Sepedi 2000 (NSO00)
2

Go tla ga Moya wo Mokgethwa

21

2:1
Lef. 23:15-21
Doit. 16:9-11
Ge letšatši la Pentekoste le fihla, bohle ba be ba kgobokane felo gotee. 2Gateetee ba kwa modumo o etšwa kua leratadimeng nke ke wa ledimo le le tšubutlago, wa tlala ntlo yohle yeo ba bego ba dutše ka go yona. 3Ba bona go hlahlamologa dilwana tše nkego ke dikgabo tša mollo di kotama godimo ga yo mongwe le yo mongwe wa bona. 4Ke moka ba tlala Moya wo Mokgethwa, ba thoma go bolela ka maleme a šele, go ya ka mo Moya o ba kgontšhago go bolela ka mafolofolo ka gona.

5Gona moo motseng wa Jerusalema go be go na le Bajuda, banna ba borapedi ba ba agilego ditšhabeng tšohle tše di lego lefaseng. 6E rile ge modumo woo o kwagala, batho ba bantši ba kgobokana. Ba tlabega ba gakanegile, ka gobane mongwe le mongwe o be a ba kwa ba bolela ka polelo ya gabo. 7Ge ba tlabegile ba maketše bjalo, ba botšišana ba re: “Na ga ke re batho ba ba bolelago ba ka moka ke Bagalilea? 8Bjale go tla bjang ge rena ka moka re ekwa ba bolela ka mebolelo ya gaborena? 9Etse mo go rena go na le Baparetia le Bamedia le Baelamo; go na le ba go dula Mesopotamia le Judea le Kapadokia; go na le badudi ba naga ya Pontose le ya Asia, 10le ya Frigia le ya Pamfilia, le ya Egepeta le dileteng tša Libia, kgauswi le Sirene. Ba bangwe ba tšwa Roma, 11ba bangwe ba bona ke Bajuda, ba bangwe ke baditšhaba ba ba sokologetšego tumelong ya Sejuda; ba bangwe ke Bakreta, bangwe ke Baarabia – fela re kwa ba bolela ka mebolelo ya gaborena dimakatšo tše Modimo a di dirilego.” 12Ba ile ba fela ba tlabegile ba gakanegile, ba botšišana ba re: “Taba ye e iša kae?”

13Fela ba bangwe ba ba kwera ba re: “Ke ditagwa batho ba!”

Tše Petrose a di boditšego batho

14Petrose a ema a na le baapostola ba bangwe ba lesome le o tee, a hlaboša lentšu a botša lešaba le le bego le le fao a re: “Lena Bajuda le lena bohle le dulago mo Jerusalema, ntheeletšeng ke le botše tše di diregilego: 15Batho ba ga se ba tagwa, bjalo ka ge lena le nagana, gobane e sa le iri ya senyane mosong. 16Gabotse tše ke ditaba tše di boletšwego ke moprofeta Joele mola a re: 17

2:17-21
Joele 2:28-32
‘Modimo o re: Tše ke tlago di dira ka matšatši a mafelelo šedi:

“ ‘Ke tla tšhela batho bohle Moya wa ka,

barwa le barwedi ba lena ba tla botša batho lentšu la ka;

masogana a lena a tla bona dipono,

batšofadi ba lena ba tla lora ditoro.

18Le badiredi ba ka ba banna le ba basadi ke tla ba tšhela Moya wa ka mehleng yeo,

gomme ba tla bega molaetša wa ka.

19Ke tla dira mehlolo godimo leratadimeng le dimaka fase lefaseng.

Go tla tšhologa madi,

gwa ba le mollo le dihlahlamuši.

20Letšatši le tla fifala,

le ngwedi wa re hwibii boka madi,

pele go etla Letšatši le legolo le le makatšago la Morena.

21Ya ba gona go phološwago mang le mang yo a kgopelago Morena thušo.’

