go mo hlalošetša; go tloga ka yona temana ye a mo anegela Taba ye Botse ya Jesu Kriste. 36Ge ba ntše ba swere tsela bjalo ba fihla mo go nago le meetse, gomme mohlankedi yoo a re: “Meetse šea. Bjale ke sa šitišwa ke eng go kolobetšwa?”8:36 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 37 ye e rego “Filipi a re go yena: ‘O ka no kolobetšwa ge eba o dumela ka pelo ya gago ka moka.’ Yena a mo fetola a re: ‘Ke a dumela gore Jesu Kriste ke Morwa wa Modimo.’ ”

38A laela gore koloi e emišwe, ba theogela ka meetseng ka babedi, Filipi le mohlankedi yoo, gomme Filipi a mo kolobetša. 39Ge ba etšwa ka moo meetseng, Moya wo Mokgethwa wa široša Filipi. Mohlankedi yola a se sa mmona, fela a tšwela pele ka leeto la gagwe a thabile. 40Filipi o ile a ikhwetša a le kua Ashdode; a sepela le metse yohle, a eta a bega Taba ye Botse ya Jesu, a ba a yo fihla Kesarea.