Sepedi 2000 (NSO00)
20

Go iwa Matsedonia le Agaya

201Tlhahlariane yela e rile go homola Paulose a rapa badumedi a ba kgothatša ya ba o a ba laela. Ke moka a tloga a ya Matsedonia. 2A phatša dilete tša gona a tšama a kgothatša batho ka tše a di bolelago, a ba a fihla nageng ya Bagerike; 3a dula gona dikgwedi tše tharo. E rile ge a re o ya Siria ka leselawatle a lemošwa gore Bajuda ba mo lakane, gomme a bona a loketšwe ke go boa ka tsela ya Matsedonia. 4Ba go mo felesetša e be e le Sopatere wa Berea, morwa wa Pirose, le Aristargose le Sekundose ba Thesalonika, le Gayose wa Derbe, le Timotheose, le Tigikose le Trofimose ba naga ya Asia. 5Ba re thaka pele ba fihla ba re letela Troase. 6Rena ra tloga Filipi ka leselawatle ka morago ga Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, ya re ge go fetile matšatši a mahlano ra ba hwetša Troase gomme ra dula gona matšatši a a šupago.

Paulose o etela Troase la mafelelo

7E rile bošegong bja Mokibelo ge re phuthegetše go ngwathišana bogobe,20:7 “go ngwathišana bogobe” goba “go ja Selalelo sa Morena” Paulose a bolela le phuthego a gopotše go tsoga a sepela; a dika a bolela, ya ba ya ba bošegogare. 8Go be go thumašitšwe mabone a mantši ka phapošing ya ka godimo ka mo re bego re phuthegetše ka gona. 9Lesogana le lengwe le leina la lona ba rego ke Yutigose le be le dutše lefasetereng, gomme ya re ge Paulose a ntše a bolela, yena a potuma, a ba a re uwee ka boroko, a fegologa moo lebatong la boraro a wela fase, gomme ge ba mo kuka ke ge a hwile. 10Paulose a theogela fase a fihla a itahlela mo godimo ga gagwe, a mo gokarela. A re: “Le se ferekane, o sa phela!” 11Ke moka a boela lebatong la ka godimo, a fihla a ngwatha bogobe, a ja.20:11 “a ngwatha bogobe, a ja” goba “a ja Selalelo sa Morena” A dika a bolela le bona nako ye telele, gwa ba gwa sa, a kgona a sepela. 12Lesogana lela ba ya le lona gae le phedile mme ba homotšegile kudu.

Go tlogwa Troase go iwa Miletose

13Rena re ile ra sepela pele ka leselawatle ra ya Asose, moo re bego re yo feta re tšea Paulose. O be a re laetše gore re dire bjalo, ka ge a be a ratile go šala a eya gona ka maoto. 14E rile ge a gahlana le rena Asose ra mo nametša leselawatle ra ya Mitilene. 15Ra tloga gona ka leselawatle ra fihla go lebana le Giose ka le le latelago. Gosasa ga gona ra tsoga re fihla Samose, gomme ka le le latelago ra fihla Miletose. 16Paulose o be a gopotše go tla motse wa Efeso ka ntle, gore a se ditelege kwa nageng ya Asia. O be a ilthaganeletše gore ge go kgonega a be a fihlile Jerusalema ka letšatši la Pentekoste.

Tša taelano ya Paulose le bagolo ba Efeso

17Paulose ge a le Miletose a roma batho Efeso go yo bitša bagolo ba phuthego. 18Ge ba fihla a re go bona: “Tša bophelo bja ka nakong yohle ya ge ke be ke na le lena go tloga tšatšing la mathomo la go fihla ga ka mo nageng ya Asia le a di tseba. 19Le tseba ka mo ke bego ke direla Morena ka boikokobetšo bjohle le meokgo ye mentši mathateng a a nkwetšego ge ke be ke lakanwe ke Bajuda. 20Le a tseba gore ga se ka ka ka le fihlela selo se se kago le hola mola ke le begela molaetša wa Modimo ke bile ke le ruta phatlalatša le ka malapeng a lena. 21Ke be ke fela ke kgala Bajuda le baditšhaba gore ba sokologele go Modimo mme ba dumele go Morena wa rena Jesu. 22Gomme bjale ke ya Jerusalema ke gapeletšwa ke Moya wo Mokgethwa, ke sa tsebe se se tlago ntlhagela gona. 23Se ke se tsebago ke gore motseng wo mongwe le wo mongwe Moya wo Mokgethwa o ntemošitše gore ke letetšwe ke kgolego le mathata. 24

20:24
2 Tim. 4:7
Fela nna bophelo bja ka ga ke bo seme selo; se ke se nyakago ke go feleletša se ke romilwego go se dira, le go phetha modiro wo ke o filwego ke Morena Jesu, e lego go bega Taba ye Botse ya kgaugelo ya Modimo.

