Sepedi 2000 (NSO00)
21

Paulose o ya Jerusalema

211Ge re seno laelana nabo ra tloga ka leselawatle ra leba Kose thwii, ra ba ra yo fihla. Ka le le latelago ra fihla Rodose, gomme go tloga moo ra fetela Patara. 2Ra fihla ra hwetša leselawatle le le yago Fenikia, ra re go le namela, ra tloga. 3Ge re fihla mo re bonago sehlakahlaka sa Saeprose, ra se pota ka letsogong la manngele go leba Siria, ra fihla motseng wa Tirose moo leselawatle le bego le iša diphahla. 4Ra fihla ra hwetša badumedi moo gomme ra dula nabo matšatši a a šupago. Bona ba botša Paulose ba tutuetšwa ke Moya wo Mokgethwa ba re a se ke a fetela Jerusalema. 5Ge re seno fetša matšatši ao le bona ra tloga ra wela tsela. Ba re felesetša ka moka ga bona, le ka basadi le bana, ba re fihliša ka ntle ga motse. Ge re le lešing la lewatle ra khunama ka dikhuru ra rapela. 6Ke moka ra laelana, rena ra namela leselawatle mola bona ba boela gae.

7Go tloga Tirose ra tšwela pele ka leeto ra goroga Petolemaise. Ra fihla ra dumediša badumedi mme ra hlwa nabo tšatši le tee. 8

21:8
Dit. 6:5
8:5
Ka le le latelago ra fetela Kesarea. Gona ra fihla ra dula ka ga moebangedi Filipi yo e bego e le yo mongwe wa bathuši bale ba go šupa.21:8 “bathuši bale ba go šupa” Lebelela Dit. 6:5. 9O be a na le barwedi ba bane ba ba sego ba nyalwa bao ba bego ba na le mpho ya go bega molaetša wa Modimo. 10
21:10
Dit. 11:28
E rile ge e šetše e le matšatši re le moo gwa fihla moprofeta yo ba rego ke Agabose wa go tšwa Judea. 11A tla go rena, a tšea lepanta la Paulose, a ipofa maoto le matsogo ka lona a re: “Moya wo Mokgethwa o re: ‘Mong wa lepanta le Bajuda ba ya go mmofa ka mokgwa wo kua Jerusalema, ba mo gafela baditšhaba.’ ”

12Ge re ekwa a realo, rena le badumedi ba moo ra rapela Paulose gore a se ye Jerusalema. 13Yena a re fetola ka go re: “Le reng le lla le nyaka go ntlhanamiša? Gape nna ke itokišeditše e sego fela go bofša, eupša le go bolaelwa Morena Jesu kua Jerusalema.”

14Ge a re palela bjalo, ra ineela ra re: “A go phethwe thato ya Morena.”

15Ge go fetile matšatši ao, ra itokiša ra ya Jerusalema. 16Badumedi ba bangwe ba go tšwa Kesarea le bona ba ya le rena, ba re iša go Monasone wa go tšwa Saeprose yo e bego e le modumedi wa kgale, yo re bego re yo dula ka ga gagwe.

Paulose o etela Jakobose

17Ge re fihla Jerusalema badumedi ba re amogela ka lethabo. 18Ka le le latelago Paulose a ya le rena go bona Jakobose; le bagolo ba phuthego ka moka ba be ba le gona. 19Paulose a re go ba dumediša a ba anegela ka botlalo tšohle tše Modimo a di dirilego ka yena go baditšhaba. 20Ge ba seno di kwa, bohle ba reta Modimo. Ke moka ba re go Paulose: “Ngwanešo, le wena o a iponela ka bowena gore ke dikete tše kaakang tša Bajuda ba ba dumetšego, le gore bohle ba botegela molao wa Moshe bjang. 21Ba boditšwe gore wena o ruta Bajuda bohle ba ba falaletšego baditšhabeng gore ba kgeloge molaong wa Moshe; o re ba se ke ba bolotša bana ba bona, le gona ba se ke ba latela ditlwaedi tša Sejuda. 22Bjale go ka dirwang? Gobane go tla kwala gore o tlile fa. 23

