Sepedi 2000 (NSO00)
7

Stefane o a iphetolela

71Moprista yo Mogologolo a botšiša Stefane a re: “Na go bjalo?”

2

7:2-3
Gen. 12:1
Stefane ge a fetola a re: “Bagešo, le lena botate, ntheeletšeng! Pele ga ge rakgolokhukhu wa rena, Abrahama, a hudugela Harane, Modimo wa letago o ile a iponagatša go yena kua Mesopotamia, 3a re go yena: ‘Tlogela naga ya geno le meloko yeno o ye nageng ye ke tlago go bontšha yona.’ 4
7:4
Gen. 11:31
12:4
Ke ge Abrahama a tloga nageng ya Bakaldea a eya go dula Harane. Ge tatagwe a seno hwa Modimo o ile a mo hudušetša mo nageng ye bjale lena le dulago go yona. 5
7:5
Gen. 12:7
13:15
15:18
17:8
A se mo arolele le seripanyana sa yona, le ge e ka ba kgato. A mo holofetša gore o tla mo fa yona ya ba ya gagwe le ditlogolo tša gagwe. Ke ge Abrahama a sešo a ba le bana. 6
7:6-7
Gen. 15:13-14
Se Modimo a mmoditšego sona sese: ‘Ditlogolo tša gago e tla ba bafaladi nageng e šele moo ba tlago ba makgoba ba hlakišwa mengwaga ye makgolo a mane. 7
7:7
Eks. 3:12
Eupša setšhaba seo se tlago ba dira makgoba a sona ke tla se otla.’ A ba a re: ‘Ka morago ba tla tšwa nageng yeo, ba tla ba nkhunamela felo mo.’ 8
7:8
Gen. 17:10-14
21:2-4
25:26
Ya ba Modimo o dira kgwerano le Abrahama, a ba a e tiišetša ka lebollo. Ka gona Abrahama a re go tswala Isaka a mmolotša ka letšatši la seswai go ba a tswalwa. Isaka a tla a bolotša Jakobo; Jakobo le yena a tla a bolotša barwa ba gagwe, bona bale ba lesome le ba babedi ba ba tlilego ba ba borakgolokhukhu ba setšhaba sa gaborena.

9

7:9
Gen. 37:11,28
39:2,21
“Borakgolokhukhu bao ba ile ba hufegela Josefa, gomme ba mo rekiša a yo ba lekgoba Egepeta, fela Modimo a ba le yena. 10
7:10
Gen. 41:39-41
A mo hlakodiša mathateng a gagwe ka moka. A mo fa bohlale mo a ilego a kgahla Farao, kgoši ya Egepeta, a ba a mmea mmušiši wa gagwe nageng le ka mošate. 11
7:11
Gen. 42:1-2
Nageng ya Egepeta le ya Kanana gwa wa tlala ya go hlola tlalelo ye kgolo. Borakgolokhukhu ba rena ba hloka tša go ja, 12gomme Jakobo a re go kwa gore kua Egepeta go na le mabele, a roma borakgolokhukhu ba rena, ba ya gona la mathomo. 13
7:13
Gen. 45:1,16
E rile mohla ba eya la bobedi, Josefa a itsebiša banababo, gomme ya ba gona kgoši ya Egepeta a tsebago ba lapa la gaboJosefa. 14
7:14
Gen. 45:9-10,17-18
46:27
Josefa a roma ba go yo tšea Jakobo, tatagwe, le ba lapa labo ka moka ba e bego e ka ba ba masome a a šupago le ba bahlano gore ba tle Egepeta. 15
7:15
Gen. 46:1-7
49:33
Ke moka Jakobo a hudugela Egepeta mo yena le barwa ba gagwe, borakgolokhukhu ba rena, ba hwetšego gona. 16
7:16
Gen. 23:3-16
33:19
50:7-13
Josh. 24:32
Ditopo tša bona tša bušetšwa Shekeme moo di fihlilego tša bolokwa ka lebitleng le Abrahama a bego a le rekile ka tšhelete go barwa ba Hamore gona Shekeme.