22“Lena Baisraele, ekwang taba še: Jesu wa Nasaretha ke monna yo Modimo a mo hlatsetšego mo go lena ka ditiro tše maatla le ka dimaka le ka mehlolo ye a e dirilego ka yena mo go lena, ye lena beng le e tsebago. 23

2:23
Mat. 27:35
Mar. 15:24
Luk. 23:33
Joh. 19:18
Ke yena yo le mo gafetšwego, go ya ka mo Modimo a beakantšego ka gona le ka mo a tsebilego ka gona pele, la ba la dira gore baditšhaba ba mmapole sefapanong ba mmolaye. 24
2:24
Mat. 28:5-6
Mar. 16:6
Luk. 24:5
Eupša Modimo o mo tsošitše bahung, ge a seno mo tlemolla mahlokong a lehu, gobane go be go sa kgonege gore lehu le mo tlemele ruri. 25
2:25-28
Pes. 16:8-11
Gape Dafida o boletše ka yena a re:

“ ‘Ke be ke bona Morena a le pele ga ka ka mehla;

o kgauswi le nna,

gomme nka se thedimoge.

26Ke ka lebaka leo ke thabilego,

mme ke bolelago ke nyakaletše e le ruri.

Le ge ke le mothwana wa nama bjale,

ke dula ke wele pelo ke holofetše,

27gobane o ka se ntlogele ke eya bodulabahu;2:27 “bodulabahu” Go be go kgolwa gore bahu ba tšwela pele le go phela lefaseng la leswiswi ka fase ga mobu.

o ka se ntese ke eya boyabahu,

nna, mohlanka wa gago yo ke botegago.

28O ntšhupeditše tsela tše di išago bophelong,

gomme ge o na le nna ke tla iketlela sa ruri.’

29“Bagešo, anke ke bolele le lena ke sa boife selo ka Dafida, rakgolokhukhu wa rena. Yena o rile go hwa a bolokwa, gomme le lehono lebitla la gagwe le sa le gona mo go rena. 30

2:30
Pes. 132:11
2 Sam. 7:12-13
E be e le moprofeta, gomme a tseba gore Modimo o mo enetše gore yo mongwe wa ditlogolo tša gagwe e tlilo ba kgoši go no swana le yena. 31Dafida o di bone di sa tla, gomme o be a bolela ka go tsoga ga yena Kriste mola a re:

“ ‘A ka se tlogelwe a le bodulabahu,

setopo sa gagwe se ka se bole.’

32“Yena Jesu yo Modimo o mo tsošitše bahung, gomme rena ka moka re dihlatse tša taba ye. 33O rotošeditšwe madulong a bogoši, kgauswi le Modimo, Tatagwe, yo a mo amogedišitšego Moya wo Mokgethwa, bjalo ka ge a be a mo holofeditše. Se bjale le se bonago gape le se kwago ke wona Moya wo Mokgethwa wo a re tšhetšego wona. 34
2:34-35
Pes. 110:1
Gobane ga se Dafida yo a ilego a rotogela legodimong; se a se boletšego o rile:

“ ‘Morena o rile go Morena wa ka:

Dula ka mo letsogong la ka la go ja,

35ke be ke tle ke go fenyetše manaba a gago.’

36“Ka gona, setšhaba sa Israele ka moka se swanetše se tsebe e le ruri gore yena Jesu yo le mmapotšego sefapanong yo, ke yena yo Modimo a mmeilego Morena, a mo dirilego Kriste.”

37Ge ba ekwa tšeo, tša ba hlaba, gomme ba re go Petrose le baapostola bale ba bangwe: “Bagešo, re direng?”

38Petrose a ba fetola a re: “Sokologang mme ka moka le kolobetšwe le be ba Jesu Kriste, gore le swarelwe dibe tša lena; gomme le tla amegedišwa mpho ya Modimo, e lego Moya wo Mokgethwa. 39Gobane Modimo o holofeditše lena le bana ba lena le bohle ba ba lego kgole – bohle bao Morena Modimo wa rena a ba bitšago.”

40Petrose a ba kgothatša kudu a tiišitše a re: “Itoteng, le tšwe bathong ba bakgopo ba!” 41Ba bantši ba ile ba kgolwa molaetša woo wa gagwe, gomme ba kolobetšwa; mohlang woo badumedi ba oketšwa ka batho ba e ka bago ba dikete tše tharo. 42Bona bao ba be ba dula e le ba ba rutwago ke baapostola, ba ba ikwago e le selo se tee, ba ba ngwathišanago bogobe,2:42 “ba ba ngwathišanago bogobe” goba “ba ba jago Selalelo sa Morena” le ba ba rapelago.