21:23-24
Num. 6:13-21
Dira se re go botšago sona. Go na le banna ba bane mo ba ba ikannego. 24Sepela nabo le yo phetha tirelo ya boitlhwekišo, gomme o ba lefele tšhelete ya tlhwekišo gore ba kgone go ipoolwa dihlogo.21:24 “ipoola dihlogo” Lebelela Dit. 18:18. Ke mo bohle ba tlago tseba gore go tše ba di boditšwego ka wena ga go therešo, gomme o phela ka molao wa Moshe. 25
21:25
Dit. 15:29
Ge e le baditšhaba ba ba sokologilego bona re ba ngwaletše lengwalo ra ba botša gore re kwane gore ba ile dinama tša didimo, le bobete, le dinama tša diphoofolo tše di kgamilwego, le go nyalana ga lešika.”

26Ka le le latelago Paulose a tloga le banna bao a yo phetha le bona tirelo ya boitlhwekišo. Ke moka a ya ka Tempeleng a bega gore nako ya gagwe ya matšatši a boitlhwekišo e tla fela neng, ge yo mongwe le yo mongwe wa bona a tlilo direlwa sehlabelo.

Paulose o swarwa ka Tempeleng

27E rile ge matšatši ao a go šupa a šetše a eya mafelelong, Bajuda ba bangwe ba go tšwa nageng ya Asia ba bona Paulose ka Tempeleng. Ba hlohleletša lešaba ka moka, ba mo swara. 28Ba goa ba re: “Lena banna ba Israele, thušang! Monna yo ke yena yo a rutago batho ka moka mo gohle a ba fapantšha le setšhaba le melao ya Moshe le Tempele ye. Ebile bjale o tlišitše baditšhaba ka mo Tempeleng, gomme o tšhetše lefelo le lekgethwa le setšhila!” 29

21:29
Dit. 20:4
Ba realo ka ge ba mmone motseng a na le Trofimose wa Efeso, gomme ba hloma nke o tsene le yena ka Tempeleng.

30Gwa tsoga mmudubudu motseng ka moka, setšhaba sa bokana ka lephakuphaku; ba swara Paulose, ba mo goga ba mo ntšha ka Tempeleng, gomme mejako ya tswalelwa ka pela. 31E rile ba sa re ba a mmolaya, rasekete wa bahlabani a hlabelwa mokgoši wa gore motseng wohle wa Jerusalema go tsogile kgaruru. 32A akgofa a tloga le bahlabani le boralekgolo ba bangwenyana ba bahlabani ba hlaganela kua lešabeng. Ge ba mmona a na le bahlabani ba lesa go keketa Paulose. 33Yena a ya go Paulose, a mo swara, a laela gore a kgokwe ka diketane tše pedi. Ke moka a botšiša gore motho yoo ke mang, le gore o dirileng. 34Ba bangwe moo lešabeng ba goa tša bona, bangwe ba goa tše dingwe – ya ba tlhatlhariane fela ya go šitiša rasekete go kwa se e lego taba; ka gona a laela gore Paulose a išwe sebong. 35Ge ba fihla manamelong bahlabani ba mo kuka gore ba mo phephiše bogale bja lešaba. 36Bohle ba be ba ba šetše morago ba goa ba re: “Mmolayeng!”

Paulose o a iphetolela

37E rile ge bahlabani ba re ba mo iša ka sebong, a re go rasekete: “Na nka se bolele le wena?”

Yena a mmotšiša a re: “Kganthe o tseba Segerike? 38Gona ga se wena Moegepeta yola wa go tsoša mmudubudu malobanyana mo, a ya lešokeng le batšhošetši ba dikete tše nne, kgane o yena?”

39Paulose a mo fetola a re: “Nna ke Mojuda wa motse wa Tarsose kua Tsilitsia; ke modudi wa motse wo o tsebegago. Ke a go kgopela, hle, ntumelele go bolela le lešaba le.”

40Rasekete a mo dumelela, gomme Paulose a ema manamelong, a homotša lešaba ka seatla. Ge ba rile tuu, a bolela le bona ka Seheberu a re: