Sepedi 2000 (NSO00)
21

Paulose o ya Jerusalema

211Ge re seno laelana nabo ra tloga ka leselawatle ra leba Kose thwii, ra ba ra yo fihla. Ka le le latelago ra fihla Rodose, gomme go tloga moo ra fetela Patara. 2Ra fihla ra hwetša leselawatle le le yago Fenikia, ra re go le namela, ra tloga. 3Ge re fihla mo re bonago sehlakahlaka sa Saeprose, ra se pota ka letsogong la manngele go leba Siria, ra fihla motseng wa Tirose moo leselawatle le bego le iša diphahla. 4Ra fihla ra hwetša badumedi moo gomme ra dula nabo matšatši a a šupago. Bona ba botša Paulose ba tutuetšwa ke Moya wo Mokgethwa ba re a se ke a fetela Jerusalema. 5Ge re seno fetša matšatši ao le bona ra tloga ra wela tsela. Ba re felesetša ka moka ga bona, le ka basadi le bana, ba re fihliša ka ntle ga motse. Ge re le lešing la lewatle ra khunama ka dikhuru ra rapela. 6Ke moka ra laelana, rena ra namela leselawatle mola bona ba boela gae.

7Go tloga Tirose ra tšwela pele ka leeto ra goroga Petolemaise. Ra fihla ra dumediša badumedi mme ra hlwa nabo tšatši le tee. 8

21:8
Dit. 6:5
8:5
Ka le le latelago ra fetela Kesarea. Gona ra fihla ra dula ka ga moebangedi Filipi yo e bego e le yo mongwe wa bathuši bale ba go šupa.21:8 “bathuši bale ba go šupa” Lebelela Dit. 6:5. 9O be a na le barwedi ba bane ba ba sego ba nyalwa bao ba bego ba na le mpho ya go bega molaetša wa Modimo. 10
21:10
Dit. 11:28
E rile ge e šetše e le matšatši re le moo gwa fihla moprofeta yo ba rego ke Agabose wa go tšwa Judea. 11A tla go rena, a tšea lepanta la Paulose, a ipofa maoto le matsogo ka lona a re: “Moya wo Mokgethwa o re: ‘Mong wa lepanta le Bajuda ba ya go mmofa ka mokgwa wo kua Jerusalema, ba mo gafela baditšhaba.’ ”

12Ge re ekwa a realo, rena le badumedi ba moo ra rapela Paulose gore a se ye Jerusalema. 13Yena a re fetola ka go re: “Le reng le lla le nyaka go ntlhanamiša? Gape nna ke itokišeditše e sego fela go bofša, eupša le go bolaelwa Morena Jesu kua Jerusalema.”

14Ge a re palela bjalo, ra ineela ra re: “A go phethwe thato ya Morena.”

15Ge go fetile matšatši ao, ra itokiša ra ya Jerusalema. 16Badumedi ba bangwe ba go tšwa Kesarea le bona ba ya le rena, ba re iša go Monasone wa go tšwa Saeprose yo e bego e le modumedi wa kgale, yo re bego re yo dula ka ga gagwe.

Paulose o etela Jakobose

17Ge re fihla Jerusalema badumedi ba re amogela ka lethabo. 18Ka le le latelago Paulose a ya le rena go bona Jakobose; le bagolo ba phuthego ka moka ba be ba le gona. 19Paulose a re go ba dumediša a ba anegela ka botlalo tšohle tše Modimo a di dirilego ka yena go baditšhaba. 20Ge ba seno di kwa, bohle ba reta Modimo. Ke moka ba re go Paulose: “Ngwanešo, le wena o a iponela ka bowena gore ke dikete tše kaakang tša Bajuda ba ba dumetšego, le gore bohle ba botegela molao wa Moshe bjang. 21Ba boditšwe gore wena o ruta Bajuda bohle ba ba falaletšego baditšhabeng gore ba kgeloge molaong wa Moshe; o re ba se ke ba bolotša bana ba bona, le gona ba se ke ba latela ditlwaedi tša Sejuda. 22Bjale go ka dirwang? Gobane go tla kwala gore o tlile fa. 23