17

7:17-18
Eks. 1:7-8
“Ge nako e batamela ya gore Modimo a phethe se a se enetšego Abrahama, ke ge palo ya setšhaba sa gaborena Egepeta e oketšegile kudu. 18Mafelelong kua Egepeta gwa buša kgoši ye e bego e sa tsebe Josefa. 19
7:19
Eks. 1:10-11,22
Yona e ile ya radia setšhaba sa gaborena, ya se tlaiša, ya se gapeletša go lahla masea a bona gore a hwe. 20
7:20
Eks. 2:2
Ke gona mo nakong ye mo Moshe a ilego a tswalwa, e le ngwana yo mobotse kudu. A fepša ka gabo dikgwedi tše tharo, 21
7:21
Eks. 2:3-10
gomme ya re ge a ntšhitšwe ka gae, a thwalwa ke morwedi wa kgoši yo a ilego a mo godiša bjalo ka morwagwe. 22Moshe a rutwa mahlale ohle a Baegepeta gomme ya ba senatla dipolelong le medirong ya gagwe.

23

7:23-29
Eks. 2:11-15
“E rile ge a na le mengwaga ye masome a mane, a gopola go yo bona ka mo Baisraele ba gabo ba swerwego ka gona. 24A bona yo mongwe wa bona a tlaišwa ke Moegepeta, gomme a ya go mo lamolela, a mo lefeletša ka go bolaya Moegepeta yoo. 25Gape o be a nagana gore setšhaba sa gabo se tla kwešiša gore Modimo o tlilo se phološa ka yena, fela bona ba se kwešiše. 26Ka le le latelago a hwetša Baisraele ba babedi ba elwa, gomme a leka go ba lamola a re: ‘Banna, le reng la re le le batho ba tee la lwa seng sa lena?’ 27Yola a rumotšego mongwekayena a kgorometša Moshe, a mmotšiša a re: ‘Ke mang yo a go beilego molaodi le moahlodi wa rena? 28Kgane le nna o nyaka go mpolaya bjalo ka ge o bolaile Moegepeta maabane?’ 29
7:29
Eks. 18:3-4
Moshe a re go kwa a realo, a tšhaba a falalela nageng ya Midiane moo a fihlilego a tswala barwa ba babedi.

30

7:30-34
Eks. 3:1-10
“Ge go fetile mengwaga ye masome a mane, morongwa wa Morena a itšweletša go yena lešokeng kgauswi le thaba ya Sinai a le ka kgabong ya mollo wo o laumago ka sehlašaneng sa meetlwa. 31Moshe a tlabja ke se a se bonago. Ge a batamela gore a bone gabotse, a kwa lentšu la Morena le re: 32‘Ke nna Modimo wa borakgolokhukhu ba gago, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo.’ Moshe a thothomela, a šia le go lebelela. 33Morena a re go yena: ‘Rola dieta tša gago, gobane felo mo o emago gona ke mo gokgethwa. 34Ruri, ke bone gabotse ka mo setšhaba sa ka se tlaišwago ka gona kua Egepeta. Ke kwele go tsetla ga bona, gomme ke theogetše go tlo ba lamolela. Bjale ge, etla ke go rome Egepeta.’

35

7:35
Eks. 2:14
“Gape yo Moshe ke yola setšhaba sa Israele se mo gannego sa re: ‘Ke mang yo a go beilego molaodi le moahlodi wa rena?’ Ke yena yo Modimo a mo romilego go yo ba mmuši wa setšhaba le molokolli wa sona a thušwa ke morongwa yola wa go itšweletša go yena ka sehlašaneng seo sa meetlwa. 36
7:36
Eks. 7:3
14:21
Num. 14:33
A ntšha setšhaba Egepeta, a dira dimakatšo le mehlolo gona Egepeta le Lewatlengkhubedu le kua lešokeng mengwaga ye masome a mane. 37
7:37
Doit. 18:15,18
Yo Moshe ke yena yola a ilego a botša setšhaba sa Israele a re: ‘Modimo o tla le romela moprofeta wa go swana le nna a etšwa setšhabeng sa gabolena.’ 38
7:38
Eks. 19:1 – 20:17;
Doit. 5:1-33
Moshe ke yena yola a bego a na le setšhaba sa Israele ge se kgobokane lešokeng; o be a na le borakgolokhukhu ba rena le morongwa yola a ilego a bolela le yena thabeng ya Sinai, gomme a amogela molaetša wa bophelo go tlo re fa wona.

