Sepedi 2000 (NSO00)
3

Tša go fodišwa ga segole

31Ka tšatši le lengwe Petrose le Johanese ba kile ba ya Tempeleng ka iri ya boraro mathapama, nako ya thapelo. 2Mo lesorong la Tempele le le bego le bitšwa Lesoro le Lebotse go be go na le monna yo a tswetšwego e le segole. Tšatši le lengwe le le lengwe o be a rwalwa a išwa moo gore a yo kgopela tšhelete go batho ba ba tsenago ka kgorong ya Tempele. 3O rile go bona Petrose le Johanese ba re ba a tsena, a ba kgopela mphonyana. 4Bona ba mo hlaba ka mahlo, gomme Petrose a re go yena: “Re lebelele!” 5Monna yoo a ba lebelela, a holofetše gore ba tla mo fa se sengwenyana. 6Fela Petrose a re go yena: “Tšhelete yona ga ke nayo, eupša se ke nago le sona ke go fa sona: Ka maatla a Jesu Kriste wa Nasaretha, ema o sepele!” 7Ya ba o mo swara ka seatla sa la go ja o a mo emiša. Gatee monna yoo a tielela maoto le dikgokgoilane; 8a nanoga a ema, a thoma go sepelasepela, a tsena ka kgorong ya Tempele le bona, a sepela a phepela, a reta Modimo. 9Batho ka moka ba mmona a sepela a reta Modimo bjalo, 10gomme ge ba lemoga gore ke mokgopedi yola a bego a hlwa a dutše Lesorong le Lebotse, ba kgotsa kudu ba tlabilwe ke tšeo di mo hlagetšego.

Molaetša wa Petrose Tempeleng

11Ka ge monna yoo a napile a kgomarela Petrose le Johanese mo mathuding ao batho ba a bitšago mathudi a Solomone, batho ka moka ba ile ba ba kitimela ba tlabegile. 12Petrose ge a di bona a re go bona: “Lena Baisraele, le reng le tlabja ke taba ye? Gona le reng le lebeletše rena, mo nkego ke rena re kgontšhitšego motho yo ka maatla a rena goba ka borapedi bja rena gore a sepele? 13

3:13
Eks. 3:15
Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena, o tumišitše Jesu, mohlanka wa gagwe, yena yo lena le mo gafetšego babuši ba Bajuda, la mo lahla mo pele ga Pilato, ešita le mola Pilato a ikemišeditše go mo lokolla. 14
3:14
Mat. 27:15-23
Mar. 15:6-14
Luk. 23:13-23
Joh. 19:12-15
E be e le mokgethwa, e le moloki, fela lena la mo lahla, la kgopela gore le lokollelwe mmolai. 15Le bolaile yena Moišabophelong, fela Modimo a mo tsoša bahung – gomme rena re dihlatse tša taba ye. 16Ke ka maatla a gagwe ge segole se le se bonago se gape le se tsebago se tieletše; ke ka tumelo go yena. Bjalo ka ge le lena ka moka le iponela, ke ka tumelo go Jesu ge motho yo o fodišeditšwe sa ruri.

17“Bjale ge, banabešo, ke a tseba gore se le se dirilego le se dirišitšwe ke go se tsebe, le swana le baetapele ba lena. 18Modimo o boletše kgale ka baprofeta bohle gore Kriste wa gagwe o tla hlokofatšwa, gomme taba ye o e phethagaditše ka wona mokgwa wo. 19Ka gona, itsholeng le sokologe gore le phumolwe dibe tša lena, 20gore Morena a le lapološe, a le romele Jesu, yena Kriste yo a šetšego a mo kgethetše lena. 21O swanetše go ba a dutše kua legodimong go fihlela ge dilo tšohle di tlilo bušetšwa sekeng sa tšona, bjalo ka ge Modimo a begile ka baprofeta ba gagwe ba bakgethwa ba ba phetšego kgalekgale. 22

