Sepedi 2000 (NSO00)
25

Paulose o nyaka go sekišwa ke Kesare

251Festose o rile go fihla seleteng seo sa mmušo wa gagwe, a dula Kesarea matšatši a mararo, a kgona a eya Jerusalema. 2Baprista ba bagolo le baetapele ba Bajuda ba tla ba latofatša Paulose mo go yena. Ba rapela Festose 3ba re a ba šetše a ba tlišetše Paulose Jerusalema; gape ba be ba lakana go mo lalela mo tseleng. 4Festose a ba fetola ka go re: “Paulose o ka kgolegong Kesarea, gomme le nna ke tla tloga ke boela gona.” 5A ba a re: “Baetapele ba lena a ba ye le nna ba fihle ba mo latofatše ge eba o na le molato.”

6Festose a tšea matšatši a mangwe a e ka bago a seswai go iša go a lesome, a kgona a boela Kesarea. Ka le le latelago a dula setulong sa kahlolo, a laela gore Paulose a tlišwe. 7Paulose o rile go tlišwa Bajuda ba go tšwa Jerusalema ba mmokanela, ba mo latofatša ka tše dintši tše dikgolo tše ba bego ba šitwa ke go tšweletša bohlatse bja tšona. 8Paulose a iphetolela ka go re: “Ga se ka fošetša molao wa Bajuda goba Tempele goba Kesare.”

9Fela Festose, ka ge a be a rata go ithatiša Bajuda, a botšiša Paulose a re: “Na o ka dumela go ya Jerusalema gore ke yo go sekiša gona ka taba tše?”

10Paulose a re: “Mo ke eme kgorong ya Kesare ya kahlolo mo ke swanetšego go sekišwa gona. Bajuda ga se ka ba fošetša ka selo, bjalo ka ge le wena o tseba gabotse. 11Ge nkabe ke na le molato mme ke dirile se se dirago gore ke swanele go bolawa, ke be nka se gane go bolawa. Fela ge eba tše ba ntatofatšago ka tšona ga se therešo, ga go yo a kago nkgafela bona. Ke nyaka go sekišwa ke Kesare.”

12Ke moka Festose a re go boledišana le baeletši ba gagwe a re: “O nyakile go sekišwa ke Kesare, gomme o tla ya gona go Kesare.”

Paulose o išwa go Agripa le Bernise

13Ka morago ga matšatšinyana Kgoši Agripa le Bernise ba tla Kesarea go dumediša Festose. 14Ge ba seno fetša matšatši moo, Festose a anegela kgoši taba ya Paulose a re: “Go na le monna yo mongwe mo yo Felikise a mo tlogetšego e le mogolegwa. 15Mola ke le Jerusalema baprista ba bagolo ba Bajuda le bagolo ba setšhaba ba ile ba mo latofatša gomme ba nkgopela gore ke mmone molato. 16Fela nna ka ba botša gore ga se mokgwa wa Baroma go ahlolela motho lehu a se a ka a fiwa sebaka sa go iphetolela pele ga ba ba mo latofatšago. 17Ge ba fihla mo ka se diege, ka dula setulong sa kahlolo ka le le latelago ka laela gore monna yoo a tlišwe. 18Balatofatši ba gagwe ba ema, fela ba se ntšhe taba le e tee ye mpe ya tše nna ke bego ke gopotše gore ba tla di bolela. 19Se ba se bolelago ya dio ba kgang ya bona le yena ka tša tumelo ya bona, le ka monna yo mongwe yo a hwilego yo ba rego ke Jesu, yo Paulose yena a rego o a phela. 20Nna, ka ge ditaba tše di be di ntladitše dimpa, ka botšišiša Paulose ge eba a ka dumela go ya Jerusalema go sekišwa gona mabapi le ditatofatšo tšeo. 21Eupša Paulose a nyaka go sekišwa ke Kesare. A kganyoga go bewa ka kgolegong ge a sa letetše tsheko. Ka gona nna ka laela gore a dule a letilwe go fihlela ge a tlilo išwa go Kesare.”

22Agripa a re go Festose: “Ke nyaka go ikwela monna yoo ka bonna.”

Festose a re: “O tla mo kwa gosasa.”

