Sepedi 2000 (NSO00)
22

221“Bagešo le lena botate, ntheeletšeng ge ke iphetolela mo go lena!” 2Ge ba ekwa a bolela nabo ka Seheberu, ba nama ba homolela ruri, gomme yena a tšwela pele a re:

3

22:3
Dit. 5:34-39
“Ke nna Mojuda. Ke tswaletšwe motseng wa Tarsose kua Tsilitsia, fela ka godišetšwa mo motseng wo ke le morutiwa wa Gamaliele. Ke rutilwe ka šedi ye kgolo go phetha melao ya borakgolokhukhu ba rena, gomme ka ba mogale wa Modimo go etša lena bohle lehono. 4
22:4-5
Dit. 8:3
26:9-11
Ka hlomara ba go sepela ka tsela ya Bokriste gore ba be ba hwe. Ka swara banna le basadi ka ba lahlela kgolegong. 5Ba ba kago ntlhatsela gore ke bolela nnete ke Moprista yo Mogologolo le Kgorokgolo yohle. Ke bona ba bego ba mpha mangwalo a a ngwaletšwego Bajudakarena kua Damaskose, gomme ka ya gona gore le ba ba lego kua ke ba sware ke ba bušetše mo Jerusalema gore ba tle ba otlwe.”

Paulose o anega tša tshokologo ya gagwe

(Dit. 9:1-19; 26:12-18)

6“Ka re ke ntše ke sepela ke batametše motse wa Damaskose ka nako tša mosegare wo mogolo, seetša se segolo se se tšwago legodimong sa nkgadimela ka mathoko ohle. 7Ka wela fase, ka kwa lentšu le re: ‘Saulo, Saulo, o ntlhomaretšeng?’ 8Nna ka botšiša ka re: ‘Ke wena mang, Morena?’ Yena a re: ‘Ke nna Jesu wa Nasaretha yo o mo hlomerego.’ 9Ba ba bego ba sepela le nna ba bona seetša, fela ba se kwe lentšu la yo a bolelago le nna. 10Ka botšiša ka re: ‘Ke direng, Morena?’ Morena a re go nna: ‘Emelela o ye ka mola motseng wa Damaskose moo o tlago botšwa tšohle tše Modimo a go beetšego tšona gore o di dire.’ 11Ke be ke foufaditšwe ke go phadima ga seetša seo, ka gona ba ba sepelago le nna ba ntlhahla ka letsogo ba nkiša Damaskose.

12“Monna yo mongwe yo ba rego ke Ananiase, morapedi wa go phetha melao ya Moshe le gona wa go hlompšha ke Bajuda bohle ba ba agilego moo, 13a tla go nna moo motseng, a ema kgauswi ga ka a re: ‘Saulo, ngwanešo, foufologa!’ Ka foufologa le semeetseng mme ka mmona. 14A re: ‘Modimo wa borakgolokhukhu ba rena o šetše a go kgethile gore o tsebe thato ya gagwe, o bone Moloki, o mo kwe ge a bolela ka wa gagwe molomo. 15O tla ba hlatse ya gagwe, wa botša bohle tše o di bonego gape o di kwelego. 16Gomme bjale o sa diegelang? Ema o kolobetšwe gomme o hlatswiwe dibe tša gago o mo rapele.’ ”

Morena o laya Paulose go yo begela baditšhaba Taba ye Botse

17“E rile ge ke boetše mono Jerusalema ke rapela ka Tempeleng, ka tsenwa ke moya, ka bona pono. 18Ka bona Morena, mme a re go nna: ‘Itlhaganele o tloge mo Jerusalema ka pela, ka gobane batho ba mo ba ka se amogele bohlatse bjo o mpolelago ka bjona.’ 19Nna ka mo fetola ka re: ‘Morena, bona beng ba a tseba gore ke be ke eya ka disinagogeng ke swara ba ba dumelago go wena ke bile ke ba betha. 20

22:20
Dit. 7:58
Le mohla wola go bolawa hlatse ya gago, Stefane, le nna ke be ke le gona ke thabetše polao ya gagwe, ke letile diaparo tša babolai ba gagwe.’ 21Morena a re: ‘Sepela, gobane ke nyaka go go roma kgole baditšhabeng.’ ”

Tša Paulose le rasekete wa bahlabani

22Lešaba le mo theeleditše go fihlela ge a bolela mantšu ao, ya ba ba goa ba re: “Wa mohuta wo a a tlošwe lefaseng! Ga se a swanela go phela!” 23Ba tsoša tlhatlhariane, ba foša diaparo godimo, ba thuntšhetša le marole godimo. 24Rasekete a laela gore Paulose a tsentšhwe ka sebong, a otlwe ka tshelane, a bolele gore Bajuda ba reng ba mo hlabela lešata le lekaaka. 25E rile ge ba mmapotše gore a otlwe, yena a botšiša ralekgolo yo a bego a eme moo a re: “Kgane le dumeletšwe go otla Moroma, le go sekišwa a se a ka a sekišwa!”

26Ralekgolo yoo a re go kwa Paulose a realo a ya go rasekete, a mmotšiša a re: “Na o nyaka go dirang, wena? Gape motho yo ke Moroma!”

27Ke ge rasekete a eya go Paulose, a mmotšiša a re: “Nke o mpotše: Na o Moroma?”

Paulose a re: “Ee”.

28Rasekete a re: “Nna Boroma bjo ke itheketše bjona ka tšhelete ye ntši.”

Paulose yena a re: “Gomme nna ke bješo ka tswalo.”

29Ke mo bao ba bego ba tlilo mo sekišiša ba namilego ba hunyela, gomme le rasekete yola a tšhoga ge a lemoga gore Paulose ke Moroma mme yena o mo kgokile ka diketane.

Paulose o išwa Kgorongkgolo

30Rasekete o be a nyaka go tseba gabotse se Paulose a latofatšwago ke Bajuda ka sona; ka gona, ka le le latelago a laela gore Paulose a kgokollwe diketane, le gore baprista ba bagolo le Kgorokgolo yohle ba tle pitšong. Ke moka a tšea Paulose a mo emiša pele ga bona.