Sepedi 2000 (NSO00)
23

231Paulose a tseparela Kgorokgolo ka mahlo a re: “Bagešo, go fihla le lehono le le gatee ga ke itshetshengwe mabapi le ka mo ke phetšego ka gona pele ga Modimo.” 2Moprista yo Mogologolo, Ananiase, a laela bao ba bego ba eme kgauswi le Paulose gore ba mmethe molomo. 3

23:3
Mat. 23:27-28
Paulose a re go yena: “Modimo o tla betha wena, leboto le le takilwego towe! O duletše go nkahlola ka melao ya Moshe, etšwe o laela gore ke bethwe o tshela molao.”

4Bale ba go ema kgauswi le Paulose ba re: “Mmalo, o reng o roga Moprista yo Mogologolo wa Modimo?”

5

23:5
Eks. 22:27
Paulose a ba fetola a re: “Bagešo, nna ke be ke sa tsebe ge e le Moprista yo Mogologolo, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa omanya mmuši wa setšhaba sa geno.’ ”

6

23:6
Dit. 26:5
Baf. 3:5
Ka ge Paulose a be a tseba gore ba bangwe ba bona moo ke Basadusei, ba bangwe ke Bafarisei, a goelela moo Kgorongkgolo a re: “Bagešo, nna ke Mofarisei, Mofarisei wa Bafarisei. Ke sekišwa ka ge ke holofela gore bahu ba tla tsoga!”

7Ge a realo gwa tsoga kgang ya Bafarisei le Basadusei, gomme kgoro ya tšwa dikgao. 8

23:8
Mat. 22:23
Mar. 12:18
Luk. 20:27
Gape Basadusei ba re bahu ga ba tsoge, le gona ga go na barongwa, le meoya ga e gona, kganthe Bafarisei bona ba di dumela ka ditharo. 9Gwa tsoga tlhatlhariane, gomme boramangwalo ba bangwe ba e bego e le ba lekgotla la Bafarisei ba ema ba gatelela ba re: “Rena monna yo ga re bone a na le phošo. Mohlomongwe moya goba morongwa yo mongwenyana o boletše naye.”

10Kgang yeo e ile ya gakala mo rasekete a ilego a ba a tšhoga gore Paulose o tla rathagantšhwa. Ka gona a laela bahlabani gore ba ye ba mo tloše kgorong ba mmušetše ka sebong.

11Bošegong bjoo Morena a ema kgauswi le Paulose a re: “O bete pelo, Paulose, gobane bjalo ka ge o ntlhatsetše mo Jerusalema, le kua Roma o swanetše go ntlhatsela.”

Bajuda ba lakana go bolaya Paulose

12Ge go esa Bajuda ba bangwe ba lakana. Ba ikana gore ba ka se je goba ba nwa selo pele ba bolaya Paulose. 13Ba ba lakanego bjalo e be e le ba ba fetago ba masome a mane. 14Ke moka ba ya go baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba, ba fihla ba re: “Re ipofile ka go ikana re tiišitše ra re re ka se je goba ra nwa selo pele re bolaya Paulose. 15Bjale ge, lena le ba Kgorokgolo kgopelang rasekete wa bahlabani gore a tliše Paulose mono go lena mo nkego le nyaka go botšiša taba ya gagwe ka tlhokomelo ye kgolo. Gomme rena re šetše re itokišeditše go mmolaya le go fihla mo go lena a sešo a fihla.”

16Motlogolo wa Paulose a kwa talelo ye, ka gona a ya sebong a tsebiša Paulose. 17Ke mo Paulose a biditšego yo mongwe wa boralekgolo, a re go yena: “Iša lesogana le go rasekete, le na le taba ye le nyakago go mo sebela yona.” 18Ralekgolo yoo a tloga naye a mo iša go rasekete a re: “Mogolegwa Paulose o mpiditše a nkgopela gore ke tliše lesogana le go wena, ka ge le na le taba ye le nyakago go go botša yona.”

19Rasekete a mo swara ka seatla, a mo iša ka thoko, a mmotšiša a re: “Ke eng se o nyakago go ntshebela sona?”

20Lesogana la re: “Bajuda ba lakane go go kgopela gore gosasa o tliše Paulose Kgorongkgolo, mo nkego ba nyaka go botšišiša taba ya gagwe ka tlhokomelo ye kgolo. 21Fela o se ke wa ba theeletša, ka gobane banna ba bona ba ba fetago ba masome a mane ba tla be ba mo laletše. Bona ba ikanne gore ba ka se je goba ba nwa selo pele ba mmolaya. Ba šetše ba ikotišitše, ba emetše fela tumelelo ya gago.”

22Rasekete a re: “O se botše motho gore o ntshebetše taba ye.” Ke moka a lesa lesogana leo la tloga.

Paulose o romelwa go Mmušiši Felikise

23Rasekete a bitša boralekgolo ba babedi a re: “Lokišang bahlabani ba makgolo a mabedi ba go ya Kesarea, gotee le boradipere ba masome a a šupago le boramarumo ba makgolo a mabedi, gomme ba loke ka iri ya senyane mantšiboa. 24Paulose le yena le mo lokišetše dipeleša, gore ba kgone go mo iša go Mmušiši Felikise a bolokegile.” 25Ke mo rasekete a ngwadilego lengwalo la mohuta wo:

26“Nna, Klaudiose Lisiase, ke re madume go wena, mohlomphegi Mmušiši Felikise. 27Bajuda ba be ba swere monna yoo ba re ba a mmolaya. Ge ke seno kwa gore ke motho wa go bušwa Roma, ka ya le bahlabani ka mo hlakodiša. 28Ka ge ke be ke rata go kwa molato wo ba mmegago ka wona, ka mo iša Kgorongkgolo ya bona. 29Ka lemoga gore ga go molato wo a o obilego wo o dirago gore a swanele go bolawa goba go golegwa. Se ba mmegago ka sona e be e le dikgang mabapi le molao wa bona. 30E rile ge ke seno lemošwa gore o lakanwe, ka akgofa ka mo romela go wena. Balatofatši ba gagwe ke ba boditše gore tše ba mo latofatšago ka tšona ba tle ba di bolele mo pele ga gago.”

31Bahlabani ba ile ba phetha ka mo ba laetšwego ka gona. Ba tšea Paulose ba lala ba mo iša Antipatrise bošego. 32Ka le le latelago bahlabani ba maoto ba boela sebong ba lesa boradipere ba tšwela pele naye ka leeto. 33Bona ge ba fihla Kesarea, ba fa mmušiši lengwalo lela, ba mo gafela le Paulose. 34Mmušiši a re go bala lengwalo leo a botšiša Paulose gore o tšwa seleteng sefe. E rile ge a ekwa gore o tšwa Tsilitsia, 35a re go yena: “Ke tla go kwa ge balatofatši ba gago ba fihlile.” Ke moka a laela gore Paulose a letwe ka sebong sa Kgoši Heroda.