25“Gomme bjale ke a tseba gore lena ka moka ke bego ke sepela mo gare ga lena ke le begela tša mmušo wa Modimo, le ka se sa mpona. 26Ka gona, lehono ke le botša ke tiišitše ke re: Ge motho wa lena a ka timela, molato e ka se be wa ka. 27Gobane ga se ka le tima selo sa thato ya Modimo. 28Ka gona, le itote, le lote le mohlape ka moka wo le o neilwego ke Moya wo Mokgethwa gore le o diše. Le be badiša ba phuthego ya Modimo,20:28 “Modimo” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Morena”. ye a e ikhweleditšego yona ka lehu la Morwagwe.20:28 “lehu la Morwagwe” goba “lehu la gagwe” 29Ke a tseba gore ge ke seno sepela, le tla tlelwa ke diphiri tše bogale tše di ka se kego tša babalela mohlape. 30Nako e etla mohlang le mo gare ga lena go tlago tsupologa boramaaka ba go aroša badumedi gore ba ba latele. 31Ka gona, le itote, gomme le gopole gore ke tšere mengwaga ye meraro ke le ruta bohle ke sa khutše, bošego le mosegare ke fela ke lla.

32“Gomme bjale ke le bea go Modimo le kgaugelo ya gagwe ye e kgonago go le aga le go le fa bohwa bjo Modimo a di beetšego bohle ba a ba kgethilego. 33Ga se ka ka ka duma silibera ya motho goba gauta goba seaparo. 34Lena beng le a tseba gore tše nna le bangwekanna re bego re phela ka tšona ke di šometše ka diatla tše tša ka. 35Dilong tšohle ke le bontšhitše gore bafokodi re swanetše go ba thuša ka go šoma gaboima ka yona tsela ye, re ntše re gopola mantšu ale a go bolelwa ke Morena Jesu ka boyena a re: ‘Lehlogonolo la mofi le feta la mofiwa.’ ”

36Paulose ge a feditše go bolela, a khunama le bona ka moka, a rapela. 37Bohle ba lla, ba mo gokarela ba mo atla ba mo laela. 38Gagolo ba be ba nyamišitšwe ke ge a rile ba ka se sa mmona. Ke moka ba mo felesetša leselawatleng.

21

Paulose o ya Jerusalema

211Ge re seno laelana nabo ra tloga ka leselawatle ra leba Kose thwii, ra ba ra yo fihla. Ka le le latelago ra fihla Rodose, gomme go tloga moo ra fetela Patara. 2Ra fihla ra hwetša leselawatle le le yago Fenikia, ra re go le namela, ra tloga. 3Ge re fihla mo re bonago sehlakahlaka sa Saeprose, ra se pota ka letsogong la manngele go leba Siria, ra fihla motseng wa Tirose moo leselawatle le bego le iša diphahla. 4Ra fihla ra hwetša badumedi moo gomme ra dula nabo matšatši a a šupago. Bona ba botša Paulose ba tutuetšwa ke Moya wo Mokgethwa ba re a se ke a fetela Jerusalema. 5Ge re seno fetša matšatši ao le bona ra tloga ra wela tsela. Ba re felesetša ka moka ga bona, le ka basadi le bana, ba re fihliša ka ntle ga motse. Ge re le lešing la lewatle ra khunama ka dikhuru ra rapela. 6Ke moka ra laelana, rena ra namela leselawatle mola bona ba boela gae.

7Go tloga Tirose ra tšwela pele ka leeto ra goroga Petolemaise. Ra fihla ra dumediša badumedi mme ra hlwa nabo tšatši le tee. 8

21:8
Dit. 6:5
8:5
Ka le le latelago ra fetela Kesarea. Gona ra fihla ra dula ka ga moebangedi Filipi yo e bego e le yo mongwe wa bathuši bale ba go šupa.21:8 “bathuši bale ba go šupa” Lebelela Dit. 6:5. 9O be a na le barwedi ba bane ba ba sego ba nyalwa bao ba bego ba na le mpho ya go bega molaetša wa Modimo. 10
21:10
Dit. 11:28
E rile ge e šetše e le matšatši re le moo gwa fihla moprofeta yo ba rego ke Agabose wa go tšwa Judea. 11A tla go rena, a tšea lepanta la Paulose, a ipofa maoto le matsogo ka lona a re: “Moya wo Mokgethwa o re: ‘Mong wa lepanta le Bajuda ba ya go mmofa ka mokgwa wo kua Jerusalema, ba mo gafela baditšhaba.’ ”

12Ge re ekwa a realo, rena le badumedi ba moo ra rapela Paulose gore a se ye Jerusalema. 13Yena a re fetola ka go re: “Le reng le lla le nyaka go ntlhanamiša? Gape nna ke itokišeditše e sego fela go bofša, eupša le go bolaelwa Morena Jesu kua Jerusalema.”

14Ge a re palela bjalo, ra ineela ra re: “A go phethwe thato ya Morena.”

15Ge go fetile matšatši ao, ra itokiša ra ya Jerusalema. 16Badumedi ba bangwe ba go tšwa Kesarea le bona ba ya le rena, ba re iša go Monasone wa go tšwa Saeprose yo e bego e le modumedi wa kgale, yo re bego re yo dula ka ga gagwe.

Paulose o etela Jakobose

17Ge re fihla Jerusalema badumedi ba re amogela ka lethabo. 18Ka le le latelago Paulose a ya le rena go bona Jakobose; le bagolo ba phuthego ka moka ba be ba le gona. 19Paulose a re go ba dumediša a ba anegela ka botlalo tšohle tše Modimo a di dirilego ka yena go baditšhaba. 20Ge ba seno di kwa, bohle ba reta Modimo. Ke moka ba re go Paulose: “Ngwanešo, le wena o a iponela ka bowena gore ke dikete tše kaakang tša Bajuda ba ba dumetšego, le gore bohle ba botegela molao wa Moshe bjang. 21Ba boditšwe gore wena o ruta Bajuda bohle ba ba falaletšego baditšhabeng gore ba kgeloge molaong wa Moshe; o re ba se ke ba bolotša bana ba bona, le gona ba se ke ba latela ditlwaedi tša Sejuda. 22Bjale go ka dirwang? Gobane go tla kwala gore o tlile fa. 23

21:23-24
Num. 6:13-21
Dira se re go botšago sona. Go na le banna ba bane mo ba ba ikannego. 24Sepela nabo le yo phetha tirelo ya boitlhwekišo, gomme o ba lefele tšhelete ya tlhwekišo gore ba kgone go ipoolwa dihlogo.21:24 “ipoola dihlogo” Lebelela Dit. 18:18. Ke mo bohle ba tlago tseba gore go tše ba di boditšwego ka wena ga go therešo, gomme o phela ka molao wa Moshe. 25
21:25
Dit. 15:29
Ge e le baditšhaba ba ba sokologilego bona re ba ngwaletše lengwalo ra ba botša gore re kwane gore ba ile dinama tša didimo, le bobete, le dinama tša diphoofolo tše di kgamilwego, le go nyalana ga lešika.”

26Ka le le latelago Paulose a tloga le banna bao a yo phetha le bona tirelo ya boitlhwekišo. Ke moka a ya ka Tempeleng a bega gore nako ya gagwe ya matšatši a boitlhwekišo e tla fela neng, ge yo mongwe le yo mongwe wa bona a tlilo direlwa sehlabelo.

Paulose o swarwa ka Tempeleng

27E rile ge matšatši ao a go šupa a šetše a eya mafelelong, Bajuda ba bangwe ba go tšwa nageng ya Asia ba bona Paulose ka Tempeleng. Ba hlohleletša lešaba ka moka, ba mo swara. 28Ba goa ba re: “Lena banna ba Israele, thušang! Monna yo ke yena yo a rutago batho ka moka mo gohle a ba fapantšha le setšhaba le melao ya Moshe le Tempele ye. Ebile bjale o tlišitše baditšhaba ka mo Tempeleng, gomme o tšhetše lefelo le lekgethwa le setšhila!” 29

21:29
Dit. 20:4
Ba realo ka ge ba mmone motseng a na le Trofimose wa Efeso, gomme ba hloma nke o tsene le yena ka Tempeleng.