3:22
Doit. 18:15-18
Gobane Moshe o rile: ‘Morena Modimo wa lena o tla le romela moprofeta wa go swana le nna a etšwa setšhabeng sa gabolena. Le phethe tšohle tše a le laelago tšona. 23
3:23
Doit. 18:19
Yo a sa theeletšego moprofeta yoo a kgaolwe setšhabeng.’ 24Le baprofeta ka moka ba ba bego ba bega molaetša wa Modimo, go thoma ka Samuele le ba ba bego ba mo hlatlama, le bona ba bega tše di dutšego di hlaga mo matšatšing a. 25
3:25
Gen. 22:18
Dilo tše baprofeta ba boletšego ka tšona ke tša lena, gomme le na le setseka mo kgweranong ye Modimo a e dirilego le borakgolokhukhu ba lena mola a re go Abrahama: ‘Ditšhaba tšohle tša lefase di tla šegofatšwa ka ditlogolo tša gago.’ 26Bjale ge, Modimo o romile mohlanka wa gagwe lefaseng, pele a mo roma go lena, gore a tle a le šegofatše ka go sokolla yo mongwe le yo mongwe wa lena makgopong a gagwe.”

4

Petrose le Johanese ba tlišwa Kgorongkgolo

41E rile ge Petrose le Johanese ba sa bolela le batho, gwa fihla baprista ba bangwe le letona la baleti ba Tempele ba na le Basadusei ba bangwe. 2Ba selekwa ke ge baapostola bao ba botša batho gore Jesu o tsogile bahung, e lego taba ye e šupago gore bahu ba tla tsoga. 3Ka gona ba ba swara, ba ba iša kgolegong, ba ba latša gona, ka ge e be e šetše e le mathapama. 4Fela ba bantši ba ba bego ba kwele molaetša wa bona ba ile ba dumela; gomme bjale palo ya ba ba dumelago e be e šetše e ka ba dikete tše tlhano.

5Ka le le latelago bagolo ba Bajuda le bakgomana le boramangwalo ba kgobokana Jerusalema. 6Ba rerišana le Hanase, Moprista yo Mogologolo, le Khayafase le Johanese le Aleksandere le bohle ba gaboMoprista yo Mogologolo. 7Ba emiša baapostola bao mo pele ga bona, ba ba botšiša ba re: “Se le se dirile ka maatla a mang, gona le se kgontšhitšwe ke mang?”

8Petrose a ba fetola a tletše Moya wo Mokgethwa a re: “Lena bagolo ba setšhaba le lena bakgomana, 9lehono le re sekišetša modiro wo mobotse wo re o diretšego motho wa segole, le re o fodišitšwe bjang. 10Bjale ge, lena ka moka le setšhaba sohle sa Israele, tsebang gore motho yo o eme mo pele ga lena a fodišitšwe ka maatla a Jesu Kriste wa Nasaretha, yola lena le mmapotšego sefapanong mme Modimo a mo tsoša bahung. 11

4:11
Pes. 118:22
Ke yena

“ ‘leswika leo lena baagi le le nyaditšego

le e bilego lona la sekhutlo.’

12“Ke yena fela yo a kgonago go phološa; lefaseng lohle ga go yo mongwe yo rena batho re mo filwego mme re kago phološwa ke yena.”

13Ba Kgorokgolo ya Bajuda ba ile ba tlabega ge ba bona Petrose le Johanese ba bolela ka go se boife, mola bona ba kwele gore banna bao ga se ba go rutega, ga se ba maemo. Le gona ba be ba lemoga gore banna bao ke ba bangwe ba bale ba bego ba šika le Jesu. 14Fela ka ge ba be ba bona monna yola wa go fodišwa a eme nabo, ba ile ba hloka se ba ka kgonago go se ganetša. 15Ka gona ba ba laela gore ba tšwe ka Kgorongkgolo, mme bona ba šala ba botšišana 16ba re: “Na banna ba re ka ba dirang? Batho ka moka mo Jerusalema ba tseba gabotse gore mohlolo wo mogolo wo o dirilwe ke bona, gomme re ka se ganetše. 17Fela gore taba ye e se phatlalale mo setšhabeng, a re ba tšhošetšeng, re re ba se sa botša motho ka Jesu.”

