Sepedi 2000 (NSO00)
26

Paulose o iphetholela pele ga Agripa

261Agripa a re go Paulose: “O dumeletšwe go ipolelela.” Paulose a bontšha ka seatla gore o nyaka go bolela, mme a iphetolela ka go re:

2“Kgosi Agripa, ke bona ke na le mahlatse ge lehono ke tlilo iphetolela mo pele ga gago ditabeng tšohle tše Bajuda ba ntatofatšago ka tšona, 3gagolo ka ge mekgwa ya Bajuda le dikgang tša bona wena o di tseba gabotse. Ka gona ke kgopela gore o ntheeletše o sa mphelele pelo.

4“Tša bophelo bja ka go tloga bjaneng ka mo ke phetšego ka gona go tloga mathomong mo setšhabeng sa gešo le kua Jerusalema Bajuda ka moka ba a di tseba. 5

26:5
Dit. 23:6
Baf. 3:5
Ke bona ba ntsebago go tloga mathomong, gomme ge ba rata ba ka hlatsela gore go tloga le go tloga ke be ke ntše ke phela ke le wa lekgotla la Bafarisei, e lego lona le le nago le melao ye methata kudu go feta ohle mo sedumeding sa gaborena. 6Gomme bjale ke emišitšwe mo ka lebaka la ge ke holofela gore Modimo o tla phetha se a se tshepišitšego borakgolokhukhu ba rena, 7sona se dikgoro tše lesome le tše pedi tša gaborena di holofetšego go se amogela ge di ntše di khunamela Modimo bošego le mosegare. Ke ka lebaka la yona kholofelo ye, mong wa ka, ge ke latofatšwa ke Bajuda. 8Lena Bajuda, le reng le bona e le taba ye e sa kgodišego gore Modimo o tsoša bahu?

9

26:9-11
Dit. 8:3
22:4-5
“Ge e le nna ke be ke bona ke swanetše go lwantšha taba ya Jesu wa Nasaretha ka mo nka kgonago ka gona. 10Ke sona se ke bego ke se dira kua Jerusalema. Ke be ke filwe maatla ke baprista ba bagolo go tswalelela badumedi ba bantši ba Modimo ka kgolegong; le mola ba ahlolelwa lehu le nna ke be ke ba tšwa. 11E bile makgathe a mantši ke laela gore ba otlwe ka disinagogeng, e le go ba gapeletša gore ba kgeloge. Ke be ke ba galefela ke bile ke ba hlomara le metseng e šele.”

Paulose o anega tša tshokologo ya gagwe

(Dit. 9:1-19; 22:6-16)

12“Ke sona se ke bego ke se etše Damaskose ke filwe ke baprista ba bagolo maatla le ditaelo. 13Ya re ge ke le tseleng mosegare wo mogolo, mong wa ka, ka bona seetša se se tagago go feta letšatši se etšwa legodimong sa re gadimela ka mathoko ohle, nna le banna ba ba bego ba sepela le nna. 14Ka moka ra wela fase, gomme nna ka kwa lentšu le mpotšiša ka Seheberu le re: ‘Saulo, Saulo! O ntlhomaretšeng? Gape go nkgwabela ga gago ke go ikgobatša.’ 15Nna ka botšiša ka re: ‘Ke wena mang, Morena?’ Gomme Morena a mphetola a re: ‘Ke nna Jesu yo o mo hlomerego. 16Fela emelela. Ke itšweleditše mo go wena gore ke go bee mohlanka wa ka le hlatse ya ditaba tša ka26:16 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di ne “tša ka”. tše o di bonego le ya tše ke sa tlilogo go bontšha tšona. 17Ke tla go hlakodiša go setšhaba sa geno le go baditšhaba ba ke go romago go bona. 18O swanetše go ba foufolla, gore ba tšwe leswiswing ba ye seetšeng, ba tšwe maatleng a Sathane ba ye go Modimo, gore ka go dumela go nna ba swarelwe dibe tša bona, gomme ba fiwe bohwa bja ba ba kgethilwego ke Modimo.’ ”

Paulose o anega tša modiro wa gagwe

19“Ka gona, Kgoši Agripa, nna ga se ka nyatša pono ya se ke se bonego se etšwa legodimong. 20

26:20
Dit. 9:20,28-29
Ke thomile ka go begela ba Damaskose le ba Jerusalema, ka kgona ke begela bohle ba Judea le baditšhaba gore ba itsholele dibe tša bona, ba sokologele go Modimo mme ba dire tše di bontšhago boitsholo. 21Ke yona taba ye e dirilego gore Bajuda ba ntshware mola ke le ka Tempeleng, ba leke go mpolaya. 22Fela ke ka lebaka la ge ke thušitšwe ke Modimo go fihlela le lehono le ge ke eme mo ke hlatselela ba bagolo le bathofela, ke bolela fela tše baprofeta le Moshe ba rilego di tla direga, 23
26:23
1 Bakor. 15:20
Jes. 42:6
49:6
e lego gore Kriste o tla tlaišwa, a tla a ba wa mathomo wa go tsoga bahung, a begela Bajuda le baditšhaba seetša sa phologo.”

24E rile ge Paulose a iphetolela ka mokgwa woo, Festose a mo kgadimola, a re: “O a gafa, Paulose! O gafišwa ke go rutega kudu mo ga gago!”

25Paulose a mo fetola a re: “Ga ke gafe, mohlomphegi Festose. Tše ke di bolelago ke nnete mme di a kwala. 26Gape kgoši ditaba tše o a di tseba, gomme ke bolela ka tšona go yena ke sa šie, gobane ga ke dumele gore go na le ye e mo širetšego, ka ge di se tša direga mo di sa bonwego. 27Kgoši Agripa, na baprofeta o a ba dumela? Fela ke a tseba gore o a ba dumela.”

28Agripa a re go Paulose: “Etse o hloma nke o ka ntira Mokriste ka nakonyana.”

29Paulose a mo fetola a re: “Ana ke ka nakonyana ana ke ka nako, nna se ke se rapelago ke gore e se be wena fela wa go ba se ke lego sona ntle le diketane tše, eupša e be le bohle ba ba ntheeleditšego lehono.”

30Ke moka kgoši le mmušiši le Bernise le ba bangwe ka moka ba emelela, 31ba re go tšwa ba botšana seng ba re: “Gape motho yo ga go se a se dirilego se se dirago gore a lebanwe ke go bolawa goba go golegwa.” 32Agripa a re go Festose: “Motho yo a ka be a lokolotšwe ge a ka be a se a nyaka go sekišwa ke Kesare.”