Sepedi 2000 (NSO00)
27

Paulose o išwa Roma ka leselawatle

271Ge go šetše go kwanwe gore re išwe Italia ka leselawatle, ba gafela Paulose le bagolegwa ba bangwe go Juliose, yo e bego e le ralekgolo wa sekgao sa madira sa kgošikgolo. 2Ra namela leselawatle la go tšwa Adramitiomo le eya maemakepeng a naga ya Asia, gomme ra tloga. Aristargose wa go tšwa Matsedonia motseng wa Thesalonika o be a na le rena. 3Ka tšatši le le latelago ra fihla Sidone. Juliose o be a swere Paulose gabotse, gomme a mo dumelela go yo bona bagwera ba gagwe, le go fiwa tše a di hlokago. 4Go tloga moo ra šika le sehlakahlaka sa Saeprose ka thoko ye go sa fokelego phefo ka ge re be re lebane le yona. 5Ra re go tshela lewatle kwa Tsilitsia le Pamfilia ra yo fihla Mira kwa Lisia. 6Gona motseng woo ralekgolo a hwetša leselawatle le le tšwago Aleksandria le eya Italia, gomme a re nametša lona.

7Ra sepela ka go nanya matšatši a mantši, ra ba ra fihla go lebana le motse wa Kenidose ka bothata. Ka ge phefo e be e sa re dumelele go fetela pele, ra tla sehlakahlaka sa Kreta ka thoko ye go sa fokelego phefo, ra lebana le Salmone. 8Ra ipata le lebopo re sepela ka bothata, ra ba ra fihla felo mo ba rego ke Maemakepe a Mabotse, kgauswi le motse wa Lasea.

9Ra tšea nako ye telele moo gomme go tšwela pele ka leeto leo la lewatle gwa ba gwa šiiša, ka ge Letšatši la go itima Dijo27:9 “Letšatši la go itima Dijo” Letšatši la Poelano. Monyanya wo o be o ketekwa go ya mafelelong a kgwedi ya Setemere goba mathomong a kgwedi ya Oktoboro, matšatšing ao go sepela ka leselawatle go bego go le kotsi ka lebaka la madimo. e be e le šetše le fetile. Ke mo Paulose a ba eleditšego a re: 10“Banna, ke a bona gore go tloga fa leeto la rena e tla ba la kotsi; e sego fela ya go loba kudu diphahla le leselawatle, eupša le bona batho.” 11Fela ralekgolo o be a kgolwa se se bolelwago ke molaolaleselawatle le mongleselawatle, e sego se se bolelwago ke Paulose. 12Ka ge boemakepe bjoo e be e se bjo bo loketšego go dulwa marega, bontši bja bona bja kwana le gore ba tloge, mme ge go kgonega ba leke go yo fihla Fenikise gore ba dike ba le moo marega. Fenikise ke boemakepe bja sehlakahlaka sa Kreta bjo bo lebeletšego borwabodikela le leboabodikela.

Leselawatle le fefeutlwa ke ledimo

13E rile ge phefo ya borwa e thoma go foka bosele, ba gopola gore ba tla kgona go phetha se ba ikemišeditšego sona; ka gona ba tloga ba ipata le sehlakahlaka sa Kreta. 14Ya re go se gwa ya kae gwa tsoga ledimo le ba rego ke “Letsotabohlabela” la tšubotla le etšwa sehlakahlakeng. 15La fefeutla leselawatle, ra ba ra palelwa ke go le lebanya le lona, gomme ra ineela ra le lesa le laolwa ke ledimo. 16Ra re go fetela ka borwa bja sehlakahlaka sa Kauda ra hwetša boširelo. Gona moo ra swara bothata pele re ka kgona go bofa leselawatlana. 17Ba le gogela ka leselawatleng mme ba kgoka leselawatle ka fase ka dithapo, ba le tsirimetša. Ka go šia gore re ka no fefeutlelwa ke ledimo dithotobolong tša mohlaba lebopong la Libia, ba phutha diseila tša leselawatle gomme ba dio kgorometšwa ke ledimo. 18Ka ge re letše re fefeutlwa ke ledimo bjalo, ka le le latelago ba tsoga ba fokotša morwalo ka go o lahlela ka lewatleng; 19ka la go latela leo ba lahlela ka diatla ditlabakelo tša go sepetša leselawatle lewatleng. 20Ra tšea matšatši a mantši re sa bone letšatši goba dinaledi, ledimo lona le le gare le gaketše, ra ba ra itlhoboga.