Phedišano ya badumedi

43Mehlolo ye mentši le dimaka di be di dirwa ke baapostola, gomme bohle ba tletše poifo. 44

2:44
Dit. 4:32-35
Badumedi bohle ba be ba dula e le ba ba ikwago e le selo se tee, gomme tšohle tše ba nago le tšona ba di hlakanela. 45Ba be ba fela ba rekiša maruo le dithoto tša bona, gomme tšhelete ya gona ba e abelane, go ya ka mo motho a hlokago ka gona. 46Tšatši le lengwe le le lengwe ba be ba kopanela Tempeleng e le seboka, ba ngwathišana bogobe2:46 “ba ngwathišana bogobe” goba “ba eja Selalelo sa Morena” ka magaeng a bona ka go šielana, ba eja ba thabile, ba ikokobetša, 47ba tumiša Modimo, ba kgahla batho ka moka. Letšatši ka letšatši Morena a oketša phuthego ka bao ba phološwago.

3

Tša go fodišwa ga segole

31Ka tšatši le lengwe Petrose le Johanese ba kile ba ya Tempeleng ka iri ya boraro mathapama, nako ya thapelo. 2Mo lesorong la Tempele le le bego le bitšwa Lesoro le Lebotse go be go na le monna yo a tswetšwego e le segole. Tšatši le lengwe le le lengwe o be a rwalwa a išwa moo gore a yo kgopela tšhelete go batho ba ba tsenago ka kgorong ya Tempele. 3O rile go bona Petrose le Johanese ba re ba a tsena, a ba kgopela mphonyana. 4Bona ba mo hlaba ka mahlo, gomme Petrose a re go yena: “Re lebelele!” 5Monna yoo a ba lebelela, a holofetše gore ba tla mo fa se sengwenyana. 6Fela Petrose a re go yena: “Tšhelete yona ga ke nayo, eupša se ke nago le sona ke go fa sona: Ka maatla a Jesu Kriste wa Nasaretha, ema o sepele!” 7Ya ba o mo swara ka seatla sa la go ja o a mo emiša. Gatee monna yoo a tielela maoto le dikgokgoilane; 8a nanoga a ema, a thoma go sepelasepela, a tsena ka kgorong ya Tempele le bona, a sepela a phepela, a reta Modimo. 9Batho ka moka ba mmona a sepela a reta Modimo bjalo, 10gomme ge ba lemoga gore ke mokgopedi yola a bego a hlwa a dutše Lesorong le Lebotse, ba kgotsa kudu ba tlabilwe ke tšeo di mo hlagetšego.

Molaetša wa Petrose Tempeleng

11Ka ge monna yoo a napile a kgomarela Petrose le Johanese mo mathuding ao batho ba a bitšago mathudi a Solomone, batho ka moka ba ile ba ba kitimela ba tlabegile. 12Petrose ge a di bona a re go bona: “Lena Baisraele, le reng le tlabja ke taba ye? Gona le reng le lebeletše rena, mo nkego ke rena re kgontšhitšego motho yo ka maatla a rena goba ka borapedi bja rena gore a sepele? 13

3:13
Eks. 3:15
Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena, o tumišitše Jesu, mohlanka wa gagwe, yena yo lena le mo gafetšego babuši ba Bajuda, la mo lahla mo pele ga Pilato, ešita le mola Pilato a ikemišeditše go mo lokolla. 14
3:14
Mat. 27:15-23
Mar. 15:6-14
Luk. 23:13-23
Joh. 19:12-15
E be e le mokgethwa, e le moloki, fela lena la mo lahla, la kgopela gore le lokollelwe mmolai. 15Le bolaile yena Moišabophelong, fela Modimo a mo tsoša bahung – gomme rena re dihlatse tša taba ye. 16Ke ka maatla a gagwe ge segole se le se bonago se gape le se tsebago se tieletše; ke ka tumelo go yena. Bjalo ka ge le lena ka moka le iponela, ke ka tumelo go Jesu ge motho yo o fodišeditšwe sa ruri.

