Sepedi 2000 (NSO00)
22

221“Bagešo le lena botate, ntheeletšeng ge ke iphetolela mo go lena!” 2Ge ba ekwa a bolela nabo ka Seheberu, ba nama ba homolela ruri, gomme yena a tšwela pele a re:

3

22:3
Dit. 5:34-39
“Ke nna Mojuda. Ke tswaletšwe motseng wa Tarsose kua Tsilitsia, fela ka godišetšwa mo motseng wo ke le morutiwa wa Gamaliele. Ke rutilwe ka šedi ye kgolo go phetha melao ya borakgolokhukhu ba rena, gomme ka ba mogale wa Modimo go etša lena bohle lehono. 4
22:4-5
Dit. 8:3
26:9-11
Ka hlomara ba go sepela ka tsela ya Bokriste gore ba be ba hwe. Ka swara banna le basadi ka ba lahlela kgolegong. 5Ba ba kago ntlhatsela gore ke bolela nnete ke Moprista yo Mogologolo le Kgorokgolo yohle. Ke bona ba bego ba mpha mangwalo a a ngwaletšwego Bajudakarena kua Damaskose, gomme ka ya gona gore le ba ba lego kua ke ba sware ke ba bušetše mo Jerusalema gore ba tle ba otlwe.”

Paulose o anega tša tshokologo ya gagwe

(Dit. 9:1-19; 26:12-18)

6“Ka re ke ntše ke sepela ke batametše motse wa Damaskose ka nako tša mosegare wo mogolo, seetša se segolo se se tšwago legodimong sa nkgadimela ka mathoko ohle. 7Ka wela fase, ka kwa lentšu le re: ‘Saulo, Saulo, o ntlhomaretšeng?’ 8Nna ka botšiša ka re: ‘Ke wena mang, Morena?’ Yena a re: ‘Ke nna Jesu wa Nasaretha yo o mo hlomerego.’ 9Ba ba bego ba sepela le nna ba bona seetša, fela ba se kwe lentšu la yo a bolelago le nna. 10Ka botšiša ka re: ‘Ke direng, Morena?’ Morena a re go nna: ‘Emelela o ye ka mola motseng wa Damaskose moo o tlago botšwa tšohle tše Modimo a go beetšego tšona gore o di dire.’ 11Ke be ke foufaditšwe ke go phadima ga seetša seo, ka gona ba ba sepelago le nna ba ntlhahla ka letsogo ba nkiša Damaskose.

12“Monna yo mongwe yo ba rego ke Ananiase, morapedi wa go phetha melao ya Moshe le gona wa go hlompšha ke Bajuda bohle ba ba agilego moo, 13a tla go nna moo motseng, a ema kgauswi ga ka a re: ‘Saulo, ngwanešo, foufologa!’ Ka foufologa le semeetseng mme ka mmona. 14A re: ‘Modimo wa borakgolokhukhu ba rena o šetše a go kgethile gore o tsebe thato ya gagwe, o bone Moloki, o mo kwe ge a bolela ka wa gagwe molomo. 15O tla ba hlatse ya gagwe, wa botša bohle tše o di bonego gape o di kwelego. 16Gomme bjale o sa diegelang? Ema o kolobetšwe gomme o hlatswiwe dibe tša gago o mo rapele.’ ”

Morena o laya Paulose go yo begela baditšhaba Taba ye Botse

17“E rile ge ke boetše mono Jerusalema ke rapela ka Tempeleng, ka tsenwa ke moya, ka bona pono. 18Ka bona Morena, mme a re go nna: ‘Itlhaganele o tloge mo Jerusalema ka pela, ka gobane batho ba mo ba ka se amogele bohlatse bjo o mpolelago ka bjona.’ 19Nna ka mo fetola ka re: ‘Morena, bona beng ba a tseba gore ke be ke eya ka disinagogeng ke swara ba ba dumelago go wena ke bile ke ba betha. 20

22:20
Dit. 7:58
Le mohla wola go bolawa hlatse ya gago, Stefane, le nna ke be ke le gona ke thabetše polao ya gagwe, ke letile diaparo tša babolai ba gagwe.’ 21Morena a re: ‘Sepela, gobane ke nyaka go go roma kgole baditšhabeng.’ ”

Tša Paulose le rasekete wa bahlabani

22Lešaba le mo theeleditše go fihlela ge a bolela mantšu ao, ya ba ba goa ba re: “Wa mohuta wo a a tlošwe lefaseng! Ga se a swanela go phela!” 23Ba tsoša tlhatlhariane, ba foša diaparo godimo, ba thuntšhetša le marole godimo. 24Rasekete a laela gore Paulose a tsentšhwe ka sebong, a otlwe ka tshelane, a bolele gore Bajuda ba reng ba mo hlabela lešata le lekaaka. 25E rile ge ba mmapotše gore a otlwe, yena a botšiša ralekgolo yo a bego a eme moo a re: “Kgane le dumeletšwe go otla Moroma, le go sekišwa a se a ka a sekišwa!”

26Ralekgolo yoo a re go kwa Paulose a realo a ya go rasekete, a mmotšiša a re: “Na o nyaka go dirang, wena? Gape motho yo ke Moroma!”

27Ke ge rasekete a eya go Paulose, a mmotšiša a re: “Nke o mpotše: Na o Moroma?”

Paulose a re: “Ee”.

28Rasekete a re: “Nna Boroma bjo ke itheketše bjona ka tšhelete ye ntši.”

Paulose yena a re: “Gomme nna ke bješo ka tswalo.”

29Ke mo bao ba bego ba tlilo mo sekišiša ba namilego ba hunyela, gomme le rasekete yola a tšhoga ge a lemoga gore Paulose ke Moroma mme yena o mo kgokile ka diketane.

Paulose o išwa Kgorongkgolo

30Rasekete o be a nyaka go tseba gabotse se Paulose a latofatšwago ke Bajuda ka sona; ka gona, ka le le latelago a laela gore Paulose a kgokollwe diketane, le gore baprista ba bagolo le Kgorokgolo yohle ba tle pitšong. Ke moka a tšea Paulose a mo emiša pele ga bona.

23

231Paulose a tseparela Kgorokgolo ka mahlo a re: “Bagešo, go fihla le lehono le le gatee ga ke itshetshengwe mabapi le ka mo ke phetšego ka gona pele ga Modimo.” 2Moprista yo Mogologolo, Ananiase, a laela bao ba bego ba eme kgauswi le Paulose gore ba mmethe molomo. 3

23:3
Mat. 23:27-28
Paulose a re go yena: “Modimo o tla betha wena, leboto le le takilwego towe! O duletše go nkahlola ka melao ya Moshe, etšwe o laela gore ke bethwe o tshela molao.”

4Bale ba go ema kgauswi le Paulose ba re: “Mmalo, o reng o roga Moprista yo Mogologolo wa Modimo?”

5

23:5
Eks. 22:27
Paulose a ba fetola a re: “Bagešo, nna ke be ke sa tsebe ge e le Moprista yo Mogologolo, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa omanya mmuši wa setšhaba sa geno.’ ”

6

23:6
Dit. 26:5
Baf. 3:5
Ka ge Paulose a be a tseba gore ba bangwe ba bona moo ke Basadusei, ba bangwe ke Bafarisei, a goelela moo Kgorongkgolo a re: “Bagešo, nna ke Mofarisei, Mofarisei wa Bafarisei. Ke sekišwa ka ge ke holofela gore bahu ba tla tsoga!”

7Ge a realo gwa tsoga kgang ya Bafarisei le Basadusei, gomme kgoro ya tšwa dikgao. 8

23:8
Mat. 22:23
Mar. 12:18
Luk. 20:27
Gape Basadusei ba re bahu ga ba tsoge, le gona ga go na barongwa, le meoya ga e gona, kganthe Bafarisei bona ba di dumela ka ditharo. 9Gwa tsoga tlhatlhariane, gomme boramangwalo ba bangwe ba e bego e le ba lekgotla la Bafarisei ba ema ba gatelela ba re: “Rena monna yo ga re bone a na le phošo. Mohlomongwe moya goba morongwa yo mongwenyana o boletše naye.”

10Kgang yeo e ile ya gakala mo rasekete a ilego a ba a tšhoga gore Paulose o tla rathagantšhwa. Ka gona a laela bahlabani gore ba ye ba mo tloše kgorong ba mmušetše ka sebong.

11Bošegong bjoo Morena a ema kgauswi le Paulose a re: “O bete pelo, Paulose, gobane bjalo ka ge o ntlhatsetše mo Jerusalema, le kua Roma o swanetše go ntlhatsela.”

Bajuda ba lakana go bolaya Paulose

12Ge go esa Bajuda ba bangwe ba lakana. Ba ikana gore ba ka se je goba ba nwa selo pele ba bolaya Paulose. 13Ba ba lakanego bjalo e be e le ba ba fetago ba masome a mane. 14Ke moka ba ya go baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba, ba fihla ba re: “Re ipofile ka go ikana re tiišitše ra re re ka se je goba ra nwa selo pele re bolaya Paulose. 15Bjale ge, lena le ba Kgorokgolo kgopelang rasekete wa bahlabani gore a tliše Paulose mono go lena mo nkego le nyaka go botšiša taba ya gagwe ka tlhokomelo ye kgolo. Gomme rena re šetše re itokišeditše go mmolaya le go fihla mo go lena a sešo a fihla.”