21Ya re ge go fetile nako ye telele go sa lewe, Paulose a ema mo gare ga bona a re: “Banna, ge le ka be le ile la ntheeletša la se tloge kua Kreta, re ka be re se ra senyegelwa goba ra loba ka mokgwa wo. 22Fela bjale ke a le kgopela, ke re tiang maatla. Ga go le o tee wa rena yo a tlago hwa, ke leselawatle fela le re tlago le loba. 23Gobane bošego ke letše ke tletšwe ke morongwa wa Modimo, yena Modimo yo ke lego wa gagwe, yo ke mo rapelago, 24mme a re go nna: ‘Paulose, o se ke wa boifa. O swanetše go yo ema pele ga Kesare. Gomme Modimo ka botho bja gagwe mo go wena o tla phološa bohle ba ba sepelago le wena ka leselawatle le.’ 25Ka gona, banna, tiang maatla. Gape nna ke tshepile Modimo gore go tla ba bjalo ka ge ke boditšwe. 26Fela re tla fefeutlelwa sehlakahlakeng se sengwenyana.”

27E rile bošegong bja lesome le metšo ye mene re ntše re fefeutlwa ke ledimo ka Lewatleng la Adria nakong ye e ka bago bošegogare, basepetšaleselawatle ba bona nke re batametše naga. 28Ka gona ba ela go iša ga bodiba gomme ba hwetša e le dimetara tše masome a mane. Ge re fihla pejana, ba ela gape gomme ba hwetša e le dimetara tše masome a mararo. 29Ka ge ba be ba boifa gore leselawatle le le ka no gohlomela ka gare ga maswika, ba le emiša ka go theoša dikgwega tša lona tše nne tša ka morago, mme ba dula ba fela pelo ya gore bo sa neng. 30Basepetšaleselawatle ba leka go tšhaba; ba theošetša leselawatlana ka meetseng ba itira tše nkego ba yo theoša dikgwega tša ka pele ga leselawatle. 31Paulose a botša ralekgolo le bahlabani a re: “Ge basepetšaleselawatle bao ba sa dule ka mo leselawatleng le ka se phologe.” 32Ka gona bahlabani ba ripa dithapo tša leselawatlana, ba le lesa la tšewa ke meetse.

33E rile ge go esa Paulose a kgothaletša bohle gore ba je a re go bona: “Lehono e šetše e le letšatši la lesome le metšo ye mene le ehlwa ka tlala le lakaletše – le sa je selo. 34Hle, ke a le kgothatša, ejang gore le phologe. Ga go le o tee wa lena yo a tlago loba ešita le ntshana ya moriri.” 35Ge a seno realo, a tšea senkgwa, a leboga Modimo a lebeletšwe ke bohle, a se ngwathaganya, a thoma go ja. 36Bohle ba tia maatla gomme le bona ba ja. 37Ka moka ga rena ka moo leselawatleng re be re le batho ba makgolo a mabedi le masome a a šupago le ba ba selelago. 38Ge ba lle ba khoše, ba imolla leselawatle ka go tšhollela mabele a bona ka lewatleng.

Leselawatle le robaganywa ke maphoto

39Ge go sele ba se tsebe gore naga yela ba lebanego nayo yela ke efe, fela sekhutlo sa lewatle se se nago le leši sona ba se bona, gomme ba ipotša gore ke mo ba tlago iša leselawatle gona, ge ba ka kgona. 40Ba ripa dikgwega tša leselawatle dithapo, gomme ba di lesa tša sobelela ka lewatleng, ba bofolla le dithapo tše di swerego dilaodi. Ba phurolla seila ya ka pele gore leselawatle le kgoromeletšwe pele ke phefo mme ra leba lešing. 41Eupša leselawatle la thula ntotoma ya lešabašaba la itsemelela. La tanywa ka hlogo mme la palelwa ke go šutha, marago a lona ona a phatlologanywa ke maatla a maphoto.

42Bahlabani ba lakana go bolaya bagolegwa ka moka, gore ba se kgone go rutha ba tšhaba. 43Fela ralekgolo, ka ge a be a rata go hlakodiša Paulose, a ba ganetša. A laela gore ba ba kgonago go rutha ba itahlele pele ka meetseng, ba ruthele lešing; 44ba bangwe ba latele ba itshwareletše ka dikota le ka dilo tše dingwe tše di robegilego leselawatleng. Ke ka mo bohle ba ilego ba phologa, ra fihla lešing.