17“Bjale ge, banabešo, ke a tseba gore se le se dirilego le se dirišitšwe ke go se tsebe, le swana le baetapele ba lena. 18Modimo o boletše kgale ka baprofeta bohle gore Kriste wa gagwe o tla hlokofatšwa, gomme taba ye o e phethagaditše ka wona mokgwa wo. 19Ka gona, itsholeng le sokologe gore le phumolwe dibe tša lena, 20gore Morena a le lapološe, a le romele Jesu, yena Kriste yo a šetšego a mo kgethetše lena. 21O swanetše go ba a dutše kua legodimong go fihlela ge dilo tšohle di tlilo bušetšwa sekeng sa tšona, bjalo ka ge Modimo a begile ka baprofeta ba gagwe ba bakgethwa ba ba phetšego kgalekgale. 22

3:22
Doit. 18:15-18
Gobane Moshe o rile: ‘Morena Modimo wa lena o tla le romela moprofeta wa go swana le nna a etšwa setšhabeng sa gabolena. Le phethe tšohle tše a le laelago tšona. 23
3:23
Doit. 18:19
Yo a sa theeletšego moprofeta yoo a kgaolwe setšhabeng.’ 24Le baprofeta ka moka ba ba bego ba bega molaetša wa Modimo, go thoma ka Samuele le ba ba bego ba mo hlatlama, le bona ba bega tše di dutšego di hlaga mo matšatšing a. 25
3:25
Gen. 22:18
Dilo tše baprofeta ba boletšego ka tšona ke tša lena, gomme le na le setseka mo kgweranong ye Modimo a e dirilego le borakgolokhukhu ba lena mola a re go Abrahama: ‘Ditšhaba tšohle tša lefase di tla šegofatšwa ka ditlogolo tša gago.’ 26Bjale ge, Modimo o romile mohlanka wa gagwe lefaseng, pele a mo roma go lena, gore a tle a le šegofatše ka go sokolla yo mongwe le yo mongwe wa lena makgopong a gagwe.”

4

Petrose le Johanese ba tlišwa Kgorongkgolo

41E rile ge Petrose le Johanese ba sa bolela le batho, gwa fihla baprista ba bangwe le letona la baleti ba Tempele ba na le Basadusei ba bangwe. 2Ba selekwa ke ge baapostola bao ba botša batho gore Jesu o tsogile bahung, e lego taba ye e šupago gore bahu ba tla tsoga. 3Ka gona ba ba swara, ba ba iša kgolegong, ba ba latša gona, ka ge e be e šetše e le mathapama. 4Fela ba bantši ba ba bego ba kwele molaetša wa bona ba ile ba dumela; gomme bjale palo ya ba ba dumelago e be e šetše e ka ba dikete tše tlhano.

5Ka le le latelago bagolo ba Bajuda le bakgomana le boramangwalo ba kgobokana Jerusalema. 6Ba rerišana le Hanase, Moprista yo Mogologolo, le Khayafase le Johanese le Aleksandere le bohle ba gaboMoprista yo Mogologolo. 7Ba emiša baapostola bao mo pele ga bona, ba ba botšiša ba re: “Se le se dirile ka maatla a mang, gona le se kgontšhitšwe ke mang?”

8Petrose a ba fetola a tletše Moya wo Mokgethwa a re: “Lena bagolo ba setšhaba le lena bakgomana, 9lehono le re sekišetša modiro wo mobotse wo re o diretšego motho wa segole, le re o fodišitšwe bjang. 10Bjale ge, lena ka moka le setšhaba sohle sa Israele, tsebang gore motho yo o eme mo pele ga lena a fodišitšwe ka maatla a Jesu Kriste wa Nasaretha, yola lena le mmapotšego sefapanong mme Modimo a mo tsoša bahung. 11

4:11
Pes. 118:22
Ke yena

“ ‘leswika leo lena baagi le le nyaditšego

le e bilego lona la sekhutlo.’

12“Ke yena fela yo a kgonago go phološa; lefaseng lohle ga go yo mongwe yo rena batho re mo filwego mme re kago phološwa ke yena.”

13Ba Kgorokgolo ya Bajuda ba ile ba tlabega ge ba bona Petrose le Johanese ba bolela ka go se boife, mola bona ba kwele gore banna bao ga se ba go rutega, ga se ba maemo. Le gona ba be ba lemoga gore banna bao ke ba bangwe ba bale ba bego ba šika le Jesu. 14Fela ka ge ba be ba bona monna yola wa go fodišwa a eme nabo, ba ile ba hloka se ba ka kgonago go se ganetša. 15Ka gona ba ba laela gore ba tšwe ka Kgorongkgolo, mme bona ba šala ba botšišana 16ba re: “Na banna ba re ka ba dirang? Batho ka moka mo Jerusalema ba tseba gabotse gore mohlolo wo mogolo wo o dirilwe ke bona, gomme re ka se ganetše. 17Fela gore taba ye e se phatlalale mo setšhabeng, a re ba tšhošetšeng, re re ba se sa botša motho ka Jesu.”