21:23-24
Num. 6:13-21
Dira se re go botšago sona. Go na le banna ba bane mo ba ba ikannego. 24Sepela nabo le yo phetha tirelo ya boitlhwekišo, gomme o ba lefele tšhelete ya tlhwekišo gore ba kgone go ipoolwa dihlogo.21:24 “ipoola dihlogo” Lebelela Dit. 18:18. Ke mo bohle ba tlago tseba gore go tše ba di boditšwego ka wena ga go therešo, gomme o phela ka molao wa Moshe. 25
21:25
Dit. 15:29
Ge e le baditšhaba ba ba sokologilego bona re ba ngwaletše lengwalo ra ba botša gore re kwane gore ba ile dinama tša didimo, le bobete, le dinama tša diphoofolo tše di kgamilwego, le go nyalana ga lešika.”

26Ka le le latelago Paulose a tloga le banna bao a yo phetha le bona tirelo ya boitlhwekišo. Ke moka a ya ka Tempeleng a bega gore nako ya gagwe ya matšatši a boitlhwekišo e tla fela neng, ge yo mongwe le yo mongwe wa bona a tlilo direlwa sehlabelo.

Paulose o swarwa ka Tempeleng

27E rile ge matšatši ao a go šupa a šetše a eya mafelelong, Bajuda ba bangwe ba go tšwa nageng ya Asia ba bona Paulose ka Tempeleng. Ba hlohleletša lešaba ka moka, ba mo swara. 28Ba goa ba re: “Lena banna ba Israele, thušang! Monna yo ke yena yo a rutago batho ka moka mo gohle a ba fapantšha le setšhaba le melao ya Moshe le Tempele ye. Ebile bjale o tlišitše baditšhaba ka mo Tempeleng, gomme o tšhetše lefelo le lekgethwa le setšhila!” 29

21:29
Dit. 20:4
Ba realo ka ge ba mmone motseng a na le Trofimose wa Efeso, gomme ba hloma nke o tsene le yena ka Tempeleng.

30Gwa tsoga mmudubudu motseng ka moka, setšhaba sa bokana ka lephakuphaku; ba swara Paulose, ba mo goga ba mo ntšha ka Tempeleng, gomme mejako ya tswalelwa ka pela. 31E rile ba sa re ba a mmolaya, rasekete wa bahlabani a hlabelwa mokgoši wa gore motseng wohle wa Jerusalema go tsogile kgaruru. 32A akgofa a tloga le bahlabani le boralekgolo ba bangwenyana ba bahlabani ba hlaganela kua lešabeng. Ge ba mmona a na le bahlabani ba lesa go keketa Paulose. 33Yena a ya go Paulose, a mo swara, a laela gore a kgokwe ka diketane tše pedi. Ke moka a botšiša gore motho yoo ke mang, le gore o dirileng. 34Ba bangwe moo lešabeng ba goa tša bona, bangwe ba goa tše dingwe – ya ba tlhatlhariane fela ya go šitiša rasekete go kwa se e lego taba; ka gona a laela gore Paulose a išwe sebong. 35Ge ba fihla manamelong bahlabani ba mo kuka gore ba mo phephiše bogale bja lešaba. 36Bohle ba be ba ba šetše morago ba goa ba re: “Mmolayeng!”

Paulose o a iphetolela

37E rile ge bahlabani ba re ba mo iša ka sebong, a re go rasekete: “Na nka se bolele le wena?”

Yena a mmotšiša a re: “Kganthe o tseba Segerike? 38Gona ga se wena Moegepeta yola wa go tsoša mmudubudu malobanyana mo, a ya lešokeng le batšhošetši ba dikete tše nne, kgane o yena?”

39Paulose a mo fetola a re: “Nna ke Mojuda wa motse wa Tarsose kua Tsilitsia; ke modudi wa motse wo o tsebegago. Ke a go kgopela, hle, ntumelele go bolela le lešaba le.”

40Rasekete a mo dumelela, gomme Paulose a ema manamelong, a homotša lešaba ka seatla. Ge ba rile tuu, a bolela le bona ka Seheberu a re:

22

221“Bagešo le lena botate, ntheeletšeng ge ke iphetolela mo go lena!” 2Ge ba ekwa a bolela nabo ka Seheberu, ba nama ba homolela ruri, gomme yena a tšwela pele a re:

3

22:3
Dit. 5:34-39
“Ke nna Mojuda. Ke tswaletšwe motseng wa Tarsose kua Tsilitsia, fela ka godišetšwa mo motseng wo ke le morutiwa wa Gamaliele. Ke rutilwe ka šedi ye kgolo go phetha melao ya borakgolokhukhu ba rena, gomme ka ba mogale wa Modimo go etša lena bohle lehono. 4
22:4-5
Dit. 8:3
26:9-11
Ka hlomara ba go sepela ka tsela ya Bokriste gore ba be ba hwe. Ka swara banna le basadi ka ba lahlela kgolegong. 5Ba ba kago ntlhatsela gore ke bolela nnete ke Moprista yo Mogologolo le Kgorokgolo yohle. Ke bona ba bego ba mpha mangwalo a a ngwaletšwego Bajudakarena kua Damaskose, gomme ka ya gona gore le ba ba lego kua ke ba sware ke ba bušetše mo Jerusalema gore ba tle ba otlwe.”

Paulose o anega tša tshokologo ya gagwe

(Dit. 9:1-19; 26:12-18)

6“Ka re ke ntše ke sepela ke batametše motse wa Damaskose ka nako tša mosegare wo mogolo, seetša se segolo se se tšwago legodimong sa nkgadimela ka mathoko ohle. 7Ka wela fase, ka kwa lentšu le re: ‘Saulo, Saulo, o ntlhomaretšeng?’ 8Nna ka botšiša ka re: ‘Ke wena mang, Morena?’ Yena a re: ‘Ke nna Jesu wa Nasaretha yo o mo hlomerego.’ 9Ba ba bego ba sepela le nna ba bona seetša, fela ba se kwe lentšu la yo a bolelago le nna. 10Ka botšiša ka re: ‘Ke direng, Morena?’ Morena a re go nna: ‘Emelela o ye ka mola motseng wa Damaskose moo o tlago botšwa tšohle tše Modimo a go beetšego tšona gore o di dire.’ 11Ke be ke foufaditšwe ke go phadima ga seetša seo, ka gona ba ba sepelago le nna ba ntlhahla ka letsogo ba nkiša Damaskose.

12“Monna yo mongwe yo ba rego ke Ananiase, morapedi wa go phetha melao ya Moshe le gona wa go hlompšha ke Bajuda bohle ba ba agilego moo, 13a tla go nna moo motseng, a ema kgauswi ga ka a re: ‘Saulo, ngwanešo, foufologa!’ Ka foufologa le semeetseng mme ka mmona. 14A re: ‘Modimo wa borakgolokhukhu ba rena o šetše a go kgethile gore o tsebe thato ya gagwe, o bone Moloki, o mo kwe ge a bolela ka wa gagwe molomo. 15O tla ba hlatse ya gagwe, wa botša bohle tše o di bonego gape o di kwelego. 16Gomme bjale o sa diegelang? Ema o kolobetšwe gomme o hlatswiwe dibe tša gago o mo rapele.’ ”

Morena o laya Paulose go yo begela baditšhaba Taba ye Botse

17“E rile ge ke boetše mono Jerusalema ke rapela ka Tempeleng, ka tsenwa ke moya, ka bona pono. 18Ka bona Morena, mme a re go nna: ‘Itlhaganele o tloge mo Jerusalema ka pela, ka gobane batho ba mo ba ka se amogele bohlatse bjo o mpolelago ka bjona.’ 19Nna ka mo fetola ka re: ‘Morena, bona beng ba a tseba gore ke be ke eya ka disinagogeng ke swara ba ba dumelago go wena ke bile ke ba betha. 20

22:20
Dit. 7:58
Le mohla wola go bolawa hlatse ya gago, Stefane, le nna ke be ke le gona ke thabetše polao ya gagwe, ke letile diaparo tša babolai ba gagwe.’ 21Morena a re: ‘Sepela, gobane ke nyaka go go roma kgole baditšhabeng.’ ”

Tša Paulose le rasekete wa bahlabani

22Lešaba le mo theeleditše go fihlela ge a bolela mantšu ao, ya ba ba goa ba re: “Wa mohuta wo a a tlošwe lefaseng! Ga se a swanela go phela!” 23Ba tsoša tlhatlhariane, ba foša diaparo godimo, ba thuntšhetša le marole godimo. 24Rasekete a laela gore Paulose a tsentšhwe ka sebong, a otlwe ka tshelane, a bolele gore Bajuda ba reng ba mo hlabela lešata le lekaaka. 25E rile ge ba mmapotše gore a otlwe, yena a botšiša ralekgolo yo a bego a eme moo a re: “Kgane le dumeletšwe go otla Moroma, le go sekišwa a se a ka a sekišwa!”