23Ka le le latelago Agripa le Bernise ba tla ka mokgabo le botšhepi bja bogoši, ba tsena ka ntlong ya lekgotla ba na le bagolo ba madira le baetapele ba motse. Festose a laela gore Paulose a tlišwe, mme a tlišwa. 24Festose a re: “Kgoši Agripa le lena ka moka le nago le rena mo: Monna yo le mmonago yo ke yena yo Bajuda ka moka ba llago ka yena mo go nna kua Jerusalema le gona mo, ba goa ba re ga a sa swanela go phela. 25Eupša nna ga se ka hwetša a dirile selo se se dirago gore a swanele go bolawa. Gomme ka ge le yena mong a nyakile go sekišwa ke Kesare, ke phethile ka go re ke tla mo romela gona. 26Fela ga ke na taba ye e lego yonayona ye nkago e ngwalela morena ka yena. Ka gona ke mo tlišitše mo go lena, gagolo go wena, Kgoši Agripa, gore ge go seno nyakišišwa, ke be le se nkago se ngwala. 27Gobane nna ke bona e se tshwanelo go romela mogolegwa felo ke sa bontšhe molato wa gagwe gabotse.”

26

Paulose o iphetholela pele ga Agripa

261Agripa a re go Paulose: “O dumeletšwe go ipolelela.” Paulose a bontšha ka seatla gore o nyaka go bolela, mme a iphetolela ka go re:

2“Kgosi Agripa, ke bona ke na le mahlatse ge lehono ke tlilo iphetolela mo pele ga gago ditabeng tšohle tše Bajuda ba ntatofatšago ka tšona, 3gagolo ka ge mekgwa ya Bajuda le dikgang tša bona wena o di tseba gabotse. Ka gona ke kgopela gore o ntheeletše o sa mphelele pelo.

4“Tša bophelo bja ka go tloga bjaneng ka mo ke phetšego ka gona go tloga mathomong mo setšhabeng sa gešo le kua Jerusalema Bajuda ka moka ba a di tseba. 5

26:5
Dit. 23:6
Baf. 3:5
Ke bona ba ntsebago go tloga mathomong, gomme ge ba rata ba ka hlatsela gore go tloga le go tloga ke be ke ntše ke phela ke le wa lekgotla la Bafarisei, e lego lona le le nago le melao ye methata kudu go feta ohle mo sedumeding sa gaborena. 6Gomme bjale ke emišitšwe mo ka lebaka la ge ke holofela gore Modimo o tla phetha se a se tshepišitšego borakgolokhukhu ba rena, 7sona se dikgoro tše lesome le tše pedi tša gaborena di holofetšego go se amogela ge di ntše di khunamela Modimo bošego le mosegare. Ke ka lebaka la yona kholofelo ye, mong wa ka, ge ke latofatšwa ke Bajuda. 8Lena Bajuda, le reng le bona e le taba ye e sa kgodišego gore Modimo o tsoša bahu?

9

26:9-11
Dit. 8:3
22:4-5
“Ge e le nna ke be ke bona ke swanetše go lwantšha taba ya Jesu wa Nasaretha ka mo nka kgonago ka gona. 10Ke sona se ke bego ke se dira kua Jerusalema. Ke be ke filwe maatla ke baprista ba bagolo go tswalelela badumedi ba bantši ba Modimo ka kgolegong; le mola ba ahlolelwa lehu le nna ke be ke ba tšwa. 11E bile makgathe a mantši ke laela gore ba otlwe ka disinagogeng, e le go ba gapeletša gore ba kgeloge. Ke be ke ba galefela ke bile ke ba hlomara le metseng e šele.”

