Sepedi 2000 (NSO00)
24

Paulose o bewa molato ke Bajuda

241Ge go fetile matšatši a mahlano Moprista yo Mogologolo, Ananiase, a ya Kesarea a na le bagolo ba bangwenyana ba setšhaba le mmoleledi yo ba rego ke Tertulose. Ba tla go Mmušiši Felikise, ba bega Paulose. 2-3Ke ge Paulose a bitšwa. Tertulose a thoma go mo latofatša a re:

“Mohlomphegi, re bile le boiketlo nako ye telele ge re bušwa ke wena, le setšhaba sa gaborena se holega ka ditlhabollo tše o di tlišago ka go bonela pele ga gago. Taba ye re e thabela ka mehla le mo gohle, gomme re go leboga e le ruri. 4Ke be ke sa rate go go ditela kudu, fela ke dio kgopela gore o re theeletše ka botho ge re go nyetlela taba ya rena. 5Monna yo re hweditše gore ke kgwara, ke mphapantšhi wa Bajuda lefaseng ka moka, ke ketapele ya bakgelogi ba go thwego ke Manasaretha. 6Le gona o lekile go tšhela Tempele setšhila gomme ra mo swara.24:6 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka ditemana 6b-8a tše di rego “Re be re ikemišeditše go mo sekiša go ya ka melao ya gaborena, melao ya Moshe, 7 fela rasekete Lisiase a tla gomme a re ubula yena. 8 Ke mo Lisiase a laetšego gore babegi ba gagwe ba tle go wena.” 7-8Ge o ka mmotšiša, o tla ikwela ka bowena tšohle tše re mo latofatšago ka tšona.” 9Bajuda ba napa ba mo tlatša, ba re taba tšeo di bjalo.

Paulose o iphetolela pele ga Mmušiši Felikise

10Mmušiši a kgwathetša Paulose gore a bolele, gomme Paulose a re:

“Ka ge ke tseba gore e šetše e le mengwaga ye mentši o le moahlodi wa setšhaba se, ke iphetolela ke phuthologile. 11Bjalo ka ge o ka kgonthiša ka bowena, go tloga mola ka yago Jerusalema go rapela go fihlela gonabjale, ga se matšatši a a fetago a lesome le a mabedi. 12Ga se ba ka ba nkhwetša ke phegišana le motho ka Tempeleng, goba ke ferekanya batho ka disinagogeng goba mo gongwe motseng. 13Ebile le bohlatse bja ditaba tše ba ntatofatšago ka tšona ga ba nabjo. 14Se ke sa se ganetšego mo pele ga gago ke gore ke rapela Modimo wa borakgolokhukhu ka go phela ka thuto ye bona ba rego ke ya bakgelogi, ke ntše ke dumela le tšohle tše di ngwadilwego ka melaong ya Moshe le ka dipukung tša baprofeta. 15Ke holofela bjalo ka bona gore Modimo o tla tsoša batho bohle bahung, ba go loka le ba go se loke. 16Ke ka lebaka leo ka mehla ke itekago gore ke se itshetshengwe mo pele ga Modimo le pele ga batho.

17

24:17-18
Dit. 21:17-28
“Ka morago ga ge ke tlogile Jerusalema mengwaga ye mentši, ke ile ka boela gona go išetša ba setšhaba sa gešo dimpho tše di fiwago bahloki, le go yo dira dihlabelo. 18Ke tšona tše ba nkhweditšego ke di dira ka Tempeleng ka morago ga ge ke phethile tirelo ya boitlhwekišo. Ke be ke se na lešaba, mokurukuru le wona o be o se gona. 19Fela Bajuda ba bangwe ba go tšwa nageng ya Asia ba be ba le gona. Ke bona ba bego ba swanetše go ba mo pele ga gago ba ntatofatša, ge eba ba na le se ba ka ntatofatšago ka sona. 20Ka ge ba se gona, bona ba ba lego mo a ba bolele molato wo ba mponego wona mola ke eme Kgorongkgolo ya bona, 21
24:21
Dit. 23:6
ntle le taba e tee ye ke ilego ka e bolela ka re: ‘Etse lehono le ntshekiša ka lebaka la ge ke dumela gore bahu ba tla tsoga.’ ”

22Felikise, yo a bego a tseba tša thuto ya Bokriste gabotse, a bušetša molato morago a re: “E tla re ge Lisiase, rasekete wa bahlabani, a tlile ka kgaola taba ya lena.” 23A laela ralekgolo gore a lete Paulose, fela a se ke a mo kgoka, le gona a dumelela bagwera ba gagwe gore ba mo tlišetše tše a di hlokago.