26Ralekgolo yoo a re go kwa Paulose a realo a ya go rasekete, a mmotšiša a re: “Na o nyaka go dirang, wena? Gape motho yo ke Moroma!”

27Ke ge rasekete a eya go Paulose, a mmotšiša a re: “Nke o mpotše: Na o Moroma?”

Paulose a re: “Ee”.

28Rasekete a re: “Nna Boroma bjo ke itheketše bjona ka tšhelete ye ntši.”

Paulose yena a re: “Gomme nna ke bješo ka tswalo.”

29Ke mo bao ba bego ba tlilo mo sekišiša ba namilego ba hunyela, gomme le rasekete yola a tšhoga ge a lemoga gore Paulose ke Moroma mme yena o mo kgokile ka diketane.

Paulose o išwa Kgorongkgolo

30Rasekete o be a nyaka go tseba gabotse se Paulose a latofatšwago ke Bajuda ka sona; ka gona, ka le le latelago a laela gore Paulose a kgokollwe diketane, le gore baprista ba bagolo le Kgorokgolo yohle ba tle pitšong. Ke moka a tšea Paulose a mo emiša pele ga bona.

23

231Paulose a tseparela Kgorokgolo ka mahlo a re: “Bagešo, go fihla le lehono le le gatee ga ke itshetshengwe mabapi le ka mo ke phetšego ka gona pele ga Modimo.” 2Moprista yo Mogologolo, Ananiase, a laela bao ba bego ba eme kgauswi le Paulose gore ba mmethe molomo. 3

23:3
Mat. 23:27-28
Paulose a re go yena: “Modimo o tla betha wena, leboto le le takilwego towe! O duletše go nkahlola ka melao ya Moshe, etšwe o laela gore ke bethwe o tshela molao.”

4Bale ba go ema kgauswi le Paulose ba re: “Mmalo, o reng o roga Moprista yo Mogologolo wa Modimo?”

5

23:5
Eks. 22:27
Paulose a ba fetola a re: “Bagešo, nna ke be ke sa tsebe ge e le Moprista yo Mogologolo, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa omanya mmuši wa setšhaba sa geno.’ ”

6

23:6
Dit. 26:5
Baf. 3:5
Ka ge Paulose a be a tseba gore ba bangwe ba bona moo ke Basadusei, ba bangwe ke Bafarisei, a goelela moo Kgorongkgolo a re: “Bagešo, nna ke Mofarisei, Mofarisei wa Bafarisei. Ke sekišwa ka ge ke holofela gore bahu ba tla tsoga!”

7Ge a realo gwa tsoga kgang ya Bafarisei le Basadusei, gomme kgoro ya tšwa dikgao. 8

23:8
Mat. 22:23
Mar. 12:18
Luk. 20:27
Gape Basadusei ba re bahu ga ba tsoge, le gona ga go na barongwa, le meoya ga e gona, kganthe Bafarisei bona ba di dumela ka ditharo. 9Gwa tsoga tlhatlhariane, gomme boramangwalo ba bangwe ba e bego e le ba lekgotla la Bafarisei ba ema ba gatelela ba re: “Rena monna yo ga re bone a na le phošo. Mohlomongwe moya goba morongwa yo mongwenyana o boletše naye.”

10Kgang yeo e ile ya gakala mo rasekete a ilego a ba a tšhoga gore Paulose o tla rathagantšhwa. Ka gona a laela bahlabani gore ba ye ba mo tloše kgorong ba mmušetše ka sebong.

11Bošegong bjoo Morena a ema kgauswi le Paulose a re: “O bete pelo, Paulose, gobane bjalo ka ge o ntlhatsetše mo Jerusalema, le kua Roma o swanetše go ntlhatsela.”