18Ke ge ba ba bitša, ba ba laya gore le ka mohla o tee ba se bolele goba ba ruta tša Jesu. 19Eupša Petrose le Johanese ba ba fetola ka go re: “Ikahloleleng, lena beng, gore go Modimo se se lokilego ke go theeletša lena goba yena na. 20Ge e le rena re ka se lese go bolela tše rena beng re di bonego le gona re di kwelego.” 21Ba rile go ba tšhošetša le go feta, ba ba lesa ba sepela. Gape ba be ba bona gore go ba otla ba ka se kgone, ka ge batho ka moka ba be ba reta Modimo ka lebaka la taba tše di diregilego. 22Monna yo mohlolo woo o bego o dirilwe go yena o be a na le mengwaga ye e fetago ye masome a mane.

Badumedi ba rapela gore ba se be le poifo

23Petrose le Johanese ba rile go lokollwa moo ba boela go badumedi ba bangwe, ba ba anegela tše baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba di boletšego. 24

4:24
Eks. 20:11
Neh. 9:6
Pes. 146:6
Bona ba rile go di kwa ba rapela Modimo mmogo ba re:

“Morena, wena Mohlodi wa leratadima le lefase le lewatle le tšohle tše di lego mo go ona,

25

4:25-26
Pes. 2:1-2
o boletše ka Moya wo Mokgethwa ka molomo wa rakgolokhukhu wa rena, Dafida,

mohlanka wa gago, wa re:

‘Baditšhaba ba reng ba gaketše, merafe e rerelang tša lefeela?

26Magoši a lefase a tsogela Morena le yena Motlotšwa wa gagwe maatla,

babuši ba a ba lakana.’

27
4:27
Mat. 27:1-2
Mar. 15:1
Luk. 23:1,7-11
Joh. 18:28-29
“Gape ka kgonthe Heroda le Pontiose Pilato le baditšhaba le setšhaba sa Israele ba ile ba kopana gona motseng, ba lakana Jesu, mohlanka wa gago yo mokgethwa yo o mo dirilego Motlotšwa. 28Ba kopana go tlo dira tšohle tše o bego o šetše o itherile go di dira ka bowena ka maatla a gago le ka peakanyo ya gago. 29Bjale, Morena, šetša ditšhošetšo tša bona, gomme o re kgontšhe, rena bahlanka ba gago, go bega molaetša wa gago ka go se boife. 30Otlolla letsogo la gago o fodiše batho, gomme mehlolo le dika di dirwe ge go bitšwa leina la Jesu, mohlanka wa gago yo mokgethwa.”

31Ya re ge ba fetša go rapela, lefelo leo ba bego ba kgobokane mo go lona la šikinyega. Bohle ba tlala Moya wo Mokgethwa, gomme ba thoma go bega molaetša wa Modimo ka go se boife.

Badumedi ba abelana tše ba nago le tšona

32

4:32
Dit. 2:44-45
Badumedi bjale e be e šetše e le ba bantši, mme e le ba pelo e tee le moya o tee. Go be go se yo a rego tše a nago le tšona ke tša gagwe a nnoši, eupša tšohle e be e le tša bona ka moka. 33Baapostola bona ba be ba hlatsela ka mafolofolo a magolo gore Morena Jesu o tsogile bahung, gomme bohle Modimo o ba atlile kudu. 34Mo go bona go be go se mohloki. Bao ba bego ba na le mašemo goba dintlo ba be ba di rekiša, ba tliše tšhelete ya gona, 35ba e neele baapostola; gomme yona e abelwe bohle go ya ka mo motho a hlokago ka gona.

36Ke ka mo Josefa, Molefi yo ka matswalo e bego e le wa Saeprose, yo baapostola ba bego ba mmitša ka la Barnabase, ke go re “Mokgothatši”, 37le yena a ilego a rekiša tšhemo ya gagwe, a tliša tšhelete ya gona, a e neela baapostola.

