Sepedi 2000 (NSO00)
4

Petrose le Johanese ba tlišwa Kgorongkgolo

41E rile ge Petrose le Johanese ba sa bolela le batho, gwa fihla baprista ba bangwe le letona la baleti ba Tempele ba na le Basadusei ba bangwe. 2Ba selekwa ke ge baapostola bao ba botša batho gore Jesu o tsogile bahung, e lego taba ye e šupago gore bahu ba tla tsoga. 3Ka gona ba ba swara, ba ba iša kgolegong, ba ba latša gona, ka ge e be e šetše e le mathapama. 4Fela ba bantši ba ba bego ba kwele molaetša wa bona ba ile ba dumela; gomme bjale palo ya ba ba dumelago e be e šetše e ka ba dikete tše tlhano.

5Ka le le latelago bagolo ba Bajuda le bakgomana le boramangwalo ba kgobokana Jerusalema. 6Ba rerišana le Hanase, Moprista yo Mogologolo, le Khayafase le Johanese le Aleksandere le bohle ba gaboMoprista yo Mogologolo. 7Ba emiša baapostola bao mo pele ga bona, ba ba botšiša ba re: “Se le se dirile ka maatla a mang, gona le se kgontšhitšwe ke mang?”

8Petrose a ba fetola a tletše Moya wo Mokgethwa a re: “Lena bagolo ba setšhaba le lena bakgomana, 9lehono le re sekišetša modiro wo mobotse wo re o diretšego motho wa segole, le re o fodišitšwe bjang. 10Bjale ge, lena ka moka le setšhaba sohle sa Israele, tsebang gore motho yo o eme mo pele ga lena a fodišitšwe ka maatla a Jesu Kriste wa Nasaretha, yola lena le mmapotšego sefapanong mme Modimo a mo tsoša bahung. 11

4:11
Pes. 118:22
Ke yena

“ ‘leswika leo lena baagi le le nyaditšego

le e bilego lona la sekhutlo.’

12“Ke yena fela yo a kgonago go phološa; lefaseng lohle ga go yo mongwe yo rena batho re mo filwego mme re kago phološwa ke yena.”

13Ba Kgorokgolo ya Bajuda ba ile ba tlabega ge ba bona Petrose le Johanese ba bolela ka go se boife, mola bona ba kwele gore banna bao ga se ba go rutega, ga se ba maemo. Le gona ba be ba lemoga gore banna bao ke ba bangwe ba bale ba bego ba šika le Jesu. 14Fela ka ge ba be ba bona monna yola wa go fodišwa a eme nabo, ba ile ba hloka se ba ka kgonago go se ganetša. 15Ka gona ba ba laela gore ba tšwe ka Kgorongkgolo, mme bona ba šala ba botšišana 16ba re: “Na banna ba re ka ba dirang? Batho ka moka mo Jerusalema ba tseba gabotse gore mohlolo wo mogolo wo o dirilwe ke bona, gomme re ka se ganetše. 17Fela gore taba ye e se phatlalale mo setšhabeng, a re ba tšhošetšeng, re re ba se sa botša motho ka Jesu.”

18Ke ge ba ba bitša, ba ba laya gore le ka mohla o tee ba se bolele goba ba ruta tša Jesu. 19Eupša Petrose le Johanese ba ba fetola ka go re: “Ikahloleleng, lena beng, gore go Modimo se se lokilego ke go theeletša lena goba yena na. 20Ge e le rena re ka se lese go bolela tše rena beng re di bonego le gona re di kwelego.” 21Ba rile go ba tšhošetša le go feta, ba ba lesa ba sepela. Gape ba be ba bona gore go ba otla ba ka se kgone, ka ge batho ka moka ba be ba reta Modimo ka lebaka la taba tše di diregilego. 22Monna yo mohlolo woo o bego o dirilwe go yena o be a na le mengwaga ye e fetago ye masome a mane.

Badumedi ba rapela gore ba se be le poifo

23Petrose le Johanese ba rile go lokollwa moo ba boela go badumedi ba bangwe, ba ba anegela tše baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba di boletšego. 24

4:24
Eks. 20:11
Neh. 9:6
Pes. 146:6
Bona ba rile go di kwa ba rapela Modimo mmogo ba re:

“Morena, wena Mohlodi wa leratadima le lefase le lewatle le tšohle tše di lego mo go ona,

25

4:25-26
Pes. 2:1-2
o boletše ka Moya wo Mokgethwa ka molomo wa rakgolokhukhu wa rena, Dafida,

mohlanka wa gago, wa re:

‘Baditšhaba ba reng ba gaketše, merafe e rerelang tša lefeela?

26Magoši a lefase a tsogela Morena le yena Motlotšwa wa gagwe maatla,

babuši ba a ba lakana.’

27
4:27
Mat. 27:1-2
Mar. 15:1
Luk. 23:1,7-11
Joh. 18:28-29
“Gape ka kgonthe Heroda le Pontiose Pilato le baditšhaba le setšhaba sa Israele ba ile ba kopana gona motseng, ba lakana Jesu, mohlanka wa gago yo mokgethwa yo o mo dirilego Motlotšwa. 28Ba kopana go tlo dira tšohle tše o bego o šetše o itherile go di dira ka bowena ka maatla a gago le ka peakanyo ya gago. 29Bjale, Morena, šetša ditšhošetšo tša bona, gomme o re kgontšhe, rena bahlanka ba gago, go bega molaetša wa gago ka go se boife. 30Otlolla letsogo la gago o fodiše batho, gomme mehlolo le dika di dirwe ge go bitšwa leina la Jesu, mohlanka wa gago yo mokgethwa.”

31Ya re ge ba fetša go rapela, lefelo leo ba bego ba kgobokane mo go lona la šikinyega. Bohle ba tlala Moya wo Mokgethwa, gomme ba thoma go bega molaetša wa Modimo ka go se boife.

Badumedi ba abelana tše ba nago le tšona

32

4:32
Dit. 2:44-45
Badumedi bjale e be e šetše e le ba bantši, mme e le ba pelo e tee le moya o tee. Go be go se yo a rego tše a nago le tšona ke tša gagwe a nnoši, eupša tšohle e be e le tša bona ka moka. 33Baapostola bona ba be ba hlatsela ka mafolofolo a magolo gore Morena Jesu o tsogile bahung, gomme bohle Modimo o ba atlile kudu. 34Mo go bona go be go se mohloki. Bao ba bego ba na le mašemo goba dintlo ba be ba di rekiša, ba tliše tšhelete ya gona, 35ba e neele baapostola; gomme yona e abelwe bohle go ya ka mo motho a hlokago ka gona.

36Ke ka mo Josefa, Molefi yo ka matswalo e bego e le wa Saeprose, yo baapostola ba bego ba mmitša ka la Barnabase, ke go re “Mokgothatši”, 37le yena a ilego a rekiša tšhemo ya gagwe, a tliša tšhelete ya gona, a e neela baapostola.