Paulose o išwa go Felikise le Drusila

24Ge go fetile matšatši a mmalwa Felikise a tla le mosadi wa gagwe, Drusila, yo e bego e le Mojuda. A re Paulose a tlišwe, gomme a mo theeletša ge a bolela ka tša tumelo go Kriste Jesu. 25Fela e rile ge Paulose a ntše a bolela mabapi le go phetha tše Modimo a di nyakago, le tša boitshwaro, le tša kahlolo ye e tlilogo ba gona, Felikise a tšhoga kudu mme a re: “Bjale o ka no sepela, ke tla tla ke go bitša gape ge ke hweditše sebaka.” 26Gape o be a holofetše gore Paulose o tla mo fa tsogolekobong; ke ka lebaka leo a bego a fela a mmitša a bolela le yena.

27Ge go fetile mengwaga ye mebedi Porkiose Festose a hlatlama Felikise. Felikise, ka ge a be a rata go ithatiša Bajuda, a tlogela Paulose ka kgolegong.

25

Paulose o nyaka go sekišwa ke Kesare

251Festose o rile go fihla seleteng seo sa mmušo wa gagwe, a dula Kesarea matšatši a mararo, a kgona a eya Jerusalema. 2Baprista ba bagolo le baetapele ba Bajuda ba tla ba latofatša Paulose mo go yena. Ba rapela Festose 3ba re a ba šetše a ba tlišetše Paulose Jerusalema; gape ba be ba lakana go mo lalela mo tseleng. 4Festose a ba fetola ka go re: “Paulose o ka kgolegong Kesarea, gomme le nna ke tla tloga ke boela gona.” 5A ba a re: “Baetapele ba lena a ba ye le nna ba fihle ba mo latofatše ge eba o na le molato.”

6Festose a tšea matšatši a mangwe a e ka bago a seswai go iša go a lesome, a kgona a boela Kesarea. Ka le le latelago a dula setulong sa kahlolo, a laela gore Paulose a tlišwe. 7Paulose o rile go tlišwa Bajuda ba go tšwa Jerusalema ba mmokanela, ba mo latofatša ka tše dintši tše dikgolo tše ba bego ba šitwa ke go tšweletša bohlatse bja tšona. 8Paulose a iphetolela ka go re: “Ga se ka fošetša molao wa Bajuda goba Tempele goba Kesare.”

9Fela Festose, ka ge a be a rata go ithatiša Bajuda, a botšiša Paulose a re: “Na o ka dumela go ya Jerusalema gore ke yo go sekiša gona ka taba tše?”

10Paulose a re: “Mo ke eme kgorong ya Kesare ya kahlolo mo ke swanetšego go sekišwa gona. Bajuda ga se ka ba fošetša ka selo, bjalo ka ge le wena o tseba gabotse. 11Ge nkabe ke na le molato mme ke dirile se se dirago gore ke swanele go bolawa, ke be nka se gane go bolawa. Fela ge eba tše ba ntatofatšago ka tšona ga se therešo, ga go yo a kago nkgafela bona. Ke nyaka go sekišwa ke Kesare.”

12Ke moka Festose a re go boledišana le baeletši ba gagwe a re: “O nyakile go sekišwa ke Kesare, gomme o tla ya gona go Kesare.”