Bajuda ba lakana go bolaya Paulose

12Ge go esa Bajuda ba bangwe ba lakana. Ba ikana gore ba ka se je goba ba nwa selo pele ba bolaya Paulose. 13Ba ba lakanego bjalo e be e le ba ba fetago ba masome a mane. 14Ke moka ba ya go baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba, ba fihla ba re: “Re ipofile ka go ikana re tiišitše ra re re ka se je goba ra nwa selo pele re bolaya Paulose. 15Bjale ge, lena le ba Kgorokgolo kgopelang rasekete wa bahlabani gore a tliše Paulose mono go lena mo nkego le nyaka go botšiša taba ya gagwe ka tlhokomelo ye kgolo. Gomme rena re šetše re itokišeditše go mmolaya le go fihla mo go lena a sešo a fihla.”

16Motlogolo wa Paulose a kwa talelo ye, ka gona a ya sebong a tsebiša Paulose. 17Ke mo Paulose a biditšego yo mongwe wa boralekgolo, a re go yena: “Iša lesogana le go rasekete, le na le taba ye le nyakago go mo sebela yona.” 18Ralekgolo yoo a tloga naye a mo iša go rasekete a re: “Mogolegwa Paulose o mpiditše a nkgopela gore ke tliše lesogana le go wena, ka ge le na le taba ye le nyakago go go botša yona.”

19Rasekete a mo swara ka seatla, a mo iša ka thoko, a mmotšiša a re: “Ke eng se o nyakago go ntshebela sona?”

20Lesogana la re: “Bajuda ba lakane go go kgopela gore gosasa o tliše Paulose Kgorongkgolo, mo nkego ba nyaka go botšišiša taba ya gagwe ka tlhokomelo ye kgolo. 21Fela o se ke wa ba theeletša, ka gobane banna ba bona ba ba fetago ba masome a mane ba tla be ba mo laletše. Bona ba ikanne gore ba ka se je goba ba nwa selo pele ba mmolaya. Ba šetše ba ikotišitše, ba emetše fela tumelelo ya gago.”

22Rasekete a re: “O se botše motho gore o ntshebetše taba ye.” Ke moka a lesa lesogana leo la tloga.

Paulose o romelwa go Mmušiši Felikise

23Rasekete a bitša boralekgolo ba babedi a re: “Lokišang bahlabani ba makgolo a mabedi ba go ya Kesarea, gotee le boradipere ba masome a a šupago le boramarumo ba makgolo a mabedi, gomme ba loke ka iri ya senyane mantšiboa. 24Paulose le yena le mo lokišetše dipeleša, gore ba kgone go mo iša go Mmušiši Felikise a bolokegile.” 25Ke mo rasekete a ngwadilego lengwalo la mohuta wo:

26“Nna, Klaudiose Lisiase, ke re madume go wena, mohlomphegi Mmušiši Felikise. 27Bajuda ba be ba swere monna yoo ba re ba a mmolaya. Ge ke seno kwa gore ke motho wa go bušwa Roma, ka ya le bahlabani ka mo hlakodiša. 28Ka ge ke be ke rata go kwa molato wo ba mmegago ka wona, ka mo iša Kgorongkgolo ya bona. 29Ka lemoga gore ga go molato wo a o obilego wo o dirago gore a swanele go bolawa goba go golegwa. Se ba mmegago ka sona e be e le dikgang mabapi le molao wa bona. 30E rile ge ke seno lemošwa gore o lakanwe, ka akgofa ka mo romela go wena. Balatofatši ba gagwe ke ba boditše gore tše ba mo latofatšago ka tšona ba tle ba di bolele mo pele ga gago.”

31Bahlabani ba ile ba phetha ka mo ba laetšwego ka gona. Ba tšea Paulose ba lala ba mo iša Antipatrise bošego. 32Ka le le latelago bahlabani ba maoto ba boela sebong ba lesa boradipere ba tšwela pele naye ka leeto. 33Bona ge ba fihla Kesarea, ba fa mmušiši lengwalo lela, ba mo gafela le Paulose. 34Mmušiši a re go bala lengwalo leo a botšiša Paulose gore o tšwa seleteng sefe. E rile ge a ekwa gore o tšwa Tsilitsia, 35a re go yena: “Ke tla go kwa ge balatofatši ba gago ba fihlile.” Ke moka a laela gore Paulose a letwe ka sebong sa Kgoši Heroda.