16Motlogolo wa Paulose a kwa talelo ye, ka gona a ya sebong a tsebiša Paulose. 17Ke mo Paulose a biditšego yo mongwe wa boralekgolo, a re go yena: “Iša lesogana le go rasekete, le na le taba ye le nyakago go mo sebela yona.” 18Ralekgolo yoo a tloga naye a mo iša go rasekete a re: “Mogolegwa Paulose o mpiditše a nkgopela gore ke tliše lesogana le go wena, ka ge le na le taba ye le nyakago go go botša yona.”

19Rasekete a mo swara ka seatla, a mo iša ka thoko, a mmotšiša a re: “Ke eng se o nyakago go ntshebela sona?”

20Lesogana la re: “Bajuda ba lakane go go kgopela gore gosasa o tliše Paulose Kgorongkgolo, mo nkego ba nyaka go botšišiša taba ya gagwe ka tlhokomelo ye kgolo. 21Fela o se ke wa ba theeletša, ka gobane banna ba bona ba ba fetago ba masome a mane ba tla be ba mo laletše. Bona ba ikanne gore ba ka se je goba ba nwa selo pele ba mmolaya. Ba šetše ba ikotišitše, ba emetše fela tumelelo ya gago.”

22Rasekete a re: “O se botše motho gore o ntshebetše taba ye.” Ke moka a lesa lesogana leo la tloga.

Paulose o romelwa go Mmušiši Felikise

23Rasekete a bitša boralekgolo ba babedi a re: “Lokišang bahlabani ba makgolo a mabedi ba go ya Kesarea, gotee le boradipere ba masome a a šupago le boramarumo ba makgolo a mabedi, gomme ba loke ka iri ya senyane mantšiboa. 24Paulose le yena le mo lokišetše dipeleša, gore ba kgone go mo iša go Mmušiši Felikise a bolokegile.” 25Ke mo rasekete a ngwadilego lengwalo la mohuta wo:

26“Nna, Klaudiose Lisiase, ke re madume go wena, mohlomphegi Mmušiši Felikise. 27Bajuda ba be ba swere monna yoo ba re ba a mmolaya. Ge ke seno kwa gore ke motho wa go bušwa Roma, ka ya le bahlabani ka mo hlakodiša. 28Ka ge ke be ke rata go kwa molato wo ba mmegago ka wona, ka mo iša Kgorongkgolo ya bona. 29Ka lemoga gore ga go molato wo a o obilego wo o dirago gore a swanele go bolawa goba go golegwa. Se ba mmegago ka sona e be e le dikgang mabapi le molao wa bona. 30E rile ge ke seno lemošwa gore o lakanwe, ka akgofa ka mo romela go wena. Balatofatši ba gagwe ke ba boditše gore tše ba mo latofatšago ka tšona ba tle ba di bolele mo pele ga gago.”

31Bahlabani ba ile ba phetha ka mo ba laetšwego ka gona. Ba tšea Paulose ba lala ba mo iša Antipatrise bošego. 32Ka le le latelago bahlabani ba maoto ba boela sebong ba lesa boradipere ba tšwela pele naye ka leeto. 33Bona ge ba fihla Kesarea, ba fa mmušiši lengwalo lela, ba mo gafela le Paulose. 34Mmušiši a re go bala lengwalo leo a botšiša Paulose gore o tšwa seleteng sefe. E rile ge a ekwa gore o tšwa Tsilitsia, 35a re go yena: “Ke tla go kwa ge balatofatši ba gago ba fihlile.” Ke moka a laela gore Paulose a letwe ka sebong sa Kgoši Heroda.

24

Paulose o bewa molato ke Bajuda

241Ge go fetile matšatši a mahlano Moprista yo Mogologolo, Ananiase, a ya Kesarea a na le bagolo ba bangwenyana ba setšhaba le mmoleledi yo ba rego ke Tertulose. Ba tla go Mmušiši Felikise, ba bega Paulose. 2-3Ke ge Paulose a bitšwa. Tertulose a thoma go mo latofatša a re:

