Sepedi 2000 (NSO00)
20

Go iwa Matsedonia le Agaya

201Tlhahlariane yela e rile go homola Paulose a rapa badumedi a ba kgothatša ya ba o a ba laela. Ke moka a tloga a ya Matsedonia. 2A phatša dilete tša gona a tšama a kgothatša batho ka tše a di bolelago, a ba a fihla nageng ya Bagerike; 3a dula gona dikgwedi tše tharo. E rile ge a re o ya Siria ka leselawatle a lemošwa gore Bajuda ba mo lakane, gomme a bona a loketšwe ke go boa ka tsela ya Matsedonia. 4Ba go mo felesetša e be e le Sopatere wa Berea, morwa wa Pirose, le Aristargose le Sekundose ba Thesalonika, le Gayose wa Derbe, le Timotheose, le Tigikose le Trofimose ba naga ya Asia. 5Ba re thaka pele ba fihla ba re letela Troase. 6Rena ra tloga Filipi ka leselawatle ka morago ga Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, ya re ge go fetile matšatši a mahlano ra ba hwetša Troase gomme ra dula gona matšatši a a šupago.

Paulose o etela Troase la mafelelo

7E rile bošegong bja Mokibelo ge re phuthegetše go ngwathišana bogobe,20:7 “go ngwathišana bogobe” goba “go ja Selalelo sa Morena” Paulose a bolela le phuthego a gopotše go tsoga a sepela; a dika a bolela, ya ba ya ba bošegogare. 8Go be go thumašitšwe mabone a mantši ka phapošing ya ka godimo ka mo re bego re phuthegetše ka gona. 9Lesogana le lengwe le leina la lona ba rego ke Yutigose le be le dutše lefasetereng, gomme ya re ge Paulose a ntše a bolela, yena a potuma, a ba a re uwee ka boroko, a fegologa moo lebatong la boraro a wela fase, gomme ge ba mo kuka ke ge a hwile. 10Paulose a theogela fase a fihla a itahlela mo godimo ga gagwe, a mo gokarela. A re: “Le se ferekane, o sa phela!” 11Ke moka a boela lebatong la ka godimo, a fihla a ngwatha bogobe, a ja.20:11 “a ngwatha bogobe, a ja” goba “a ja Selalelo sa Morena” A dika a bolela le bona nako ye telele, gwa ba gwa sa, a kgona a sepela. 12Lesogana lela ba ya le lona gae le phedile mme ba homotšegile kudu.

Go tlogwa Troase go iwa Miletose

13Rena re ile ra sepela pele ka leselawatle ra ya Asose, moo re bego re yo feta re tšea Paulose. O be a re laetše gore re dire bjalo, ka ge a be a ratile go šala a eya gona ka maoto. 14E rile ge a gahlana le rena Asose ra mo nametša leselawatle ra ya Mitilene. 15Ra tloga gona ka leselawatle ra fihla go lebana le Giose ka le le latelago. Gosasa ga gona ra tsoga re fihla Samose, gomme ka le le latelago ra fihla Miletose. 16Paulose o be a gopotše go tla motse wa Efeso ka ntle, gore a se ditelege kwa nageng ya Asia. O be a ilthaganeletše gore ge go kgonega a be a fihlile Jerusalema ka letšatši la Pentekoste.

Tša taelano ya Paulose le bagolo ba Efeso

17Paulose ge a le Miletose a roma batho Efeso go yo bitša bagolo ba phuthego. 18Ge ba fihla a re go bona: “Tša bophelo bja ka nakong yohle ya ge ke be ke na le lena go tloga tšatšing la mathomo la go fihla ga ka mo nageng ya Asia le a di tseba. 19Le tseba ka mo ke bego ke direla Morena ka boikokobetšo bjohle le meokgo ye mentši mathateng a a nkwetšego ge ke be ke lakanwe ke Bajuda. 20Le a tseba gore ga se ka ka ka le fihlela selo se se kago le hola mola ke le begela molaetša wa Modimo ke bile ke le ruta phatlalatša le ka malapeng a lena. 21Ke be ke fela ke kgala Bajuda le baditšhaba gore ba sokologele go Modimo mme ba dumele go Morena wa rena Jesu. 22Gomme bjale ke ya Jerusalema ke gapeletšwa ke Moya wo Mokgethwa, ke sa tsebe se se tlago ntlhagela gona. 23Se ke se tsebago ke gore motseng wo mongwe le wo mongwe Moya wo Mokgethwa o ntemošitše gore ke letetšwe ke kgolego le mathata. 24

20:24
2 Tim. 4:7
Fela nna bophelo bja ka ga ke bo seme selo; se ke se nyakago ke go feleletša se ke romilwego go se dira, le go phetha modiro wo ke o filwego ke Morena Jesu, e lego go bega Taba ye Botse ya kgaugelo ya Modimo.

25“Gomme bjale ke a tseba gore lena ka moka ke bego ke sepela mo gare ga lena ke le begela tša mmušo wa Modimo, le ka se sa mpona. 26Ka gona, lehono ke le botša ke tiišitše ke re: Ge motho wa lena a ka timela, molato e ka se be wa ka. 27Gobane ga se ka le tima selo sa thato ya Modimo. 28Ka gona, le itote, le lote le mohlape ka moka wo le o neilwego ke Moya wo Mokgethwa gore le o diše. Le be badiša ba phuthego ya Modimo,20:28 “Modimo” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Morena”. ye a e ikhweleditšego yona ka lehu la Morwagwe.20:28 “lehu la Morwagwe” goba “lehu la gagwe” 29Ke a tseba gore ge ke seno sepela, le tla tlelwa ke diphiri tše bogale tše di ka se kego tša babalela mohlape. 30Nako e etla mohlang le mo gare ga lena go tlago tsupologa boramaaka ba go aroša badumedi gore ba ba latele. 31Ka gona, le itote, gomme le gopole gore ke tšere mengwaga ye meraro ke le ruta bohle ke sa khutše, bošego le mosegare ke fela ke lla.

32“Gomme bjale ke le bea go Modimo le kgaugelo ya gagwe ye e kgonago go le aga le go le fa bohwa bjo Modimo a di beetšego bohle ba a ba kgethilego. 33Ga se ka ka ka duma silibera ya motho goba gauta goba seaparo. 34Lena beng le a tseba gore tše nna le bangwekanna re bego re phela ka tšona ke di šometše ka diatla tše tša ka. 35Dilong tšohle ke le bontšhitše gore bafokodi re swanetše go ba thuša ka go šoma gaboima ka yona tsela ye, re ntše re gopola mantšu ale a go bolelwa ke Morena Jesu ka boyena a re: ‘Lehlogonolo la mofi le feta la mofiwa.’ ”

36Paulose ge a feditše go bolela, a khunama le bona ka moka, a rapela. 37Bohle ba lla, ba mo gokarela ba mo atla ba mo laela. 38Gagolo ba be ba nyamišitšwe ke ge a rile ba ka se sa mmona. Ke moka ba mo felesetša leselawatleng.