5

Tša Ananiase le Safira

51Monna yo mongwe yo ba rego ke Ananiase le mosadi wa gagwe, Safira, le bona ba rekiša tšhemo ya bona. 2Ananiase a ipeela tšhelete ye nngwe ye e lefetšwego tšhemo yeo, mosadi le yena a tseba, gomme ye nngwe a e neela baapostola. 3Petrose a mmotšiša a re: “Ananiase, o reng o dumeletše Sathane a laola pelo ya gago a go dira gore o botše Moya wo Mokgethwa maaka, o ipeele tšhelete ye nngwe ye e lefetšwego tšhemo ya gago? 4Tšhemo yela ge e sešo ya rekišwa e be e le ya gago. Ešita le ge e seno rekišwa tšhelete ya gona o ka be o dirile se o se ratago ka yona. Bjale o naganetšeng taba ya mohuta wo? Maaka ga se wa a botša batho, o a boditše Modimo!” 5Ananiase o rile go kwa mantšu ao a wela fase a hwa. Bohle ba ba kwago taba ye ba tšhoga kudu. 6Masogana a tla, a mo phutha, a mo ntšhetša ntle, a yo mmoloka.

7Ge go fetile diiri tše e ka bago tše tharo gwa tsena mosadi wa gagwe a sa tsebe se se diregilego. 8Petrose a mmotšiša a re: “Nke o mpotše mo: Na tšhemo ya lena le e rekišitše bokaa?”

Yena a mo fetola a re: “Ee, ke bokaalo.”

9Ke ge Petrose a re go yena: “Le reng le lakane go leka Moya wa Morena? Tseba ge gore bao ba sa tšogo boloka monna wa gago ba mo mojako, gomme le wena ba tlilo go rwala!” 10Gateetee Safira ke ge a wela mo pele ga Petrose a ehwa. Masogana ale ge a tsena a mmona a hwile, gomme a mo rwala a yo mmoloka kgauswi le monna wa gagwe. 11Phuthego le bohle ba ba kwelego taba ye ba tšhoga kudu.

Mehlolo le dika

12Modimo o be a dira mehlolo ye mentši le dika tše dintši mo bathong ka baapostola. Badumedi bohle ba be ba kopanela mathuding a Solomone. 13Go be go se motho yo a ka rego e se modumedi a beta pelo a ikopanya le bona, le ge mokagona batho ba be ba ba hlompha kudu. 14Ba ile ba fela ba oketšwa ke batho ka bontši – banna le basadi ba ba bego ba eba badumedi ba Morena. 15Ka lebaka la mehlolo ye baapostola ba bego ba e dira, balwetši ba be ba išwa ditseleng ba robatšwe malaong le magogweng, gore e re ge Petrose a feta, ba bangwe ba bona ba upše ba kgongwe ke moriti wa gagwe. 16Le batho ba ba tšwago metseng ya ka mathoko a Jerusalema ka bontši ba tliša ba ba lwalago le ba ba tlaišwago ke meoya ye mebe, gomme bohle ba fodišwa.

Tša go hlomarwa ga baapostola

17Moprista yo Mogologolo gotee le bathekgi ba gagwe, ba mokgatlo wa Basadusei, ba tsebafela baapostola e le ruri; ka gona ba ikemišetša go ba hlokofatša. 18Ba ba swara ba ba iša kgolegong yeo go yona go išwago bagolegwa ka moka. 19Fela ya re bošego morongwa wa Morena a tla a bula mejako ya kgolego, a ntšha baapostola, a re go bona: 20“Sepelang Tempeleng le fihle le botše setšhaba ditaba tšohle tša bophelo bjo bofsa bjo.” 21Baapostola ba kwa taelo yeo, gomme ge go esa ba ya Tempeleng ba fihla ba ruta batho.