Paulose o anega tša tshokologo ya gagwe

(Dit. 9:1-19; 22:6-16)

12“Ke sona se ke bego ke se etše Damaskose ke filwe ke baprista ba bagolo maatla le ditaelo. 13Ya re ge ke le tseleng mosegare wo mogolo, mong wa ka, ka bona seetša se se tagago go feta letšatši se etšwa legodimong sa re gadimela ka mathoko ohle, nna le banna ba ba bego ba sepela le nna. 14Ka moka ra wela fase, gomme nna ka kwa lentšu le mpotšiša ka Seheberu le re: ‘Saulo, Saulo! O ntlhomaretšeng? Gape go nkgwabela ga gago ke go ikgobatša.’ 15Nna ka botšiša ka re: ‘Ke wena mang, Morena?’ Gomme Morena a mphetola a re: ‘Ke nna Jesu yo o mo hlomerego. 16Fela emelela. Ke itšweleditše mo go wena gore ke go bee mohlanka wa ka le hlatse ya ditaba tša ka26:16 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di ne “tša ka”. tše o di bonego le ya tše ke sa tlilogo go bontšha tšona. 17Ke tla go hlakodiša go setšhaba sa geno le go baditšhaba ba ke go romago go bona. 18O swanetše go ba foufolla, gore ba tšwe leswiswing ba ye seetšeng, ba tšwe maatleng a Sathane ba ye go Modimo, gore ka go dumela go nna ba swarelwe dibe tša bona, gomme ba fiwe bohwa bja ba ba kgethilwego ke Modimo.’ ”

Paulose o anega tša modiro wa gagwe

19“Ka gona, Kgoši Agripa, nna ga se ka nyatša pono ya se ke se bonego se etšwa legodimong. 20

26:20
Dit. 9:20,28-29
Ke thomile ka go begela ba Damaskose le ba Jerusalema, ka kgona ke begela bohle ba Judea le baditšhaba gore ba itsholele dibe tša bona, ba sokologele go Modimo mme ba dire tše di bontšhago boitsholo. 21Ke yona taba ye e dirilego gore Bajuda ba ntshware mola ke le ka Tempeleng, ba leke go mpolaya. 22Fela ke ka lebaka la ge ke thušitšwe ke Modimo go fihlela le lehono le ge ke eme mo ke hlatselela ba bagolo le bathofela, ke bolela fela tše baprofeta le Moshe ba rilego di tla direga, 23
26:23
1 Bakor. 15:20
Jes. 42:6
49:6
e lego gore Kriste o tla tlaišwa, a tla a ba wa mathomo wa go tsoga bahung, a begela Bajuda le baditšhaba seetša sa phologo.”

24E rile ge Paulose a iphetolela ka mokgwa woo, Festose a mo kgadimola, a re: “O a gafa, Paulose! O gafišwa ke go rutega kudu mo ga gago!”

25Paulose a mo fetola a re: “Ga ke gafe, mohlomphegi Festose. Tše ke di bolelago ke nnete mme di a kwala. 26Gape kgoši ditaba tše o a di tseba, gomme ke bolela ka tšona go yena ke sa šie, gobane ga ke dumele gore go na le ye e mo širetšego, ka ge di se tša direga mo di sa bonwego. 27Kgoši Agripa, na baprofeta o a ba dumela? Fela ke a tseba gore o a ba dumela.”

28Agripa a re go Paulose: “Etse o hloma nke o ka ntira Mokriste ka nakonyana.”

29Paulose a mo fetola a re: “Ana ke ka nakonyana ana ke ka nako, nna se ke se rapelago ke gore e se be wena fela wa go ba se ke lego sona ntle le diketane tše, eupša e be le bohle ba ba ntheeleditšego lehono.”

30Ke moka kgoši le mmušiši le Bernise le ba bangwe ka moka ba emelela, 31ba re go tšwa ba botšana seng ba re: “Gape motho yo ga go se a se dirilego se se dirago gore a lebanwe ke go bolawa goba go golegwa.” 32Agripa a re go Festose: “Motho yo a ka be a lokolotšwe ge a ka be a se a nyaka go sekišwa ke Kesare.”