Paulose o išwa go Agripa le Bernise

13Ka morago ga matšatšinyana Kgoši Agripa le Bernise ba tla Kesarea go dumediša Festose. 14Ge ba seno fetša matšatši moo, Festose a anegela kgoši taba ya Paulose a re: “Go na le monna yo mongwe mo yo Felikise a mo tlogetšego e le mogolegwa. 15Mola ke le Jerusalema baprista ba bagolo ba Bajuda le bagolo ba setšhaba ba ile ba mo latofatša gomme ba nkgopela gore ke mmone molato. 16Fela nna ka ba botša gore ga se mokgwa wa Baroma go ahlolela motho lehu a se a ka a fiwa sebaka sa go iphetolela pele ga ba ba mo latofatšago. 17Ge ba fihla mo ka se diege, ka dula setulong sa kahlolo ka le le latelago ka laela gore monna yoo a tlišwe. 18Balatofatši ba gagwe ba ema, fela ba se ntšhe taba le e tee ye mpe ya tše nna ke bego ke gopotše gore ba tla di bolela. 19Se ba se bolelago ya dio ba kgang ya bona le yena ka tša tumelo ya bona, le ka monna yo mongwe yo a hwilego yo ba rego ke Jesu, yo Paulose yena a rego o a phela. 20Nna, ka ge ditaba tše di be di ntladitše dimpa, ka botšišiša Paulose ge eba a ka dumela go ya Jerusalema go sekišwa gona mabapi le ditatofatšo tšeo. 21Eupša Paulose a nyaka go sekišwa ke Kesare. A kganyoga go bewa ka kgolegong ge a sa letetše tsheko. Ka gona nna ka laela gore a dule a letilwe go fihlela ge a tlilo išwa go Kesare.”

22Agripa a re go Festose: “Ke nyaka go ikwela monna yoo ka bonna.”

Festose a re: “O tla mo kwa gosasa.”

23Ka le le latelago Agripa le Bernise ba tla ka mokgabo le botšhepi bja bogoši, ba tsena ka ntlong ya lekgotla ba na le bagolo ba madira le baetapele ba motse. Festose a laela gore Paulose a tlišwe, mme a tlišwa. 24Festose a re: “Kgoši Agripa le lena ka moka le nago le rena mo: Monna yo le mmonago yo ke yena yo Bajuda ka moka ba llago ka yena mo go nna kua Jerusalema le gona mo, ba goa ba re ga a sa swanela go phela. 25Eupša nna ga se ka hwetša a dirile selo se se dirago gore a swanele go bolawa. Gomme ka ge le yena mong a nyakile go sekišwa ke Kesare, ke phethile ka go re ke tla mo romela gona. 26Fela ga ke na taba ye e lego yonayona ye nkago e ngwalela morena ka yena. Ka gona ke mo tlišitše mo go lena, gagolo go wena, Kgoši Agripa, gore ge go seno nyakišišwa, ke be le se nkago se ngwala. 27Gobane nna ke bona e se tshwanelo go romela mogolegwa felo ke sa bontšhe molato wa gagwe gabotse.”

26

Paulose o iphetholela pele ga Agripa

261Agripa a re go Paulose: “O dumeletšwe go ipolelela.” Paulose a bontšha ka seatla gore o nyaka go bolela, mme a iphetolela ka go re:

2“Kgosi Agripa, ke bona ke na le mahlatse ge lehono ke tlilo iphetolela mo pele ga gago ditabeng tšohle tše Bajuda ba ntatofatšago ka tšona, 3gagolo ka ge mekgwa ya Bajuda le dikgang tša bona wena o di tseba gabotse. Ka gona ke kgopela gore o ntheeletše o sa mphelele pelo.

4“Tša bophelo bja ka go tloga bjaneng ka mo ke phetšego ka gona go tloga mathomong mo setšhabeng sa gešo le kua Jerusalema Bajuda ka moka ba a di tseba. 5

26:5
Dit. 23:6
Baf. 3:5
Ke bona ba ntsebago go tloga mathomong, gomme ge ba rata ba ka hlatsela gore go tloga le go tloga ke be ke ntše ke phela ke le wa lekgotla la Bafarisei, e lego lona le le nago le melao ye methata kudu go feta ohle mo sedumeding sa gaborena. 6Gomme bjale ke emišitšwe mo ka lebaka la ge ke holofela gore Modimo o tla phetha se a se tshepišitšego borakgolokhukhu ba rena, 7sona se dikgoro tše lesome le tše pedi tša gaborena di holofetšego go se amogela ge di ntše di khunamela Modimo bošego le mosegare. Ke ka lebaka la yona kholofelo ye, mong wa ka, ge ke latofatšwa ke Bajuda. 8Lena Bajuda, le reng le bona e le taba ye e sa kgodišego gore Modimo o tsoša bahu?

9

26:9-11
Dit. 8:3
22:4-5
“Ge e le nna ke be ke bona ke swanetše go lwantšha taba ya Jesu wa Nasaretha ka mo nka kgonago ka gona. 10Ke sona se ke bego ke se dira kua Jerusalema. Ke be ke filwe maatla ke baprista ba bagolo go tswalelela badumedi ba bantši ba Modimo ka kgolegong; le mola ba ahlolelwa lehu le nna ke be ke ba tšwa. 11E bile makgathe a mantši ke laela gore ba otlwe ka disinagogeng, e le go ba gapeletša gore ba kgeloge. Ke be ke ba galefela ke bile ke ba hlomara le metseng e šele.”