“Mohlomphegi, re bile le boiketlo nako ye telele ge re bušwa ke wena, le setšhaba sa gaborena se holega ka ditlhabollo tše o di tlišago ka go bonela pele ga gago. Taba ye re e thabela ka mehla le mo gohle, gomme re go leboga e le ruri. 4Ke be ke sa rate go go ditela kudu, fela ke dio kgopela gore o re theeletše ka botho ge re go nyetlela taba ya rena. 5Monna yo re hweditše gore ke kgwara, ke mphapantšhi wa Bajuda lefaseng ka moka, ke ketapele ya bakgelogi ba go thwego ke Manasaretha. 6Le gona o lekile go tšhela Tempele setšhila gomme ra mo swara.24:6 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka ditemana 6b-8a tše di rego “Re be re ikemišeditše go mo sekiša go ya ka melao ya gaborena, melao ya Moshe, 7 fela rasekete Lisiase a tla gomme a re ubula yena. 8 Ke mo Lisiase a laetšego gore babegi ba gagwe ba tle go wena.” 7-8Ge o ka mmotšiša, o tla ikwela ka bowena tšohle tše re mo latofatšago ka tšona.” 9Bajuda ba napa ba mo tlatša, ba re taba tšeo di bjalo.

Paulose o iphetolela pele ga Mmušiši Felikise

10Mmušiši a kgwathetša Paulose gore a bolele, gomme Paulose a re:

“Ka ge ke tseba gore e šetše e le mengwaga ye mentši o le moahlodi wa setšhaba se, ke iphetolela ke phuthologile. 11Bjalo ka ge o ka kgonthiša ka bowena, go tloga mola ka yago Jerusalema go rapela go fihlela gonabjale, ga se matšatši a a fetago a lesome le a mabedi. 12Ga se ba ka ba nkhwetša ke phegišana le motho ka Tempeleng, goba ke ferekanya batho ka disinagogeng goba mo gongwe motseng. 13Ebile le bohlatse bja ditaba tše ba ntatofatšago ka tšona ga ba nabjo. 14Se ke sa se ganetšego mo pele ga gago ke gore ke rapela Modimo wa borakgolokhukhu ka go phela ka thuto ye bona ba rego ke ya bakgelogi, ke ntše ke dumela le tšohle tše di ngwadilwego ka melaong ya Moshe le ka dipukung tša baprofeta. 15Ke holofela bjalo ka bona gore Modimo o tla tsoša batho bohle bahung, ba go loka le ba go se loke. 16Ke ka lebaka leo ka mehla ke itekago gore ke se itshetshengwe mo pele ga Modimo le pele ga batho.

17

24:17-18
Dit. 21:17-28
“Ka morago ga ge ke tlogile Jerusalema mengwaga ye mentši, ke ile ka boela gona go išetša ba setšhaba sa gešo dimpho tše di fiwago bahloki, le go yo dira dihlabelo. 18Ke tšona tše ba nkhweditšego ke di dira ka Tempeleng ka morago ga ge ke phethile tirelo ya boitlhwekišo. Ke be ke se na lešaba, mokurukuru le wona o be o se gona. 19Fela Bajuda ba bangwe ba go tšwa nageng ya Asia ba be ba le gona. Ke bona ba bego ba swanetše go ba mo pele ga gago ba ntatofatša, ge eba ba na le se ba ka ntatofatšago ka sona. 20Ka ge ba se gona, bona ba ba lego mo a ba bolele molato wo ba mponego wona mola ke eme Kgorongkgolo ya bona, 21
24:21
Dit. 23:6
ntle le taba e tee ye ke ilego ka e bolela ka re: ‘Etse lehono le ntshekiša ka lebaka la ge ke dumela gore bahu ba tla tsoga.’ ”

22Felikise, yo a bego a tseba tša thuto ya Bokriste gabotse, a bušetša molato morago a re: “E tla re ge Lisiase, rasekete wa bahlabani, a tlile ka kgaola taba ya lena.” 23A laela ralekgolo gore a lete Paulose, fela a se ke a mo kgoka, le gona a dumelela bagwera ba gagwe gore ba mo tlišetše tše a di hlokago.

Paulose o išwa go Felikise le Drusila

24Ge go fetile matšatši a mmalwa Felikise a tla le mosadi wa gagwe, Drusila, yo e bego e le Mojuda. A re Paulose a tlišwe, gomme a mo theeletša ge a bolela ka tša tumelo go Kriste Jesu. 25Fela e rile ge Paulose a ntše a bolela mabapi le go phetha tše Modimo a di nyakago, le tša boitshwaro, le tša kahlolo ye e tlilogo ba gona, Felikise a tšhoga kudu mme a re: “Bjale o ka no sepela, ke tla tla ke go bitša gape ge ke hweditše sebaka.” 26Gape o be a holofetše gore Paulose o tla mo fa tsogolekobong; ke ka lebaka leo a bego a fela a mmitša a bolela le yena.

27Ge go fetile mengwaga ye mebedi Porkiose Festose a hlatlama Felikise. Felikise, ka ge a be a rata go ithatiša Bajuda, a tlogela Paulose ka kgolegong.