30Gwa tsoga mmudubudu motseng ka moka, setšhaba sa bokana ka lephakuphaku; ba swara Paulose, ba mo goga ba mo ntšha ka Tempeleng, gomme mejako ya tswalelwa ka pela. 31E rile ba sa re ba a mmolaya, rasekete wa bahlabani a hlabelwa mokgoši wa gore motseng wohle wa Jerusalema go tsogile kgaruru. 32A akgofa a tloga le bahlabani le boralekgolo ba bangwenyana ba bahlabani ba hlaganela kua lešabeng. Ge ba mmona a na le bahlabani ba lesa go keketa Paulose. 33Yena a ya go Paulose, a mo swara, a laela gore a kgokwe ka diketane tše pedi. Ke moka a botšiša gore motho yoo ke mang, le gore o dirileng. 34Ba bangwe moo lešabeng ba goa tša bona, bangwe ba goa tše dingwe – ya ba tlhatlhariane fela ya go šitiša rasekete go kwa se e lego taba; ka gona a laela gore Paulose a išwe sebong. 35Ge ba fihla manamelong bahlabani ba mo kuka gore ba mo phephiše bogale bja lešaba. 36Bohle ba be ba ba šetše morago ba goa ba re: “Mmolayeng!”

Paulose o a iphetolela

37E rile ge bahlabani ba re ba mo iša ka sebong, a re go rasekete: “Na nka se bolele le wena?”

Yena a mmotšiša a re: “Kganthe o tseba Segerike? 38Gona ga se wena Moegepeta yola wa go tsoša mmudubudu malobanyana mo, a ya lešokeng le batšhošetši ba dikete tše nne, kgane o yena?”

39Paulose a mo fetola a re: “Nna ke Mojuda wa motse wa Tarsose kua Tsilitsia; ke modudi wa motse wo o tsebegago. Ke a go kgopela, hle, ntumelele go bolela le lešaba le.”

40Rasekete a mo dumelela, gomme Paulose a ema manamelong, a homotša lešaba ka seatla. Ge ba rile tuu, a bolela le bona ka Seheberu a re:

22

221“Bagešo le lena botate, ntheeletšeng ge ke iphetolela mo go lena!” 2Ge ba ekwa a bolela nabo ka Seheberu, ba nama ba homolela ruri, gomme yena a tšwela pele a re:

3

22:3
Dit. 5:34-39
“Ke nna Mojuda. Ke tswaletšwe motseng wa Tarsose kua Tsilitsia, fela ka godišetšwa mo motseng wo ke le morutiwa wa Gamaliele. Ke rutilwe ka šedi ye kgolo go phetha melao ya borakgolokhukhu ba rena, gomme ka ba mogale wa Modimo go etša lena bohle lehono. 4
22:4-5
Dit. 8:3
26:9-11
Ka hlomara ba go sepela ka tsela ya Bokriste gore ba be ba hwe. Ka swara banna le basadi ka ba lahlela kgolegong. 5Ba ba kago ntlhatsela gore ke bolela nnete ke Moprista yo Mogologolo le Kgorokgolo yohle. Ke bona ba bego ba mpha mangwalo a a ngwaletšwego Bajudakarena kua Damaskose, gomme ka ya gona gore le ba ba lego kua ke ba sware ke ba bušetše mo Jerusalema gore ba tle ba otlwe.”

Paulose o anega tša tshokologo ya gagwe

(Dit. 9:1-19; 26:12-18)

6“Ka re ke ntše ke sepela ke batametše motse wa Damaskose ka nako tša mosegare wo mogolo, seetša se segolo se se tšwago legodimong sa nkgadimela ka mathoko ohle. 7Ka wela fase, ka kwa lentšu le re: ‘Saulo, Saulo, o ntlhomaretšeng?’ 8Nna ka botšiša ka re: ‘Ke wena mang, Morena?’ Yena a re: ‘Ke nna Jesu wa Nasaretha yo o mo hlomerego.’ 9Ba ba bego ba sepela le nna ba bona seetša, fela ba se kwe lentšu la yo a bolelago le nna. 10Ka botšiša ka re: ‘Ke direng, Morena?’ Morena a re go nna: ‘Emelela o ye ka mola motseng wa Damaskose moo o tlago botšwa tšohle tše Modimo a go beetšego tšona gore o di dire.’ 11Ke be ke foufaditšwe ke go phadima ga seetša seo, ka gona ba ba sepelago le nna ba ntlhahla ka letsogo ba nkiša Damaskose.