Paulose o anega tša tshokologo ya gagwe

(Dit. 9:1-19; 22:6-16)

12“Ke sona se ke bego ke se etše Damaskose ke filwe ke baprista ba bagolo maatla le ditaelo. 13Ya re ge ke le tseleng mosegare wo mogolo, mong wa ka, ka bona seetša se se tagago go feta letšatši se etšwa legodimong sa re gadimela ka mathoko ohle, nna le banna ba ba bego ba sepela le nna. 14Ka moka ra wela fase, gomme nna ka kwa lentšu le mpotšiša ka Seheberu le re: ‘Saulo, Saulo! O ntlhomaretšeng? Gape go nkgwabela ga gago ke go ikgobatša.’ 15Nna ka botšiša ka re: ‘Ke wena mang, Morena?’ Gomme Morena a mphetola a re: ‘Ke nna Jesu yo o mo hlomerego. 16Fela emelela. Ke itšweleditše mo go wena gore ke go bee mohlanka wa ka le hlatse ya ditaba tša ka26:16 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di ne “tša ka”. tše o di bonego le ya tše ke sa tlilogo go bontšha tšona. 17Ke tla go hlakodiša go setšhaba sa geno le go baditšhaba ba ke go romago go bona. 18O swanetše go ba foufolla, gore ba tšwe leswiswing ba ye seetšeng, ba tšwe maatleng a Sathane ba ye go Modimo, gore ka go dumela go nna ba swarelwe dibe tša bona, gomme ba fiwe bohwa bja ba ba kgethilwego ke Modimo.’ ”

Paulose o anega tša modiro wa gagwe

19“Ka gona, Kgoši Agripa, nna ga se ka nyatša pono ya se ke se bonego se etšwa legodimong. 20

26:20
Dit. 9:20,28-29
Ke thomile ka go begela ba Damaskose le ba Jerusalema, ka kgona ke begela bohle ba Judea le baditšhaba gore ba itsholele dibe tša bona, ba sokologele go Modimo mme ba dire tše di bontšhago boitsholo. 21Ke yona taba ye e dirilego gore Bajuda ba ntshware mola ke le ka Tempeleng, ba leke go mpolaya. 22Fela ke ka lebaka la ge ke thušitšwe ke Modimo go fihlela le lehono le ge ke eme mo ke hlatselela ba bagolo le bathofela, ke bolela fela tše baprofeta le Moshe ba rilego di tla direga, 23
26:23
1 Bakor. 15:20
Jes. 42:6
49:6
e lego gore Kriste o tla tlaišwa, a tla a ba wa mathomo wa go tsoga bahung, a begela Bajuda le baditšhaba seetša sa phologo.”

24E rile ge Paulose a iphetolela ka mokgwa woo, Festose a mo kgadimola, a re: “O a gafa, Paulose! O gafišwa ke go rutega kudu mo ga gago!”

25Paulose a mo fetola a re: “Ga ke gafe, mohlomphegi Festose. Tše ke di bolelago ke nnete mme di a kwala. 26Gape kgoši ditaba tše o a di tseba, gomme ke bolela ka tšona go yena ke sa šie, gobane ga ke dumele gore go na le ye e mo širetšego, ka ge di se tša direga mo di sa bonwego. 27Kgoši Agripa, na baprofeta o a ba dumela? Fela ke a tseba gore o a ba dumela.”

28Agripa a re go Paulose: “Etse o hloma nke o ka ntira Mokriste ka nakonyana.”

29Paulose a mo fetola a re: “Ana ke ka nakonyana ana ke ka nako, nna se ke se rapelago ke gore e se be wena fela wa go ba se ke lego sona ntle le diketane tše, eupša e be le bohle ba ba ntheeleditšego lehono.”

30Ke moka kgoši le mmušiši le Bernise le ba bangwe ka moka ba emelela, 31ba re go tšwa ba botšana seng ba re: “Gape motho yo ga go se a se dirilego se se dirago gore a lebanwe ke go bolawa goba go golegwa.” 32Agripa a re go Festose: “Motho yo a ka be a lokolotšwe ge a ka be a se a nyaka go sekišwa ke Kesare.”