27

Paulose o išwa Roma ka leselawatle

271Ge go šetše go kwanwe gore re išwe Italia ka leselawatle, ba gafela Paulose le bagolegwa ba bangwe go Juliose, yo e bego e le ralekgolo wa sekgao sa madira sa kgošikgolo. 2Ra namela leselawatle la go tšwa Adramitiomo le eya maemakepeng a naga ya Asia, gomme ra tloga. Aristargose wa go tšwa Matsedonia motseng wa Thesalonika o be a na le rena. 3Ka tšatši le le latelago ra fihla Sidone. Juliose o be a swere Paulose gabotse, gomme a mo dumelela go yo bona bagwera ba gagwe, le go fiwa tše a di hlokago. 4Go tloga moo ra šika le sehlakahlaka sa Saeprose ka thoko ye go sa fokelego phefo ka ge re be re lebane le yona. 5Ra re go tshela lewatle kwa Tsilitsia le Pamfilia ra yo fihla Mira kwa Lisia. 6Gona motseng woo ralekgolo a hwetša leselawatle le le tšwago Aleksandria le eya Italia, gomme a re nametša lona.

7Ra sepela ka go nanya matšatši a mantši, ra ba ra fihla go lebana le motse wa Kenidose ka bothata. Ka ge phefo e be e sa re dumelele go fetela pele, ra tla sehlakahlaka sa Kreta ka thoko ye go sa fokelego phefo, ra lebana le Salmone. 8Ra ipata le lebopo re sepela ka bothata, ra ba ra fihla felo mo ba rego ke Maemakepe a Mabotse, kgauswi le motse wa Lasea.

9Ra tšea nako ye telele moo gomme go tšwela pele ka leeto leo la lewatle gwa ba gwa šiiša, ka ge Letšatši la go itima Dijo27:9 “Letšatši la go itima Dijo” Letšatši la Poelano. Monyanya wo o be o ketekwa go ya mafelelong a kgwedi ya Setemere goba mathomong a kgwedi ya Oktoboro, matšatšing ao go sepela ka leselawatle go bego go le kotsi ka lebaka la madimo. e be e le šetše le fetile. Ke mo Paulose a ba eleditšego a re: 10“Banna, ke a bona gore go tloga fa leeto la rena e tla ba la kotsi; e sego fela ya go loba kudu diphahla le leselawatle, eupša le bona batho.” 11Fela ralekgolo o be a kgolwa se se bolelwago ke molaolaleselawatle le mongleselawatle, e sego se se bolelwago ke Paulose. 12Ka ge boemakepe bjoo e be e se bjo bo loketšego go dulwa marega, bontši bja bona bja kwana le gore ba tloge, mme ge go kgonega ba leke go yo fihla Fenikise gore ba dike ba le moo marega. Fenikise ke boemakepe bja sehlakahlaka sa Kreta bjo bo lebeletšego borwabodikela le leboabodikela.

Leselawatle le fefeutlwa ke ledimo

13E rile ge phefo ya borwa e thoma go foka bosele, ba gopola gore ba tla kgona go phetha se ba ikemišeditšego sona; ka gona ba tloga ba ipata le sehlakahlaka sa Kreta. 14Ya re go se gwa ya kae gwa tsoga ledimo le ba rego ke “Letsotabohlabela” la tšubotla le etšwa sehlakahlakeng. 15La fefeutla leselawatle, ra ba ra palelwa ke go le lebanya le lona, gomme ra ineela ra le lesa le laolwa ke ledimo. 16Ra re go fetela ka borwa bja sehlakahlaka sa Kauda ra hwetša boširelo. Gona moo ra swara bothata pele re ka kgona go bofa leselawatlana. 17Ba le gogela ka leselawatleng mme ba kgoka leselawatle ka fase ka dithapo, ba le tsirimetša. Ka go šia gore re ka no fefeutlelwa ke ledimo dithotobolong tša mohlaba lebopong la Libia, ba phutha diseila tša leselawatle gomme ba dio kgorometšwa ke ledimo. 18Ka ge re letše re fefeutlwa ke ledimo bjalo, ka le le latelago ba tsoga ba fokotša morwalo ka go o lahlela ka lewatleng; 19ka la go latela leo ba lahlela ka diatla ditlabakelo tša go sepetša leselawatle lewatleng. 20Ra tšea matšatši a mantši re sa bone letšatši goba dinaledi, ledimo lona le le gare le gaketše, ra ba ra itlhoboga.