39“Eupša borakgolokhukhu ba rena ba gana go mo theeletša; ba mo tshwa ba duma ge ba ka be ba ka boela Egepeta. 40

7:40
Eks. 32:1
Ba re go Arone: ‘Re direle medimo ya go re eta pele, ka gobane ga re tsebe gore yola Moshe wa go re ntšha Egepeta o hlagetšwe ke eng.’ 41
7:41
Eks. 32:2-6
Ke mo ba dirilego modingwana wa powana, ba o tlišetša dihlabelo, ba ketekela se ba se bopilego ka diatla tša bona. 42
7:42-43
Amose 5:25-27
Ke ge Modimo a ba furalela, a ba gafela go khunamela dinaledi tša leratadima, bjalo ka ge go ngwadilwe ka pukung ya baprofeta gwa thwe:

“ ‘Lena setšhaba sa Israele,

na dihlabelo tšela le bego le di dira mengwaga ye masome a mane

kua lešokeng le be le di direla nna?

43Etse le be le rwala mokutwana wa modingwana Mologo,

le naledi ya modingwana wa lena, Romfa.

Gape tšeo ke tšona diswantšho tše le bego le itirela tšona gore le di khunamele.

Ke ka lebaka leo ke tlago le romela bothopša ka kua pele ga Babilone.’

44

7:44
Eks. 25:9,40
“Borakgolokhukhu ba rena bona ba be ba šika le Tente ya bodulo bja Morena kua lešokeng. E be e dirilwe ka mo Modimo a bego a laetše Moshe, go ya ka mohlala wa yona wo a bego a o bone o thadilwe. 45
7:45
Josh. 3:14-17
E rile ka morago borakgolokhukhu ba rena ba ba bego ba amogetše Tente ye go botatagobona ba sepela le yona mola ba etla le Joshua go thopa naga ye ditšhabeng tšela Modimo a ilego a di raka ge bona ba batamela. Tente e ile ya dula mo go bona go fihlela mehleng ya Dafida. 46
7:46
2 Sam. 7:1-16
1 Dikr. 17:1-14
Yena o be a kgahla Modimo, gomme o ile a mo kgopela gore a mo dumelele go agela Modimo ntlo ya go tlo šomišwa ke ditlogolo tša Jakobo.7:46 “Modimo ... Jakobo” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Modimo wa Jakobo ntlo”. 47
7:47
1 Dikg. 6:1-38
2 Dikr. 3:1-17
Fela ntlo yeo ya Modimo e tlile ya agwa ke Solomone.

48“Fela Modimo Yogodimodimo ga a dule ka dintlong tše di agilwego ke batho, bjalo ka ge moprofeta a bolela a re:

49

7:49-50
Jes. 66:1-2
“ ‘Legodimo ke setulo sa ka sa bogoši,

lefase lona ke bogato bja ka.

Ke ntlo mang ye le kago nkagela yona?

Ke ngwako mang wo le kago nkagela wona ka dula ka go wona?

50Kgane tšohle tše ga se tša dirwa ke nna?’

51

7:51
Jes. 63:10
“Lena dinganga, ga le na tumelo ka dipelong tša lena, le ditsebe di thibane! Ka mehla le ganetša Moya wo Mokgethwa, le etša borakgolokhukhu ba lena. 52Kgane ke ofe moprofeta yo borakgolokhukhu ba lena ba sego ba ka ba mo hlomara? Etse ba bolaile bao kgale ba bego ba bega go tla ga Moloki. Gomme bjale lena le mo ekile la ba la mmolaya. 53Etse ke lena ba le filwego melao ya Modimo wo o tlišitšwego ke barongwa, fela la se o phethe.”

Stefane o bolawa ka maswika

54Ge ba Kgorokgolo ba ekwa Stefane a realo, ba betwa ke dipelo, ba lomanya meno ba mo galefetše. 55Stefane yena a lelalela legodimong a tletše Moya wo Mokgethwa, a bona letago la Modimo, a bona le Jesu a eme madulong a bogoši kgauswi le Modimo. 56A re: “Bonang! Ke bona legodimong le bulegile gomme Morwamotho a eme madulong a bogoši kgauswi le Modimo!”

57Ke ge ba Kgorokgolo ba goa ba ithiba ditsebe ka diatla. Ke moka ba mo phuthuma, 58ba mo kgoromeletša ka ntle ga motse, ba mmolaya ka maswika. Dihlatse tšela tša bea diaparo tša tšona go lesogana le ba rego ke Saulo. 59Ba mo keketa ka maswika, yena a fela a goelela Morena a re: “Morena Jesu, amogela moya wa ka!” 60A khunama a goelela kudu a re: “Morena, o se ke wa ba balela sebe se!” A re go realo a ikhwela.