Sepedi 2000 (NSO00)
25

Paulose o nyaka go sekišwa ke Kesare

251Festose o rile go fihla seleteng seo sa mmušo wa gagwe, a dula Kesarea matšatši a mararo, a kgona a eya Jerusalema. 2Baprista ba bagolo le baetapele ba Bajuda ba tla ba latofatša Paulose mo go yena. Ba rapela Festose 3ba re a ba šetše a ba tlišetše Paulose Jerusalema; gape ba be ba lakana go mo lalela mo tseleng. 4Festose a ba fetola ka go re: “Paulose o ka kgolegong Kesarea, gomme le nna ke tla tloga ke boela gona.” 5A ba a re: “Baetapele ba lena a ba ye le nna ba fihle ba mo latofatše ge eba o na le molato.”

6Festose a tšea matšatši a mangwe a e ka bago a seswai go iša go a lesome, a kgona a boela Kesarea. Ka le le latelago a dula setulong sa kahlolo, a laela gore Paulose a tlišwe. 7Paulose o rile go tlišwa Bajuda ba go tšwa Jerusalema ba mmokanela, ba mo latofatša ka tše dintši tše dikgolo tše ba bego ba šitwa ke go tšweletša bohlatse bja tšona. 8Paulose a iphetolela ka go re: “Ga se ka fošetša molao wa Bajuda goba Tempele goba Kesare.”

9Fela Festose, ka ge a be a rata go ithatiša Bajuda, a botšiša Paulose a re: “Na o ka dumela go ya Jerusalema gore ke yo go sekiša gona ka taba tše?”

10Paulose a re: “Mo ke eme kgorong ya Kesare ya kahlolo mo ke swanetšego go sekišwa gona. Bajuda ga se ka ba fošetša ka selo, bjalo ka ge le wena o tseba gabotse. 11Ge nkabe ke na le molato mme ke dirile se se dirago gore ke swanele go bolawa, ke be nka se gane go bolawa. Fela ge eba tše ba ntatofatšago ka tšona ga se therešo, ga go yo a kago nkgafela bona. Ke nyaka go sekišwa ke Kesare.”

12Ke moka Festose a re go boledišana le baeletši ba gagwe a re: “O nyakile go sekišwa ke Kesare, gomme o tla ya gona go Kesare.”

Paulose o išwa go Agripa le Bernise

13Ka morago ga matšatšinyana Kgoši Agripa le Bernise ba tla Kesarea go dumediša Festose. 14Ge ba seno fetša matšatši moo, Festose a anegela kgoši taba ya Paulose a re: “Go na le monna yo mongwe mo yo Felikise a mo tlogetšego e le mogolegwa. 15Mola ke le Jerusalema baprista ba bagolo ba Bajuda le bagolo ba setšhaba ba ile ba mo latofatša gomme ba nkgopela gore ke mmone molato. 16Fela nna ka ba botša gore ga se mokgwa wa Baroma go ahlolela motho lehu a se a ka a fiwa sebaka sa go iphetolela pele ga ba ba mo latofatšago. 17Ge ba fihla mo ka se diege, ka dula setulong sa kahlolo ka le le latelago ka laela gore monna yoo a tlišwe. 18Balatofatši ba gagwe ba ema, fela ba se ntšhe taba le e tee ye mpe ya tše nna ke bego ke gopotše gore ba tla di bolela. 19Se ba se bolelago ya dio ba kgang ya bona le yena ka tša tumelo ya bona, le ka monna yo mongwe yo a hwilego yo ba rego ke Jesu, yo Paulose yena a rego o a phela. 20Nna, ka ge ditaba tše di be di ntladitše dimpa, ka botšišiša Paulose ge eba a ka dumela go ya Jerusalema go sekišwa gona mabapi le ditatofatšo tšeo. 21Eupša Paulose a nyaka go sekišwa ke Kesare. A kganyoga go bewa ka kgolegong ge a sa letetše tsheko. Ka gona nna ka laela gore a dule a letilwe go fihlela ge a tlilo išwa go Kesare.”

22Agripa a re go Festose: “Ke nyaka go ikwela monna yoo ka bonna.”

Festose a re: “O tla mo kwa gosasa.”

23Ka le le latelago Agripa le Bernise ba tla ka mokgabo le botšhepi bja bogoši, ba tsena ka ntlong ya lekgotla ba na le bagolo ba madira le baetapele ba motse. Festose a laela gore Paulose a tlišwe, mme a tlišwa. 24Festose a re: “Kgoši Agripa le lena ka moka le nago le rena mo: Monna yo le mmonago yo ke yena yo Bajuda ka moka ba llago ka yena mo go nna kua Jerusalema le gona mo, ba goa ba re ga a sa swanela go phela. 25Eupša nna ga se ka hwetša a dirile selo se se dirago gore a swanele go bolawa. Gomme ka ge le yena mong a nyakile go sekišwa ke Kesare, ke phethile ka go re ke tla mo romela gona. 26Fela ga ke na taba ye e lego yonayona ye nkago e ngwalela morena ka yena. Ka gona ke mo tlišitše mo go lena, gagolo go wena, Kgoši Agripa, gore ge go seno nyakišišwa, ke be le se nkago se ngwala. 27Gobane nna ke bona e se tshwanelo go romela mogolegwa felo ke sa bontšhe molato wa gagwe gabotse.”