Moprista yo Mogologolo le bathekgi ba gagwe ba rile go fihla ba rapa pitšo ya Kgorokgolo, e lego ya bagolo ka moka ba Baisraele; ba roma bahlanka go yo lata baapostola kgolegong. 22Fela bahlanka bao ge ba fihla kgolegong ba se hwetše baapostola, gomme ba gomela Kgorongkgolo ba fihla ba bega ba re: 23“Re hweditše kgolego e tswaletšwe kgwehle, baleti ba yona bona ba eme mejako; ya re ge re bula ra hwetša go se motho ka gare.” 24Baprista ba bagolo le letona la baleti ba Tempele ge ba ekwa taba ye ba tlabega, ba maketše gore na ekaba baapostola ba hlagetšwe ke eng. 25Ke ge go fihla monna yo mongwe, a re go bona: “Theeletšang! Banna bale le ba išitšego kgolegong šebale kua Tempeleng ba ruta batho!” 26Letona la baleti ba Tempele la ya le bahlanka ba lona go lata baapostola, fela e sego ka go ba gapeletša, ka gobane ba be ba šia gore setšhaba se ka ba bolaya ka maswika.

27Ba ba tliša ba ba emiša mo pele ga Kgorokgolo, gomme Moprista yo Mogologolo a ba botšiša a re: 28

5:28
Mat. 27:25
“Na ga ke re re le laile tsebegokwa gore le se sa ruta batho tše di bego di rutwa ke monna yo? Eupša ke gona le tladitše motse wa Jerusalema ka thuto ya lena, gomme le nyaka go re rweša molato wa polao ya monna yo!”

29Petrose le baapostola bale ba bangwe ba ba fetola ba re: “Re swanetše go theeletša Modimo go feta ge re theeletša batho. 30Modimo wa borakgolokhukhu ba rena o tsošitše Jesu yola le mmolailego ka go mo kokotela sefapanong. 31Modimo o mo phagamišitše a mmea madulong a bogoši kgauswi le yena ya ba Moetapele le Mophološi, gore Baisraele ba sokologe gomme ba swarelwe dibe ka yena. 32Mo tabeng tše re dihlatse, rena le Moya wo Mokgethwa wo Modimo a o filego ba ba mo hlomphago.”

33E rile ge ba Kgorokgolo ba ekwa baapostola ba realo, ba galefa mo ba ilego ba rata ge ba ka bolawa. 34Eupša yo mongwe wa bona, Mofarisei yo ba rego ke Gamaliele, yo e bego e le ramangwalo wa go hlompšha ke setšhaba ka moka, a ema moo Kgorongkgolo a re baapostola ba ntšhetšwe ka ntle lebakanyana. 35Ke moka a botša Kgorokgolo a re: “Baisraele, le hlokomele se le nyakago go se dira batho ba. 36Ga se kgale kudu go ile gwa tšwelela Theudase, a itira motho yo maatla, gomme a latelwa ke batho ba e ka bago ba makgolo a mane. Fela o rile go bolawa balatedi bale ba gagwe ka moka ba gašagana, gomme mokgatlo wa gagwe wa hwa. 37Ka morago ga moo gwa tšwelela Judase wa Mogalilea ka nako yela go balwa batho; a hlohleletša batho ba bantši ba mo latela, fela le yena a re go bolawa balatedi ba gagwe ba gašagana. 38Bjale nna ke re le bona ba ba leseng ba sepele, le se ba dire selo. Ge eba tše ba di rerilego le tše ba di dirilego tše ke tša batho, di tla hwelela moyeng. 39Fela ge eba ke tše di tšwago go Modimo gona le ka se kgone go ba thibela. Ge le ka leka, e tla be e le ge le elwa le Modimo.”

Ba Kgorokgolo ba mo dumela.

40Ke ge ba bitša baapostola, ba laela gore ba otlwe ka tshelane, ba ba ba ba laya gore ba se sa ruta batho tše di bego di rutwa ke Jesu; ke moka ba ba lesa ba tloga. 41Bapostola bona ge ba tloga moo Kgorongkgolo ba be ba thabile ka gobane Modimo o be a bone go ba loketše gore ba gobošwe ka lebaka la Jesu. 42Gomme ka mehla ba hlwela go ruta batho Tempeleng le ka malapeng, ba bega Taba ye Botse ya go re Jesu ke yena Mesia.