18Ke ge ba ba bitša, ba ba laya gore le ka mohla o tee ba se bolele goba ba ruta tša Jesu. 19Eupša Petrose le Johanese ba ba fetola ka go re: “Ikahloleleng, lena beng, gore go Modimo se se lokilego ke go theeletša lena goba yena na. 20Ge e le rena re ka se lese go bolela tše rena beng re di bonego le gona re di kwelego.” 21Ba rile go ba tšhošetša le go feta, ba ba lesa ba sepela. Gape ba be ba bona gore go ba otla ba ka se kgone, ka ge batho ka moka ba be ba reta Modimo ka lebaka la taba tše di diregilego. 22Monna yo mohlolo woo o bego o dirilwe go yena o be a na le mengwaga ye e fetago ye masome a mane.

Badumedi ba rapela gore ba se be le poifo

23Petrose le Johanese ba rile go lokollwa moo ba boela go badumedi ba bangwe, ba ba anegela tše baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba di boletšego. 24

4:24
Eks. 20:11
Neh. 9:6
Pes. 146:6
Bona ba rile go di kwa ba rapela Modimo mmogo ba re:

“Morena, wena Mohlodi wa leratadima le lefase le lewatle le tšohle tše di lego mo go ona,

25

4:25-26
Pes. 2:1-2
o boletše ka Moya wo Mokgethwa ka molomo wa rakgolokhukhu wa rena, Dafida,

mohlanka wa gago, wa re:

‘Baditšhaba ba reng ba gaketše, merafe e rerelang tša lefeela?

26Magoši a lefase a tsogela Morena le yena Motlotšwa wa gagwe maatla,

babuši ba a ba lakana.’

27
4:27
Mat. 27:1-2
Mar. 15:1
Luk. 23:1,7-11
Joh. 18:28-29
“Gape ka kgonthe Heroda le Pontiose Pilato le baditšhaba le setšhaba sa Israele ba ile ba kopana gona motseng, ba lakana Jesu, mohlanka wa gago yo mokgethwa yo o mo dirilego Motlotšwa. 28Ba kopana go tlo dira tšohle tše o bego o šetše o itherile go di dira ka bowena ka maatla a gago le ka peakanyo ya gago. 29Bjale, Morena, šetša ditšhošetšo tša bona, gomme o re kgontšhe, rena bahlanka ba gago, go bega molaetša wa gago ka go se boife. 30Otlolla letsogo la gago o fodiše batho, gomme mehlolo le dika di dirwe ge go bitšwa leina la Jesu, mohlanka wa gago yo mokgethwa.”

31Ya re ge ba fetša go rapela, lefelo leo ba bego ba kgobokane mo go lona la šikinyega. Bohle ba tlala Moya wo Mokgethwa, gomme ba thoma go bega molaetša wa Modimo ka go se boife.

Badumedi ba abelana tše ba nago le tšona

32

4:32
Dit. 2:44-45
Badumedi bjale e be e šetše e le ba bantši, mme e le ba pelo e tee le moya o tee. Go be go se yo a rego tše a nago le tšona ke tša gagwe a nnoši, eupša tšohle e be e le tša bona ka moka. 33Baapostola bona ba be ba hlatsela ka mafolofolo a magolo gore Morena Jesu o tsogile bahung, gomme bohle Modimo o ba atlile kudu. 34Mo go bona go be go se mohloki. Bao ba bego ba na le mašemo goba dintlo ba be ba di rekiša, ba tliše tšhelete ya gona, 35ba e neele baapostola; gomme yona e abelwe bohle go ya ka mo motho a hlokago ka gona.

36Ke ka mo Josefa, Molefi yo ka matswalo e bego e le wa Saeprose, yo baapostola ba bego ba mmitša ka la Barnabase, ke go re “Mokgothatši”, 37le yena a ilego a rekiša tšhemo ya gagwe, a tliša tšhelete ya gona, a e neela baapostola.