21Ya re ge go fetile nako ye telele go sa lewe, Paulose a ema mo gare ga bona a re: “Banna, ge le ka be le ile la ntheeletša la se tloge kua Kreta, re ka be re se ra senyegelwa goba ra loba ka mokgwa wo. 22Fela bjale ke a le kgopela, ke re tiang maatla. Ga go le o tee wa rena yo a tlago hwa, ke leselawatle fela le re tlago le loba. 23Gobane bošego ke letše ke tletšwe ke morongwa wa Modimo, yena Modimo yo ke lego wa gagwe, yo ke mo rapelago, 24mme a re go nna: ‘Paulose, o se ke wa boifa. O swanetše go yo ema pele ga Kesare. Gomme Modimo ka botho bja gagwe mo go wena o tla phološa bohle ba ba sepelago le wena ka leselawatle le.’ 25Ka gona, banna, tiang maatla. Gape nna ke tshepile Modimo gore go tla ba bjalo ka ge ke boditšwe. 26Fela re tla fefeutlelwa sehlakahlakeng se sengwenyana.”

27E rile bošegong bja lesome le metšo ye mene re ntše re fefeutlwa ke ledimo ka Lewatleng la Adria nakong ye e ka bago bošegogare, basepetšaleselawatle ba bona nke re batametše naga. 28Ka gona ba ela go iša ga bodiba gomme ba hwetša e le dimetara tše masome a mane. Ge re fihla pejana, ba ela gape gomme ba hwetša e le dimetara tše masome a mararo. 29Ka ge ba be ba boifa gore leselawatle le le ka no gohlomela ka gare ga maswika, ba le emiša ka go theoša dikgwega tša lona tše nne tša ka morago, mme ba dula ba fela pelo ya gore bo sa neng. 30Basepetšaleselawatle ba leka go tšhaba; ba theošetša leselawatlana ka meetseng ba itira tše nkego ba yo theoša dikgwega tša ka pele ga leselawatle. 31Paulose a botša ralekgolo le bahlabani a re: “Ge basepetšaleselawatle bao ba sa dule ka mo leselawatleng le ka se phologe.” 32Ka gona bahlabani ba ripa dithapo tša leselawatlana, ba le lesa la tšewa ke meetse.

33E rile ge go esa Paulose a kgothaletša bohle gore ba je a re go bona: “Lehono e šetše e le letšatši la lesome le metšo ye mene le ehlwa ka tlala le lakaletše – le sa je selo. 34Hle, ke a le kgothatša, ejang gore le phologe. Ga go le o tee wa lena yo a tlago loba ešita le ntshana ya moriri.” 35Ge a seno realo, a tšea senkgwa, a leboga Modimo a lebeletšwe ke bohle, a se ngwathaganya, a thoma go ja. 36Bohle ba tia maatla gomme le bona ba ja. 37Ka moka ga rena ka moo leselawatleng re be re le batho ba makgolo a mabedi le masome a a šupago le ba ba selelago. 38Ge ba lle ba khoše, ba imolla leselawatle ka go tšhollela mabele a bona ka lewatleng.

Leselawatle le robaganywa ke maphoto

39Ge go sele ba se tsebe gore naga yela ba lebanego nayo yela ke efe, fela sekhutlo sa lewatle se se nago le leši sona ba se bona, gomme ba ipotša gore ke mo ba tlago iša leselawatle gona, ge ba ka kgona. 40Ba ripa dikgwega tša leselawatle dithapo, gomme ba di lesa tša sobelela ka lewatleng, ba bofolla le dithapo tše di swerego dilaodi. Ba phurolla seila ya ka pele gore leselawatle le kgoromeletšwe pele ke phefo mme ra leba lešing. 41Eupša leselawatle la thula ntotoma ya lešabašaba la itsemelela. La tanywa ka hlogo mme la palelwa ke go šutha, marago a lona ona a phatlologanywa ke maatla a maphoto.

42Bahlabani ba lakana go bolaya bagolegwa ka moka, gore ba se kgone go rutha ba tšhaba. 43Fela ralekgolo, ka ge a be a rata go hlakodiša Paulose, a ba ganetša. A laela gore ba ba kgonago go rutha ba itahlele pele ka meetseng, ba ruthele lešing; 44ba bangwe ba latele ba itshwareletše ka dikota le ka dilo tše dingwe tše di robegilego leselawatleng. Ke ka mo bohle ba ilego ba phologa, ra fihla lešing.