12“Monna yo mongwe yo ba rego ke Ananiase, morapedi wa go phetha melao ya Moshe le gona wa go hlompšha ke Bajuda bohle ba ba agilego moo, 13a tla go nna moo motseng, a ema kgauswi ga ka a re: ‘Saulo, ngwanešo, foufologa!’ Ka foufologa le semeetseng mme ka mmona. 14A re: ‘Modimo wa borakgolokhukhu ba rena o šetše a go kgethile gore o tsebe thato ya gagwe, o bone Moloki, o mo kwe ge a bolela ka wa gagwe molomo. 15O tla ba hlatse ya gagwe, wa botša bohle tše o di bonego gape o di kwelego. 16Gomme bjale o sa diegelang? Ema o kolobetšwe gomme o hlatswiwe dibe tša gago o mo rapele.’ ”

Morena o laya Paulose go yo begela baditšhaba Taba ye Botse

17“E rile ge ke boetše mono Jerusalema ke rapela ka Tempeleng, ka tsenwa ke moya, ka bona pono. 18Ka bona Morena, mme a re go nna: ‘Itlhaganele o tloge mo Jerusalema ka pela, ka gobane batho ba mo ba ka se amogele bohlatse bjo o mpolelago ka bjona.’ 19Nna ka mo fetola ka re: ‘Morena, bona beng ba a tseba gore ke be ke eya ka disinagogeng ke swara ba ba dumelago go wena ke bile ke ba betha. 20

22:20
Dit. 7:58
Le mohla wola go bolawa hlatse ya gago, Stefane, le nna ke be ke le gona ke thabetše polao ya gagwe, ke letile diaparo tša babolai ba gagwe.’ 21Morena a re: ‘Sepela, gobane ke nyaka go go roma kgole baditšhabeng.’ ”

Tša Paulose le rasekete wa bahlabani

22Lešaba le mo theeleditše go fihlela ge a bolela mantšu ao, ya ba ba goa ba re: “Wa mohuta wo a a tlošwe lefaseng! Ga se a swanela go phela!” 23Ba tsoša tlhatlhariane, ba foša diaparo godimo, ba thuntšhetša le marole godimo. 24Rasekete a laela gore Paulose a tsentšhwe ka sebong, a otlwe ka tshelane, a bolele gore Bajuda ba reng ba mo hlabela lešata le lekaaka. 25E rile ge ba mmapotše gore a otlwe, yena a botšiša ralekgolo yo a bego a eme moo a re: “Kgane le dumeletšwe go otla Moroma, le go sekišwa a se a ka a sekišwa!”

26Ralekgolo yoo a re go kwa Paulose a realo a ya go rasekete, a mmotšiša a re: “Na o nyaka go dirang, wena? Gape motho yo ke Moroma!”

27Ke ge rasekete a eya go Paulose, a mmotšiša a re: “Nke o mpotše: Na o Moroma?”

Paulose a re: “Ee”.

28Rasekete a re: “Nna Boroma bjo ke itheketše bjona ka tšhelete ye ntši.”

Paulose yena a re: “Gomme nna ke bješo ka tswalo.”

29Ke mo bao ba bego ba tlilo mo sekišiša ba namilego ba hunyela, gomme le rasekete yola a tšhoga ge a lemoga gore Paulose ke Moroma mme yena o mo kgokile ka diketane.

Paulose o išwa Kgorongkgolo

30Rasekete o be a nyaka go tseba gabotse se Paulose a latofatšwago ke Bajuda ka sona; ka gona, ka le le latelago a laela gore Paulose a kgokollwe diketane, le gore baprista ba bagolo le Kgorokgolo yohle ba tle pitšong. Ke moka a tšea Paulose a mo emiša pele ga bona.